МАЛОВІДОМА АРХІТЕКТУРНА СПАДЩИНА ВАСИЛЯ КРИЧЕВСЬКОГО: ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РЕСТАВРАЦІЇ

Автор(и)

  • Денис Вітченко Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Україна http://orcid.org/0000-0002-3766-6311

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.66.3-13

Ключові слова:

Архітектурна спадщина В.Кричевського, Національна своєрідність архітектури, Патерни української своєрідності в архітектурі

Анотація

У статті висвітлені маловідомі архітектурні об’єкти авторства Кричевського, розкрити особливості їх дослідження, накреслені шляхи їхнього збереження, реставрації й реставраційного відтворення.

Біографія автора

Денис Вітченко, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

Кандидат архітектури, доцент кафедри будівництва, геотехніки і геомеханіки Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»

Посилання

Список джерел

Антощук Т.І. Еволюція семантичних ознак архітектурних форм українського романтизму (кінця XIX – початку XX століття): автореф. дис. ... канд. архітектури: 18.00.01 / Т.І. Антощук. – Харків, 2018. – 21 с.: рис.

Бондар В., Бондар-Різниченко О. Про що мовчить Харків: Харківський доробок творця українського архітектурного стилю Василя Кричевського // Артанія. – Кн. 10 (число 1, 2008). – С. 31–33.

Василь Григорович Кричевський: хрестоматія. Том І. 1891–1943 рр. / передм. І. О. Ходак; упорядн. тому О. О. Савчук. — Харків: Видавець Савчук О. О., 2016. — 532 с., 472 іл. — Серія «Слобожанський світ». Випуск10.

Вітченко Д. Харків Василя Кричевського / Д. Вітченко // Пам'ятки України: Історія та культура. Науковий часопис. – 2014. – № 6 – С. 10–20.

Вітченко Д.М. Патерни української самобутності в спадщині Харківської архітектурної школи першої третини ХХ ст.: джерела й особливості реабілітації. Дис. … кандидата архітектури: 18.00.01 – Харків: 2019 – 362 с.

Горняткевич Д. Українські митці в автобіографіях / Д. А. Горняткевич. – Лондон: Українська Видавнича Спілка, 1958. – 79 с.

Дядюк К. Садиба Стаховського і загублений артефакт: у Вінниці почали малювати третій мурал до Дня міста. // Вежа: Вінницький інформаційний портал – 31.08.2018. URL: https://vezha.ua/sadyba-stahovskogo-i-zagublenyj-artefakt-u-vinnytsi-pochaly-malyuvaty-tretij-mural-do-dnya-mista-foto / (дата звернення: 22.02.2023).

Івашко Ю.В. Основи стилеутворення модерну в архітектурі України (кінець XIX – початок XX століття): автореф. дис. ... д-ра архітектури: 18.00.01 / Ю. В. Івашко. – Київ, 2013. – 44 c.

Мокроусова О.Г. Творчі зв’язки харківських і київських архітекторів на початку ХХ століття / О.Г. Мокроусова // Культурна спадщина Слобожанщини: зб. наук. ст. – Харків, 2016. – Чис. 29. – С. 5–22.

Лінда С.М. Історизм у розвитку архітектури: дис. … д-ра архітектури: 18.00.01 / С.М. Лінда. – Львів, 2013. – 392 с.

Новосельчук Н.Є. Будинок Полтавського губернського земства – видатна пам’ятка українського архітектурного модерну (на прикладі формування інтер’єру будинку) / Н.Є. Новосельчук // Региональные проблемы архитектуры и градостроительства : сб. науч. тр. – Одесса, 2007. – Вып. 9–10. – С. 451–458.

Павловський В. Василь Григорович Кричевський : Життя і творчість/ Вадим Павловський. – Нью-Йорк : УВАН у США, 1974. – 350 с., іл.

Рубан-Кравченко В. Кричевські і українська художня культура XX ст. Василь Кричевський: монографія / В. В. Рубан-Кравченко. – Київ: Криниця, 2004. – 704 с., іл.

