ГЕНЕЗИС КУЛЬТУРНОГО ЛАНДШАФТУ

Автор(и)

  • Лариса Мартишова Харківський національний університет міського господарства ім. О.М.Бекетова, Україна https://orcid.org/0000-0002-2211-3562

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.66.126-134

Ключові слова:

Культурний ландшафт, Архітектура, Містобудування, Інформація, Образ, Символ, Ідентичність

Анотація

У статті висвітлюється взаємозв’язок між «елементами» містобудівного середовища, через розуміння сенсу та впізнаваність образів якого, розкривається сутність культурного ландшафту. Унікальність чи універсальність отриманої візуальної інформації є важливішою ланкою в процесі створення та подальшого генезису культурного ландшафту в будь-якій місцевості, культурі або традиції. Символічність та образність сприйняття людини надає можливість створювати ідентичність за допомогою організації штучного середовища архітектурними об’ємно-просторовими засобами задля формування цілісності як фізичного, так і метафоричного (образного) простору.

Біографія автора

Лариса Мартишова, Харківський національний університет міського господарства ім. О.М.Бекетова

Кандидат архітектури, доцент, доцент кафедри урбаністики та містобудування Харківського національного університету міського господарства імені О.М.Бекетова

Посилання

Список джерел

ICOMOS, 15th General Assembly and Scientific Symposium, 17–21 October. Final Report, Режим доступу: www.icomos.org/xian2005/ resolutions15ga.htm .

Leader-Elliott L., Richard M. & Heather B., Understanding cultural landscapes. Discussion paper. Режим доступу: www.academia.edu/2855898/Understanding_Cultural_Landscapes

Gieseking J. & Mangold W. (eds), The People, Place, and Space Reader, Routledge: New York, 2014.

Nation Master, Saudi Arabia density and urbanization stats. Режим доступу: www.nationmaster.com/country-info/profiles/Saudi-Arabia/People/ Densityandurbanisation

Proshansky H., Abbe F. & Kaminoff R., Place-Identity, 1983.

Веденін Ю. А., Кулешова М. Є. Культурні ландшафти як об'єкт культурної та природної спадщини. Ізвестія АН, Серія: Географічна, 2001. – Вип. 1. – С. 7-14.

Закон України «Про охорону культурної спадщини» від 08.06.2000 № 1805-ІІІ

Ісаченко А. Г. Про два трактування поняття «культурний ландшафт». Ізвестія РГО, 2003. – Вип. 1. – С. 5-16.

Арманд Д. Л. Наука про ландшафт. М.: Мисль, 1975. – 286 с.

Лє Гофф Жанн. Цивілізація середньовічного Заходу. Режим доступу: www.gumer.info/Buks/History/Goff .

Подорога В. А. Метафізика ландшафту. М.: Наука, 1993. 320 с.

Zhao Qun, Liu Jiaping. Continuation and development of regional architectural culture [J]. New Architecture, 2003. Вип. 2. – С. 11-12.

Pregill P. and Volkman N. Landscapes in History: Design and Planning in the Eastern and Western Traditions. 2nd. ed. Vol. 1. 1993, New York, N.Y.: John Wiley.

Шубович С. О. Рух і ландшафт як матеріальна основа архітектурної цілісності міського середовища. Комунальне господарство міст. Вип. 19. К.: Техника, 1999. – C. 21-24.

Антонов В. Л. Природний ландшафт – пластична і візуальна основи композиції міста. На допомогу проектувальнику-містобудівнику: Ландшафт і архітектурно-планувальна структура міста. – К., 1974. – C. 38-47.

Fowler P. J. World Heritage Cultural Landscapes 1992-2002. World Heritage Papers 6. UNESCO WorldHeritageCenter, 2003.

Arncheim R. Art and visual perception. London, Faber and Faber, 1954.

Дженкс Ч. Нова парадигма в архітектурі. Проект INTERNATIONAL 2002. – Вип. 5.

References

ICOMOS, 15th General Assembly and Scientific Symposium, 17–21 October (2005). Final Report. Access mode: www.icomos.org/xian2005/resolutions15ga.htm (in English).

Leader-Elliott, L., Richard, M. & Heather, B., Understanding cultural landscapes. Discussion paper, Access mode: www.academia.edu/2855898/Understanding_Cultural_Landscapes (in English).

Gieseking, J. & Mangold, W. (eds). (2014). The People, Place, and Space Reader, Routledge: New York (in English).

Nation Master, Saudi Arabia density and urbanization stats. Access mode: www.nationmaster.com/country-info/profiles/Saudi-Arabia/People/ Densityandurbanisation (in English).

Proshansky, H., Abbe, F. & Kaminoff, R. (1983). Place-Identity (in English).

Vedenin, U. А., Kuleshova, М. E. (2001). Cultural landscapes as an object of cultural and natural heritage. [Kulturni landshfty yak objektkulturnoi ta pryrodnoi spadshyny]. Izvestiya AN, Seriya: Geografichna, Vyp. 1, P-p. 7-14 (in Russian).

The Law of Ukraine «On Protection of Cultural Heritage». [Zakon Ukrainy «Pro ohorony kulturnoyi spadshyny»] vid 08.06.2000 № 1805-ІІІ (in Ukrainian).

Isachenko, А. G. (2003). On two interpretations of the concept of «cultural landscape». [Pro dva traktuvannia ponyattya «Kulturniy landshaft»]. Izvestiya RGO, Vyp. 1, P-p. 5-16 (in Russian).

Armand, D. L. (1975). Science of the landscape. [Nauka pro landshaft]. P-p. 286 (in Russian).

Le Goff, Zhan. The civilization of the medieval West. [Civizatsiya serednyovichnogo Zahodu]. Access mode: www.gumer.info/Buks/History/Goff (in Russian).

Podoroga, V. A. (1993). The metaphysics of landscape. [Metafizyka landshaftu], P-p. 320 (in Russian).

Zhao Qun, Liu Jiaping. (2003). Continuation and development of regional architectural culture [J]. New Architecture, (2), P-p. 11-12. (in English)

Pregill, P. and Volkman, N. (1993). Landscapes in History: Design and Planning in the Eastern and Western Traditions. 2nd. ed. Vol. 1, New York, N.Y.: John Wiley (in English).

Shubovich, S. O. (1999). Movement and landscape as the material basis for the architectural integrity of the urban environment. [Ruh i landshaft yak materialna osnova arhitekturnoi cilisnosti miskogo seredovischa]. Komunalne gospodarstvo mist, Vyp. 19, P-p. 21-24 (in Russian).

Antonov, V. L. (1974). The natural landscape is the plastic and visual basis of a city's composition. To help the urban planner: Landscape and the architectural and planning structure of the city. [Pryrodny landshaft – plastychna ta visualna osnovy kompositciyi mista. Na dopomogu proektuvalnyku-mistobudivnyku: Landshaft i arhitekturno-planuvalna struktura mista]. P-p. 38-47 (in Russian).

Fowler, P. J. (2003). World Heritage Cultural Landscapes 1992-2002. World Heritage Papers 6. UNESCO WorldHeritageCenter, (in English).

Arncheim R. (1954). Art and visual perception. London, Faber and Faber (in English).

Djenks, Ch. (2002). A new paradigm in architecture. [Nova paradygma v arhitekturi]. Proekt INTERNATIONAL. Vyp. 5 (in Russian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-14

Як цитувати

Мартишова, Л. (2023). ГЕНЕЗИС КУЛЬТУРНОГО ЛАНДШАФТУ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (66), 126–134. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.66.126-134

Номер

Розділ

МІСТОБУДУВАННЯ