ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ КОМФОРТНОГО ЖИТЛА ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТИПОВИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.66.191-201

Ключові слова:

Реконструкція, Модернізація, Об’ємно-просторові рішення, Комфортне житло, Функціонально-типологічні рішення

Анотація

У статті проводиться аналіз типової житлової забудови України та Європейських країн. Висвітлюються головні недоліки у архітектурно-планувальних рішеннях житлових будинків індустріального періоду. Доводиться, що будинки 1955-1990 років морально застаріли. Для надання рекомендацій для оновлення існуючого типового житлового фонда України автором був проведено аналіз реконструкції Європейських країн: Чеської Республіки, Франції та Німеччині та виявлено, що головна ціль проведення реконструкції полягала у покращенні об’ємно-просторових, архітектурно-планувальних рішень  та направленість на енергозбереження. Головні прийоми, що були обрані при проведені реконструкції, це: прибудова та надбудова додаткових об’ємів. Для отримання енергоефективності було проведено утеплення фасадів, але з часом було виявлено, що такого прийому замало і потрібно знаходить нові шляхи для отримання енергонезалежної системи житлового будинку. Кожний житловий будинок, при реконструкції, необхідно розглядати як незалежну систему в функціонально-планувальному, енергоефективному рішенні, але бути невід’ємним композиційним елементом в об’ємно-просторових рішеннях в системі вулиці, мікрорайону та міста. Головний показник якості житлового будинку є комфортність житла для різних верств населення, котра проявляється у: економічності – скороченні комунальних витрат, зручність та доступність у архітектурно-планувальних рішеннях, об’ємно-просторова виразність в архітектурній системі міста.

Біографія автора

Ірина Новосад, Київський національний університет будівництва і архітектури

Кандидат архітектури, доцент кафедри основ архітектури та архітектурного проєктування Київського національного університету будівництва і архітектури

Посилання

Список джерел

Бачинская Л.Г. Типологические аспекты реконструкции жилых домов первых массовых серий. Реконструкція житла: науково-виробниче видання. К.: НДІ проектреконструкція, 2005. Вип. 6. С. 225-233.

Гнесь І.П. Багатоквартирне житло: тенденції еволюції. Нац. ун-т. «Львівська політехніка». Л.: Вид-во Львів: політехніка 2013. С. 643-650

Гнесь І.П. Перспективні напрямки вдосконалення типології сучасних квартир. Спеціальний випуск: Організація комфортного середовища життєдіяльності міських поселень. Зб. наук. праць КиївЗНДІЕП. Під загальною редакцією В. В. Куцевича. К: КиївЗНДІЕП, 2008.С. 33-36.

Гнесь І.П. Проблеми формування регіональної житлової політики. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. К: КНУБА, 2009. Вип. 21. С. 244-250.

Гнесь І.П. Моркляник О.І. Передумови формування фонду соціального житла. // Нац. Ун-т «Львівська політехніка». Л.: Вид-во Львів: політехніки, 2005. С. 264-269.

Гнесь І.П. Соціально-психологічні фактори комфортності житлового середовища. Проблемы теории и истории архитектуры Украины. Сборник научных трудов. Одесса, 2003.Вып. № 4. С. 65-73.

Гнесь І.П. Екожитло як можливість відновлення зв’язку людини і природи. Містобудування і теоретичне планування: наук-техн. збірник. К: КНУБА, 2011. Вип. 40. С. 275-283.

Дурманов В.Ю. Основніе направления планировочного развития современного жилища (По результатам переписей и инвентаризации жилищ развитых стран). Львов: ЛПИ, 1992. – 90 с.

ДБН В.2.2. – 15 – 2005. Житлові будинки. Основні положення. Укрархбудінформ, 2005. 36 с.

ДБН 360-92**. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень. К.: Держбуд України, 2002. 107 с.

Ежов В.И. Архитектура южного жилища. К: 2012. – 271 с.

Ежов В.И., Слепцов О.С., Гусева Е.В. Архитектурно-конструктивные системы гражданских зданий (история, предпосылки развития, перспективы). К.: Лиценз и Арх, АртЭк, 1998. – 331 с.

Яблонская А.Д. «Ускользающая» типология и разнообразие жилища. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. К: КНУБА, 2010. Вип. 25. С. 410-424.

