ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПРОЄКТУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ПРОСТОРІВ В НІМЕЧЧИНІ НА ПРИКЛАДІ МІСТА ГАННОВЕР

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.66.168-178

Ключові слова:

Громадське середовище, Громадський об’єкт, Проєктування, Просторова організація, Формування, Функціональність, Універсальність, Конструктивні рішення, Будівлі і споруди

Анотація

В Німеччині існує думка, що громадський простір і його використання сповнені конфліктів: фестивалізація проти повсякденної якості, реклама проти міського дизайну, комерція проти культури, водії проти колясок, демонстранти проти туристів, приватне використання проти загальної доступності, спонтанне, тимчасове привласнення проти постійного порядку та дизайну.

Часто суперечливі очікування – також від жінок і чоловіків або літніх і молодих людей – щодо публічного простору є вираженням дедалі більшої неоднорідності міського суспільства. З точки зору дизайну, маятник коливається між ностальгічним кітчем, крутим сучасним дизайном і естетичною занедбаністю.

В останні роки тиск і перевантаження приватної та громадської реклами, дорожніх та інформаційних знаків, меблів роздрібної торгівлі та ресторанів і телекомунікаційного обладнання зросли. Загальноприйнятий показник, згода щодо того, яка якість форми є в публічному просторі, здається, значною мірою втрачена.

Надто часто лише центр міста розглядається як громадський простір, який потребує планування та політичної уваги. Втрачаються з поля зору головні дороги чи районні та районні центри, а тим більше комерційні зони. Демографічні зміни, менша, старша та яскравіша міська популяція висуває нові вимоги до громадського простору, також як до місця, де зустрічаються різні культури та все більш диференційований спосіб життя, як до місця для інтеграції міського суспільства.

Отже, є потреба в діях. Мова йде не про єдині правила використання та дизайну громадських просторів, не про ілюзію ідеального та послідовного планування. Радше йдеться про критерії соціальної та естетичної якості, про те, що є доцільним у кожному місті та кожному районі, що має бути вироблено та обговорено в діалозі з мешканцями, користувачами та громадськістю.

Біографія автора

Марія Мельник, Національний авіаційний університет

Аспірантка, Національний авіаційний університет

Посилання

Список літератури.

Berlin-Design for all: Öffentlicher Freiraum Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin; November 2011 [Електронний ресурс]: Architekturbüro GMP. Deutschland — Режим доступу: https://www.gmp.de/de/projekte/grid

Gestaltung öffentlicher Gebäude. [Електронний ресурс]: Architekturbüro GMP. Deutschland — Режим доступу: https://www.gmp.de/de/projekte

Uwe Bodemann. Öffentliche räume zum leben stadträume neu gestalten. Nannovercity2020+ die wiederentdeckung der stadtmitte vorwort von stadtbaurat. 2020 – C. 12.

Бармашина Л., Чемакіна О., Розбицька А. Формування громадських закладів для молоді на основі універсального дизайну. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 2019. № 3(65). С.15-19.

Бармашина Л., Матюха А., Кузьмін О. До питання розвитку засобів формування громадських просторів у структурі висотних будівель. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 2018. № 22(62). т.1. С. 10-15.

Бойко Х.С. Типи будинків та архітектурні конструкції. Навч. посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки. 2012. – C.196

Гельфонд А.Л., Архітектурне проектування громадських будівель і споруд - М.: Архітектура, 2006. — С. 280

Вотінов М.А. Реновація і гуманізація громадських просторів в міському середовищі: монографія / М.А. Вотінов; Харків. нац. ун-т міста госп-ва ім. А. Н. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. А.Н. Бекетова, 2015. – 153 c.

Колесник Л.А., Шнайдер А.І., Черненко В.К., Нестеренко Н.І. Конструкції / Л.А.Колесник, А.І.Шнайдер, В.К.Черненко, Н.І.Нестеренко. – К.: Будівельник, 1990. – С.320

Маккуайар С. Медійнe місто: Медіа, архітектура і міський простір. М., 2014. С. 26-46.

Особливості архітектурного формування громадських просторів / А. Я. Радюк // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/15997

Руссо Д. Благоустрій міста; пер з франц.: моногр. / Д. Руссо, Ж. Возей. – К.: Основи, 1995. – С. 107

Referenses

Berlin-Design for all: (2011) Öffentlicher Freiraum Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin; November [Elektronnyi resurs]: Architekturbüro GMP. Deutschland — Rezhym dostupu: https://www.gmp.de/de/projekte/grid (in German)

Gestaltung öffentlicher Gebäude. [Elektronnyi resurs]: Architekturbüro GMP. Deutschland — Rezhym dostupu: https://www.gmp.de/de/projekte (in German)

Uwe Bodemann. (2020) Öffentliche räume zum leben stadträume neu gestalten. Nannovercity2020+ die wiederentdeckung der stadtmitte vorwort von stadtbaurat. – C. 12 (in German

Barmashyna L., Chemakina O., Rozbytska A. (2019) Formation of public institutions for youth based on universal design. [Formuvannia hromadskykh zakladiv dlia molodi na osnovi universalnoho dyzainu]. Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal «Internauka». № 3(65). S.15-19. (in Ukrainian)

Barmashyna L., Matiukha A., Kuzmin O. (2018) To the question of the development of means of forming public spaces in the structure of high-rise buildings [Do pytannia rozvytku zasobiv formuvannia hromadskykh prostoriv u strukturi vysotnykh budivel]. Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal «Internauka». № 22(62). t.1. S. 10-15. (in Ukrainian)

Boiko Kh. S. (2012) Types of buildings and architectural structures. [Typy budynkiv ta arkhitekturni konstruktsii]. Navch. posibnyk. Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky. – C. 196. (in Ukrainian)

Helfond A.L. (2006) Architectural design of public buildings and structures [Arkhitekturne proektuvannia hromadskykh budivel i sporud] - M.: Arkhitektura, — S. 280 (in Ukrainian)

Votinov M.A. (2015) Renovation and humanization of public spaces in the urban environment [Renovatsiia i humanizatsiia hromadskykh prostoriv v miskomu seredovyshchi]: monohrafiia / M.A. Votinov; Kharkiv. nats. un-t mista hosp-va im. A. N. Beketova. – Kharkiv: KhNUMH im. A.N. Beketova, – 153 c. (in Ukrainian)

Kolesnyk L.A. (1990) Constructions [Konstruktsii] / L. A. Kolesnyk, A. I. Shnaider, V. K. Chernenko, N. I. Nesterenko. – K.: Budivelnyk, – S. 320.

Makkuaiar S. (2014) Media city: Media, architecture and urban space [Mediine misto: Media, arkhitektura i miskyi prostir]. M., S. 26-46. (in Ukrainian)

[Osoblyvosti arkhitekturnoho formuvannia hromadskykh prostoriv] / A. Ia. Radiuk // [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/15997 (in Ukrainian)

Russo D. (1995) Improvement of the city [Blahoustrii mista; per z frants.: monohr]. / D. Russo, Zh. Vozei. – K.: Osnovy. – S. 107. (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-14

Як цитувати

Мельник, М. (2023). ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПРОЄКТУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ПРОСТОРІВ В НІМЕЧЧИНІ НА ПРИКЛАДІ МІСТА ГАННОВЕР. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (66), 168–178. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.66.168-178

Номер

Розділ

АРХІТЕКТУРА БУДІВЕЛЬ І СПОРУД