СИМБІОЗ ЯК МЕТОД В АРХІТЕКТУРНОМУ ФОРМОТВОРЕННІ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ.

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.66.95-104

Ключові слова:

Симбіоз, Морфологія, Формотворення, Форма, Характер, Структура, Простір, Коменсалізм, Мутуалізм, Паразитизм, Біоморфна архітектура

Анотація

У даній статті досліджуються процеси формотворення, що стосуються проєктування загальної форми та маси, об’єму будівлі або групи будівель, що зазвичай проводяться на ранніх стадіях процесу архітектурного проєктування. Вони передбачають створення фізичних або цифрових моделей, з допомогою яких досліджують різні варіанти формотворення та їх ітерацій. Архітектори використовують низку конкретних прийомів формотворення, які поділяються на типи і підтипи згідно із їхніми властивостями побудови форми. Дана робота спрямована на дослідження концепції створення форми будівлі, що побудована на основі біологічних принципів формотворення та взаємодії між певними морфологічними типами, а саме - коменсалізмом, мутуалізмом та паразитизмом.

Біографія автора

Валентин Шароватов, Національний університет «Львівська політехніка»

Здобувач кафедри архітектурного проєктування та інженерії Національного університету “Львівська політехніка”

Посилання

Список джерел:

Акопнік С.В. Архітектурна біоніка та перспективи її розвитку. С. В. Акопнік, А. С. Бабак. Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. Зб. Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2017. – Вип. 13. – С. 274 - 282. URL: https://repositary.knuba.edu.ua/items/c53cb9ac-beb7-46d8-aeb6-4896470bf0c4

Булах І. БІОМОРФНА СТРУКТУРА ПОБУДОВИ АРХІТЕКТУРИ ЛІКАРНІ ШВИДКОЇ ДОПОМОГИ. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, Червень 2021. С.182-184. URL: https://doi.org/10.36074/logos-28.05.2021.v2.52

Дженкс Ч. Язык архитектуры постмодернизма. Москва : Стройиздат, 1985. 136 с.

Добрицина И.А. От постмодернизма – к нелинейной архитектуре: Архитектура в контексте современной философии и науки. М.: Прогресс-Традиция, 2004. 470 с.

Кривуц С. Методичні рекомендації з дисципліни «Екологічний дизайн» для студентів 1 курсу другого рівня вищої освіти /магістр/ за напрямом підготовки 022 «Дизайн» освітньо-професійної програми ДАЛС, Х.: ХДАДМ, 2022. 65 с. URL: https://ksada.org/pdf1/Metodychni%20recomendatsyy_Ekologich.dyzayn_2022-23.pdf

Коменсалі́зм. Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Коменсалізм (дата звернення 05.03.2023)

Мутуалізм. Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Мутуалізм (дата звернення 05.03.2023)

Паразитизм. Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Паразитизм (дата звернення 05.03.2023)

Стародубцева Л.В. Архітектура постмодернізму: Історія, теорія, практика: Посіб. для студ. архітектур. спец. вузів / Л.В. Стародубцева; Міжнар. фонд "Відродження". К.: Спалах, 1998. 207 c. (Прогр. "Трансформація гуманіт. освіти в Україні").

Amsoneit W. Contemporary European Architects / Wolfgang Amsoneit. Köln, 1991. 132 р.

Glancey J. Historia arhitektury / Jonathan Glancey. Warszawa: "Arkady", 2002. 240 s.

Hatje-Lexikon der Architektur des 20. Jahrhunderts. / [hrs. von Vittorio Magnago Lampugnani, Übers.: Bettina Aldaor-Witsch u an.]. – [Volst. überarb. Neuaufl.]. – Ostfildern-Ruit: Hatje, 1998. – 438 s.

Michael Ulrich Hensel, Achim Menges, Michael Weinstock. Morphogenesis and Emergence (2004‐2006) URL: https://www.researchgate.net/publication/282731300_Morphogenesis_and_Emergence

Pahl J. Architekturtheorie des 20. Jahrhunderts / Pahl Jürgen. München: Prestel Verlag, 1999, 316 s.

Papadakis A. Deconstruction / Papadakis A., Cook C., Benjamin A. – London: Omnibus Volume, 1989.