Куцевич В.В. Житлова політика і питання проектування доступного і соціального житла.// Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель. Спеціальний випуск: Комплексний розвиток житлового середовища. / Зб. наук. праць КиївЗНДІЕП. Під загальною редакцією В. В. Куцевича. К: КиївЗНДІЕП, 2009. С. 6-7.

Куцевич В.В. Соціально-типологічні аспекти проектування житла соціального призначення. Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель. Спеціальний випуск: Організація комфортного середовища життєдіяльності міських поселень./ Зб. наук. праць КиївЗНДІЕП. Під загальною редакцією В.В.Куцевича. К: КиївЗНДІЕП, 2008. – С. 22-27.

Куцевич В.В. Вопросы формирования безбарьерной среды жизнедеятельности. Жилищное строительство. К. 2001. Вип. № 5. с. 13.

Слєпцов О.С. Архітектура цивільних будівель: індустріалізація» - К.: А+С, 2010. – 245 с.

Тімохін В.О. Архітектура міського розвитку. 7 книг з теорії містобудування. Київ: КНУБА, 2008. 629 с.

Новосад І.Г. Прийоми реконструкції як засіб покращення функціонально-типологічних та об'ємно-просторових рішень типових житлових будинків. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. К: КНУБА, 2020. Вип. 57. С. 301-312. DOI: http://doi.org/10.32347/2077-3455.2020.57.301-311

Шебек Н.М. Гармонізація планувального розвитку міста. Київ: Основа, 2008. 216 с.

Конкурсний проект АБ «Ю.Серьогін» відзначений спеціальною премією мерії м.Хоерсверда.

Как во Франции дают «новую жизнь» старым многоэтажкам 60-х годов. URL: https://pikabu.ru/story/kak_vo_frantsii_dayut_novuyu_zhizn_staryim_mnogoyetazhkam_60kh_godov_6635906

References

Bachinska L.G (2005). Typological aspects of the reconstruction of residential buildings of the first mass series. [Tipologicheskie aspekty rekonstrukcii zhilyh domov pervyh massovyh serij], Rekonstrukcіya zhitla: naukovo-virobniche vidannya. K.: NDІ proekt rekonstrukcіya. Vyp. (6), p. 225-233 (in Russian)

Gnes І.P(2013). Apartment housing: evolutionary trends. [Bagatokvartirne zhitlo: tendencіi evolyucіi], Nac. un-t. «Lvіvska polіtekhnіka». L.: Vud-vo Lvіv: polіtekhnіka, p. 643-650 (in Ukrainian)

Gnes І.P. (2008). Promising areas for improving the typology of modern apartments. [Perspektyvni napriamky vdoskonalennia typolohii suchasnykh kvartyr], Special issue: Orhanizatsiia komfortnoho seredovyshcha zhyttiediialnosti miskykh poselen. K: KyivZNDIEP p. 33-36 (in Ukrainian)

Gnes І.P. (2009). Problems of formation of regional housing policy. [Problemy formuvannia rehionalnoi zhytlovoi polityky], Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia. K: KNUB. Vyp (21), p. 244-250 (in Ukrainian)

Gnes І.P. Morklianyk O.I (2005). Prerequisites for the formation of the social housing fund. [Peredumovy formuvannia fondu sotsialnoho zhytla], Nats. Un. «Lvivska politekhnika». L.: Vyd-vo Lviv: politekhniky, p. 264-269 (in Ukrainian)

Gnes І.P. (2003). Socio-psychological factors of living comfort. [Sotsialno-psykholohichni faktory komfortnosti zhytlovoho seredovyshcha]. Problemy teorii i istorii arhitektury Ukrainy. Sbornik nauchnyh trudov. Odessa. Vyp(4), p.65-73 (in Ukrainian)

Gnes І.P. (2011). Eco-housing as an opportunity to restore the connection between man and nature. [Ekozhytlo yak mozhlyvist vidnovlennia zviazku liudyny i pryrody], Mistobuduvannia i teoretychne planuvannia: nauk-tekhn. zbirnyk. K: KNUBA. Vyp (40), p. 275-283 (in Ukrainian)

Durmanov V.Y. The main directions of the planning development of modern housing. [Osnovnye napravleniya planirovochnogo razvitiya sovremennogo zhilishcha], (Po rezultatam perepisej i inventarizacii zhilishch razvityh stran). Lvov: LPI, p. 90 (in Russian)

