ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ДІАГРАМИ ГАНТА ДЛЯ РОЗРОБКИ ПРОЄКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.65.291-300

Ключові слова:

діаграма Ганта, графік, ієрархічна структура робіт (WBS), графіки часу, поставки матеріалів, обладнання, робота бригад і субпідрядників

Анотація

Проведений аналіз Діаграма Ганта що надає змогу передбачати створення ієрархічної структури робіт (WBS). В кінцевому підсумку, діаграма Ганта – це добре організована інформація, яку використовують проєктанти, щоб контролювати процес реалізації проєкту. Завдяки ієрархічній структурі робіт впорядковується і визначається масштаб проєкту. Мережева діаграма визначає взаємозв’язок між окремими роботами і етапами проєкту.

Біографії авторів

Євгенія Новак, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Кандидат технічних наук, асистент кафедри будівництва Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Юрій Собко, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Кандидат технічних наук, асистент кафедри будівництва Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Олександр Сумарюк, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Кандидат фізико-математичних наук, асистент кафедри будівництва Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Посилання

Список джерел

Бакуменко В. Управління проектами // Політична енциклопедія. — К.: Парламентське видавництво, 2011. — с.738 ISBN 978-966-611-818-2.

Ковалюк Т.В. Алгоритмізація та програмування: Підручник (з грифом МОН). – Друге видання. – Львів: «Магнолія 2006», 2016. – 400 с. – ISBN 978-617-574-069-9.

Сперкач Майя Олегівна. Інформаційна технологія оперативно-календарного планування дрібносерійного виробництва за концепцією / дис. канд. техн. наук. : 05.13.06 – Інформаційні технології. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – 222 c./

Павлов О.А. Чотирьохрівнева модель календарного та оперативного планування і прийняття рішень при функціонуванні оборонних підприємств дискретного типу // Матеріали науковопрактичної конференції «Інтелектуальний потенціал – фундамент майбутнього України та її Збройних Сил». – м. Київ, 17 листопада 2016 р. – 5 с.

Демінг, WE,. Управління статистичними методами для забезпечення якості та продуктивності. Нью-Йоркський університет, «Вища школа бізнесу», Нью-Йорк, 1981.

White A. Major JavaScript Engines. JavaScript Programmer's Reference. 8-е 2nd Edition. Packt Publishing, 2017. – 246 с.

Guzzo A. Pontieri L. Sacca D. Greco, G. Mining expressive process models by clustering workflow traces. In Dai, H., Srikant, R., Zhang, C., eds.: PAKDD., Springer, 3056:52-62, 2004.

Ямпольський Л.С. Гнучкі комп‘ютеризовані системи: проектування, моделювання і управління: Підручник [Текст] / Л.С. Ямпольський, П. П. Мельничук, Б.Б. Самотокін, М.М. Поліщук, М.М. Ткач, К. Б. Остапченко, О. І. Лісовиченко.- Житомир: ЖДТУ, 2005.- 680 с.:

Абрашкевич Ю.Д. Механізація трудомістких процесів: навч. посіб. / Ю. Д. Абрашкевич, В.М. Смірнов, Л.Є. Пелевін та ін. – К.: КНУБА, 2006. – 180 с.

Посібник для початківців про діаграму віх// TechUkraine.net.Веб-сайт. URL: https://techukraine.net/ посібник-для-початківців-про-діаграм/

Інформаційні системи і технології в управління проектами. Частина 1. Планування проектів в MS Project: навчальний посібник. – К.: Університет економіки та права “КРОК”, 2011. – 167 с.

Reference

- Bakumenko V. Project management // Political encyclopedia. [Upravlinnia proiektamy // Politychna entsyklopediia] — K.: Parliament publishing house, 2011. — p.738 ISBN 978-966-611-818-2. (in Ukrainian)

- Kovalyuk T.V. Algorithmization and programming: [ Alhorytmizatsiia ta prohramuvannia] Textbook (with the seal of the Ministry of Education and Culture). - Second edition. - Lviv: "Magnolia 2006", 2016. - 400 p. - ISBN 978-617-574-069-9. (in Ukrainian)

- Sperkach Maya Olehivna. Information technology of operative-calendar planning of small-scale production according to the concept [Informatsiina tekhnolohiia operatyvno-kalendarnoho planuvannia dribnoseriinoho vyrobnytstva za kontseptsiieiu] / diss. Ph.D. technical of science: 05.13.06 - Information technologies. - K.: NTUU "KPI", 2016. - 222 c. (in Ukrainian)

- Pavlov O.A. A four-level model of calendar and operational planning and decision-making in the functioning of discrete-type defense enterprises [Chotyrokhrivneva model kalendarnoho ta operatyvnoho planuvannia i pryiniattia rishen pry funktsionuvanni oboronnykh pidpryiemstv dyskretnoho typu] // Materials of the scientific-practical conference "Intellectual potential - the foundation of the future of Ukraine and its Armed Forces". - Kyiv, November 17, 2016 - 5 p. (in Ukrainian)

- Deming, WE, Management of statistical methods to ensure quality and productivity. [ Upravlinnia statystychnymy metodamy dlia zabezpechennia yakosti ta produktyvnosti] New York University, Graduate School of Business, New York, 1981. (in United States of America)

- White A. Major JavaScript Engines. JavaScript Programmer's [Major JavaScript Engines. JavaScript Programmers] Reference. 8th 2nd Edition. Packt Publishing, 2017. - 246 p. (in United States of America)

- Guzzo A. Pontieri L. Sacca D. Greco, G. Mining expressive process models by clustering workflow traces. [Mining expressive process models by clustering workflow traces] In Dai, H., Srikant, R., Zhang, C., eds.: PAKDD., Springer, 3056:52-62, 2004. ( in United States of America)

- Yampolskyi L.S. Flexible computerized systems: design, modeling and management [Hnuchki komp‘iuteryzovani systemy: proektuvannia, modeliuvannia i upravlinnia] : Textbook [Text] / L.S. Yampolskyi, P.P. Melnychuk, B.B. Samotokin, M.M. Polishchuk, M.M. Tkach, K.B. Ostapchenko, O.I. Lisovychenko. - Zhytomyr: Zhdtu, 2005. - 680 p. (in Ukrainian)

- Abrashkevich Yu.D. Mechanization of labor-intensive processes [Mekhanizatsiia trudomistkykh protsesiv]: training. manual / Yu.D. Abrashkevich, V.M. Smirnov, L.E. Pelevin et al. - K.: KNUBA, 2006. - 180 p. (in Ukrainian)

- Beginner's Guide to Milestone Diagram [Posibnyk dlia pochatkivtsiv pro diahramu vikh] // TechUkraine.net.Website. URL: https://techukraine.net/ manual-for-beginners-about-diagrams/ (in Ukrainian)

- Information systems and technologies in project management. [Informatsiini systemy i tekhnolohii v upravlinnia proektamy] Part 1. Project planning in MS Project: a tutorial. - K.: KROC University of Economics and Law, 2011. - 167 p. (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-17

Як цитувати

Новак, Є., Собко, Ю., & Сумарюк, О. (2023). ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ДІАГРАМИ ГАНТА ДЛЯ РОЗРОБКИ ПРОЄКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (65), 291–300. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.65.291-300

Номер

Розділ

БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