ІСТОРИКО-МІСТОБУДІВНИЙ РОЗВИТОК ПРИВОКЗАЛЬНОГО РАЙОНУ МІСТА ЧЕРНІВЦІ

Автор(и)

  • Анатолій Довганюк Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-8052-9304

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.66.105-125

Ключові слова:

Проєкт детального планування, Житловий район, Житлове утворення, Житлова забудова, Житловий фонд, Архітектурно-планувальна організація території, Будівлі підвищеної поверховості, Силуетне утворення району, Кільцева міська магістраль

Анотація

У статті висвітлюється територіальний розвиток Привокзального району міста в Австро-Угорський, Румунський, Радянський період розвитку міста Чернівці. Розглянуто формування забудови вулиць району Привокзального району яка ввійшла до списку пам’яток архітектури місцевого значення. Проаналізовано містобудівну документацію міста, розглянуто проєкт детального плану Привокзального району, який був розроблений в Радянський період.

Біографія автора

Анатолій Довганюк, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Асистент кафедри архітектури та збереження об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Посилання

Список джерел

Коротун І. В. Принципи архітектурно-планувальної організації ансамблевої забудови: дисертація кандидата архітектури 18.00.02: захищена 2006 р. Коротун Ірина Вадимівна. КиївЗНДІЕП - К., 2006 – 207с. Бібліографія: с. 176-189

Вечерський В. В., Скібіцька Т. В. та Сердюк О. М. Коригування історико-архітектурного опорного плану і проєкту зон охорони пам'яток та визначення меж і режимів використання історичних ареалів міста Чернівці Том перший – Київ. Науково-дослідний інститут пам’яткоохоронних досліджень, 2006.

Вечерський В. В., Скібіцька Т. В. та Сердюк О. М. Історико-містобудівні дослідження Чернівців. За ред. Вечерського В. В.; відп. за вип. Сердюк О. М. – К.: Фенікс, 2008. – 106 с; 58 іл.

Никирса М. Чернівці. Документальні нариси з історії вулиць і площ. – Чернівці: Золоті литаври, 2008. – 452 с.

Ботушанський В. М., Біленкова С. В., Добржанський О. В. та ін. За загальною редакцією Ботушанського В. М Чернівці: Історія і сучасність (Ювілейне видання до 600-річчя першої писемної згадки про місто). [Колективна монографія]. – Чернівці: Зелена Буковина, 2009 – 586 с.

Колядинський П. В. Територіально-функціональна організація та стратегія розвитку великого міста (на прикладі міста Чернівці): дисертація кандидата географічних наук 11.00.02: захищена 2006 р. Колядинський Павло Валентинович – Чернівецький національний університетт імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2012. – 216 с. – Бібліографія: с. 181 – 200.

Kaindl R. F. = Кайндпь Р. Ф. Geschichte von Czernowitz von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart - Історія Чернівців від найдавніших часів до сьогодення / Переклад з нім. В. Ю. Іванюка. - Чернівці: Зелена Буковина, 2005. -С. 258.

Державний архів Чернівецької області. - Фонд 39. - Опис 1. - Справа 1878. - Аркуш 1-2.

Державний архів Чернівецької області - Фонд Р-623. - Опис 2. – Справа 8. - Аркуш 74-75

Державний архів Чернівецької області - Фонд Р-623. - Опис 2. – Справа 7. - Аркуш 7.

Сzernowitzer Zeitung. -1888. - 5 червня. - №128. - Сторінка 3.

Новаковський Я А., Петрова А. А., Павлюк Ж. И. Проект детальной планировки Привокзального района города Черновцы. Пояснительная записка. Инвентарный номер 296/03008 / – город Львов. Госстрой УССР. Украинский государственный институт проектирования городов «Гипроград» Львовский филиал 1972 г.

Новаківський Я. А., Петрова А. А., Павлюк Ж. І. Проект детального планування Привокзального району міста Чернівці. Графічна частина. Лист № 1, Схема розміщення проектованого району в системі міста. Інвентарний номер 296/03009 – місто Львів. Держбуд УРСР Український державний інститут проектування міст «Діпроміст». Львівський філіал – червень 1972 рік.

Новаківський Я. А., Петрова А. А., Павлюк Ж. І. Проект детального планування Привокзального району міста Чернівці. Графічна частина. Лист № 10, Ескіз забудови першої черги будівництва Інвентарний номер 296/03017 – місто Львів. Держбуд УРСР Український державний інститут проектування міст «Діпроміст». Львівський філіал – червень 1972 рік.

