АНАЛІЗ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ СУЧАСНИХ КОНСТРУКЦІЙ ВЕЛИКОПРОГОНОВИХ ПОКРИТТІВ БУДІВЕЛЬ

Автор(и)

  • Галина Гетун Київський національний університет будівництва і архітектури, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-3317-3456
  • Ірина Безклубенко Київський національний університет будівництва і архітектури, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-9149-4178
  • Андрій Соломін Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine http://orcid.org/0000-0002-5226-8813

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.65.216-225

Ключові слова:

великопрогонове покриття, несуча конструкція, просторова форма, геометричні ознаки, статична схема, конструктивне рішення, сприйняття навантажень

Анотація

Поштовхом до пошуків нових форм будівель і споруд та розвитку нового розуміння простору стала поява нових типів конструкцій та пов’язаних з ними технологій будівництва. Техніко-економічні розрахунки показують, що площі покриттів у будівлях із зальними приміщеннями великих розмірів, як правило, перевищують сумарні площі інших огороджувальних конструкцій, а тому вартість покриттів з урахуванням монтувальних робіт займає в кошторисах на будівництво переважаюче значення. Просторові форми покриттів зальних приміщень суттєво впливають на архітектурну виразність будівель, а тому питання вибору форм, матеріалів і раціональних конструктивних рішень покриттів є надзвичайно актуальними.

У статті проаналізовано види великопрогонових покриттів, наведена їх класифікація, умови використання в якості несучих конструкцій покриттів будівель, а також деякі проблеми їх статичної роботи, що пов’язані з вибором форм та умовами їх спирання і членування на конструктивні елементи.

Найважливішими складовими систем покриттів будівель і споруд є несучі конструкції, які мають необмежені можливості інтерпретації форм і матеріалів, можуть бути прихованими або відкритими та перетворюватися в елементи архітектури. Очевидно, що в процесі проєктування покриттів будівель і споруд необхідно розглядати і аналізувати різні варіанти їх конструктивних рішень.

Авторами розглянуті проблеми конструювання та розрахунків покриттів, вибору їх раціональних форм, які забезпечують запобігання втрати їх стійкості з площини згинання та високий естетичний рівень. Наведені основні принципи і методи конструювання та статичного розрахунку покриттів та умови їх застосування.

Біографії авторів

Галина Гетун, Київський національний університет будівництва і архітектури

Кандидат технічних наук, професор, професор кафедри архітектурних конструкцій Київського національного університету будівництва і архітектури

Ірина Безклубенко, Київський національний університет будівництва і архітектури

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних технологій та прикладної математики Київського національного університету будівництва і архітектури

Андрій Соломін, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри біобезпеки і здоров’я людини Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Посилання

Список літератури

Гетун Г.В., Куліков П.М., Плоский В.О., Чернишев Д.О. Конструкції будівель і споруд. Книга 2. Нежитлові будівлі: Підручник для вищих навчальних закладів. / Гетун Г.В., Куліков П.М., Плоский В.О., Чернишев Д.О. – Кам’янець-Подільський: Видавництво «Рута». 2023 р. – 900 с.: іл.

Голосов В.Н., Ермолов В.В., Лебедев Н.В. та інш. Инженерные конструкции: Учебник для вузов / Голосов В.Н., Ермолов В.В., Лебедев Н.В. и др. под общ. ред. Ермолова В.В. – М.: Высшая школа, 1991. – 408 с.: ил.

Куліков П.М., Плоский В.О., Гетун Г.В. Архітектура будівель та споруд. Книга 5. Промислові будівлі: Підручник для вищих навчальних закладів / Куліков П.М., Плоский В.О., Гетун Г.В. – Кам’янець-Подільський: Видавництво «Рута». 2020 р. – 820 с.: іл.

Куліков П.М., Плоский В.О., Гетун Г.В. Конструкції будівель і споруд. Книга 1: Підручник для вищих навчальних закладів / Куліков П.М., Плоский В.О., Гетун Г.В. – К.: Видавництво «Ліра-К». 2021 р. – 820 с.: іл.

Мардер А.П. Металл в архитектуре / А.П. Мардер. – М.: Стройиздат, 1980. – 232 с.

