ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД РЕНОВАЦІЇ ІСТОРИЧНОЇ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.66.179-190

Ключові слова:

Закордонний досвід, Історична житлова забудова, Реновація, Історичні будівлі, Збереження історичних пам’яток, Фінансові програми

Анотація

У статті висвітлюється аналіз закордонного досвіду реновації історичних будівель загалом, та історичного житлового фонду зокрема. Досліджується історія виникнення ідеї реновації історичних будівель закордоном. А також виокремлено фінансові програми та гранти, які застосовуються в європейських країнах та Америці. Виділено основні методи реновації історичних будівель, які найчастіше використовуються в країнах Європи та Америці.

Біографія автора

Анна Мережко, Національний авіаційний університет

Аспірант кафедри архітектури та просторового планування Національного авіаційного університету

Посилання

Список джерел

An Old Building with New Parking Spaces [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.parking-net.com/parking-showcases/otto-woehr-gmbh-auto-parksysteme/an-old-building-with-new-parking-spaces

Assignment of the Swedish National Heritage Board [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.raa.se/in-english/swedish-national-heritage-board/assignement-of-the-swedish-national-heritage-board/

Assistance for Governments and Private Non-Profits After a Disaster [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.fema.gov/assistance/public.

Community development block grant program [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.hud.gov/program_offices/comm_planning/cdbg

Federal Historic Tax Credit [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://dahp.wa.gov/federal-historic-tax-credit

For the history of architectural conservation in general and the origins of national practices in Italy, France, England and the German States through the early twentiety century, see: John H. Stubbs, Time Honored: A Global View of Architectural Conservation (Wiley & Sons: Hoboken, 2009), 183–226.

Giovanni Carbonara (compiler), Trattato di Restauro Architettonico, vols. 1-11 (Torino: UTET, 1996-2008).

John H. Stubbs, Emily G. Makaš. Architectural conservation in Europe and the Americas: national experiences and practice / John H. Stubbs, Emily G. Makaš. – New Jersey: John Wiley & Sons, 2011. – 754 с.

Jukka Jokilehto. A History of Architectural Conservation / Jukka Jokilehto. – Great Britain: LIBERfabrica, 2002. – 354 с.

La Fondation du patrimoine [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Monuments-Sites/Acteurs-metiers-formations/Les-partenaires/Les-mecenes-et-Fondations/La-Fondation-du-patrimoine

Maßnahmen und Instrumente der Umsetzung [Електронний ресурс]. Режим доступу:https://www.staedtebaufoerderung.info/DE/ProgrammeVor2020/StaedtebaulicherDenkmalschutz/Programm/programm_node.html

Projects we’ve funded [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.heritagefund.org.uk/projects?title=&field_sector_target_id=10005&field_region_nation_multiple_target_id=10430

State Historic Preservation Office Grants [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.nps.gov/subjects/historicpreservationfund/shpo-grants.htm.

Бевз М.В. Методологічні основи збереження та регенерації заповідних архітектурних комплексів історичних міст України (на прикладі Західної України): Автореф. дис. д-ра арх. 18.00.01 / ХДТУБА. – Харків, 2004. – 32 с

Верешко О.В. Реконструкція історичної забудови як запорука привабливості міста / Верешко О.В..// Збірник наукових праць: Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві. – Луцьк: Луцький НТУ, 2019. – Вип. 12. - С. 38-43.

Владимирова М.С., Рижкова В.О. Реконструкція історичного центру міста як елемент стратегії розвитку регіону // Молодий вчений. – Херсон: Гельветика, 2017. – № 4 (44). С. 626-629.

Жовква О.І. Архітектурна спадщина. Окремі питання охорони культурної спадщини // Містобудування і територіальне планування. К.: КНУБА, 2019. Вип. 69. С. 133 – 146.

Кондель-Пермінова, Н. Збереження архітектурно-містобудівної спадщини України у контексті розвитку міст / Наталія Кондель-Пермінова // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини: зб. наук. пр. з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. — К.: ІПСМ АМУ; Софія, 2009. — С. 92-116.

Мережко А.В., Дорошенко Ю. О. Передумови реновації застарілого житлового фонду в Україні //Теорія і практика дизайну // – К.:НАУ, 2020 – С. 53-70. DOI: https://doi.org/10.18372/2415-8151.20.15050

Осиченко Г. О. Реконструкція історичних міст: композиційний аспект: монографія / Г. О. Осиченко; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 252 с.

Реновація застарілого житла в Україні. Підводні камені. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://finance.ua/ua/saving/renovacija-ustarevshego-zhilia-v-ukraine

Ясінський М. Р. Відтворення кварталів житлової забудови центральних частин малих історичних міст: дис. канд. арх. наук: 18.00.01 / Ясінський Максим Романович – Львів, 2018. – 302 с.

References

An Old Building with New Parking Spaces [Elektponniy pecupc]. Pejim doctupu: https://www.parking-net.com/parking-showcases/otto-woehr-gmbh-auto-parksysteme/an-old-building-with-new-parking-spaces (in English)

Assignment of the Swedish National Heritage Board [Elektponniy pecupc]. Pejim doctupu: https://www.raa.se/in-english/swedish-national-heritage-board/assignement-of-the-swedish-national-heritage-board (in English)

Assistance for Governments and Private Non-Profits After a Disaster [Elektponniy pecupc]. Pejim doctupu: https://www.fema.gov/assistance/public (in English)

Community development block grant program [Elektponniy pecupc]. Pejim doctupu: https://www.hud.gov/program_offices/comm_planning/cdbg (in English)

Federal Historic Tax Credit [Elektponniy pecupc]. Pejim doctupu: https://dahp.wa.gov/federal-historic-tax-credit (in English)

