ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВІДРОДЖЕННЯ КАБОТАЖНОГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ У ПІВНІЧНОМУ ПРИЧОРНОМОР'Ї УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.65.157-169

Ключові слова:

водний транспорт, Північне Причорномор’я, Міст у Затоці, СВК «Полісся»

Анотація

У статті розглядаються проблеми та перспективи відродження каботажного водного транспорту у Північному Причорномор’ї України. Малі судна на підводних крилах широко використовувалися на території Одеського узбережжя, і відновлення даних маршрутів та інфраструктури принесе безперечну користь. На даний момент ходить обмежена кількість судів. Основною причиною відновлення даного типу транспорту є крайня необхідність внаслідок руйнування мостів і залізничних вузлів по прибережній зоні України внаслідок бомбардувань ЗС РФ. На відновлення мостів та переправ по всій державі піде багато часу та коштів, тому альтернатива у вигляді СПК може допомогти відновити сполучення між усіма південними областями України та ближнім зарубіжжям Чорного моря. Хоча заводів з виробництва даного типу суден небагато, їх залишилося досить по всьому світу, купити їх швидше і простіше, ніж будівництво мостів з повним відновленням усієї інфраструктури, а також її розмінуванням. У статті представлена історія використання малих суден на підводних крилах, наведено приклад відновлення сезонного водного сполучення на маршруті м. Білгород-Дністровський – смт Овідіополь – м. Білгород-Дністровський, як альтернативи замість зруйнованого мосту у Затоці.

Біографії авторів

Світлана Сторожук, Одеська державна академія будівництва та архітектури

Кандидат архітектури, доцент кафедри містобудування Одеської державної академії будівництва та архітектури

Максим Лисаченко, Одеська державна академія будівництва та архітектури

Магістрант кафедри містобудування Одеської державної академії будівництва та архітектури

Посилання

Список джерел

Сторожук С.С., Пронченко А.В. Роль водного транспорта в развитии туризма Северного Причерноморья Украины. Архітектурний вісник КНУБА: наук.-вироб. збірник. Київ, 2021. Вип.22-23. С. 102–113. DOI: https://doi.org/10.32347/2519-8661.2021.22-23.102-113

Storozhuk S.S., Pronchenko A.V. The role of water transport in the development of tourism in the Northern Black Sea Region of Ukraine. Technical research and development: collective monograph – International Science Group. – Boston: Primedia eLaunch, 2021. 616 р.

Дикун Ж.Є. Принципи архітектурно-планувальної організації морських пасажирських терміналів в умовах реконструкції: дис. ... канд. арх.: 18.00.02 / КНУБА. Київ, 2019. 255 с.

Баришнікова В.В. Основные направления устойчивого развития судоходных компаний. Проблеми підвищення ефективності інфраструктури НАУ: науковий збірник. Київ, 2010. № 26.

Винников В.В. Проблемы комплексного развития морского транспорта. Одесса: Феникс, 2005. 229 с.

Гуляев В.Г. Организация туристских перевозок. М.: Финансы и статистика, 2001. 511 с.

Панченко Т.Ф. Туристичне середовище: архітектура, природа, інфраструктура: Мографія. К.: Логос, 2009. 176 с.

Вельможко О. Из Одессы – на подводных крыльях? (31.07.2013 16:23). Таймер. Статьи. URL: http://timer-odessa.net/statji/iz_odessi_na_podvodnih_kril_yah_264.html [Дата звернення 24 серпня 2020].

Кузнец С. Морской вокзал Очакова (16.04.2014). Очаковский портал. Статьи. URL: http://www.ochakiv.info/articles/5091881566339072 [Дата звернення 24 серпня 2020].

Ільїн А. Сталь была из Мариуполя. Министр Кубраков рассказал о главных трудностях для восстановления мостов в Украине. (30 травня 2022). Бізнес. URL: https://biz.nv.ua/economics/mosty-razrushennye-rossiey-v-ukraine-skolko-ih-i-chto-nuzhno-dlya-vosstanovleniya-novosti-ukrainy-50246225.html [Дата звернення 21 січня 2023].

Дзеркало. Когда все мосты сожжены. Показываем разрушенные переправы, которые стали символом войны в Украине (11 жовтня 2022). Дзеркало. Фото: Reuters. URL: https://news.zerkalo.io/world/23606.html [Дата звернення 1 березня 2023].