Плоский В.О., Гетун Г.В. Архітектура будівель та споруд. Книга 2. Житлові будинки: Підручник для вищих навчальних закладів. – Видання третє, перероблене і доповнене / Плоский В.О., Гетун Г.В. – Кам’янець-Подільський: Видавництво «Рута». 2017 р. – 736 с.: іл.

Плоский В.О., Гетун Г.В., Віроцький В.Д. Архітектура будівель та споруд. Книга 3. Історія архітектури і будівництва: Підручник для вищих навчальних закладів. – Видання друге, перероблене і доповнене / Плоский В.О., Гетун Г.В., Віроцький В.Д. – К: Видавництво «Ліра-К», 2016 р. – 816 с.: іл.

Гетун Г.В. Дифузійні процеси з накопичувальними характеристиками при експлуатації будівель / Гетун Г.В., Буценко Ю.П., Баліна О.І., Безклубенко І.С., Соломін А.В. // Опір матеріалів і теорія споруд. – 2019. № 102. – С. 243-252.

Безклубенко І.С. Методи ранжування критеріїв в задачі оптимізації потокорозподілу інженерної мережі. Управління розвитком складних систем. 2018. № 34. С. 111-114.

Безклубенко І.С., Лесько В.І. Принципи системного підходу – як основа розробки САПР інженерних мереж. – Збірник «Містобудування і територіальне планування». – Випуск 62, ч.1, 2016р. – с. 56-58

Getun G.V., Balina O.I., Butsenko Y.P., Labzhynsky Y.A., Bezklubenko I.S., Solomin A.V. Situation forecasting and decision-making optimization based on using markov finite chains for areas with industrial polutions // Опір матеріалів та теорія споруд: Наук. – техн. збірник. – К.: КНУБА, 2020. – Вип. 104. – С. 164 - 175

Гетун Г.В., Лесько В.І., Баліна О.І., Безклубенко І.С., Буценко Ю.П. Використання стохастичних моделей для забезпечення параметричної надійності будівельних машин // Опір матеріалів та теорія споруд: Наук. - техн. збірник. - К.: КНУБА, 2021. – Вип. 106. - С.262-273. DOI: 10.32347/2410-2547.2021.106.262-273

Гетун Г., Колякова В., Соломін А., Безклубенко І. Особливості проектування сталевих сейсмостойких конструкцій висотних будівель // Будівельні конструкції. Теорія і практика: Наук. - техн. збірник. - К.: КНУБА, 2022. – Вип. 11. – С. 18-31. DOI: https://doi.org/10.32347/2522-4182.11.2022.18-31.

References

Getun G.V., Kulikov P.M., Plosky V.O., Chernyshev D.O. (2022). Structures of buildings and structures. Book 2. Non-residential buildings [Konstruktsii budivel' ta sporud. Kniga 2. Nezhytlovi budivli] Pidruchnik dlya vishchikh navchal'nikh zakladiv / Getun G.V., Kulikov P.M., Plosky V.O., Chernyshev D.O. 900 s.: il. (in Ukrainian)

Golosov V.N., Yermolov V.V., Lebedev N.V. i dr. (1991). Engineering constructions [Inzhenernyye konstruktsii] Uchebnik dlya vuzov / Golosov V.N., Yermolov V.V., Lebedev N.V. i dr. pod obshch. red. Yermolova V.V. – M.: Vysshaya shkola. 408 s.: il. (in Russian)

Kulikov P.M., Ploskiy V.O., Getun G.V. (2020). Architecture of buildings and structures. Book 5. Industrial buildings [Arkhitektura budivel' ta sporud. Kniga 5. Promislovi budivli]: Pidruchnik dlya vishchikh navchal'nikh zakladiv / Kulikov P.M., Ploskiy V.O., Getun G.V. – Kam’yanets'-Podil's'kiy: Vidavnitstvo «Ruta». 820 s.: il. (in Ukrainian)

Kulikov P.M., Ploskiy V.O., Getun G.V. (2021). Structures of buildings and structures. Book 1. [Konstruktsii budivel' i sporud. Kniga 1]: Pidruchnik dlya vishchikh navchal'nikh zakladiv / Kulikov P.M., Ploskiy V.O., Getun G.V. – K.: Vidavnitstvo «Lira-K». 820 s.: il. (in Ukrainian)