For the history of architectural conservation in general and the origins of national practices in Italy, France, England and the German States through the early twentiety century, see: John H. Stubbs, Time Honored: A Global View of Architectural Conservation (Wiley & Sons: Hoboken, 2009), Р-р. 183–226. (in English)

Giovanni Carbonara (compiler), Trattato di Restauro Architettonico, vols. 1-11 (Torino: UTET, 1996-2008). (in English)

John H. Stubbs, Emily G. Makaš. Architectural conservation in Europe and the Americas : national experiences and practice / John H. Stubbs, Emily G. Makaš. – New Jersey: John Wiley & Sons, 2011. – 754 s. (in English)

Jukka Jokilehto. A History of Architectural Conservation / Jukka Jokilehto. – Great Britain: LIBERfabrica, 2002. – 354 s. (in English)

La Fondation du patrimoine [Elektponniy pecupc]. Pejim doctupu: https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Monuments-Sites/Acteurs-metiers-formations/Les-partenaires/Les-mecenes-et-Fondations/La-Fondation-du-patrimoine (іn French)

Maßnahmen und Instrumente der [Elektponniy pecupc]. Pejim doctupu: https://www.staedtebaufoerderung.info/DE/ProgrammeVor2020/StaedtebaulicherDenkmalschutz/Programm/programm_node.html (in German)

Projects we’ve funded [Elektponniy pecupc]. Pejim doctupu: https://www.heritagefund.org.uk/projects?title=&field_sector_target_id=10005&field_region_nation_multiple_target_id=10430 (in English)

State Historic Preservation Office Grants [Elektponniy pecupc]. Pejim doctupu: https://www.nps.gov/subjects/historicpreservationfund/shpo-grants.htm (in English)

Bevs M.V. (2004) Methodological foundations of preservation and regeneration of protected architectural complexes of historical cities of Ukraine (on the example of Western Ukraine) [Metodolohichni osnovy zberezhennya ta reheneratsiyi zapovidnykh arkhitekturnykh kompleksiv istorychnykh mist Ukrayiny (na prykladi Zakhidnoyi Ukrayiny)]: Author's Ref. thesis Dr. Arch. 18.00.01 / KhDTUBA. - Kharkiv, 2004. - 32 p. (in Ukrainian)

Vereshko O.V. (2019) Reconstruction of historical buildings as a guarantee of the attractiveness of the city [Rekonstruktsiya istorychnoyi zabudovy yak zaporuka pryvablyvosti mista] / Vereshko O.V.// Collection of scientific works: Modern technologies and calculation methods in construction. – Lutsk: Lutsk National Technical University, 2019. – Issue 12. - P. 38-43. (in Ukrainian)

Vladimirova M.S., Ryzhkova V.O. (2017) Reconstruction of the historical center of the city as an element of the regional development strategy [Rekonstruktsiya istorychnoho tsentru mista yak element stratehiyi rozvytku rehionu] // Young scientist. – Kherson: Helvetica, 2017. – No. 4 (44). P-р. 626-629. (in Ukrainian)

Zhovkva O.I. (2019) Architectural heritage. Separate issues of cultural heritage protection [Arkhitekturna spadshchyna. Okremi pytannya okhorony kulʹturnoyi spadshchyny] // Town planning and territorial planning. K.: KNUBA, 2019. Issue 69. P-р. 133 – 146. (in Ukrainian)

Kondel-Perminova, N. (2009) Preservation of the architectural and urban heritage of Ukraine in the context of urban development [Zberezhennya arkhitekturno-mistobudivnoyi spadshchyny Ukrayiny u konteksti rozvytku mist] / Nataliya Kondel-Perminova // Modern problems of research, restoration and preservation of cultural heritage: coll. of science in art studies, architectural studies and cultural studies / Acad. of Arts of Ukraine, Institute of Modern Problems. arts;. — K.: IPSM AMU; Sofia, 2009. — P-р. 92-116. (in Ukrainian)

Merezhko A.V., Doroshenko Yu.O. Prerequisites for the renovation of an outdated housing stock in Ukraine [Peredumovy renovatsiyi zastariloho zhytlovoho fondu v Ukrayini] //Theory and practice of design // - K.: NAU, 2020 - S. 53-70. DOI: https://doi.org/10.18372/2415-8151.20.15050 (in Ukrainian)

Osychenko G.O. (2021) Reconstruction of historical cities: compositional aspect: monograph [Rekonstruktsiya istorychnykh mist: kompozytsiynyy aspekt: monohrafiya] / H. O. Osychenko; Kharkiv. national city university farm named after O. M. Beketova. – Kharkiv: XNUMX named after O. M. Beketova, 2021. – 252 p. (in Ukrainian)

Renovation of outdated housing in Ukraine. Pitfalls. [Renovatsiya zastariloho zhytla v Ukrayini. Pidvodni kameni. [Elektponniy pecupc]. Pejim doctupu: https://finance.ua/ua/saving/renovacija-ustarevshego-zhilia-v-ukraine. (in Ukrainian)

Yasinskyi M.R. (2018) Reproduction of residential blocks in the central parts of small historical cities [Vidtvorennya kvartaliv zhytlovoyi zabudovy tsentralʹnykh chastyn malykh istorychnykh mist]: diss. Ph.D. Arch. Sciences: 18.00.01 / Yasinsky Maksym Romanovych - Lviv, 2018. – 302 p. (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-14

Як цитувати

Мережко, А. (2023). ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД РЕНОВАЦІЇ ІСТОРИЧНОЇ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (66), 179–190. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.66.179-190

Номер

Розділ

АРХІТЕКТУРА БУДІВЕЛЬ І СПОРУД