Инструкция по составлению проектов планировки и застройки городов СН 345-66 разработана Управлением планировки и застройки городов Государственного комитета по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР – издательство литературы по строительству – Москва – 1966.

СНиП II-К.2-62 Планировка и застройка населенных мест. Нормы проектирования.

Орловский И., Яременко Я, Микула Н, Царык Д., Новаковский Д. Черкасов В. Проект планировки города Черновцы (корректировка) в четырех томах, том второй Пояснительная записка. –– город Львов – Украинский Государственный институт проектирования городов «Гипроград». Львовский филиал. 1964 год.

Орловский И., Яременко Я., Микула Н., Царык Д., Новаковский Я., Черкасов В. Проект планировки города Черновцы (корректировка) в четырех томах том третий Основные положения. – город Львов – Украинский Государственный институт проектирования городов «Гипроград». Львовский филиал. 1964 год.

Орловский И., Яременко Я., Микула Н., Царык Д., Новаковский Я., Черкасов В. Уточнения и дополнения к генеральному плану города Черновцы том четвертый. – город Львов – Украинский Государственный институт проектирования городов «Гипроград». Львовский филиал. 1965 год.

References

Korotun, I. V. Kiev (2006). Principles of architectural and planning organization of ensemble development. PhD. The dissertation for the degree of candidate of architecture. [Pryntsypy architekturno-planuvalnoii orhanizatsii ansamblevoii zabudovy.] Ukrainian Zonal Research and Design Institute for Civil Engineering "KievZNIIEP". (in Ukrainian).

Vecherskyi, V. V., Skibitska, T. V. and Serdyuk, O. M. (2006). Adjustment of the historical-architectural reference plan and project of monument protection zones and determination of boundaries and modes of use of historical areas of the city of Chernivtsi Volume one [Koryhuvannia istoryko-arhitekturnoho opornoho planu I proektu zon ohorony pamiatok ta vyznachennia mezh I rezhymiv vykorystannia istorychnykh arealiv mista Chernivtsi. Tom pershyi] - Kyiv Scientific Research Institute of Monument Protection Research, (in Ukrainian).

Vechersky, V. V., Skibitskaya, T. V. and Serdyuk, A. N. (2008). Historical and urban studies of Chernivtsi [Istoryko-mistobudivni doslidzennia Chernivtsiv] edited by Vechersky, V.; Responsible for the release Serdyuk, A. M. - Kiev: Phoenix. - 106 pages, 58 illustrations. (in Ukrainian).

Nikirsa, M. (2008). Chernivtsi. Documentary essays on the history of streets and squares.[Dokumentalni narysy z istoriii vulyts і ploshch] - Chernivtsi: Golden Timpani. - 452 pages (in Ukrainian).

Botushanskyi, V. M., Bilenkova, S. V., Dobrzhanskyi, O. V. and others (2009). According to the general editorship of Botushanskyi, V. M. Chernivtsi: History and Modernity (Anniversary edition for the 600th anniversary of the first written mention of the city). [Collective monograph].[Cherrnivtsi: Istoriia i suchasnist (Yuvileine vydannia do 600-richia persshoiii pysemnoii zhadky pro misto)] – Chernivtsi: Zelena Bukovyna – 586 p. (in Ukrainian).

Kolyadynskyi, P.V. (2012). Territorial-functional organization and development strategy of a large city (on the example of the city of Chernivtsi) [Terytorialno-funktionalna orhanizatsiia ta stratehiia rozvytku velykoho mista] PhD. Dissertations of the Candidate of Geographical Sciences 11.00.02. Kolyadynskyi Pavlo Valentinovych – Chernivtsi National University named after Yuriy Fedkovich. - Chernivtsi - 216 p. (in Ukrainian).

Kaindl, R. F. (2005). Geschichte von Czernowitz von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart - History of Chernivtsi from the earliest times to the present [Istoriia Chernivtsiv vid naidavnishykh chasiv do siohodennia] / Translation with him. Ivanyuk, V. Yu. - Chernivtsi: Zelena Bukovyna. - P.258 (in Ukrainian)

State archive of the Chernivtsi region. [Derzhavnyi arkhiv Chernivetskoii oblasti] - Fund 39. - Description 1. - Case 1878. - Sheet 1-2. (in Germany)

State archive of the Chernivtsi region [Derzhavnyi arkhiv Chernivetskoii oblasti] - Fund R-623. - Description 2. - Case 8. - Sheet 74-75/ (in Germany)

