ВІДМІННОСТІ ТЕРИТОРІЙ В МЕЖАХ ДРОГОБИЦЬКОГО РАЙОНУ ЯК ОСНОВА КООПЕРАЦІЇ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.65.107-118

Ключові слова:

Дрогобицький район, функціональні типи територій, геопросторові дані, щільність населення, структура транспортних зв’язків

Анотація

У статті порушено питання оцінки активів територій, що функціонують в спільній адміністративній межі за показниками: щільності населення, рівня урбанізованості, природних характеристик та наявного інфраструктурного потенціалу. На прикладі Дрогобицького району окреслено можливості вдосконалення методики містобудівного аналізу значних територій, та їх класифікації задля  можливості кооперації їх відмінних потенціалів.

Біографії авторів

Юрій Бардин, Національний університет «Львівська політехніка»

Аспірант кафедри містобудування Національного університету «Львівська політехніка»

Надія Соснова, Національний університет «Львівська політехніка»

Доктор архітектури, доцент, професор кафедри містобудування Національного університету «Львівська політехніка»

Посилання

Список джерел:

Закон України. «Співробітництво територіальних громад». Відомості Верховної Ради. 2014. № 34. Cт.1167.

Жук, П.В., Сірик, З.О. Інвестиційний потенціал територіальних громад: суть поняття та питання управління. Регіональна економіка. 2017. № 2. C.16-22. УДК 330.322:338.24:352.

Сірик З.О. Ефективність використання механізмів співробітництва територіальних громад в умовах децентралізації влади. Регіональна економіка. 2020. 96 (2). C.17-32. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-2-2

Азарова І.Б. Основні фактори та інструменти розвитку.

Управління розвитком складних систем. 2019. № 37. С.153-159. doi.org10.6084/m9.figshare.9783221

Васьківська К.В., Пелехатий А.О., Халімук Ю.В., Лозінська Л.Д. Співробітництво територіальних громад в умовах децентралізації. Ефективна економіка. 2019. № 8. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2019.8.1

Демин Н.М. Управління розвитком містобудівних систем. [Управление развитием градостроительных систем.] К., Будівельник. 1991. C. 184.

Русанова І. Склярова І. Досвід та перспективи розвитку міст України. Приміські зони. Міські агломерації: збірник наукових праць. «ДІПРОМІСТО» Київ. 2010. Вип. 18. С. 190.

Дьомін М., Маршал Т., Габрель М. Вимоги й критерії формування міських агломераційних утворень. Досвід Польщі та практика України. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування. Вип. 55. Київ: КНУБА, 2019. С. 205-226. DOI:10.32347/2077-3455.2019.55.205-226.

Methodologial manual on territorial typologies. 2019. Luxembourg: Publications Office of the European Union). [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/background (англійською)

Головне управління статистики у Львівській області. [Електронний ресурс].

Режим доступу:http://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/themes/19/theme_19.php?code=19

[Дата звернення: 12.02.2019].

Прицюк Н. Демогеографічне районування західного пограниччя України та регіональний аналіз демографічних втрат. Серія географічна. 2006. Вип. 33. С. 333–343.

OpenSreetMap. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.openstreetmap.org [Дата звернення: 13.01.2022]

Горленко І.О., Підгрушний Г.П. Географія промисловості. Енциклопедія Сучасної України: енциклопедія [електронна версія] / ред.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. Т.5. Режим доступу: https://esu.com.ua/article-29112 [Дата звернення: 11.01.2023].

Мережа територій та об’єктів природно-заповідного фонду. Департамент екології та природних ресурсів львівської обласної державної адміністрації. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://deplv.gov.ua/merezha-terytorij-ta-obyektiv-pryrodno-zapovidnogo-fondu/ [Дата звернення: 07.12.2021].

References

Zakon Ukrainy (2014). Ukrainian Law “Cooperation of territorial communities”. Data of Verkhovna Rada. [Zakon Ukrainy «Spivrobitnytstvo terytorialnykh hromad». Vidomosti Verkhovnoi Rady], № 34, art.1167. (in Ukrainian).

Zhuk, P. V., Siryk, Z. O. (2017). Investment potential of territorial communities: the essence of the concept and issues of management. Regional economy. [Investytsiinyi potentsial terytorialnykh hromad: sut poniattia ta pytannia upravlinnia. Rehionalna ekonomika], № 2, P-p. 16-22. UDC 330.322:338.24:352 (in Ukrainian).

