СЦЕНАРНІ МОДЕЛІ ОБ’ЄКТІВ АРХІТЕКТУРИ ГОЛОВНИХ ВУЛИЦЬ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.66.14-31

Ключові слова:

Об’єкти архітектури, Сценарне моделювання, Головні вулиці, Магістральні вулиці, Частини композиції, Фонові будинки, Акцентні будинки, Орієнтири, Домінанти

Анотація

Постановка проблеми – на цьому етапі проєктування головних вулиць є проблематичним, тому що їх забудова і реконструкція ведеться окремими об’єктами, часто без урахування загальної композиції вулиці, без потреби сформувати відчуття орієнтованості при пересуванні в транспорті або створити естетичну послідовність.

Публікації стосовно композиції головних і магістральних вулиць охоплюють в основному період їх активного проєктування як цілісних об’єктів або обмежуються суто теоретичними питаннями щодо візуального сприйняття. При цьому розвиток візуалізації дозволяє презентувати сценарій розкриття вулиці в реальному часі.

Мета цієї публікації - визначення і обґрунтування сценарних моделей організації головної вулиці на основі інтерпретації форм мистецтв, що розгортаються у часі, а також додаткових методів уточнення вимог щодо фонових та акцентних будинків головних вулиць.

Новизна публікації полягає у інтерпретації головної вулиці як об’єкта сценарної організації, класифікації сценаріїв на основі прототипів, та уточненні вимог до характерних типів об’єктів архітектури другого порядку – окремих будинків і комплексів.

Методи досліджень ґрунтуються на аналізі сприйняття композиції вулиці в цілому та окремими частинами, які одночасно можуть бути об’єктами інших просторів або «вкладених» містобудівних утворень.

Результатом дослідження є систематизація об’єктів архітектури другого порядку і вимог до них, що пов’язані з їх роллю в композиції головної вулиці. .

Виявлені методичні підходи і моделі об’єктів архітектури в залежності від вимог до їх візуального сприйняття.

В подальшому дослідженні автор має намір провести аналіз суміщення в певних просторах вимог до сприйняття з транспорту і пішоходами, принципів диференціації просторів для різних умов користування.

Біографія автора

Сергій Буравченко, Національний авіаційний університет

Кандидат архітектури, професор кафедри архітектури і просторового планування Національного авіаційного університету

Посилання

Список джерел

Беляева Е.Л. Архитектурно-пространственная среда города как объект зрительного восприятия. М., Стройиздат, 1977. 130 с.

Буравченко С.Г. Варіації сценарних моделей сприйняття у часі об’єктів архітектури в пішохідних просторах. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. К.: КНУБА, 2022. Вип. 63. С.42–66 https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.63.42-66

Буравченко С.Г. Визначення та ієрархія об’єктів архітектури засновані на сценарних методах проєктування. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. К.: КНУБА, 2022. Вип. 64. С.14–30. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.64.14-30

Вебстер Д. Форма сонати, Л. Grove Music Online. Отримано 2008-03-27 Енциклопедія site:uk.wikisko.ru

Вечерський В.В. Домінанта (архітектура) // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua /Домінанта (архітектура) (дата звернення: 4.03.2023).

Гришина О. Домінанти змісту. Як має відбуватися формування ментального образу столиці. Property Times. Урбаністика.

https://propertytimes.com.ua/urban/dominanti_zmistu_yak_mae_vidbuvatisya_formuvannya_mentalnogo_obrazu_stolitsi.

ДБН В.2.3-5:2018 Вулиці та дороги населених пунктів.

ДБН Б.1.1-14:2021 Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні.

Ерофалов-Пилипчак Б.Л. Архитектура советского Киева. К. Изд. дом А+С, 2010. ‒ 640 с.

Ідак Ю.В. Основи теорії морфології міста. Дис…д-ра архітектури. НТУ:Львівська політехніка». 2020. 458 с.

Климов Э.М. Наглядное моделирование восприятия архитектурных комплексов в движении. Дис… канд.архит. М.: 1980. 210 с.

