МОДЕЛІ ЖИТЛОВИХ УТВОРЕНЬ З ДОСТУПНИМ ЖИТЛОМ З УРАХУВАННЯМ РОЗТАШУВАННЯ В СИСТЕМИ РОЗСЕЛЕННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.65.142-156

Ключові слова:

житлове утворення, доступне житло, моделі житлових утворень, блокована забудова, містобудівна ситуація, моделювання доступного житла

Анотація

Висвітлена актуальність створення якісних житлових утворень з доступним житлом в системі розселення. Проаналізовані приклади доступного житла в світовій практиці. Описано вплив місця розташування житлового утворення з доступним житлом на якість проживання в ньому та на деякі характеристики такого житла, такі як ціна, та поверховість.

У статті запропоновано кілька містобудівних моделей житлового утворення з доступним житлом для великого міста (модель житлового утворення з доступним житлом в структурі житлової групи) та для малого населеного пункту (модель житлового утворення зблокованої забудови), які базуються на принципах мультикомфортності та сталого розвитку з урахуванням розвитку в часі.

Визначено, основні зони житлового утворення. Зазначено необхідність інтеграції в житловому утворенні різних типів житла, таких як: комерційне житло різного комфорту, доступне житло, соціальне житло, орендне житло, житло доступної оренди. Висвітлена важливість визначення обґрунтованого відсотка інтеграції різної типології житла, та запропоновано його схематичне позначення на генеральних планах територій.

Зазначено необхідність проєктування житлового утворення з інтеграцією приміщень громадського обслуговування та місць прикладання праці. Запропоновано блоки-вставки з громадським, комунікаційним та соціальним значенням в житловому утворенні для блокованої чи індивідуальної забудови в малих населених пунктах.

Наведено ряд важливих завдання, які повинно вирішувати розроблення містобудівної документації (встановлення територій або ділянок розташування доступного житла; запланований відсоток такого житла в районі, кварталі чи будинку; визначення необхідної кількості та розрахунок типів квартир та ін.).

Біографія автора

Катерина Спасіченко, Національний авіаційний університет

Аспірант кафедри архітектури та просторового планування Національного авіаційного університету

Посилання

Список використаних джерел

Габрель М., Габрель М. Диференційна урбаністика як концепція відновлення, реорганізації та розвитку життєстійкості простору України. Містобудування та територіальне планування. К.: КНУБА 2022, Вип 81, С. 70–92. DOI:https://doi.org/10.32347/2076-815x.2022.81.70-92.

Габрель М., Добровольська М. Пошук концепції відродження та просторового розвитку України і її регіонів: погляд архітектора. Містобудування та територіальне планування. К.: КНУБА 2022 Вип. 80, С. 59–79. DOI:https://doi.org/10.32347/2076-815x.2022.80.59-79.

Демин Н.М. Управление развитем градостроительных систем. – К.: Будівельник, 1991. – 184 с.

Білоконь Ю.М. Проблеми містобудівного розвитку територій: навч. посібник. – К.: Укрархбудінформ, 2001. – 80 с.

Габрель М.М. Критерії й вимоги сталого розвитку міст в оцінці нерухомого майна та обґрунтуванні проектних рішень // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. К.: КНУБА 2019 Вип. 53. С. 135–147. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spam_2019_53_18

Габрель М.М., Габрель М.М. Обґрунтування Концепції просторової організації та розвитку Львова // Містобудування та територіальне планування. К.: КНУБА 2019 Вип. 71, С. 81–104. URL: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2019.71.81-104

Колоша М. Об’ємно-просторове планування міського простору – удосконалена методика проектування територій та забудови міста. Містобудування та територіальне планування. К.: КНУБА 2022 Вип. 81, С. 199–207. https://doi.org/10.32347/2076-815x.2022.81.199-207

Завальний О.В. Аналіз міського простору – це перший етап для формування сучасного міста / О. В. Завальний, М. С. Колоша // Містобудування та територіальне планування. К.: КНУБА 2021. Вип. 76. - С. 71-82. DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2021.76.71-82

