ПРОБЛЕМИ АРХІТЕКТУРНОГО ФОРМУВАННЯ ЦЕНТРІВ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Автор(и)

  • Світлана Шкляр Харківський національний університет міського господарства ім. О.М.Бекетова, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-7322-5428
  • Іван Вороновський Харківський національний університет міського господарства ім. О.М.Бекетова, Ukraine http://orcid.org/0009-0009-6402-9308

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.65.271-281

Ключові слова:

центр соціально-психологічної реабілітації, напрям діяльності реабілітаційного центра, цільова категорія користувачів, функціонально-планувальна структура, композиційна побудова

Анотація

У статті розглядаються і аналізуються основні проблеми (економічні, суспільно-політичні, демографічні, соціально-психологічні), які зумовлюють особливості архітектурного формування центрів соціально-психологічної реабілітації. Визначаються головні вимоги до архітектурного формування центрів соціально-психологічної реабілітації.

Біографії авторів

Світлана Шкляр, Харківський національний університет міського господарства ім. О.М.Бекетова

Кандидат архітектури, доцент кафедри Архітектури будівель і споруд Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Іван Вороновський, Харківський національний університет міського господарства ім. О.М.Бекетова

Аспірант кафедри Архітектури будівель і споруд Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Посилання

Список джерел:

Блінов М. О., Хараборська Ю. О. Огляд шляхів розвитку центрів реабілітації для осіб з обмеженою працездатністю // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник – К.: КНУБА, 2018. – Вип. 52. – С. 9-14.

Блінов О. А. Види та напрямки психологічної допомоги психотравмованим військовослужбовцям // Вісник Націнального університету оборони України. Зб-к наук. праць. – К.: НУОУ, 2014 р. – Вип 4 (41). – С. 168-173.

Державна типова програма реабілітації інвалідів. URL https://www.kmu.gov.ua/npas/58079892

Закон України Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні. URL https://ips.ligazakon.net/document/T052961?an=394

Зінченко А. Г. Діти у складних життєвих обставинах. Програми і методики соціально-психологічної реабілітації та адаптації дітей, які перебувають у центрі соціально-психологічної реабілітації. – К.: Міністерство соціальної політики України, 2013. – 296 с.

Коропатнік І. Соціально-психологічна реабілітація та адаптація військовослужбовців Збройних Сил України. Нормативно-правове забезпечення / І. Коропатнік. – К.: КНТ, 2021. – 224 с.

Кравченко І.Л. Особливості планування ділянок центрів медичносоціальної реабілітації дітей з вадами розвитку // Містобудування та територіальне планування: Зб. наук. праць. – К.: КНУБА, 2018. – Вип. 51. – С. 254-260

Макаренко С. С. Соціально-психологічна реабілітація учасників бойових дій // Psychological journal, 2018. – № 13(3). – С. 86-95. DOI: https://doi.org/10.31108/2018vol13iss3pp86-95

Мельник А.П. Психологічна реабілітація військовослужбовців, що перебували в умовах бойових дій // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2015. – № 4 (29). – С. 100-105

Мхаїкл Халла Проблеми архітектурного формування клініко-реабілітаційних центрів. URL https://eprints.kname.edu.ua/50650/1/ilovepdf_com-69-70.pdf

Мхаїкл Х.Х. Сучасні проблеми становлення реабілітаційного центру. Ретроспективний огляд і досвід зарубіжних країн // Український журнал будівництва та архітектури, 2021. – № 4 (004). – С. 66-77. DOI: 10.30838/J.BPSACEA.2312.310821.66.791

Обиночна З. В. Сучасний стан та перспективи розвитку в Україні архітектури притулків для осіб, що постраждали від домашнього насильства // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник – К.: КНУБА, 2021. – Вип. 61. – С. 381-394. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.61.381-394

Особливості стосунків «психотерапевт – клієнт» у сучасному соціо-культурному середовищі: монографія / З. Г. Кісарчук, Я. М. Омельченко, Г. П. Лазос та ін.; за ред. З. Г. Кісарчук. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2017. – 225 с.

