СВІТЛО ЯК ХУДОЖНІЙ ЗАСІБ ПРОЄКТУВАННЯ АРХІТЕКТУРНОГО ТА МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА

Автор(и)

  • Валентина Праслова Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна http://orcid.org/0000-0002-9342-6996

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.66.58-69

Ключові слова:

Художнє проєктування, Художньо-світловий дизайн, Архітектурне середовище, Міське середовище, Медіа мистецтво

Анотація

У статті розглядається світло як інструмент архітектурно-світлового дизайну та засіб художньої виразності, яке здатне створювати нові соціальні меседжі та вплив на середовищні об’єкти та середовище. В межах дослідження виокремлено світлові прийоми і методи, визначаються традиційні та інноваційні світлові засоби емоційно-образного формування міського та архітектурного середовища з позиції художнього проєктування. В результаті сформульовано чотири типи художнього освітлення. Для кожного типу визначено унікальні прийоми та засоби організації середовища на трьох рівнях: міському, архітектурному та предметно-просторовому. Виявлено також, що застосування методів, прийомів та засобів в межах типу освітлення можливе як разом, так і окремо. Гармонійне їх впровадження та використання формує емоційне інтерактивне світлове архітектурно-містобудівне середовище з власною атмосферою. Вдале оперування визначеними прийомами та засобами, що притаманні певним типам освітлення здатне передати емоційність та соціальні меседжі.

Біографія автора

Валентина Праслова, Київський національний університет будівництва і архітектури

Кандидат архітектури, доцент кафедри дизайну архітектурного середовища Київського національного університету будівництва і архітектури

Посилання

Список літератури

Бухман Г.Б., Воронец Л.А. Интерьер и проектирование освещения. К.: Будівельник, 1965. 88 с.

Buddha Bar New York, New York, Expolight URL: https://www.youtube.com/watch?v=V-eR27e4D60 (дата звернення 5 лютого 2023).

Виступ у бізнес-клубі «Inspira» Миколи Каблуки — засновника і арт директора компанії Expolight URL: https://www.youtube.com/watch?v=oIutBFqL9SI (дата звернення 1 березня 2023).

Cube Media Sculpture at Chicago Central House, Kyiv, Expolight URL: https://www.youtube.com/watch?v=B6wiqtOUy7E (дата звернення 5 лютого 2023).

Гусев Н.М., Макаревич В.Г. Световая архитектура. М.: Стройиздат, 1973. 115 с.

Donato M. Spatial Augmented Reality. The development of edutainment for augmented digital spaces. Vol. III. Brienza: Le Pensuer, 2018.

Dnipro Light Flowers - Permanent Laser-Light Art Installation, Dnipro, Expolight URL: https://www.youtube.com/watch?v=j61VL0UCCCE (дата звернення 25 лютого 2023).

Дубинський В.П. Архітектурно-художні принципи формування світло-кольорового середовища сучасного міста: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. Архітектури. Х.: ХНАМГ, 2007. 20 с.

Emily Resort: lobby, Lviv, Expolight URL: https://www.youtube.com/watch?v=PQL24r35pNk (дата звернення 25 лютого 2023).

Interactive laser show "Transformation through history" on Khortytsia island, Expolight URL: https://www.youtube.com/watch?v=j8AZ-8OIfcE&t=50s(дата звернення 1 березня 2023).

Мартин Л. Эффекты домашнего освещения. Энциклопедия. М.: Арт-Родник, 2011. 256 с.

Кліщ О.А. Світлова інсталяція як засіб композиційного формування образу міського простору: дис. на здобуття наук. ступеня канд. архітектури. Л.: Національний університет Львівська політехніка, 2015. 226 с.

Коваль Л.М. Загальні композиційні тенденції в світловому дизайні предметно-просторового середовища засобами LED-технологій. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Х.: ХДАДМ, 2015. Вип. 3. С. 9-14.