Siryk Z.O. (2020). The effectiveness of the use of cooperation mechanisms of territorial communities in conditions of power decentralization. Regional economy. [Efektyvnist vykorystannia mekhanizmiv spivrobitnytstva terytorialnykh hromad v umovakh detsentralizatsii vlady. Rehionalna ekonomika], 96 (2), P-p. 17-32. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-2-2. (in Ukrainian).

Azarova I.B. (2019). Key factors and tools of regional development. Management of the development of complex systems. [Osnovni faktory ta instrumenty rozvytku rehioniv. Upravlinnia rozvytkom skladnykh system]. № 37. P-p. 153-159, doi.org10.6084/m9.figshare.9783221. (in Ukrainian)

Vaskivska K.V., Pelekhatyi A.O., Khalimuk Yu.V., Lozinska L.D. (2019). Cooperation of territorial communities in conditions of decentralization. Efficient economy. [Spivrobitnytstvo terytorialnykh hromad v umovakh detsentralizatsii. Efektyvna ekonomika]. № 8. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2019.8.1 (in Ukrainian).

Demyn N. M. (1991). Management of the development of urban planning systems. [Upravlenye razvytyem hradostroytelnыkh system.] K., Budivelnyk. P.184. (in russian).

Rusanova I. Skliarova I. (2010). Experience and prospects of the development of Ukrainian cities. Suburban areas. Urban agglomerations: collection of scientific works. [Dosvid ta perspektyvy rozvytku mist Ukrainy. Prymiski zony. Miski ahlomeratsii: zbirnyk naukovykh prats]. Ed. 18. «DIPROMISTO», Kyiv. P.190. (in Ukrainian).

Dyomin, M., Marshal Т., & Habrel, M. (2019). Requirements and criteria of emergence of Agglomeration formations. Polish experience and Ukrainian practice. Current Problems of Architecture and Urban Planning, (55), 205–226. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2019.55.205-226 (in Ukrainian)

Methodologial manual on territorial typologies, (2019). Luxembourg: Publications Office of the European Union). (https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/background (in English)

The main statistics office in the Lviv region. [Holovne upravlinnia statystyky u Lvivskii oblasti ] 2019. [Electronic resource]. Available at: http://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/themes/19/theme_19.php?code=19

[Date of submission: 12.02.2019]. (in Ukrainian)

Prytsiuk N. (2006). Demographic zoning of western border of Ukraine and regional analisys of demographic losses. [Demoheohrafichne raionuvannia zakhidnoho pohranychchia Ukrainy ta rehionalnyi analiz demohrafichnykh vtrat.] Seriia heohrafichna. Ed. 33. S. 333-343. (in Ukrainian)

OpenSreetMap. [Electronic resource]. – Available at: https://www.openstreetmap.org [Date of submission: 13.01.2022] (in English).

Horlenko. I. O., Pidhrushnyi H. P. (2006). Geography of industry. Encyclopedia of modern Ukraine: encyclopedia (electronic version). [Heohrafiia promyslovosti. Entsyklopediia Suchasnoi Ukrainy: entsyklopediia (elektronna versiia)]. Editors: I. M. Dziuba, A. I. Zhukovskyi, M. H. Zhelezniak ta in.; NAN Ukrainy, NTSh. Kyiv: Instytut entsyklopedychnykh doslidzhen NAN Ukrainy. T.5.

URL: https://esu.com.ua/article-29112 [Date of submission: 11.01.2023]. (in Ukrainian)

The network of territories and objects of the nature reserve fund. Department of Ecology and Natural Resources of the Lviv Regional State Administration. [Departament ekolohiyi ta pryrodnykh resursiv lʹvivsʹkoyi oblasnoyi derzhavnoyi administratsiyi. Merezha terytoriy ta ob'yektiv pryrodno-zapovidnoho fondu].

(Electronic resource). Available at: https://deplv.gov.ua/merezha-terytorij-ta-obyektiv-pryrodno-zapovidnogo-fondu/ [Date of submission: 07.12.2021]. (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-17

Як цитувати

Бардин, Ю., & Соснова, Н. (2023). ВІДМІННОСТІ ТЕРИТОРІЙ В МЕЖАХ ДРОГОБИЦЬКОГО РАЙОНУ ЯК ОСНОВА КООПЕРАЦІЇ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (65), 107–118. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.65.107-118

Номер

Розділ

МІСТОБУДУВАННЯ