Таранушенко С.А. Василь Кричевський / Таранушенко С.А. // Життя і революція. – 1929. – №1. – С. 168 – 184.

Тихомирова Т. В.Г.Кричевский. Новое о харьковском периоде его жизни // Слобода. – 1994. – № 10. – Март.

Филянский Н.Г. Будущее украинской архитектуры / Н.Г. Филянский // Украинская жизнь. – 1913. – № 2. – С. 60–69.

Ханко В.М. Споруда Полтавського земства – програмний твір новітнього українського будівничого стилю / В. М. Ханко // Полтавщина: плин мистецтва, діячі: Мистецтвознавчі праці. – Київ, 2007. – С. 177–188.

Чепелик В.В. Українській архітектурний модерн / В.В.Чепелик; упоряд. З. В. Мойсеєнко-Чепелик. – Київ : КНУБА, 2000. – 378 с.; іл.

Щербаківський В. Пам’яті Василя Григоровича Кричевського/ Вадим Щербаківський. – Лондон: Українська Видавнича Спілка, 1954. – 56 с., іл.

References

Antoshchuk T.I. (2018). The evolution of semantic features of architectural forms of Ukrainian romanticism (end of the 19th - beginning of the 20th century): abstract. candidate of architecture theses: 18.00.01 [Evoliutsiia semantychnykh oznak arkhitekturnykh form ukrainskoho romantyzmu (kintsia XIX – pochatku XX stolittia): avtoref. dys. ... kand. arkhitektury: 18.00.01] Kharkiv. 21 p.: rys. (in Ukrainian)

Bondar V., Bondar-Riznychenko O. (2008) What Kharkiv is silent about: the Kharkiv work of the creator of the Ukrainian architectural style, Vasyl Krychevskyi] [Pro shcho movchyt Kharkiv: Kharkivskyi dorobok tvortsia ukrainskoho arkhitekturnoho styliu Vasylia Krychevskoho] Artaniia. Kn. 10 (chyslo 1, 2008). P. 31–33. (in Ukrainian)

Vasyl Hryhorovych Krychevskyi: anthology. Volume I. 1891–1943. (2016) [Vasyl Hryhorovych Krychevskyi: khrestomatiia. Tom I. 1891–1943 rr. peredm. I. O. Khodak ; uporiadn. tomu O. O. Savchuk.] Kharkiv: Vydavets Savchuk O. O., 2016. 532 p., 472 il. Seriia «Slobozhanskyi svit». Vypusk10. (in Ukrainian)

Vitchenko D. (2014) Vasyl Krychevsky's Kharkiv [Kharkiv Vasylia Krychevskoho] Pamiatky Ukrainy : Istoriia ta kultura. Naukovyi chasopys. № 6. P. 10–20. (in Ukrainian)

Vitchenko D.M. (2019) Patterns of Ukrainian identity in the legacy of the Kharkiv architectural school of the first third of the 20th century: sources and peculiarities of rehabilitation. Dissertation of candidate of architecture: 18.00.01 [Paterny ukrainskoi samobutnosti v spadshchyni Kharkivskoi arkhitekturnoi shkoly pershoi tretyny KhKh st.: dzherela y osoblyvosti reabilitatsii. Dys. … kandydata arkhitektury: 18.00.01] Kharkiv. 362 p. (in Ukrainian)

Horniatkevych D. (1958) Ukrainian artists in autobiographies [Ukrainski myttsi v avtobiohrafiiakh] London: Ukrainska Vydavnycha Spilka. 79 p. (in Ukrainian)

Diadiuk K. (2018) Stakhovsky's estate and a lost artifact: in Vinnytsia they started painting the third mural for City Day. [Sadyba Stakhovskoho i zahublenyi artefakt: u Vinnytsi pochaly maliuvaty tretii mural do Dnia mista.] Vezha: Vinnytskyi informatsiinyi portal – 31.08.2018. URL: https://vezha.ua/sadyba-stahovskogo-i-zagublenyj-artefakt-u-vinnytsi-pochaly-malyuvaty-tretij-mural-do-dnya-mista-foto / (data zvernennia: 22.02.2023). (in Ukrainian)

