МЕТОДИ СКЛАДАННЯ «ВУЗЛІВ ПРОБЛЕМ» ЯК ІНСТРУМЕНТАРІЙ АНАЛІЗУ ТА МОНІТОРИНГУ СТАНУ КВАРТАЛІВ (МІКРОРАЙОНІВ) ЗАСТАРІЛОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

Автор(и)

  • Оксана Фоменко Харківський національний університет міського господарства ім. О.М.Бекетова, Україна http://orcid.org/0000-0003-0588-4186
  • Сергій Данилов Харківський національний університет міського господарства ім. О.М.Бекетова, Україна http://orcid.org/0000-0001-7647-4665
  • Ольга Вигдорович Харківський національний університет міського господарства ім. О.М.Бекетова, Україна http://orcid.org/0000-0001-6461-2792

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.65.170-198

Ключові слова:

«вузол проблем», антикризовий менеджмент, архітектура, урбаністика, програмний комплекс

Анотація

Житлово-комунальне господарство є однією з найбільших галузей в господарському комплексі України. При цьому 61 % житлових будівель країни побудовано до 1970 року, тобто морально та фізично застарілі. Даний факт є суттєвою проблемою, що несе загрозу стабільному функціонуванню наших міст. Саме за цієї причини вкрай важливим є розроблення методів моніторингу, стратегічного планування та антикризового менеджменту в архітектурній урбаністиці. В даній статті в якості такого інструменту пропонуються методи складання «Вузлів проблем», які є складовою нової парадигми – «Антикризове управління в архітектурній урбаністиці», яка є складовою частиною таких науково-практичних напрямків «Архітектурна урбаністика» та «Міське управління». «Вузол проблем» є графоаналітичним методом виводу даних, отриманих за допомогою «Програмного комплексу моделювання міста як динамічної системи», що наразі розробляється в ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. Суть метода полягає в відображенні сукупності протиріч принципів функціонування елементів системи міста між собою. Протиріччя є результатом відцентрових та доцентрових зусиль, виникаючих в процесах задоволення життєвих потреб соціальної складової міста. Само місто розглядається як сукупність артефактів, що належать до соціальної, техногенної або природної підсистеми. Динамічні процеси функціонування міста відбуваються як результат взаємодії цих підсистем.

Біографії авторів

Оксана Фоменко, Харківський національний університет міського господарства ім. О.М.Бекетова

Доктор архітектури, професор, завідувач кафедри інноваційних технологій у дизайні архітектурного середовища Харківського національного університету міського господарства ім. О.М.Бекетова

Сергій Данилов, Харківський національний університет міського господарства ім. О.М.Бекетова

Доктор архітектури, доцент кафедри інноваційних технологій у дизайні архітектурного середовища Харківського національного університету міського господарства ім. О.М.Бекетова

Ольга Вигдорович, Харківський національний університет міського господарства ім. О.М.Бекетова

Кандидат архітектури, доцент кафедри урбаністики та містобудування Харківського національного університету міського господарства ім. О.М.Бекетова

Посилання

Список джерел

Кабінет міністрів України. Розпорядження від 13 липня 2016 р. № 489-р. Про схвалення Концепції впровадження механізмів стабільного фінансування заходів з енергоефективності (створення Фонду енергоефективності) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/489-2016-%D1%80#Text

Житловий фонд України. – Режим доступу: http://minregion.gov.ua/

Державна житлова політика України: проблема соціально-економічної ефективності: аналіт. доп. / О.А. Більовський. – К.: НІСД, 2012. – 62 с.

Україна, Харківська міська рада Харківської області, 49 сесія 5 скликання. Рішення від 27.10.2010 р. № 328/10 Про затвердження «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр.» // http://kharkiv.rocks/reestr/687751.