Лях В. М. Проблеми і практика розвитку малих міст в системах розселення (на прикладі міста Фастів Київської області) / В. М. Лях // Містобудування та територіальне планування. К.: КНУБА 2020. Вип. 73. С. 180-193. DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2020.73.180-193

Ілляшенко, К. В., Ілляшенко, Т. О., Товстуха, О. В. Європейський досвід фінансування соціального житла як інструмент забезпечення сталого розвитку міст України // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. 2021. Вип. 1. С. 163−172. DOI: 10.21272/1817-9215.2021.1-19

ODA Chosen to Design Largest Affordable Housing Project in New York. URL:https://www.archdaily.com/457986/oda-chosen-to-design-largest-affordable-housing-project-in-new-york

«138 житлових одиниць / SUD Architectes + ITAR Architectures» 19 червня 2022 р. ArchDaily. URL: https://www.archdaily.com/983760/138-housing-units-sud-architectes-plus-itar-architectures> ISSN 0719-8884

«Доступне житло в Дунцігуані для переселених фермерів / gad» URL:https://www.archdaily.com/802369/contemporary-rural-cluster-dongziguan-affordable-housing-for-relocalized-farmers-in-fuyang-hangzhou-gad

Спасіченко К.В. Особливості створення моделей доступного житла з урахуванням містобудівних ситуацій / К.В. Спасіченко, С.Г. Буравченко // Архітектура та екологія: Матеріали ХI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 16–18 листопада 2020 року). К.: НАУ, 2020. С. 148-150

Джурляк У.О. Актуальність орендного житла в українському суспільстві// Сучасні проблеми архітектури та містобудування. К.: КНУБА, 2019. Вип. 53. С. 365-372 http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/2019/201954.pdf

Рубай Р., Гнат Г. Містобудівна обумовленість та особливості застосування елементів агровиробництва при формуванні нових житлових комплексів. Містобудування та територіальне планування. К.: КНУБА 2022, Вип. 80, с. 347–358. DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2022.80.347-358.

Жидкова Т., Чепурна С. Організація захисту цивільного населення в багатоповерхових житлових будинках. Містобудування та територіальне планування. К.: КНУБА 2022. Вип. 80, с. 191–202. DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2022.80.191-202

References

Gabrel M., Gabrel M. (2022). Differential urbanism as a concept of restoration, reorganization and development of the vitality of the space of Ukraine. [Dyferentsiyna urbanistyka yak kontseptsiya vidnovlennya, reorhanizatsiyi ta rozvytku zhyttyestiykosti prostoru Ukrayiny.] Mistobuduvannya ta terytorialʹne planuvannya. Vyp. 81. P-p. 70–92. doi: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2022.81.70-92 (іn Ukrainian)

Gabrel M., Dobrovolska M. (2022). Searching for the concept of revival and spatial development of Ukraine and its regions: an architect's view. [Poshuk kontseptsiyi vidrodzhennya ta prostorovoho rozvytku Ukrayiny i yiyi rehioniv: pohlyad arkhitektora.] Mistobuduvannya ta terytorialʹne planuvannya. Vyp. 80. P-p. 59–79. doi: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2022.80.59-79 (іn Ukrainian)

Demin N.M. (1991). Management of development of urban planning systems. [Upravleniye razvitem gradostroitel'nykh sistem] - K.: Budivelnyk. 184 p. (in Russian)

Bilokon Yu.M. (2001). Problems of urban development of territories: teaching. manual. [Problemy mistobudivnoho rozvytku terytoriy: navch. posibnyk.] - K.: Ukrakhbudinform. 80 p. (іn Ukrainian)

Gabrel M.M. (2019). Criteria and requirements of sustainable development of cities in the assessment of real estate and substantiation of project decisions [Kryteriyi y vymohy staloho rozvytku mist v otsintsi nerukhomoho mayna ta obgruntuvanni proektnykh rishenʹ]. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannya. Vyp. 53. P-p. 135–147. (іn Ukrainian)

Gabrel M.M., Gabrel M.M. (2019). Justification of the concept of spatial organization and development of Lviv [Obgruntuvannya Kontseptsiyi prostorovoyi orhanizatsiyi ta rozvytku Lʹvova]. Mistobuduvannya ta terytorialʹne planuvannya. Vyp. 71. P-p. 81–104. DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2019.71.81-104 (іn Ukrainian)