Пекер А. Й., Голубов В.О. Аналіз зарубіжного досвіду проектування реабілітаційних центрів для військовослужбових // Архітектурний вісник КНУБА, 2021. – Вип. 22-23. – С. 46-52. DOI: https://doi.org/10.32347/2519-8661.2021.22-23.46-52

Соціально-психологічна реабілітація дітей. URL https://www.msp.gov.ua/content/socialnopsihologichna-reabilitaciya-ditey.html?PrintVersion

Соціально-психологічна реабілітація дітей, вилучених із ситуацій торгівлі дітьми та інших найгірших форм дитячої праці. URL https://www.osce.org/files/f/documents/e/5/75907.pdf

Типове положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей. URL https://www.kmu.gov.ua/npas/4357066

Титаренко Т. М. Соціально-психологічна реабілітація особистості: етапи, технології, техніки // Наукові студії із соціальної та політичної психології, 2018. – Вип. 41. – С. 157-167.

Цибуля Д. О., Ковальський В. П. Особливості проектування оздоровчо-реабілітаційних комплексів. URL https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/itb2020/paper/viewFile/10913/9121

Шкляр С. П. Проблеми і сучасні тенденції дослідження та проектування об’єктів соціального призначення // Архітектура, освіта і наука в Україні і світі: досвід і перспективи розвитку: [монографія] / редкол. О.Л. Михайлишин, П.А. Ричков, Н.В. Лушнікова та ін. – Рівне: ФОРМАТ-А, 2019. – 319 с. (С. 225-229)

References

Blinov M. O., Kharaborska Yu. O. (2018). Review of ways of development of rehabilitation centers for persons with disabilities. [Ohliad shliakhiv rozvytku tsentriv reabilitatsii dlia osib z obmezhenoiu pratsezdatnistiu] Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia, Vyp (52), р. 9-14 (in Ukrainian)

Blinov O. A. (2014). Types and directions of psychological assistance to psychologically traumatized servicemen. [Vydy ta napriamky psykholohichnoi dopomohy psykhotravmovanym viiskovosluzhbovtsiam] Visnyk Natsinalnoho universytetu oborony Ukrainy, Vyp (4 (41)), p. 168-173. (in Ukrainian)

State standard program for the rehabilitation of the disabled. [Derzhavna typova prohrama reabilitatsii invalidiv]. URL https://www.kmu.gov.ua/npas/58079892 (in Ukrainian)

Law of Ukraine On Rehabilitation of Persons with Disabilities in Ukraine. [Zakon Ukrainy Pro reabilitatsiiu osib z invalidnistiu v Ukraini]. URL https://ips.ligazakon.net/document/T052961?an=394 (in Ukrainian)

Zinchenko A. H. (2013). Children in difficult life circumstances. Programs and methods of social and psychological rehabilitation and adaptation of children who are in the center of social and psychological rehabilitation. [Dity u skladnykh zhyttievykh obstavynakh. Prohramy i metodyky sotsialno-psykholohichnoi reabilitatsii ta adaptatsii ditei, yaki perebuvaiut u tsentri sotsialno-psykholohichnoi reabilitatsii]. K.: Ministerstvo sotsialnoi polityky Ukrainy, p. 296. (in Ukrainian)

Koropatnik I. (2021). Socio-psychological rehabilitation and adaptation of servicemen of the Armed Forces of Ukraine. Regulatory and legal support. [Sotsialno-psykholohichna reabilitatsiia ta adaptatsiia viiskovosluzhbovtsiv Zbroinykh Syl Ukrainy. Normatyvno-pravove zabezpechennia]. K.: KNT, p. 224. (in Ukrainian)

Kravchenko I. L. (2018). Peculiarities of planning areas of centers for medical and social rehabilitation of children with developmental disabilities. [Osoblyvosti planuvannia dilianok tsentriv medychnosotsialnoi reabilitatsii ditei z vadamy rozvytku] Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia, Vyp (51), p. 254-260. (in Ukrainian

Makarenko S. S. (2018). Socio-psychological rehabilitation of combatants. [Sotsialno-psykholohichna reabilitatsiia uchasnykiv boiovykh dii] Psychological journal, № (13(3)), p. 86-95. DOI: https://doi.org/10.31108/2018vol13iss3pp86-95 (in Ukrainian)

Melnyk A. P. (2015). Psychological rehabilitation of military personnel who were in combat conditions. [Psykholohichna reabilitatsiia viiskovosluzhbovtsiv, shcho perebuvaly v umovakh boiovykh dii] Aktualni problemy sotsiolohii, psykholohii, pedahohiky, № (4 (29)), p. 100-105. (in Ukrainian)