Кабінет міністрів України. Постанова від 5 лютого 1997 р. N 148 «Про Комплексну державну програму енергозбереження України» // https://zakononline.com.ua/documents/show/184493___184558], прийнята постанова Кабінету Міністрів України від 14 травня 1999 року № 820 «Про заходи щодо реконструкції житлових будинків перших масових серій» [Постанова Кабінету Міністрів України від 14 травня 1999 року № 820 «Про заходи щодо реконструкції житлових будинків перших масових серій» // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/820-99-%D0%BF#Text

Програма діяльності Кабінету Міністрів «Назустріч людям» (Програму затверджено Постановою КМ N 115 (115-2005-п) від 04.02.2005) // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0001120-05#Text

Закон України «Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду» / (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, № 10, ст.88) // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/525-16#Text

Кабінет міністрів України. Розпорядження від 22 лютого 2008 р. N 366-р «Про схвалення пріоритетів діяльності міністерств на 2008 рік» // https://ips.ligazakon.net/document/view/KR080366?an=152&ed=2008_02_22

Реконструкція житлового фонду: пілотний проект у Чернігові / Офіційний веб-портал Чернігівської міської ради // https://chernigiv-rada.gov.ua/news/id-17793/

Онищук Г.І., Марочко В.Г., Максимова Л.М. Проблеми комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду. Реконструкція житла. 2005. Вип. 6. С. 4-9. URL: http:// nbuv.gov.ua/UJRN/recj_2005_6_3.

Авдієнко О.П. Реконструкція житла. Сучасний стан проблем / О. П. Авдієнко, Л. Н. Адріанова // Реконструкція житла. – 2004. – Вип. 5. – С. 10–13.

Фоменко О. О. Когнітивно-дослідницька матриця виявлення та аналізу проблем міста / О. О. Фоменко, С. М. Данилов // Науковий вісник будівництва. - 2018. - Т. 93, № 3. - С. 89 - 97. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvb_2018_93_3_14.

Форрестер Джей. Динамика развития города. Перевод с английского: Орлова М.Г.; Предисловие: Козлов Ю.К. Прогресс. Москва. 1974 Urban Dynamics. Jay Wright Forrester. 1969. 286 с.

Житловий фонд України / Держстат України / https://ukrstat.gov.ua/

Омельчук В.О. Адекватність житлового будівництва в Україні суспільному попиту [Текст] / В.О. Омельчук // Інвестиції: практика та досвід. — К.: ТОВ "ДКС Центр", 2010. — листопад (№ 21). — С. 23-27.

Хрущевки: реконструкция без отселения / ZN.UA / https://zn.ua/foreign_economics/hruschevki_rekonstruktsiya_bez_otseleniya.html

Методические рекомендации по выбору рациональных архитектурно-планировочных решений реконструкции жилых зданий различных конструктивных систем. ГОССТРОЙ РОССИИ. МОСКВА 1998 // https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294845/4294845934.pdf

Закон України № 417-VIII «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/417-19#Text

Энергосбережение // ООО "Группа ТЕРМИК" // http://mtmmarkt.com/index.php/about/napravleniya-deyatelnosti/energosberezhenie

Реконструкция фасадов жилых домов в Киевском районе в г. Донецка № 165, 167, 169, 169 а, по ул. Артема. Електронний ресурс: http://www.gorstroy.dn.ua/ru/nashiobjekty/rekonstruktsiya/51-vse-objekty/139-artema165-67-69-69a.html

М. Пархоменко. Дома обновляются. Вечірній Донецьк. Електронний ресурс: http://vecherka.donetsk.ua/index.php?id=4647&show=news&newsid=101769

Дубельт, Т.М. Організаційно-технологічне моделювання реконструкції житлових будинків перших масових серій [Текст]: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.23.08 / Дубельт Тетяна Михайлівна; Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури. - Одеса, 2021. - 22 с.: рис., табл.