Milan Šijaković, Ana Perić. Symbiotic architecture: Redefinition of recycling design principles. Front. Archit. Res., 2018, 7(1): 67‒79 URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095263518300013

Watkin D. Historja architektury zahodniej / Dawid Watkin. Warszawa: Wydawnictwo „Arkady”, 2001. 664s.

References

Akopnik S.V. (2017). Arkhitekturna bionika ta perspektyvy yiyi rozvytku. [Architectural bionics and prospects for its development]. Arkhitekturnyy visnyk KNUBA. Vyp. 13. P. 274-282. URL: https://repositary.knuba.edu.ua/items/c53cb9ac-beb7-46d8-aeb6-4896470bf0c4 (in Ukrainian)

Bulakh I. (2021). Biomorfna struktura pobudovy arkhitektury likarni shvydkoyi dopomohy. [Biomorphic structure of construction of emergency hospital architecture] Zbirnyk naukovykh pratsʹ. LOHOS. URL: https://doi.org/10.36074/logos-28.05.2021.v2.52 (in Ukrainian)

Dzhenks CH. (1985). Yazyk arkhytektury postmodernyzma. [The language of postmodern architecture]. Moskva. Stroyyzdat.(in Russian)

Dobrytsyna Y.A. (2004) Ot postmodernyzma – k nelyneynoy arkhytekture: Arkhytektura v kontekste sovremennoy fylosofyy y nauky. [From postmodernism to non-linear architecture: Architecture in the context of modern philosophy and science]. M. : Prohress-Tradytsyya. 470 s. (in Ukrainian)

Kryvuts. (2022). S.Metodychni rekomendatsiyi z dystsypliny «Ekolohichnyy dyzayn» [Methodological recommendations for the discipline "Ecological design"]. dlya studentiv 1 kursu druhoho rivnya vyshchoyi osvity /mahistr/ za napryamom pidhotovky 022 «Dyzayn» osvitnʹo-profesiynoyi prohramy DALS, KH.: KHDADM/ 65 p. URL: https://ksada.org/pdf1/Metodychni%20recomendatsyy_Ekologich.dyzayn_2022-23.pdf (in Ukrainian)

Komensalízm. Material from Wikipedia - the free encyclopedia. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Коменсалізм (in Ukrainian)

Mutualizm. Material from Wikipedia - the free encyclopedia. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Мутуалізм (in Ukrainian)

Parazytyzm. Material from Wikipedia - the free encyclopedia. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Паразитизм (in Ukrainian)

Starodubtseva L.V. (1988) Arkhitektura postmodernizmu: istoriya, teoriya, praktyka. K. : Spalakh. 207 p. (in Ukrainian)

Amsoneit W. (1991). Contemporary European Architects / Wolfgang Amsoneit. – Köln, 1991. – 132 r.

Glancey J. Historia arhitektury (2002). / Jonathan Glancey. – Warszawa: "Arkady", 240 s. (in Polish)

Hatje-Lexikon der Architektur des 20. Jahrhunderts (1998). / [hrs. von Vittorio Magnago Lampugnani, Übers.: Bettina Aldaor-Witsch u an.]. – [Volst. überarb. Neuaufl.]. – Ostfildern-Ruit: Hatje, 438 s. (in German)

Michael Ulrich Hensel, Achim Menges, Michael Weinstock. (2004‐2006) Morphogenesis and Emergence URL: https://www.researchgate.net/publication/282731300_Morphogenesis_and_Emergence (in English)

Pahl J. Architekturtheorie des 20. Jahrhunderts (1989). Pahl Jürgen. München: Prestel Verlag, 316 s.

Papadakis A. (1989), Cook C., Benjamin A. – London: Omnibus Volume. (in English)

Milan Šijaković, Ana Perić. (2018). Symbiotic architecture: Redefinition of recycling design principles. Front. Archit. Res., 7(1): 67‒79 URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095263518300013 (in English)

Watkin D (2001). Historja architektury zahodniej / Dawid Watkin. – Warszawa: Wydawnictwo „Arkady”, 664s (in Polish)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-14

Як цитувати

Шароватов, В. (2023). СИМБІОЗ ЯК МЕТОД В АРХІТЕКТУРНОМУ ФОРМОТВОРЕННІ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (66), 95–104. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.66.95-104

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ АРХІТЕКТУРИ