ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ПЛАНУВАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ

Автор(и)

  • Владислав Радченко Київський національний університет будівництва і архітектури, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-3838-1721

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.65.226-235

Ключові слова:

проєктування медичних закладів, організаційно-планувальна структура, зовнішні та внутрішні фактори проєктування, містобудівні вимоги

Анотація

Стаття присвячена визначенню факторів які впливають на процес створення організаційно-планувальної структури медичних закладів.

Метою публікації є визначення комплексу факторів, які впливають на формування об’ємно-просторових рішень, розгляд їх взаємозв’язку та взаємозалежності, а також їх оцінка при забезпеченні проєктування споруд медичного призначення.

Кожна група факторів, перебуваючи у постійному взаємозв’язку та взаємозалежності, являє собою сукупність різних умов, через що ступінь їх впливу варіюється залежно від обумовленого випадку застосування.

При проєктуванні лікарень формування їх структури залежить від багатьох факторів, зокрема, слід враховувати такі обставини як кількість пацієнтів, тип лікарні, технологічні вимоги, технологічні вимоги, місцеві будівельні та містобудівні норми, бюджет, а також розташування.

Зазначені обставини можуть впливати на особливості проєктування конкретного медичного закладу з урахуванням його визначеного місцезнаходження та функціонального призначення. Водночас вони підпорядковуються загальним чинникам (зовнішнім та внутрішнім) проєктування закладів охорони здоров’я.

У статті були визначені зовнішні та внутрішні чинники проєктування закладів охорони здоров’я. Зовнішні фактори мають безпосередній вплив на просторово-територіальне розміщення медичних закладів в структурі міста, а також позначаються на архітектурно-планувальній організації медичного закладу. Внутрішні фактори, що впливають на архітектурно-планувальну організацію медичних закладів, зазвичай визначають організаційну структуру установ даного типу, підпорядковуючись всім рівням медично-реабілітаційного процесу.

На підставі дослідження робиться висновок, що зазначені чинники, перебуваючи у постійному взаємозв’язку та взаємозалежності, здійснюють системний вплив на формування об’ємно-просторового рішення закладів охорони здоров’я, який варіюється залежно від обумовлених випадків їх застосування.

Біографія автора

Владислав Радченко, Київський національний університет будівництва і архітектури

Аспірант кафедри архітектурного проєктування цивільних будівель і споруд Київського національного університету будівництва і архітектури

Посилання

Список джерел

Ежов, В.И., Ежов, С.В. и Ежов Д.В. Архитектура общественных зданий и комплексов. Киев: Вистка, 2006. С.104-126.

Отрощенко, Д.В. Фактори, що впливають на формування архітектури дитячих лікувальних закладів онкологічної спеціалізації. Сучасні проблеми архітектури та містобудування, 2014. Вип. 37. С. 398 - 405.

Guidelines for Design and Construction of Hospitals and Outpatient Facilities 2014 1st Edition. Health Forum Publishing Company, 2014. C. 55 - 96.

Варежкин, В.А. Экономика архитектурного проектирования и строительства: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности "Архитектура". Москва: Стройиздат, 1990. С. 25 - 30.

Красножон Т.Ю., Основні фактори, що впливають на архітектурно-планувальну організацію медично-реабілітаційних центрів політравми Архітектурний вісник КНУБА, 2022. Вип. 24-25, C. 114-123. DOI: https://doi.org/10.32347/2519-8661.2022.24-25.114-123

Білоконь, Ю.М. Регіональне планування. Теорія і практика. Київ: Логос, 2003. С. 246.

Дэй, К. Места, где обитает душа: Архитектура и среда как лечебное средство. Москва: Ладья, 2000. С. 70 - 75.

Даценко, І.І. та Габович, Р.Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: навчальний посібник. Київ: Здоров’я, 1999. С. 600 - 625.

Никберг, И.И. Гигиена больниц. Київ: Здоров’я, 1993. С. 175 - 190.

Кондратюк, В.А. Загальна гігієна з основами екології: підручник. Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. С. 505.

Чернявський, В.Г. Основні фактори, що визначають формування інтер’єру громадських будівель соціальної сфери в Україні. Сучасні проблеми архітектури та містобудування, 2010. Вип. 23. С. 444–448.

ДБН В.2.2-10-2001. Будинки і споруди, заклади охорони здоров'я. Вид. офіц. Київ: Укрархбудінформ, 2001. С.171.

Нестеренко, В.В. та Мироненко, В.П., Середовище без бар'єрів для людей з обмеженими можливостями. Сучасні проблеми архітектури та містобудування, 2016. Вип.: 43 (2), С. 352-356.

Батищев, А.А., Волков, А.А., Карант, Е.Д. и др. Современное здание. Конструкции и материалы: справочное пособие по проектированию и строительству. Санкт-Петербург: Новое, 2004. С. 704.