Олег Максимов. Вторая жизнь хрущевок Алушты решит вечный квартирный вопрос / Твоя газета //https://www.tvoya-gazeta.com/news-alushta/3287-oleg-maksimov-vtoraja-zhizn-hrushhevok-alushty-reshit-vechnyj-kvartirnyj-vopros.html

Белов В., Шварц Б. Энергосберегающая санация типовых жилых зданий: немецкий опыт для российских регионов / Аналитический сборник материалов семинаров Немецкого Общества по международному сотрудничеству (GIZ) для ассоциаций выпускников Президентской программы Российской Федерации // http://portal-energo.ru/files/articles/portal-energo_ru_sbornik_energosberegayushchaya_sanatsiya.pdf

Реконструкція київських "хрущовок": ціна питання 2,7 мільярди доларів / Мегаполіс. ТОВ "Інформаційне агентство "Великий Київ" // https://bigkyiv.com.ua/rekonstruktsiya-kyyivskyh-hrushhovok-tsina-pytannya-2-7-milyardy-dolariv/

Соціально-демографічні характеристики домогосподарств України У 2020 РОЦІ / https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/07/zb_cdhd_20.pdf

Козлова, І.М. Інвестиційна поведінка домогосподарств в умовах невизначеності [Текст]: дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Козлова Інна Миколаївна; ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". - Полтава, 2021.

Статистичний збірник «Витрати і ресурси домогосподарств України» Архів 2021 рік. оновлено 15.07.2022 // https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publdomogosp_u.htm

Отримати нову домівку за вигідними умовами від держави: Мінцифри запускає послугу єОселя в застосунку Дія. Долучайтеся до бета-тесту для захисників, вчителів та медиків / Міністерство цифрової трансформації України // https://www.kmu.gov.ua/news/otrymaty-novu-domivku-za-vyhidnymy-umovamy-vid-derzhavy-mintsyfry-zapuskaie-posluhu-ieoselia-v-zastosunku-diia-doluchaitesia-do-beta-testu-dlia-zakhysnykiv-vchyteliv-ta-medykiv

Кредитний калькулятор споживчих кредитів // https://bankchart.com.ua/servisy/kalkulyatory/pkk/9125/10000/7/0/0/0/0/0/0/0

Кабінет міністрів України. Розпорядження від 13 липня 2016 р. N 489-р. «Про схвалення Концепції впровадження механізмів стабільного фінансування заходів з енергоефективності (створення Фонду енергоефективності)» // https://ips.ligazakon.net/document/view/KR160489

ЗУ «Про енергетичну ефективність будівель» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2118-19#Text,

ЗУ «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2119-19#Text

ЗУ Про внесення змін до деяких законів України щодо створення умов для запровадження комплексної термомодернізації будівель Документ 2392-IX, чинний, поточна редакція — Прийняття від 09.07.2022) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2392-20#Text

Постанова Верховної Ради України «Про прийняття за основу проекту Закону України про здійснення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду» // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2624-20#Text

Данилов С.М. Методологічні основи моделювання міста як динамічної системи [Текст]: автореф. дис. ... д-ра архітектури: 18.00.01 / Данилов Сергій Михайлович; ХНУБА. Харків. 2019.

Агієва, Г., Кафієв, К., Крівєльов, Л. (2021). Реконструкція будинків перших масових серій - засада сталого розвитку мікрорайонів і кварталів міст. Наука та будівництво. 27. 32-40 с. DOI: 10.33644/scienceandconstruction.v27i1.5 // https://www.researchgate.net/publication/350748746_Rekonstrukcia_budinkiv_persih_masovih_serij_-_zasada_stalogo_rozvitku_mikrorajoniv_i_kvartaliv_mist

Полончук В., Нестеренко В., Матяж О., Романенко Ю. ОСМД в Харькове: куда уходят деньги / Харківський Кризовий Інфоцентр // https://nakipelo.ua/osmd-v-harkove-kuda-uhodyat-dengi/

Закон України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 10, ст.78 // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-14#Text

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, № 24, ст.170) // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text

Петрик С. Реновація застарілого житла в Україні. Підводні камені / Файненс.юа // https://finance.ua/ua/saving/renovacija-ustarevshego-zhilia-v-ukraine

References

Kabinet ministriv Ukrayiny (2016, July 13). Order «On the approval of the Concept of implementation of mechanisms for stable financing of energy efficiency measures (creation of the Energy Efficiency Fund) [Rozporyadzhennya «Pro skhvalennya Kontseptsiyi vprovadzhennya mekhanizmiv stabilʹnoho finansuvannya zakhodiv z enerhoefektyvnosti (stvorennya Fondu enerhoefektyvnosti)»]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/489-2016-%D1%80#Text (in Ukrainian).

