ВПЛИВ КЛІМАТУ УРБАНІЗОВАНОЇ ТЕРИТОРІЇ ТА ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ ЗАБУДОВИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.65.119-128

Ключові слова:

кліматичні параметри, будівлі, споруди, типові проєкти забудови, негативний вплив

Анотація

У статті розглянуто особливості організації урбанізованої території, впливу територій на зміни кліматичних параметрів, захисту будівель від негативних погодних явищ та продовження терміну експлуатації, забруднення антропогенного та природного характеру.

Метою дослідження є основна проблема будівництва на урбанізованих територіях – охорона та покращення навколишнього середовища, збільшення терміну експлуатації будівель та споруд. Урбанізована територія може мати значний вплив на зміну кліматичних параметрів, зокрема на збільшення температури повітря та відносної вологості. На це впливають різноманітні фактори, такі як інтенсивна забудова, транспортні потоки, викиди шкідливих речовин, використання кондиціонерів та інших пристроїв. Один із важливих аспектів урбанізованої території - це забезпечення її ефективного захисту від негативних погодних явищ. Будівлі, розташовані в міських районах, часто зазнають значних пошкоджень від стихійних лих, таких як повені, землетруси, вітрів та інших погодних явищ. Одним із можливих рішень є впровадження нових технологій будівництва, які забезпечують високий рівень захисту будівель від цих явищ. Ці аспекти є основною частиною проєктно-планувальної роботи на всіх стадіях проєктування та експлуатації території міста. Дана проблема визначається необхідністю прогнозування наслідків кліматичних змін для природного середовища та суспільства. Найбільш важливим у проблемі дослідження та прогнозування змін клімату є питання про причини, що викликають ці зміни.

Проведені дослідження показали, що сучасні будівельні норми приділяють недостатню увагу природно-кліматичному впливу на будівлі та споруди. Зазвичай використовуються типові проєкти забудови по всій території країни. Таким чином, виникнення досліджуваної проблеми зумовило необхідність структурування основних кліматичних показників, які мають вплив на урбанізовану територію. На основі цього запропоновано методи для збалансування негативного впливу кліматичних параметрів

Використання архітектурно-кліматичного аналізу з архітектурної кліматографії представляє можливим ще на етапі проєктування збалансувати кліматичні умови за допомогою архітектурно-містобудівних та інженерних рішень.

Біографії авторів

Олена Жукова, Київський національний університет будівництва і архітектури

Кандидат технічних наук, доцент кафедри технологій захисту навколишнього середовища та охорони праці Київського національного університету будівництва і архітектури

Назарій Негода, Київський національний університет будівництва і архітектури

Аспірант кафедри технологій захисту навколишнього середовища та охорони праці Київського національного університету будівництва і архітектури

Посилання

Список джерел

Дідух Я. Екологічні аспекти глобальних змін клімату: причини, наслідки, дії /Я. Дідух // Вісник НАН України. – 2009. – № 2. – С. 34–44.

Изменение климата в Восточной Европе: Беларусь, Молдова, Украина [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// www.envsec.org/publications/climate_change_in_ee_rus.pdf

Криворученко З. Р. Тенденції та можливі наслідки глобальних та регіональних змін клімату/ З.Р. Криворученко // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2014 – № 9. – Електрон. аналог друк. вид.: режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=754

Шурда К. Е. Реалии Украины в процессе современного изменения климата / К. Е. Шурда // Вісник Одеського державного екологічного університету. – 2014. – Вип. 18. – С. 57–64.

Roetzel, A., Tsangrassoulis, A., Dietrich, U. Impact of building design and occupancy on office comfort and energy performance in different climates // Building and environment. 2014. Vol. 71. P-p. 65-175. DOI: https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2013.10.001

Chiesa G., Grosso M. A. A parametric tool for assessing optimal location of buildings according to environmental criteria// Sustainable Building for a Cleaner Environment. 2019. P-p. 115–129. DOI: https://doi.org/10.1007/978- 3-319-94595-8_11

Grosso M., Chiesa G., Nigra M. Architectural and environmental compositional aspect for technological innovation in the built environment// Heritage and Technology. Mind Knowledge Experience, XIII International Forum Le vie dei Mercanti, Capri 11–13 Giugno 2015. La Scuola di Pitagora editrice, 2015. P-p. 1572–1581.