Ivashko Yu. (2013) Osnovy styleutvorennia modernu v arkhitekturi Ukrainy (kinets XIX – pochatok XX stolittia) : avtoref. dys. ... d-ra arkhitektury: 18.00.01 [Basics of the creation of modern style in the architecture of Ukraine (end of the 19th - beginning of the 20th century): abstract of the dissertation of the Doctor of Architecture: 18.00.01] Kyiv. 44 p. (in Ukrainian)

Mokrousova O.H. (2016) Tvorchi zviazky kharkivskykh i kyivskykh arkhitektoriv na pochatku ХХ stolittia [Creative connections of Kharkiv and Kyiv architects at the beginning of the 20th century ] Kulturna spadshchyna Slobozhanshchyny : zb. nauk. st. Kharkiv. Chys. 29. P. 5–22 (in Ukrainian)

Linda S.M. (2013) Istoryzm u rozvytku arkhitektury: dys. … d-ra arkhitektury: 18.00.01 [Historicism in the development of architecture: Doctor of Architecture thesis: 18.00.01] Lviv. 392 p. (in Ukrainian)

Novoselchuk N. (2007) Ye. Budynok Poltavskoho hubernskoho zemstva – vydatna pamiatka ukrainskoho arkhitekturnoho modernu (na prykladi formuvannia interieru budynku) [The building of the Poltava Provincial Zemstvo is an outstanding monument of Ukrainian architectural modernism (on the example of the interior design of the building)] Rehyonalnыe problemы arkhytekturы y hradostroytelstva : sb. nauch. tr. Odessa. V. 9–10. P. 451–458. (in Ukrainian)

Pavlovskyi V. (1974) Vasyl Hryhorovych Krychevskyi: Zhyttia i tvorchist [Vasyl Hryhorovych Krychevskyi: Life and creativity] Niu-York: UVAN u SShA. 350 p., il. (in Ukrainian)

Ruban-Kravchenko V. (2004) Krychevski i ukrainska khudozhnia kultura XX st. Vasyl Krychevskyi: monohrafiia. [Krychevsky and Ukrainian artistic culture of the 20th century. Vasyl Krychevskyi: monograph] Kyiv: Krynytsia. 704 p., il. (in Ukrainian)

Taranushenko S.A. (1929) Vasyl Krychevskyi [Vasyl Krychevskyi] Zhyttia i revoliutsiia. №1. P. 168 – 184. (in Ukrainian)

Tykhomyrova T. (1994) V.H. Krychevskyi. Novoe o kharkovskom peryode eho zhyzny [V.G. Krichevsky. New about the Kharkov period of his life] Sloboda. № 10. Mart. (in Russian)

Fylianskyi N.H. (1913) Budushchee ukraynskoi arkhytekturы [The future of Ukrainian architecture] Ukraynskaia zhyzn. № 2. P. 60–69. (in Russian)

Khanko V.M. (2007) Sporuda Poltavskoho zemstva – prohramnyi tvir novitnoho ukrainskoho budivnychoho styliu [The building of the Poltava Zemstvo is a program work of the latest Ukrainian building style ] Poltavshchyna: plyn mystetstva, diiachi: Mystetstvoznavchi pratsi. Kyiv. P. 177–188. (in Ukrainian)

Chepelyk V.V. (2000) Ukrainskii arkhitekturnyi modern [Ukrainian architectural modern] Kyiv: KNUBA. 378 p.; il (in Ukrainian)

Shcherbakivskyi V. (1954) Pamiati Vasylia Hryhorovycha Krychevskoho [In memory of Vasyl Hryhorovych Krychevskyi] London: Ukrainska Vydavnycha Spilka. 56 p., il. (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-14

Як цитувати

Вітченко, Д. (2023). МАЛОВІДОМА АРХІТЕКТУРНА СПАДЩИНА ВАСИЛЯ КРИЧЕВСЬКОГО: ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РЕСТАВРАЦІЇ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (66), 3–13. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.66.3-13

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ АРХІТЕКТУРИ