Housing fund of Ukraine [Zhytlovyy fond Ukrayiny]. URL: http://minregion.gov.ua/ (in Ukrainian).

Bilyovsky O.A. (2012). State housing policy of Ukraine: the problem of social and economic efficiency [Derzhavna zhytlova polityka Ukrayiny: problema sotsialʹno-ekonomichnoyi efektyvnosti]. Kyiv, NISR, 62. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2013-09/Derg_polituka.indd_new-e797c.pdf (in Ukrainian).

Kharkiv City Council of Kharkiv Region (2010, October 27). Decision On the approval of the "Program for the Development and Reform of the Housing and Communal Economy of the City of Kharkiv for 2011-2025." [Rishennya Pro zatverdzhennya «Prohramy rozvytku i reformuvannya zhytlovo-komunalʹnoho hospodarstva m. Kharkova na 2011 - 2025 rr.»]. URL: http://kharkiv.rocks/reestr/687751 (in Ukrainian).

Kabinet ministriv Ukrayiny (1997, February 5). Resolution "On the Comprehensive State Energy Saving Program of Ukraine" [Postanova «Pro Kompleksnu derzhavnu prohramu enerhozberezhennya Ukrayiny»]. URL: https://zakononline.com.ua/documents/show/184493___184558 (in Ukrainian).

Kabinet ministriv Ukrayiny (2005, February 4). Program of activities of the Cabinet of Ministers "Toward the People" [Rozporyadzhennya «Prohrama diyalʹnosti Kabinetu Ministriv «Nazustrich lyudyam»»]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0001120-05#Text (in Ukrainian).

Verkhovna Rada of Ukraine (2019, September 20). A law of Ukraine is "On the comprehensive reconstruction of quarters (micro-districts) of the outdated housing stock" [Zakon Ukrainy «Pro kompleksnu rekonstruktsiyu kvartaliv (mikrorayoniv) zastariloho zhytlovoho fondu»] Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, № 10, 88. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/525-16#Text (in Ukrainian).

Kabinet ministriv Ukrayiny (2008, February 22). Order "On the approval of the priorities of the ministries for 2008" [Rozporyadzhennya «Pro skhvalennya priorytetiv diyalʹnosti ministerstv na 2008 rik»]. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/KR080366?an=152&ed=2008_02_22 (in Ukrainian).

Housing reconstruction: a pilot project in Chernihiv [Rekonstruktsiya zhytlovoho fondu: pilotnyy proekt u Chernihovi]. Ofitsiynyy veb-portal Chernihivsʹkoyi misʹkoyi rady URL: https://chernigiv-rada.gov.ua/news/id-17793/ (in Ukrainian).

Onyshchuk G.I., Marochko V.G., Maksimova L.M. (2005). Problems of complex reconstruction of quarters (micro-districts) of the outdated housing stock. [Problemy kompleksnoyi rekonstruktsiyi kvartaliv (mikrorayoniv) zastariloho zhytlovoho fondu]. Rekonstruktsiya zhytla, 6, 4-9. URL: http:// nbuv.gov.ua/UJRN/recj_2005_6_3 (in Russian).

Avdienko O.P., Adrianov L.N. (2004). Housing reconstruction. Current state of problems [Rekonstruktsiya zhytla. Suchasnyy stan problem]. Rekonstruktsiya zhytla, 5, 10–13. (in Ukrainian).