Marder A.P. (1980). Metal in architecture. [Metall v arkhitekture] / M.: Stroyizdat. 232 s. (in Russian)

Ploskiy V.O., Getun G.V. (2017). Architecture of buildings and structures. Book 2. Residential buildings. [Arkhitektura budivel' ta sporud. Kniga 2. Zhitlovi budinki]: Pidruchnik dlya vishchikh navchal'nikh zakladiv. – Vidannya tretê, pereroblene i dopovnene / Ploskiy V.O., Getun G.V. – Kam’yanets'-Podil's'kiy: Vidavnitstvo «Ruta». 736 s.: il. (in Ukrainian)

Ploskiy V.O., Getun G.V., Virots'kiy V.D. (2016). Architecture of buildings and structures. Book 3. History of architecture and construction. [Arkhitektura budivel' ta sporud. Kniga 3. Istoriya arkhitekturi i budivnitstva]: Pidruchnik dlya vishchikh navchal'nikh zakladiv. – Vidannya druge, pereroblene i dopovnene / Ploskiy V.O., Getun G.V., Virots'kiy V.D. – K: Vidavnitstvo «Lira-K». 816 s.: il. (in Ukrainian)

Getun G.V. (2019). Diffusion processes with accumulative characteristics during the operation of buildings. [Difuzijni protsesy z nakopichuval’nimi charakteristykami pry ekspluatatsii budivel'] / Getun G.V., Butsenko Y.P., Balina O.I., Bezklubenko I.S., Solomin A.V. // Opir materialiv ta teoriya sporud. № 102. – P-p. 243-252. (in Ukrainian)

Bezklubenko I.S. (2018). Methods of ranking criteria in the problem of optimization of flow distribution of the engineering network. [Metody ranzhuvaniya kryteriiv v zadachakh optimizastii potokorozpodilu inzhenernoi merezhi. Upravlinniya Rozvytkom Skladnykh System]. № 34. P-p. 111-114. (in Ukrainian)

Bezklubenko I.S., Lesko V.I. (2016). The principles of the system approach - as a basis for CAD development of engineering networks. [Pryntsypy systemnogo pidkhody- yak osnova SAPR inzhenernykh merezh]. Mistobydyvanniya ta teritorial’ne planuvanniya. № 62, Kniga 1. P-p. 56-58 (in Ukrainian)

Getun G.V., Balina O.I., Butsenko Y.P., Labzhynsky V.A., Bezklubenko I.S., Solomin A.V. (2020). Situation forecasting and decision-making optimization based on using markov finite chains for areas with industrial pollutions // Resistance of materials and theory of structures: Science and technology. collection. - K.: KNUBA, Issue 104. P.-p. 164 -175 (in English)

Getun G., Lesko V., Balina O., Bezklubenko I., Butsenko Yu. (2021). Use of stochastic models to ensure parametric reliability of construction machines. [Vykorystanniya stokhastychnykh modelej dlya parametrychnoi nadijnosti budivel'nykh maszyn]. Opir materialiv ta teoriya sporud. K.: KNUBA. № 106. – P-p. 262 -273. DOI: 10.32347/2410-2547.2021.106.262-273 (in Ukrainian)

Getun Galyna, Koliakova Vira, Solomin Andriy, Bezklubenko Iryna. (2022). Design features of steel earthquake-resistant structures of high-rise buildings. [Osoblyvosti proektuvanniya stalevych sejsmostijkych konstruktsij vysotnych budivel']. Budivel'ni konstruktsii. Teoriya ta praktyka. Nauk.-techn. Zbirnyk. K.: КNUBA. №. 11. P-p. 18 – 31. DOI: https://doi.org/10.32347/2522-4182.11.2022.18-31 (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-17

Як цитувати

Гетун, Г., Безклубенко, І., & Соломін, А. (2023). АНАЛІЗ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ СУЧАСНИХ КОНСТРУКЦІЙ ВЕЛИКОПРОГОНОВИХ ПОКРИТТІВ БУДІВЕЛЬ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (65), 216–225. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.65.216-225

Номер

Розділ

АРХІТЕКТУРА БУДІВЕЛЬ І СПОРУД