SBC V.2.2. – 15 – 2005. Residential buildings. Substantive provisions. [DBN V.2.2. – 15 – 2005. Zhytlovi budynky. Osnovni polozhennia], Ukrarkhbudinform, p. 36 (in Ukrainian)

SBC 360-92**(2002). Urban planning. Planning and construction of urban and rural settlements. [DBN 360-92** Mistobuduvannia. Planuvannia i zabudova miskykh i silskykh poselen], K.: Derzhbud Ukrainy, p. 107 (in Ukrainian)

Ezhov V.Y. (2012) Southern Dwelling Architecture [Arhitektura yuzhnogo zhilishcha]. K., p. 271 (in Russian)

Ezhov V.Y., Sleptsov O.S., Huseva E.V. (1998) Architectural and structural systems of civil buildings (history, development background, prospects) [Arhitekturno-konstruktivnye sistemy grazhdanskih zdanij (istoriya, predposylki razvitiya, perspektivy)]. K.: Licenz i Arh, ArtEk, p. 331 (in Russian)

Yablonskaia A.D. (2010). «Elusive» typology and diversity of home [«Uskolzayushchaya» tipologiya i raznoobrazie zhilishcha]. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia. K: KNUBA. Vyp (25), p. 410-424 (in Russian)

Kutsevych V.V. (2009). Housing policy and the design of affordable and social housing. // Promising areas of design of residential and public buildings [Zhytlova polityka i pytannia proektuvannia dostupnoho i sotsialnoho zhytla.// Perspektyvni napriamky proektuvannia zhytlovykh ta hromadskykh budivel]. Spetsialnyi vypusk: Kompleksnyi rozvytok zhytlovoho seredovyshcha. / Zb. nauk. prats KyivZNDIEP. Pid zahalnoiu redaktsiieiu V. V. Kutsevycha. K: KyivZNDIEP, p. 6-7 (in Ukrainian)

Kutsevych V.V. (2008). Socio-typological aspects of designing social housing. Promising areas of design of residential and public buildings. [Sotsialno-typolohichni aspekty proektuvannia zhytla sotsialnoho pryznachennia. Perspektyvni napriamky proektuvannia zhytlovykh ta hromadskykh budivel]. Special issue: Orhanizatsiia komfortnoho seredovyshcha zhyttiediialnosti miskykh poselen./ Zb. nauk. prats KyivZNDIEP. Pid zahalnoiu redaktsiieiu V. V. Kutsevycha. K: KyivZNDIEP, p. 22-27 (in Ukrainian)

Kutsevych V.V. (2001). Questions of forming a barrier-free living environment. [Voprosy formirovaniya bezbarernoj sredy zhiznedeyatelnosti]. Zhilishchnoe stroitelstvo. K. Vyp (5), p. 413 (in Russian)

Slieptsov O.S. (2010). Architecture of civil buildings: industrialization. [Arkhitektura tsyvilnykh budivel: industrializatsiia]. К.: А+С, p.245 (in Ukrainian)

Timokhin V.O. (2008). Architecture of urban development. [Arkhitektura miskoho rozvytku]. K: KNUBA, p. 629 (in Ukrainian)

Novosad I.G. (2020). Reconstrruction technicques for increasing functional-typological and spatial solution of typical residential buildings / K: KNUBA, Vip. 57. S. 301-312. DOI: http://doi.org/10.32347/2077-3455.2020.57.301-311

Shebek N.M (2008). Harmonization of planning development of the city. [Harmonizatsiia planuvalnoho rozvytku mista]. Kyiv: Osnova, p. 216 (in Ukrainian)

The competition project of JSB " Yu Seryogin" was awarded a spesial prize by the City Hall of Hoerwerd/

How in France they give a “new life” to old high-rise buildings of the 60s. URL: https://pikabu.ru/story/kak_vo_frantsii_dayut_novuyu_zhizn_staryim_mnogoyetazhkam_60kh_godov_6635906

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-14

Як цитувати

Новосад, І. (2023). ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ КОМФОРТНОГО ЖИТЛА ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТИПОВИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (66), 191–201. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.66.191-201

Номер

Розділ

АРХІТЕКТУРА БУДІВЕЛЬ І СПОРУД