Fomenko O. O., Danilov S. M. (2018). Cognitive-research matrix of identification and analysis of city problems [Kohnityvno-doslidnytsʹka matrytsya vyyavlennya ta analizu problem mista] Naukovyy visnyk budivnytstva, Kharkiv, KhNUCEA, 93(3), 89-97. DOI: 10.29295/2311-7257-2018-93-3-89-97 URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvb_2018_93_3_14. (in Ukrainian)

Orlova M.G (1974). Dynamics of city development [Dinamika razvitiya goroda.]. (J. Forrester Trans. in Eng.). Moscow: Progress, 286 (in Russian).

Housing fund of Ukraine [Zhytlovyy fond Ukrayiny]. Derzhstat Ukrayiny. URL: https://ukrstat.gov.ua/ (in Ukrainian).

Omelchuk, V. O. (2010). Adequacy of housing construction in Ukraine to public demand [Adekvatnistʹ zhytlovoho budivnytstva v Ukrayini suspilʹnomu popytu]. Investytsiyi : praktyka ta dosvid. Kyiv, LLC "DKS Center", 21, 23-27.

Maznitsa A. (1999). Khrushchev: reconstruction without resettlement [Khrushchevki: rekonstruktsiya bez otseleniya]. ZN.UA. URL: https://zn.ua/foreign_economics/hruschevki_rekonstruktsiya_bez_otseleniya.html (in Russian).

Guidelines for the selection of rational architectural and planning solutions for the reconstruction of residential buildings of various structural systems [Metodicheskiye rekomendatsii po vyboru ratsional'nykh arkhitekturno-planirovochnykh resheniy rekonstruktsii zhilykh zdaniy razlichnykh konstruktivnykh sistem]. Gosstroy Rossii. ГОССТРОЙ РОССИИ. Moscow, 1998. URL: https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294845/4294845934.pdf (in Russian).

Verkhovna Rada of Ukraine (2017, November 9). A law of Ukraine is "On the peculiarities of the exercise of the right of ownership in an apartment building" [Zakon Ukrainy «Pro osoblyvosti zdiysnennya prava vlasnosti u bahatokvartyrnomu budynku»] Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, № 29, 262 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/417-19#Text (in Ukrainian).

Energy saving [Energosberezheniye]. OOO "Gruppa TERMIK". URL: http://mtmmarkt.com/index.php/about/napravleniya-deyatelnosti/energosberezhenie (in Russian).

Reconstruction of the facades of residential buildings in the Kiev region in Donetsk No. 165, 167, 169, 169a, on the street [Rekonstruktsiya fasadov zhilykh domov v Kiyevskom rayone v g. Donetska №165, 167, 169, 169a, po ul. Artema.]. Gorodskoye stroitel'stvo. URL: http://www.gorstroy.dn.ua/ru/nashiobjekty/rekonstruktsiya/51-vse-objekty/139-artema165-67-69-69a.html (in Russian).

Parkhomenko. M. Houses are being renovated [Doma obnovlyayutsya.] Vechirniy Donetsʹk. URL: http://vecherka.donetsk.ua/index.php?id=4647&show=news&newsid=101769 (in Russian).

Dubelt, T.M. (2021). Organizational and technological modeling of the reconstruction of residential buildings of the first mass series [Orhanizatsiyno-tekhnolohichne modelyuvannya rekonstruktsiyi zhytlovykh budynkiv pershykh masovykh seriy] Abstract of thesis doctoral dissertation [Avtoreferat doktors'koi dysertatsii]. Odesa, OSACEA (in Ukranian).

Maximov O. The second life of the Khrushchevs of Alushta will solve the eternal housing problem [Vtoraya zhizn' khrushchevok Alushty reshit vechnyy kvartirnyy vopros]. Tvoya gazeta. URL: https://www.tvoya-gazeta.com/news-alushta/3287-oleg-maksimov-vtoraja-zhizn-hrushhevok-alushty-reshit-vechnyj-kvartirnyj-vopros.html (in Russian).

