ВІЛЬНІ КОМПОЗИЦІЇ В СУЧАСНІЙ АРХІТЕКТУРІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.66.84-94

Ключові слова:

Сучасна архітектура, Архітектурна композиція, Вільна композиція, Теорія архітектури, Архітектурне формоутворення

Анотація

У статті узагальнюються особливості вільних композицій на основі досвіду сучасної світової архітектури, які, разом з іншими методами, виводять сферу можливостей сучасної архітектурної композиції за межі традиційних принципів. Пропонується розподіл архітектурних композицій за упорядкованістю на такі класи: упорядкована композиція; вільна композиція; комбінація упорядкованої та вільної композиції.

Розглядаються особливості вільних композицій: складність, різноманітність, відсутність простої та наочної закономірності розташування частин. Вільна композиція сприймається як складна, просторова, різноманітна сукупність частин і поверхонь. Аналізуються особливості сприйняття та усвідомлення вільних композицій, які відрізняються від сприйняття та усвідомлення традиційних упорядкованих композицій.

Наведено приклади сучасних будівель, створених на основі вільних композицій. Основний напрям сучасної архітектури, де впроваджувались вільні композиції, це – деконструктивізм. Однак архітектори, що працювали в інших напрямах та авторських підходах, теж застосовували вільні композиції. Обґрунтування цього потужного явища, що реалізовано у значних будівлях, спирається на творчість таких сучасних архітекторів, як: Гюнтер Беніш, Френк Гері, Тойо Іто, Рем Колгас, Даніель Лібескінд, Ерік Оуен Мосс, Том Мейн, Вольф Дітер Прікс, Заха Хадід та інші.

Запропоновано орієнтовне узагальнення методичних підходів до створення вільних композицій: вільні композиції на основі поєднання різноманітних об’ємів; вільні композиції на основі поєднання різноманітних фрагментів поверхонь; вільні композиції на основі складних поверхонь з різноманітними ділянками; фізично-змінні вільні композиції (трансформація фасадних систем чи частин будівлі); ілюзійно-змінні вільні композиції (інстальовані медіафасади на поверхнях чи зовнішні проєкційні системи, голографічні системи); вільні композиції на основі використання засобів альтернативної матеріальності (прозорі поверхні, дзеркальні поверхні, світлові форми, форми з потоків води чи пари та ін.).

Біографія автора

Гліб Ушаков, Київський національний університет будівництва і архітектури

Кандидат архітектури, доцент кафедри основ архітектури та архітектурного проєктування Київського національного університету будівництва і архітектури

Посилання

Список джерел

Аранчій Д.О. Алгоритмічні методи архітектурного формотворення. – К.: Типографія Від А до Я, 2016. – 150 с.

Араухо И. Архитектурная композиция: Пер. с исп. М.Г. Бакланова, А._Михе. – М.: Высшая школа, 1982. – 208 с.

Арнхейм Р. Динамика архитектурных форм: Пер. с англ. В.Л. Глазычева. – М.: Стройиздат, 1984. – 192 с.

Добрицына И.А. От постмодернизма – к нелинейной архитектуре: Архитектура в контексте современной философии / И. А. Добрицына – М.: Прогресс-Традиция, 2004. – 470 с.

Иттен И. Искусство формы. Мой форкурс в Баухаузе и других школах: пер. с нем. и предислов. Л. Монаховой / Иттен Иоханнес. – М. : Издатель Д. Аронов, 2001. – 137 с.

Кринский В.Ф., Ламцов И.В., Туркус М.А. Элементы архитектурно-пространственной композиции. – М.: Стройиздат, 1968. – 168 с.

Объемно-пространственная композиция: Учеб. для вузов / А. В. Степанов, В. И. Мальгин, Г. И. Иванова и др. – М.: Идательство «Архитектура-С», 2007. – 256 с.

Пучков А.О. Нарис історії архітектурознавства / Андрій Пучков; Ін-т проблем сучас. мистец. НАМ України. – К.: Фенікс, 2013. – 196 с.

Основы архитектурной композиции и проектирования / Под общ. ред. А. А. Тица. – К.: Вища школа, 1976. – 255 с.

Раппапорт А.Г., Сомов Г.Ю. Форма в архитектуре: Проблемы теории и методологии. – М.: Стройиздат, 1990. – 344 с.

Сапрыкина Н.А. Архитектурная форма: Статика и динамика: Учеб. пос. для вузов. – М.: Стройиздат, 1995. – 407 с.

Стародубцева Л.В. Архітектура постмодернізму: Історія. Теорія. Практика: Посіб. для студ. архіт. спец. вищ. навч. закл. – К.: Спалах, 1998. – 208 с.

Ушаков Г.Н. Нова єдність елементів композиції в сучасній архітектурі // Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник. – К.: КНУБА, 2013. – Вип. 1. – С. 400 - 404. Фахове видання.

Ушаков Г.Н. Концепція вільної форми в сучасній архітектурі // Сучасна архітектурна освіта. Концептуальність архітектурної творчості: матеріали ХІІ Всеукраїнської наукової конференції 19 листопада 2020 р. – К.: КНУБА, 2022. – С. 80 – 83. http://library.knuba.edu.ua/node/51

Черкес Б.С. Архітектура сучасності. Остання третина ХХ – поч. ХХІ століть. Навч. посібник / Б. С. Черкес, С. М. Лінда. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 384 с.