Kolosha, M. (2022). Volumetric and spatial planning of urban space is an improved method of designing territories and city development. [Obʺyemno-prostorove planuvannya misʹkoho prostoru – udoskonalena metodyka proektuvannya terytoriy ta zabudovy mista]. Mistobuduvannya ta terytorialʹne planuvannya, Vyp. 81. P-p. 199–207. https://doi.org/10.32347/2076-815x.2022.81.199-207 (іn Ukrainian)

Zavalnyi, O. (2021). Analysis of urban space is the first stage for the formation of a modern city [Analiz misʹkoho prostoru – tse pershyy etap dlya formuvannya suchasnoho mista]. Mistobuduvannya ta terytorialʹne planuvannya. Vyp. 76. P-p. 71-82. DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2021.76.71-82 (іn Ukrainian)

Lyakh V. M. (2020). Problems and practice of the development of small towns in settlement systems (on the example of the city of Fastiv, Kyiv region) [Problemy i praktyka rozvytku malykh mist v systemakh rozselennya (na prykladi mista Fastiv Kyyivsʹkoyi oblasti)]. Mistobuduvannya ta terytorialʹne planuvannya. – Vyp. 73. P-p. 180-193. DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2020.73.180-193 (іn Ukrainian)

Ilyashenko, K. V., Ilyashenko, T. O., Tovstukha, O. V. (2021). The European experience of financing social housing as a tool for ensuring the sustainable development of Ukrainian cities [Yevropeysʹkyy dosvid finansuvannya sotsialʹnoho zhytla yak instrument zabezpechennya staloho rozvytku mist Ukrayiny] Visnyk Sumsʹkoho derzhavnoho universytetu. Seriya Ekonomika. Vyp. 1. P-p. 163−172. DOI: 10.21272/1817-9215.2021.1-19 (іn Ukrainian)

ODA Chosen to Design Largest Affordable Housing Project in New York. https://www.archdaily.com/457986/oda-chosen-to-design-largest-affordable-housing-project-in-new-york (in English)

"138 Residential Units / SUD Architectes + ITAR Architectures" 19 Jun 2022 ArchDaily. URL: https://www.archdaily.com/983760/138-housing-units-sud-architectes-plus-itar-architectures> ISSN 0719-8884 (in English)

Affordable Housing in Dongziguan for Relocated Farmers / gad” January 3 2017 ArchDaily URL: https://www.archdaily.com/802369/contemporary-rural-cluster-dongziguan-affordable-housing-for-relocalized-farmers-in-fuyang-hangzhou-gad (in English)

Spasichenko K.V. (2020). Peculiarities of creating models of affordable housing taking into account urban planning situations / K.V. Spasichenko, S.G. Buravchenko // Architecture and ecology: Materials of the 11th International Scientific and Practical Conference. P-p. 148 – 150 (іn Ukrainian)

Jurlyak U.O. (2019). The relevance of rental housing in Ukrainian society [Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannya] Vyp. 53. P-p. 365-372 http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/2019/201954.pdf (іn Ukrainian)

Rubai, R. and Hnat, G. (2022). Urban construction conditions and features of the application of elements of agricultural production in the formation of new residential complexes. Mistobuduvannya ta terytorialʹne planuvannya. Vyp. 80. P-p. 347–358. DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2022.80.347-358. (іn Ukrainian)

Zhidkova, T. and Chepurna, S. (2022). Organization of the protection of the civilian population in multi-storey residential buildings. Mistobuduvannya ta terytorialʹne planuvannya. Vyp. 80. P-p. 191–202. DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2022.80.191-202.(іn Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-17

Як цитувати

Спасіченко, К. (2023). МОДЕЛІ ЖИТЛОВИХ УТВОРЕНЬ З ДОСТУПНИМ ЖИТЛОМ З УРАХУВАННЯМ РОЗТАШУВАННЯ В СИСТЕМИ РОЗСЕЛЕННЯ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (65), 142–156. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.65.142-156

Номер

Розділ

МІСТОБУДУВАННЯ