Oke T.R., Mills G., Christen A., Voogt J.A. Urban climates. Cambridge University Press, 2017. 526 p. DOI: https://doi.org/10.1017/9781139016476

Cetin M., Adiguzel F., Kaya O., Sahap A. Mapping of bioclimatic comfort for potential planning using GIS in Aydin // Environment, Development and Sustainability. 2018. Vol. 20. Issue 1. P-p. 361–375. DOI: https://doi.org/10.1007/s10668-016-9885-5

Hu K., Cheng S., Qian Y. CFD simulation analysis of building density on residential wind environment// Journal of Engineering Science and Technology Review. 2018. Vol. 11. Issue 1. Pp. 35–43. DOI: https://doi.org/10.25103/jestr.111.05

Poddaeva O.I., Buslaeva J.S., Gribach D.S. Physical model testing of wind effect on the high-rise// Advanced Materials Research. 2014. Vol. 1082. Pp. 246–249. DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific. net/amr.1082.246

References

Didukh Ya. Ecological aspects of global climate changes: causes, consequences, actions / [Ekolohichni aspekty hlobalnykh zmin klimatu: prychyny, naslidky, dii] Ya. Didukh//Bulletin of the National Academy of Sciences of Ukraine. – 2009. – No. 2. – P-р. 34–44. (in Ukrainian).

Climate change in Eastern Europe: Belarus, Moldova, Ukraine [Yzmenenye klymata v Vostochnoi Evrope: Belarus, Moldova, Ukrayna] [Electronic resource]. – Access mode: http://www.envsec.org/publications/climate_change_in_ee_rus.pdf (in Ukrainian).

Krivoruchenko Z.R. Trends and possible consequences of global and regional climate changes [Tendentsii ta mozhlyvi naslidky hlobalnykh ta rehionalnykh zmin klimatu] Z.R. Krivoruchenko // State administration: improvement and development. – 2014 – No. 9. – Electron. analog print. edition: access mode: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=754 (in Ukrainian).

Shurda K. E. Realities of Ukraine in the process of modern climate change [Realyy Ukrayn v protsesse sovremennoho yzmenenyia klymata] / K. E. Shurda // Bulletin of the Odesa State Ecological University. – 2014. – Issue 18. – Р-p. 57–64. (in Ukrainian).

Roetzel, A., Tsangrassoulis, A., Dietrich, U. Impact of building design and occupancy on office comfort and energy performance in different climates // Building and environment. 2014. Vol. 71. P-p. 165-175. DOI: https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2013.10.001 (in English).

Chiesa G., Grosso M.A. A parametric tool for assessing optimal location of buildings according to environmental criteria // Sustainable Building for a Cleaner Environment. 2019. P-p. 115–129. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-94595-8_11 (in English).

Grosso M., Chiesa G., Nigra M. Architectural and environmental compositional aspect for technological innovation in the built environment// Heritage and Technology. Mind Knowledge Experience, XIII International Forum Le vie dei Mercanti, Capri 11–13 Giugno 2015. La Scuola di Pitagora editrice, 2015. P-p. 1572–1581. (in English).

Oke T.R., Mills G., Christen A., Voogt J.A. Urban climates. Cambridge University Press, 2017. 526 p. DOI: https://doi.org/10.1017/9781139016476 (in English).

Cetin M., Adiguzel F., Kaya O., Sahap A. Mapping of bioclimatic comfort for potential planning using GIS in Aydin Environment, Development and Sustainability. 2018. Vol. 20. Issue 1. P-p. 361–375. DOI: https://doi.org/10.1007/s10668-016-9885-5 (in English).

Hu K., Cheng S., Qian Y. CFD simulation analysis of building density on residential wind environment // Journal of Engineering Science and Technology Review. 2018. Vol. 11. Issue 1. P-p. 35–43. DOI: https://doi.org/10.25103/jestr.111.0 (in English).

Poddaeva O.I., Buslaeva J.S., Gribach D.S. Physical model testing of wind effect on the high-rise // Advanced Materials Research. 2014. Vol. 1082. Pp. 246–249. DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific. net/amr.1082.246 (in English).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-17

Як цитувати

Жукова, О., & Негода, Н. (2023). ВПЛИВ КЛІМАТУ УРБАНІЗОВАНОЇ ТЕРИТОРІЇ ТА ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ ЗАБУДОВИ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (65), 119–128. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.65.119-128

Номер

Розділ

МІСТОБУДУВАННЯ