Крижановська Н., Дубинський В. Світло-кольоровий дизайн сучасного міста. Х.: ХНАМГ, 2010. 187 с.

Праслова В.О. Прийоми організації світлового середовища підземних торговельно-розважальних комплексів. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Х.: ХДАДМ, 2009. Вип. 8. С. 103-112.

Праслова В.О. Медіа-арт як напрям розвитку художнього проектування архітектурного середовища. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. К.: КНУБА, 2022. Вип. 62. С. 304-313. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.62.304-313

Праслова В.О. Засоби художнього проектування середовищних об’єктів і систем. Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. Х.: ХДАДМ, 2012. Вип. 1, С. 90-93.

Praslova V.O. Techniques for implementing form and color in the artistic design of architectural and urban environment, Вісник одеської державної академії будівництва та архітектури. О. : ОДАБА, 2020. Вип. 81, С. 26-32. DOI:10.31650/2415-377X-2020-81-26-32

Тімохін В.О., Шебек Н.М., Малік Т.В. Основи дизайну архітектурного середовища. К.: КНУБА, 2010. 400 с.

The largest 3D installation in Europe on the screen of Gulliver Shopping Center, Kyiv, Expolight URL: https://www.youtube.com/watch?v=to5thWK7yuM (дата звернення 28 лютого 2023).

Трошкіна О. А. Театралізація архітектурного середовища як психологічна потреба людини. Проблеми розвитку міського середовища. К.: НАУ, 2015. Вип. 7. С. 257-270.

Щурова В.А. Закономірності сприйняття колористики міського середовища. Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель. Вип. 1. 2008. С. 161–165.

References

Bukhman, H.B., Voronets, L.A. (1965). Interior and lighting design. [Ynterer y proektyrovanye osveshchenyia] K.: Budivelnyk, 88 p. (in Russian)

Buddha Bar New York, New York, Expolight [Online]. Available: https://www.youtube.com/watch?v=V-eR27e4D60 Accessed on: February 5, 2023. (in English)

Speech at the business club "Inspira" by Mykola Kabluka, the founder and art director of the Expolight company [Vystup u biznes-klubi «Inspira» Mykoly Kabluky — zasnovnyka i art dyrektora kompanii Expolight] [Online]. Available:https://youtu.be/oIutBFqL9SI Accessed on: March 1, 2023. (in Ukrainian)

Cube Media Sculpture at Chicago Central House, Kyiv, Expolight [Online]. Available: https://www.youtube.com/watch?v=B6wiqtOUy7EAccessed on: February 5, 2023. (in English)

Husev, N.M., Makarevych, V.H. (1973). Light architecture. [Svetovaia arkhytektura]. M.: Stroiyzdat, 115 p. (in Russian)

Donato, M. (2018). Spatial Augmented Reality. The development of edutainment for augmented digital spaces. Vol. III. Brienza: Le Pensuer, (in English)

Dnipro Light Flowers - Permanent Laser-Light Art Installation, Dnipro, Expolight [Online]. Available: https://www.youtube.com/watch?v=j61VL0UCCCE Accessed on: February 25, 2023. (in English)

Dubynskyi, V.P. (2007). Arkhitekturno-khudozhni pryntsypy formuvannia svitlo-kolorovoho seredovyshcha suchasnoho mista: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. Arkhitektury [Architectural and artistic principles of the formation of the light and color environment of the modern city] Kh.: KhNAMH, 20 p. (in Ukrainian)

Emily Resort: lobby, Lviv, Expolight [Online]. Available: https://www.youtube.com/watch?v=PQL24r35pNk Accessed on: February 25, 2023. (in English)

Interactive laser show "Transformation through history" on Khortytsia island, Expolight [Online]. Available: https://www.youtube.com/watch?v=j8AZ-8OIfcE&t=50s Accessed on: March 1, 2023. (in English)

Martyn, L. (2011). Effects of home lighting. Encyclopedia. [Эffektы domashneho osveshchenyia. Эntsyklopedyia] M.: Art-Rodnyk, 256 p. (in Russian)