State Archive of the Chernivtsi Region [Derzhavnyi arkhiv Chernivetskoii oblasti] - Fund R-623. - Description 2. - Case 7. - Sheet 7. (in Germany)

Czernowitzer Zeitung. [Chernovtsi chas] -1888. - June 5. - #128. - Page 3. (in Germany)

Novakovskii, Ya. A, Petrova, A. A., Pavliuk, Z. I. (1972). Project of detailed planning of the railway station district of the city of Chernivtsi. Explanatory note. [Proekt detalnoi planirovki Privokzalnogo raiona goroda Chernovtsi. Poiasnitelnaia zapiska] Inventory number 296/03008/ - Lvov. Gosstroy of the Ukrainian SSR. Ukrainian State Institute of Urban Design "Giprograd" Lviv branch. (in Russian).

Novakivskii, Ya. A., Petrova, A. A., Pavliuk, Z. I. (June 1972). Detailed planning project of the station district of Chernivtsi. The graphic part. Sheet No. 1, Scheme of placement of the planned district in the city system. [Proiekt detalnoho planuvannia Pryvokzalnoho raionu mista Chernivtsi. Hrafichna chastyna. Lyst №1, Skhema rozmishchenia proiektovanoho raionu v systemi mista]. Inventory number 296/03009 - city of Lviv. State Building of the Ukrainian SSR Ukrainian State Institute of Urban Design "Dipromist". Lviv branch. (in Ukrainian).

Novakivskii, Ya. A., Petrova, A. A., Pavliuk, Z. I. (June 1972). Detailed planning project of the Station District of Chernivtsi. The graphic part. Sheet No. 10, Sketch of the building of the first stage of construction. [Proiekt detalnoho planuvania Pryvokzalnoho raionu mista Chernivtsi. Hravichna chastyna. Lyst №10, Eskiz zabudovy pershoii cherhy budivnytstva]. Inventory number 296/03017 - city of Lviv. State Building of the Ukrainian SSR Ukrainian State Institute of Urban Design "Dipromist". Lviv branch. (in Ukrainian).

Instructions for drafting urban planning and development projects SN 345-66 developed by the Department of Urban Planning and Development of the State Committee for Civil Engineering and Architecture under the SSSR State Construction Committee. (1966). [Instruktsiia po sostavlleniiu proektov planirovki I zastroiki horodov CH 345-66 razrabotana Upravleniem planirovki I zastroiki gorodov Gosudarstvennoho komiteta po grazhdanskomy stroitelstvu I arkhitekture pri Gosstroie SSSR] – Construction Literature Publishing House – Moscow (in Russian).

SNiP II-K.2-62 Planning and development of populated areas. Design standards. (1962). [Planirovka i zastroika naselennykh mest. Normy proektirovaniia]. (in Russian).

Orlovskii, I., Yaremenko, Ya., Mikula, N., Tsaryk, D., Novakovskii, Ya., Cherkasov, V. (1964). Chernivtsi city planning project (correction) in four volumes, volume two Explanatory note. [Proekt planirovki goroda Chernovtsy (korrektirovka) v chetyriokh tomakh, tom vtoroi. Poiasnitelnaia zapiska] –– the city of Lviv – Ukrainian State Institute of City Design "Hiprohrad". Lviv branch. (in Russian).

Orlovskii I., Yaremenko, Ya., Mikula, N., Tsaryk, D., Novakovskii, Ya., Cherkasov, V. (1964). The Chernivtsi city planning project (correction) in four volumes, volume three, the main provisions.[Proekt planirovki goroda Chernovtsi (korrektirovka) v chetyriokh tomakh tom tretii. Osnovnyie polozheniia]. – the city of Lviv - Ukrainian State Institute of City Design "Hiprohrad". Lviv branch. (in Russian).

Orlovskii, I., Yaremenko, Ya., Mikula, N., Tsaryk, D., Novakovskii, Ya., Cherkasov, V. (1965). Clarifications and additions to the general plan of the city of Chernivtsi, volume four. [Utochneniia I dopolneniia k generalnomu planu goroda Chernovtsi] – city of Lviv – Ukrainian State Institute of Urban Design “Hiprohrad”. Lviv branch. (in Russian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-14

Як цитувати

Довганюк, А. (2023). ІСТОРИКО-МІСТОБУДІВНИЙ РОЗВИТОК ПРИВОКЗАЛЬНОГО РАЙОНУ МІСТА ЧЕРНІВЦІ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (66), 105–125. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.66.105-125

Номер

Розділ

МІСТОБУДУВАННЯ