Холодова, Л.П. Концепты современной теории архитектуры. Екатеринбург: Архитектон, 2008. С. 60.

Сайнюк, Л.М. Архітектурна терапія. Івано-Франківськ, 2004. С. 170.

References

Ezhov, V.I., Ezhov, S.V., and Ezhov, D.V. (2006). Architecture of public buildings and complexes. [Arkhitektura objestvennych zdaniy i kompleksov] Kyiv: Vistka. P-p 104-126. (in Russian)

Otroshchenko, D.V. (2014). Factors influencing the formation of architecture of specialized pediatric oncology hospitals. [Faktori, scho vplivayut na formuvannya arhitekturi dityachih likuvalnih zakladiv onkologіchnoyi spetsializatsiyi] Modern Problems of Architecture and Urban Planning, 37, P-p 398-405. (in Ukrainian)

Guidelines for Design and Construction of Hospitals and Outpatient Facilities. (2014). 1st Edition. Health Forum Publishing Company. P-p 55-96. (in English)

Varezhkin, V.A. (1990). Economics of architectural design and construction: a studybook for university students majoring in "Architecture". [Ekonomika arhitekturnogo proektirovaniya i stroitelstva: uchebnik dlya studentov vuzov, obuchayuschihsya po spetsialnosti "Arhitektura"] Moscow: Stroyizdat. P-p 25-30. (in Russian)

Krasnozhon T. Yu., (2022). The main factors influencing the architectural-planning organization of medical rehabilitation centers for polytrauma. [Osnovni faktory, shcho vplyvayutʹ na arkhitekturno-planuvalʹnu orhanizatsiyu medychno-reabilitatsiynykh tsentriv polytravmy] Arkhitekturnyy visnyk KNUBA, 2022. Vyp. 24-25, P-p. 114-123. DOI: https://doi.org/10.32347/2519-8661.2022.24-25.114-123 (in Ukrainian)

Bilokon, Yu.M. (2003). Regional planning: theory and practice. [RegIonalne planuvannya. Teoriya i praktika] Kyiv: Logos. P 246. (in Ukrainian)

Day, K. (2000). Places for the soul: architecture and environment as a healing tool. [Mesta, gde obitaet dusha: Arhitektura i sreda kak lechebnoe sredstvo] Moscow: Ladiya. P-p. 70-75. (in Russian)

Datsenko, I.I. and Gabovich, R.D. (1999). Preventive medicine: general hygiene with basics of ecology. [Profilaktichna meditsina. Zagalna gigiena z osnovami ekologiyi] Kyiv: Zdorov'ya. P-p. 600-625. (in Ukrainian)

Nikberg, I.I. (1993). Hospital hygiene. [Gigiena bolnits] Kyiv: Zdorov'ya. P-p. 175-190. (in Russian)

Kondratiuk, V.A. (2003). General hygiene with basics of ecology: textbook. [Zagalna gigiena z osnovami ekologiyi: pidruchnik] Ternopil: Ukrmedknyha. P. 505. (in Ukrainian)

Cherniavskyi, V.H. (2010). Basic factors determining the formation of interior design of public buildings in the social sphere in Ukraine. [Osnovni faktori, scho viznachayut formuvannya inter’eru gromadskih budivel sotsialnoyi sferi v Ukrayini] Modern Problems of Architecture and Urban Planning, 23, P-p. 444-448. (in Ukrainian)

DBN V.2.2-10-2001. Buildings and structures, healthcare facilities. [Budynky i sporudy, zaklady okhorony zdorov'ia.] Vid. ofits. Kyiv: Ukrarkhbudivnform, 2001. P. 171. (in Ukrainian)

Nesterenko, V.V. ta Myronenko, V.P., (2016). Barrier-free environment for people with disabilities. [Seredovyshche bez bar'ieriv dlya liudei z obmezhenymy mozhlyvostiamy.] Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia. Vyp.: 43 (2), P-p. 352-356. (in Ukrainian)

Batishchev, A.A., Volkov, A.A., Karant, E.D. (2004). Modern construction: structures and materials. Reference book on design and construction. [Sovremenno ezdanie. Konstruktsii i materialyi: spravochnoe posobie po proektirovaniyu i stroitelstvu] Saint Petersburg: Novoe. P. 704. (in Russian)

Kholodova, L.P. (2008). Concepts of modern architectural theory. [Kontseptyi sovremennoy teorii arhitekturyi] Yekaterinburg: Arkhitekton. P. 60. (in Russian)

Sayniuk, L.M. (2004). Architectural therapy. [Arhitekturna terapiya] Ivano-Frankivsk. P. 170. (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-17

Як цитувати

Радченко, В. (2023). ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ПЛАНУВАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (65), 226–235. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.65.226-235

Номер

Розділ

АРХІТЕКТУРА БУДІВЕЛЬ І СПОРУД