Разводной мост URL: http://otdyhaem.com.ua/odesskaja/zatoka/razvodnoj-most-zatoki.html [Дата звернення 21 січня 2023].

БессарабіЯ.UA. Открыто водное сообщение между Белгород-Днестровским и Овидиоролем: график перевозок (10.08.2022). БессарабіЯ.UA. Экономика. URL: https://bessarabia.ua/ekonomika/otkryto-vodnoe-soobshhenye-mezhdu-belgorod-dnestrovskym-y-ovydyopolem-grafyk-perevozok/ [Дата звернення 21 січня 2023].

Одесса 24. Между Белгород-Днестровским и Овидиополем запустят водное сообщение (01.08.2022). Новости Одессы и региона. URL: https://od24.info/newsod/25594-mezhdu-belgorod-dnestrovskim-i-ovidiopolem-zapustjat-vodnoe-soobschenie.html [Дата звернення 21 січня 2023].

IXBT.live. Как придумали суда на подводных крыльях и почему они практически исчезли? (22 вересня 2022) URL: https://www.ixbt.com/live/offtopic/pochemu-ischezli-suda-na-podvodnyh-krylyah.html [Дата звернення 12 лютого 2023].

Костюченко А. По Днепру на подводных крыльях. Есть ли будущее у «Ракет»? (12 липня 2021) ЦТС. Інтерв’ю з Дмитрієм Власовим. URL: https://cfts.org.ua/articles/po_dnepru_na_podvodnykh_krylyakh_est_li_buduschee_u_raket__1821 [Дата звернення 12 лютого 2023].

Наш Київ. Днепр без «Ракет»: куда ушли катера на подводных крыльях (20 липня 2008). Наш Київ. Журнал. Місто. URL: https://nashkiev.ua/life/dnepr-bez-raket-kouda-oushli-katera-na-podvodnyh-kryl-yah [Дата звернення 12 лютого 2023].

References

Storozhuk S. S., Pronchenko A. V. (2021) The role of water transport in the development of tourism in the Northern Black Sea region of Ukraine. [Rolʹ vodnoho transporta v razvytyy turyzma Severnoho Prychernomorʹya Ukrayny]. Arkhitekturnyy visnyk KNUBA: nauk.-vyrob. zbirnyk. Kyyiv. Vyp.22-23. S. 102–113. DOI: https://doi.org/10.32347/2519-8661.2021.22-23.102-113 (in Russian)

Storozhuk S. S., Pronchenko A. V. (2021) The role of water transport in the development of tourism in the Northern Black Sea Region of Ukraine. Technical research and development: collective monograph – International Science Group. – Boston: Primedia eLaunch. 616 r. (in English)

Dykun ZH. YE. (2019) Principles of architectural and planning organization of marine passenger terminals under reconstruction conditions. [Pryntsypy arkhitekturno-planuvalʹnoyi orhanizatsiyi morsʹkykh pasazhyrsʹkykh terminaliv v umovakh rekonstruktsiyi]: dys. ... kand. arkh.: 18.00.02 / KNUBA. Kyiv. 255 s. (in Ukrainian)

Baryshnikova V. V. (2010) The main directions of sustainable development of shipping companies. [Osnovnye napravlenyya ustoychyvoho razvytyya sudokhodnykh kompanyy]. Problemy pidvyshchennya efektyvnosti infrastruktury NAU: naukovyy zbirnyk. Kyyiv. № 26. (in Russian)

Vynnykov V.V. (2005) Problems of integrated development of maritime transport. [Problemy kompleksnoho razvytyya morskoho transporta]. Odessa: Fenyks. 229 s. (in Russian)

Hulyaev V. H. (2001) Organization of tourist transportation. [Orhanyzatsyya turyst·skykh perevozok]. M.: Fynansy y statystyka. 511 s. (in Russian)

PanchenkoT. F. (2009) Tourist environment: architecture, nature, infrastructure. [Turystychne seredovyshche: arkhitektura, pryroda, infrastruktura]: Mohrafiya. K.: Lohos. 176 s. (in Ukrainian)

Velʹmozhko O. Yz. (2013) From Odessa – on hydrofoils? [Odessy – na podvodnykh krylʹyakh?] (31.07.2013 16:23). Taymer. Statʹy. URL: http://timer-odessa.net/statji/iz_odessi_na_podvodnih_kril_yah_264.html [Data zvernennya 24 serpnya 2020]. (in Russian)