Комерційне квартирне житло. Його риси та особливості / С. Г. Буравченко, О. П. Чижевський. Особняк, 1(32). 2004. С. 6–39.

Кныш В. И. Формирование архитектурной композиции экранирующей застройки транспортных магистралей. Эстетика жилой среды. Перспективные направления в проектировании и строительстве: сб. науч. трудов КиевЗННЭП. 1998. С. 20–26.

Линч К. Образ города. Стройиздат, М., 1982. 328 с.

http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPARX_2014_793_8

Осиченко Г.О. Системна організація центральних домінант міста. Сучасні проблеми архітектури і містобудування. К.: КНУБА, 2008. Вип. 20. С. 211-219.

Трошкіна О.А. Засоби композиції у побудові кіно та «природного» кадрів при сприйнятті архітектурного середовища. Архітектура, будівництво, дизайн в освітньому просторі: колективна монографія / За заг. ред. д-ра іст. наук В. В. Карпова. Рига, Латвія, “Baltija Publishing”, 2021. 604 с. (С.147-180).

Свістун І. Акцент як композиційний феномен новітньої архітектури на межі ХХ–ХХI століть. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. К.: КНУБА, 2020. Вип. 57. С. 94–108. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2020.57.94-108

Філософія архітектурної творчості: навчальний посібник / С. Г. Буравченко, В. В. Карпов, Л. Н. Бармашина, О. Г. Пивоваров, Н. В. Бжезовська; за заг. ред. канд. архіт., проф. С. Г. Буравченка. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. – 228 с. ISВN 978-966-289-514-8

Caves, R.W. (2004). Encyclopedia of the City. Routledge. p. 447. ISBN 9780415252256.

Glossary of Real Estate Terms (Ukrainian) Prepared for United States Agency for International Development Prepared by PADCO, Inc. 1025 Thomas Jefferson Street, NW Suite 170 Washington, DC 2007.

Making of Star Guitar. Archived from the original on 21 December 2021. via YouTube.

Referenses

Belyaeva, E.L. (1977) The architectural and spatial environment of the city as an object of visual perception [Arhitekturno-prostranstvennaya sreda goroda kak ob’ekt zritel'nogo vospriyatiya]. M. Strojizdat.130 s.(In Russian)

Buravchenko, S. (2022). VARIATIONS OF SCENARIO MODELS PERCEPTION OF ARCHITECTURAL OBJECTS IN PEDESTRIAN SPACES. Current Problems of Architecture and Urban Planning, (63), 42–66. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.63.42-66 (in Ukrainian)

Buravchenko, S.G. (2022) Buravchenko, . S. (2022). DEFINITION AND HIERARCHY OF ARCHITECTURE OBJECTS BASED ON SCENARIO DESIGN METHODS. Current Problems of Architecture and Urban Planning, (64), 14–30. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.64.14-30 (In Ukrainian)

Vebster, D. (2008) Sonata Form [Forma sonati] L. Grove Music Online. Otrimano 2008-03-27 Enciklopedіya site:uk.wikisko.ru .(In Russian)

Vechers'kij, V.V. (2023) Dominanta (architecture). Great Ukrainian encyclopedia. [Domіnanta (arhіtektura). Velika ukraїns'ka enciklopedіy]a. URL: https://vue.gov.ua/Domіnanta (arhіtektura) (data zvernennya: 4.03.2023). (In Ukrainian)

Grishina, O. (2018) Dominants of content. How the mental image of the capital should be formed. [Domіnanti zmіstu. Yаk maє vіdbuvatisya formuvannya men-tal'nogo obrazu stolicії. Property Times. Urbanіstika.

https://propertytimes.com.ua/urban/dominanti_zmistu_yak_mae_vidbuvatisya_formuvannya_mentalnogo_obrazu_stolitsi (In Ukrainian)

DBN V.2.3-5(2018) Streets and roads of populated areas [Vulicі ta dorogi naselenih punktіv] (In Ukrainian)

DBN B.1.1-14:(2021) Composition and content of urban planning documentation at the local level. [Sklad ta zmіst mіstobudіvnoї dokumentacії na mіscevomu rіvnі] (In Ukrainian)

Erofalov-Pilipchak, B.L. (2010) Architecture of Soviet Kiev. [Arhitektura sovetskogo Kieva]. K. Izd. dom A+S. 640+LII s.