Belov V., Schwartz B. Energy-saving rehabilitation of standard residential buildings: German experience for Russian regions [Energosberegayushchaya sanatsiya tipovykh zhilykh zdaniy: nemetskiy opyt dlya rossiyskikh regionov]. Analiticheskiy sbornik materialov seminarov Nemetskogo Obshchestva po mezhdunarodnomu sotrudnichestvu (GIZ) dlya assotsiatsiy vypusknikov Prezidentskoy programmy Rossiyskoy Federatsii. URL: http://portal-energo.ru/files/articles/portal-energo_ru_sbornik_energosberegayushchaya_sanatsiya.pdf (in Russian).

Megapolis (2020). Reconstruction of Kyiv's "Khrushchevs": the asking price is 2.7 billion dollars [Rekonstruktsiya kyyivsʹkykh "khrushchovok": tsina pytannya 2,7 milʹyardy dolariv]. TOV "Informatsiyne ahent·stvo "Velykyy Kyyiv". URL: https://bigkyiv.com.ua/rekonstruktsiya-kyyivskyh-hrushhovok-tsina-pytannya-2-7-milyardy-dolariv/ (in Ukrainian).

State service of statistics of Ukraine (2020). Social and Demographic Characteristics of Households of Ukraine [Sotsialʹno-demohrafichni kharakterystyky domohospodarstv Ukrayiny u 2020 rotsi]. Statystychnyy zbirnyk. URL: https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/07/zb_cdhd_20.pdf (in Ukrainian).

Kozlova, I.M. (2021) Investment behavior of households in conditions of uncertainty [Investytsiyna povedinka domohospodarstv v umovakh nevyznachenosti]. Candidate's dissertation [Kandydats'ka dysertatsiia]. Poltava: PUET (in Ukrainian).

Statistical collection "Expenditures and resources of households of Ukraine" Archive 2021. [Statystychnyy zbirnyk «Vytraty i resursy domohospodarstv Ukrayiny» Arkhiv 2021 rik]. Derzhstat Ukrayiny. URL: https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publdomogosp_u.htm (in Ukrainian).

Ministry of Digital Transformation of Ukraine (2022, October 28). Get a new home on favorable terms from the state: the Ministry of Digital Markets is launching the eOselya service in the Diya application. Join the beta test for defenders, teachers and medics [Otrymaty novu domivku za vyhidnymy umovamy vid derzhavy: Mintsyfry zapuskaye posluhu yeOselya v zastosunku Diya. Doluchaytesya do beta-testu dlya zakhysnykiv, vchyteliv ta medykiv]. Official website of Ukraine. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/otrymaty-novu-domivku-za-vyhidnymy-umovamy-vid-derzhavy-mintsyfry-zapuskaie-posluhu-ieoselia-v-zastosunku-diia-doluchaitesia-do-beta-testu-dlia-zakhysnykiv-vchyteliv-ta-medykiv (in Ukrainian).

Credit calculator for consumer loans [Kredytnyy kalʹkulyator spozhyvchykh kredytiv].URL: https://bankchart.com.ua/servisy/kalkulyatory/pkk/9125/10000/7/0/0/0/0/0/0/0 (in Ukrainian).

Kabinet ministriv Ukrayiny (2016, July 13). Order «On the approval of the Concept of implementation of mechanisms for stable financing of energy efficiency measures (creation of the Energy Efficiency Fund)» [Rozporyadzhennya «Pro skhvalennya Kontseptsiyi vprovadzhennya mekhanizmiv stabilʹnoho finansuvannya zakhodiv z enerhoefektyvnosti (stvorennya Fondu enerhoefektyvnosti)»]. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/KR160489 (in Ukrainian).

Verkhovna Rada of Ukraine (2022, July 29). A law of Ukraine is "On energy efficiency of buildings" [Zakon Ukrainy «Pro enerhetychnu efektyvnistʹ budivel»] Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, № 33, 359. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2118-19#Text (in Ukrainian).