Kuznets S. (2013) Marine Station Ochakov. [Morskoy vokzal Ochakova] (16.04.2014). Ochakovskyy portal. Statʹy. URL: http://www.ochakiv.info/articles/5091881566339072 [Data zvernennya 24 serpnya 2020]. (in Russian)

Ilʹyin A. (2022) The steel was from Mariupol. Minister Kubrakov spoke about the main difficulties for the restoration of bridges in Ukraine. [Stalʹ byla yz Maryupolya. Mynystr Kubrakov rasskazal o hlavnykh trudnostyakh dlya vosstanovlenyya mostov v Ukrayne]. (30 travnya 2022). Biznes. URL: https://biz.nv.ua/economics/mosty-razrushennye-rossiey-v-ukraine-skolko-ih-i-chto-nuzhno-dlya-vosstanovleniya-novosti-ukrainy-50246225.html [Data zvernennya 21 sichnya 2023]. (in Russian)

Dzerkalo. (2022) When all the bridges are burned We show the destroyed crossings that have become a symbol of the war in Ukraine. [Kohda vse mosty sozhzheny. Pokazyvaem razrushennye perepravy, kotorye staly symvolom voyny v Ukrayne] (11 zhovtnya 2022). Dzerkalo. Foto: Reuters. URL: https://news.zerkalo.io/world/23606.html [Data zvernennya 1 bereznya 2023]. (in Russian)

Drawbridge. [Razvodnoy most] URL: http://otdyhaem.com.ua/odesskaja/zatoka/razvodnoj-most-zatoki.html [Data zvernennya 21 sichnya 2023]. (in Russian)

Bessarabi YA.UA. (2022) Water communication between Belgorod-Dnestrovsky and Ovidiopol is open: transportation schedule.[Otkryto vodnoe soobshchenye mezhdu Belhorod-Dnestrovskym y Ovydyorolem: hrafyk perevozok] (10.08.2022). BessarabiYA.UA. Ékonomyka. URL: https://bessarabia.ua/ekonomika/otkryto-vodnoe-soobshhenye-mezhdu-belgorod-dnestrovskym-y-ovydyopolem-grafyk-perevozok/ [Data zvernennya 21 sichnya 2023]. (in Russian)

Odessa 24. (2022) Water communication will be launched between Belgorod-Dnestrovsky and Ovidiopol. [Mezhdu Belhorod-Dnestrovskym y Ovydyopolem zapustyat vodnoe soobshchenye] (01.08.2022). Novosty Odessy y rehyona. URL: https://od24.info/newsod/25594-mezhdu-belgorod-dnestrovskim-i-ovidiopolem-zapustjat-vodnoe-soobschenie.html [Data zvernennya 21 sichnya 2023]. (in Russian)

IXBT.live. (2022) How were hydrofoils invented and why did they practically disappear? [Kak prydumaly suda na podvodnykh krylʹyakh y pochemu ony praktychesky yschezly?] (22 veresnya 2022) URL: https://www.ixbt.com/live/offtopic/pochemu-ischezli-suda-na-podvodnyh-krylyah.html [Data zvernennya 12 lyutoho 2023]. (in Russian)

Kostyuchenko A. (2021) Along the Dnieper on hydrofoils. Does the rocket have a future? [Po Dnepru na podvodnykh krylʹyakh. Estʹ ly budushchee u «Raket»?] (12 lypnya 2021) TST·S. Intervʺyu z Dmytriyem Vlasovym. URL: https://cfts.org.ua/articles/po_dnepru_na_podvodnykh_krylyakh_est_li_buduschee_u_raket__1821 [Data zvernennya 12 lyutoho 2023]. (in Russian)

Nash Kyyiv. (2008) Dnepr without "Rockets": where did hydrofoils go. [Dnepr bez «Raket»: kuda ushly katera na podvodnykh krylʹyakh] (20 lypnya 2008). Nash Kyyiv. Zhurnal. Misto. URL: https://nashkiev.ua/life/dnepr-bez-raket-kouda-oushli-katera-na-podvodnyh-kryl-yah [Data zvernennya 12 lyutoho 2023]. (in Russian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-17

Як цитувати

Сторожук, С., & Лисаченко, М. (2023). ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВІДРОДЖЕННЯ КАБОТАЖНОГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ У ПІВНІЧНОМУ ПРИЧОРНОМОР’Ї УКРАЇНИ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (65), 157–169. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.65.157-169

Номер

Розділ

МІСТОБУДУВАННЯ