Idak, Yu. V. (2020) Basics of the theory of city morphology. [Osnovi teorії morfologії mіsta]. Dis…d-ra arhіtekturi. NTU: L'vіvs'ka polіtekhnіka. 458 s. (In Ukrainian)

Klimov, E.M. (1980) Visual modeling of the perception of architectural complexes in motion [Naglyadnoe modelirovanie vospriyatiya arhitekturnyh kompleksov v dvizhenii]. Dis… kand.arhit. M. 210 s. (In Russian)

Komercіjne kvartirne zhitlo. Jogo risi ta osoblivostі (2004) / S. G. Buravchenko, O. P. CHizhevs'kij. Osobnyak, 1(32). S. 6 - 39. (In Ukrainian)

Knysh, V. I. (1998) Formation of the architectural composition of the screening construction of transport highways. [Formirovanie arhitekturnoj kompozicii ekraniruyushchej zastrojki transportnyh magistralej]. Estetika zhiloj sredy. Perspektivnye napravleniya v proektirovanii i stroitel'stve: sb. nauch. trudov KievZNNEP. S. 20 — 26. (In Russian)

Linch, K. (1982) Image of the city.[Obraz goroda]. Strojizdat, M. 328 s. http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPARX_2014_793_8 (In Russian)

Osichenko, G.O. (2008) Systemic organization of the central dominants of the city. [Sistemna organіzacіya central'nih domіnant mіsta]. Suchasnі problemi arhіtekturi і mіstobuduvannya. Vip. 20, S. 211-219. (In Ukrainian)

Troshkіna, O.A. (2021) Means of composition in the construction of cinema and "natural" frames in the perception of the architectural environment. [Zasobi kompozicії u pobudovі kіno ta «prirodnogo» kadrіv pri sprijnyattі arhіtekturnogo seredovishcha]. Arhіtektura, budіvnictvo, dizajn v osvіtn'omu prostorі: kolektivna monografіya / Za zag. red. d-ra іst. nauk V. V. Karpova. Riga, Latvіya, “Baltija Publishing”. 604 s. (S. 147-180). ISBN: 978-9934-26-063-6 (In Ukrainian)

Svіstun, І. (2020). Accent as a compositional phenomenon of modern architecture at the turn of the 20th-21st centuries. [Akcent yak kompozicіjnij fenomen novіtn'oї arhіtekturi na mezhі XX–XXI stolіt']. Suchasnі problemi Arhіtekturi ta Mіstobuduvannya, Vyp. 57, P-p. 94–108. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2020.57.94-108 (In Ukrainian)

Philosophy of architectural creativity: a study guide (2021) [Fіlosofіya arhіtekturnoї tvorchostі]: navchal'nij posіbnik / S. G. Buravchenko, V. V. Karpov, L. N. Barmashina, O. G. Pivovarov, N. V. Bzhezovs'ka; red. kand. arhіt., prof. S. G. Buravchenka. Herson: OLDІ-PLYUS, 228 s. ISVN 978-966-289-514-8 (In Ukrainian)

Caves, R. W. (2004). Encyclopedia of the City. Routledge. p. 447. ISBN 9780415252256. (In English)

Glossary of Real Estate Terms (Ukrainian) (2007).Prepared for United States Agency for International Development Prepared by PADCO, Inc. 1025 Thomas Jefferson Street, NW Suite 170 Washington, DC (In English)

Making of Star Guitar (2021) / Archived from the original on 21 December. Via YouTube. (In English)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-14

Як цитувати

Буравченко, С. (2023). СЦЕНАРНІ МОДЕЛІ ОБ’ЄКТІВ АРХІТЕКТУРИ ГОЛОВНИХ ВУЛИЦЬ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (66), 14–31. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.66.14-31

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ АРХІТЕКТУРИ