Francis D.K.Ching. Architecture Form, Space, And Order (4th Edition). John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. 2015. 447 p.

Шаповал Н.Г. Основи архітектурного формоутворення: Навч. посіб. – К.: Основа, 2008. – 448 с.

Jodidio P. New Forms. Architecture in the 1990s. Tashen, 1997. 235 p.

References

Aranchii D.O. (2016). Algorithmic methods of architectural forming. [Algorytmichni metody arhitekturnogo formotvorennya]. Kyiv. Typografiya Vid A do Ya. 150 p. (In Ukrainian).

Arauho I. (1982). Architectural composition. Translated from Spanish M.G. Baklanova, A. Mihe. [Arhitecturnaya kompozitsiya: Per. s isp. M. G. Baklanova, A. Mihe]. Moscow, Vysshaya shkola, 208 p. (In Russian).

Arnheim R. (1984). Dynamics of architectural forms: Translated from English V. L. Glazychev. [Dynamika arhitekturnyh form: Per. s angl. V. L. Glazychev]. Moscow, Stroyizdat, 192 p. (In Russian).

Dobritsyna I.A. (2004). From postmodernism to non-linear architecture: Architecture in the context of modern philosophy. [Ot postmodernizma – k nelineinoi arhitekture: Arhitektura v kontekste sovremennoi filosofii]. Moscow, Progress-Tradithiya, 470 p. (In Russian).

Itten J. (2001). Art of form. My forecourse at the Bauhaus and other schools: Translated from German and foreword L.Monahova. [Iskusstvo formy. Moi forkurs v Bauhauze i drugih shkolah: Per. s nem. i predislov. L. Monahova]. Moscow, Izdatel D.Aronov, 137 p. (In Russian).

Krinskii V. F., Lamtsov I.V., Turkus M.A. (1968). Elements of architectural and spatial composition. [Elementy arhitekturno-prostranstvennoi kompozitsii]. Moscow, Stroiizdat, 168 p. (In Russian).

Stepanov A.V., Malgin V.I., Ivanova G.I. (2007). Volumetric-spatial composition: Тextbook for universities. [Objomno-prostranstvennaya kompozitsiya: Ucheb. dlya vuzov]. Moscow, Izdatelstvo “Arhitektura-S”, 256 p. (In Russian).

Puchkov A.O. (2013). Sketch of the history of architecture theory. [Narys istorii arhitekturoznavstva]. Kyiv, Fenix, 196 p. (In Ukrainian).

Tits A.A. (1976). Fundamentals of architectural composition and design. [Osnovy arhitekturnoi kompozitsii i projektirovaniya]. Kyiv, Vyscha shkola, 255 p. (In Russian).

Rappaport A.G., Somov G.Y. (1990). Form in architecture: Problems of theory and methodology. [Forma v arhitekture: Problemy teorii i metodologii]. Moscow, Stroiizdat, 344 p. (In Russian).

Saprykina N.A. (1995). Architectural form: Statics and dynamics: Тextbook for universities. [Arhitekturnaya forma: Statika i dinamika: Ucheb. pos. dlya vuzov]. Moscow, Stroiizdat, 407 p. (In Russian).

Starodubtseva L.V. (1998). Architecture of postmodernism: History. Theory. Practice: Тextbook for students of architectural faculties. [Arhitektura postmodernizmu: Istoriya. Teoriya. Praktyka: Posib. dlya stud. arhit. spets. vysch. navch. zakl.]. Kyiv, Spalah, 208 p. (In Ukrainian).

Ushakov G.N. (2013). New unity of elements of composition in contemporary architecture. [Nova yednist elementiv kompozytsii v suchasnii arhitekturi]. Architectural herald, Vyp. 1, 400-404. (in Ukrainian).

Ushakov G.N. (2022). The concept of free form in contemporary architecture. [Kontseptsiya vilnoi formy v suchasnii arhitekturi]. Modern architectural education. Conceptuality in architectural creativity: articles of XII allukrainian scientific conferences 19 november 2020. Kyiv, KNUCA, 80-83. (in Ukrainian).

Cherkes B.S., Linda S.M. (2010). Contemporary architecture. The last third of the 20th century – the beginning XXI centuries. Education Manual. [Arhitektura suchasnosti. Ostannya tretyna XX – poch. XXI stolit. Navch. posibnyk]. Lviv, Vydavnytstvo Lvivskoi politehniky, 384 p. (In Ukrainian).

Francis D.K.Ching. (2015). Architecture Form, Space, And Order (4th Edition). John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 447 p.

Shapoval N.G. (2008). Fundamentals of architectural forming: Textbook. [Osnovy arhitekturnogo formoutvorennya: Navch. posib.]. Kyiv, Osnova, 448 c. (In Ukrainian).

Jodidio P. (1997). New Forms. Architecture in the 1990s. Tashen, 235 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-14

Як цитувати

Ушаков, Г. (2023). ВІЛЬНІ КОМПОЗИЦІЇ В СУЧАСНІЙ АРХІТЕКТУРІ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (66), 84–94. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.66.84-94

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ АРХІТЕКТУРИ