Mkhaikl Khalla. Problems of architectural formation of clinical rehabilitation centers [Problemy arkhitekturnoho formuvannia kliniko-reabilitatsiinykh tsentriv]. URL https://eprints.kname.edu.ua/50650/1/ilovepdf_com-69-70.pdf (in Ukrainian)

Mkhaikl Kh. Kh. (2021). Modern problems of establishing a rehabilitation center. Retrospective review and experience of foreign countries. [Suchasni problemy stanovlennia reabilitatsiinoho tsentru. Retrospektyvnyi ohliad i dosvid zarubizhnykh krain] Ukrainskyi zhurnal budivnytstva ta arkhitektury, № (4 (004)), p. 66-77. DOI: 10.30838/J.BPSACEA.2312.310821.66.791 (in Ukrainian)

Obynochna Z. V. (2021). The current state and prospects for the development of the architecture of shelters for victims of domestic violence in Ukraine. [Suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku v Ukraini arkhitektury prytulkiv dlia osib, shcho postrazhdaly vid domashnoho nasylstva] Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia, Vyp (61), p. 381-394. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.61.381-394 (in Ukrainian)

Kisarchuk Z. H., Omelchenko Ya. M., Lazos H. P. (2017). Peculiarities of the "psychotherapist-client" relationship in the modern socio-cultural environment. [Osoblyvosti stosunkiv «psykhoterapevt – kliient» u suchasnomu sotsiokulturnomu seredovyshchi]. K.: Vydavnychyi Dim «Slovo», p. 225. (in Ukrainian)

Peker A. Y., Holubov V.O. (2021). Analysis of foreign experience in designing rehabilitation centers for military personnel. [Analiz zarubizhnoho dosvidu proektuvannia reabilitatsiinykh tsentriv dlia viiskovosluzhbovykh] Arkhitekturnyi visnyk KNUBA, Vyp (22-23), p. 46-52. DOI: https://doi.org/10.32347/2519-8661.2021.22-23.46-52 (in Ukrainian)

Social and psychological rehabilitation of children [Sotsialno-psykholohichna reabilitatsiia ditei]. URL https://www.msp.gov.ua/content/socialnopsihologichna-reabilitaciya-ditey.html?PrintVersion (in Ukrainian)

Social and psychological rehabilitation of children removed from situations of child trafficking and other worst forms of child labor [Sotsialno-psykholohichna reabilitatsiia ditei, vyluchenykh iz sytuatsii torhivli ditmy ta inshykh naihirshykh form dytiachoi pratsi]. URL https://www.osce.org/files/f/documents/e/5/75907.pdf (in Ukrainian)

A typical statement about the center for social and psychological rehabilitation of children [Typove polozhennia pro tsentr sotsialno-psykholohichnoi reabilitatsii ditei]. URL https://www.kmu.gov.ua/npas/4357066 (in Ukrainian)

Tytarenko T. M. (2018). Socio-psychological rehabilitation of the individual: stages, technologies, techniques. [Sotsialno-psykholohichna reabilitatsiia osobystosti: etapy, tekhnolohii, tekhniky] Naukovi studii iz sotsialnoi ta politychnoi psykholohii, Vyp (41), p. 157-167 (in Ukrainian)

Tsybulia D. O., Kovalskyi V. P. Design features of health and rehabilitation complexes. [Osoblyvosti proektuvannia ozdorovcho-reabilitatsiinykh kompleksiv]. URL https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/itb2020/paper/viewFile/10913/9121 (in Ukrainian)

Shkliar S. P. (2019). Problems and modern trends of research and design of objects of social purpose. [Problemy i suchasni tendentsii doslidzhennia ta proektuvannia obiektiv sotsialnoho pryznachennia] Arkhitektura, osvita i nauka v Ukraini i sviti: dosvid i perspektyvy rozvytku. Rivne: FORMAT-A, p. 319. (p. 225-229) (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-17

Як цитувати

Шкляр, С., & Вороновський, І. (2023). ПРОБЛЕМИ АРХІТЕКТУРНОГО ФОРМУВАННЯ ЦЕНТРІВ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (65), 271–281. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.65.271-281

Номер

Розділ

АРХІТЕКТУРА БУДІВЕЛЬ І СПОРУД