Verkhovna Rada of Ukraine (2022, Augest 3). A law of Ukraine is "On commercial accounting of thermal energy and water supply" [Zakon Ukrainy «Pro komertsiynyy oblik teplovoyi enerhiyi ta vodopostachannya»] Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, № 34, 370. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2119-19#Text (in Ukrainian).

Verkhovna Rada of Ukraine (2022, Augest 3). A law of Ukraine is " On making changes to some laws of Ukraine regarding the creation of conditions for the introduction of complex thermal modernization of buildings" [Zakon Ukrainy «Pro vnesennya zmin do deyakykh zakoniv Ukrayiny shchodo stvorennya umov dlya zaprovadzhennya kompleksnoyi termomodernizatsiyi budivelʹ»] Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2392-20#Text (in Ukrainian).

Verkhovna Rada of Ukraine (2022, September 21). Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine"On adoption as a basis of the draft Law of Ukraine on comprehensive reconstruction of quarters (micro-districts) of outdated housing stock" [Postanova Verkhovnoyi Rady Ukrayiny «Pro pryynyattya za osnovu proektu Zakonu Ukrayiny pro zdiysnennya kompleksnoyi rekonstruktsiyi kvartaliv (mikrorayoniv) zastariloho zhytlovoho fondu»] Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2624-20#Text (in Ukrainian).

Danilov, S.M. (2019). Methodological foundations of city modeling as a dynamic system [Metodolohichni osnovy modelyuvannya mista yak dynamichnoyi systemy] Abstract of thesis doctoral dissertation [Avtoreferat doktors'koi dysertatsii]. Kharkiv, KhNUCEA (in Ukranian).

Agieva, G., Kafiev, K., Kriviev, L. (2021). Reconstruction of houses of the first mass series - an ambush of the steel development of microdistricts and quarters of the city [Rekonstruktsiya budynkiv pershykh masovykh seriy - zasada staloho rozvytku mikrorayoniv i kvartaliv mist] Nauka ta budivnytstvo, 27, 32-40 р. DOI:10.33644/scienceandconstruction.v27i1.5. URL: https://www.researchgate.net/publication/350748746_Rekonstrukcia_budinkiv_persih_masovih_serij_-_zasada_stalogo_rozvitku_mikrorajoniv_i_kvartaliv_mist (in Ukranian).

Polonchuk V., Nesterenko V., Matyazh O., Romanenko Yu. (2019). ACAB in Kharkiv: where is the money going [OSMD v Khar'kove: kuda ukhodyat den'gi]. Kharkivsʹkyy kryzovyy informatsiynyy tsentr. URL: https://nakipelo.ua/osmd-v-harkove-kuda-uhodyat-dengi/ (in Russian).

Verkhovna Rada of Ukraine (2022, July 9). A law of Ukraine is "On the association of co-owners of an apartment building" [Zakon Ukrainy «Pro ob'yednannya spivvlasnykiv bahatokvartyrnoho budynku»]. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, №10, 78. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-14#Text (in Ukrainian).

Verkhovna Rada of Ukraine (2022, December 13). A law of Ukraine is "On Local Self-Government in Ukraine" [Zakon Ukrainy «Pro mistseve samovryaduvannya v Ukrayini»]. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, №24, 170. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text (in Ukrainian).

Petryk S. (2021). Renovation of outdated housing in Ukraine. Pitfalls [Renovatsiya zastariloho zhytla v Ukrayini. Pidvodni kameni]. Finance.ua. URL: https://finance.ua/ua/saving/renovacija-ustarevshego-zhilia-v-ukraine (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-17

Як цитувати

Фоменко, О., Данилов, С., & Вигдорович, О. (2023). МЕТОДИ СКЛАДАННЯ «ВУЗЛІВ ПРОБЛЕМ» ЯК ІНСТРУМЕНТАРІЙ АНАЛІЗУ ТА МОНІТОРИНГУ СТАНУ КВАРТАЛІВ (МІКРОРАЙОНІВ) ЗАСТАРІЛОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (65), 170–198. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.65.170-198

Номер

Розділ

МІСТОБУДУВАННЯ