Klishch, O.A. (2015). Light installation as a means of composition formation of the image of the urban space. [Svitlova instaliatsiia yak zasib kompozytsiinoho formuvannia obrazu miskoho prostoru: dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. Arkhitektury] L.: Natsionalnyi universytet Lvivska politekhnika, 226 p. (in Ukrainian)

Koval, L.M. (2015). General compositional trends in the light design of the object-spatial environment by means of LED technologies [Zahalni kompozytsiini tendentsii v svitlovomu dyzaini predmetno-prostorovoho seredovyshcha zasobamy LED-tekhnolohii] Visnyk Kharkivskoi derzhavnoi akademii dyzainu i mystetstv. Kh.: KhDADM, 2015. Vyp. 3. pp. 9-14. (in Ukrainian)

Kryzhanovska, N.Ya., Dubynskyi V. P. (2010). Light-colored design of a modern city. [Svitlo-kolorovyi dyzain suchasnoho mista] Kh.: KhNAMH, 187 p. (in Ukrainian)

Praslova, V.O. (2009). Methods of organizing the light environment of underground shopping and entertainment complexes. [Pryiomy orhanizatsii svitlovoho seredovyshcha pidzemnykh torhovelno-rozvazhalnykh kompleksiv] Visnyk Kharkivskoi derzhavnoi akademii dyzainu i mystetstv. Kh.: KhDADM, Vyp. 8. pp. 103-112. (in Ukrainian)

Praslova, V. (2022). MEDIA ART AS A DIRECTION FOR THE DEVELOPMENT OF ARTISTIC DESIGN OF THE ARCHITECTURAL ENVIRONMENT. Current Problems of Architecture and Urban Planning, (62), 304–313. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.62.304-313 (in Ukrainian)

Praslova, V.O. (2012). Zasoby khudozhnoho proektuvannia seredovyshchnykh ob’iektiv i system. [The means of artistic design of environmental objects and systems] Tradytsii ta novatsii u vyshchii arkhitekturno-khudozhnii osviti. Kh.: KhDADM, Vyp. 1, pp. 90-93. (in Ukrainian)

Praslova, V.O. (2020). Techniques for implementing form and color in the artistic design of architectural and urban environment, Visnyk odeskoi derzhavnoi akademii budivnytstva ta arkhitektury. O.: ODABA, Vyp. 81, pp. 26-32. DOI: 10.31650/2415-377X-2020-81-26-32 (in English)

Timokhin, V.O., Shebek, N.M., Malik, T.V. (2010). Basics of architectural environment design. [Osnovy dyzainu arkhitekturnoho seredovyshcha] K.: KNUСA, 400 p. (in Ukrainian)

The largest 3D installation in Europe on the screen of Gulliver Shopping Center, Kyiv, Expolight [Online]. Available: https://www.youtube.com/watch?v=to5thWK7yuM Accessed on: February 28, 2023. (in English)

Troshkina, O.A. (2015). Teatralizatsiia arkhitekturnoho seredovyshcha yak psykholohichna potreba liudyny [Theatricalization of the architectural environment as a psychological need of a person.] Problemy rozvytku miskoho seredovyshcha. K.: NAU, Vyp. 7. pp. 257-270 (in Ukrainian)

Shchurova, V.A. (2008). Zakonomirnosti spryiniattia kolorystyky miskoho seredovyshcha. [Patterns of perception of the color of the urban environment] Perspektyvni napriamky proektuvannia zhytlovykh ta hromadskykh budivel. Vyp. 1. pp. 161–165.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-14

Як цитувати

Праслова, В. (2023). СВІТЛО ЯК ХУДОЖНІЙ ЗАСІБ ПРОЄКТУВАННЯ АРХІТЕКТУРНОГО ТА МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (66), 58–69. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.66.58-69

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ АРХІТЕКТУРИ