СТУПЕНІ ДЕСТРУКЦІЇ ІСТОРИЧНИХ ЗАМКІВ І ФОРТИФІКАЦІЙ УКРАЇНИ – ПІДОСНОВА ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ПРОЦЕСУ РЕСТАВРАЦІЙНО-РЕКОНСТРУКТИВНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В НИХ

Автор(и)

  • Нелля Лещенко Київський національний університет будівництва і архітектури, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-3198-4554
  • Микита Кисельов Київський національний університет будівництва і архітектури, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-0203-6512

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.65.71-81

Ключові слова:

історичні замки і фортифікації, ступені деструкції, реставраційно-реконструктивна трансформація (РРТ)

Анотація

У статті надано визначення поняттю деструкція. Запропоновано виділити три ступені деструкції для історичних замків і фортифікацій, за якими було систематизовано всі досліджувані з регіону Української Волині та Поділля. В залежності від ступеня деструкції при комплексному процесі реставраційно-реконструктивних трансформацій для їх збереження, відновлення та активізації було запропоновано використання різних реставраційних методів, зберігаючих і відновлюючих. Надано рекомендації щодо актуальних нових функцій для цих замків і фортифікацій при їх функціональній адаптації.

Біографії авторів

Нелля Лещенко, Київський національний університет будівництва і архітектури

Доктор архітектури, професор кафедри інформаційних технологій в архітектурі Київського національного університету будівництва і архітектури

Микита Кисельов, Київський національний університет будівництва і архітектури

Студент магістратури кафедри інформаційних технологій в архітектурі Київського національного університету будівництва і архітектури

Посилання

Список джерел

Про затвердження Списку історичних населених місць України: Постанова Кабінету Міністрів України. Київ, 2001.

Водзинский Е.Е., Нельговский Ю.А., Трегубова Т.А. Методические рекомендации по исследованию историко-архитектурного наследия в городах Украинской ССР. Київ, 1982. 120 с.

Михайлишин О.Л. Розвиток архітектури міжвоєнної Волині в умовах соціокультурних трансформацій ХХ століття: автореф. дис. … д. арх. Львів, 2014. 34 с.

Ричков П.А. Архітектурно-просторовий розвиток Острога за картографічними джерелами. Архітектурна спадщина Волині. Рівне, 2010. Вип. 2. С. 5-28.

Бевз М.В. Методологічні основи збереження та регенерації заповідних архітектурних комплексів історичних міст: автореф. дис. … д. арх. Харків, 2004. 32 с.

Вечерський В. До історії формування методики пам’яткоохоронних досліджень старовинних міст в Україні: праці науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень. Київ, 2006. Вип. 2. С. 214-242.

Водзинський Є. Принципи та методи охорони видового розкриття пам’яток архітектури в краєвиді історичних міст (1970-ті – 1990-ті рр.): автореф. дис. … к. арх. Київ, 2011. 20 с.

Орленко М. І. Проблеми та методи реставрації пам’яток архітектури України (ХІ – поч. ХХ ст.): автореф. дис. … д. арх. Київ, 2018. 44 с.

Заболотний В. А. Основные принципы приспособления памятников оборонного зодчества УССР для современной функции: автореф. дис. … к. арх. Київ, 1990. 18 с.

Leshchenko N., Tovbych V. Modern approaches to the revitalization of historical ex-industrial architecture. Wiadomosci Konserwatorskie – Journal of Heritage Conservation. Warszawa, 2019. № 60. Р. 51 – 58. http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-85094118461&partnerID=fpDjhFsn

Leshchenko N., Tovbych V. Revived degraded monuments of fortification architecture – potential for the historical small towns development. Budownictwo i Architektura. Lublin, 2020. Vol. 19 (1). P. 47 – 54. https://doi.org/10.35784/bud-arch.906

Рибчинський О.В. Формування і ревіталізація середмість історичних міст України: автореф. дис. … д. арх. Львів, 2017. 34 с.

Кодін В.О. Основи реконструкції історичних міст. Навчальний посібник. Харків: ХНАМГ, 2009. 172 с.

Jokilehto J. A. History of Architectural Conservation: The Contribution of English, French, German and Italian Thought towards an International Approach to the Conservation of Cultural Property. D. Ph. Thesis. York, 1986. 466 p.

Tomaszewski A. Environmental preventive conservation. ICOMOS. XIII Assemble General. Madrid, 2002. P. 264 – 266.

Skalski K. Rewitalizacja we Francji – rewitalizacja a polityka miejska, polskie zastosowania doświadczeń francuskich, Instytut Rozwoju Miast. Kraków, 2009. Т. 2. 311 s.

Лещенко Н. А. Методи комплексного процесу реставраційно-реконструктивних трансформацій. Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук. – техн. збірник. Київ, 2021. Вип. 61. С. 80 – 93. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.61.80-93

Кисельов М.Д., Лещенко Н.А. До питання збереження, відновлення та активізації історичних замків. Матеріали Міжнародного науково-технічного форуму: «Архітектура та будівництво: відновлення України. Наука, технологія, практика». Київ, 2022. С. 209-210.

Лещенко Н.А. Методологічні основи реставраційно-реконструктивних трансформацій історичних центрів малих міст: дис. … д. арх. Київ, 2020. 447 с.

Лещенко Н.А. Комплексний процес реставраційно-реконструктивних трансформацій. Містобудування та територіальне планування: наук. – техн. збірник. Київ, 2021. Вип. 76. С. 138 – 149. https://doi.org/10.32347/2076-815x.2021.76.138-149

References

On approval of the List of Historical Settlements of Ukraine (2001). [Pro zatverdzhennya Spysku istorychnykh naselenykh mistsʹ Ukrayiny]: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny. Kyyiv. (in Ukrainian)

Vodzinskiy Ye. Ye., Nel'govskiy Yu. A., Tregubova T. A. (1982). Methodical recommendations for the study of the historical and architectural heritage in the cities of the Ukrainian SSR. [Metodicheskiye rekomendatsii po issledovaniyu istoriko-arkhitekturnogo naslediya v gorodakh Ukrainskoy SSR], Kyiv, 120 s. (in Russian)

Mykhaylyshyn O. L. (2014). Development of architecture of interwar Volyn in the conditions of sociocultural transformations of the XX century. [Rozvytok arkhitektury mizhvoyennoyi Volyni v umovakh sotsiokulʹturnykh transformatsiy XX stolittya]: avtoref. dys. … d. arkh. Lʹviv, 34 s. (in Ukrainian)

Rychkov P. A. (2010). Architectural and spatial development of Ostrog according to cartographic sources. [Arkhitekturno-prostorovyy rozvytok Ostroha za kartohrafichnymy dzherelamy]. Arkhitekturna spadshchyna Volyni, Vyp. 2, P-p. 5–28. (in Ukrainian)

Bevz M. V. (2004). Methodological bases of preservation and regeneration of protected architectural complexes of historical cities. [Metodolohichni osnovy zberezhennya ta reheneratsiyi zapovidnykh arkhitekturnykh kompleksiv istorychnykh mist]: avtoref. dys. … d. arkh. Kharkiv, s.32. (in Ukrainian)

Vecherskyi V. (2006). To the history of the formation of the methodology of historical preservation studies of ancient cities in Ukraine. [Do istoriyi formuvannya metodyky pamʺyatkookhoronnykh doslidzhenʹ starovynnykh mist v Ukrayini]: pratsi naukovo-doslidnoho instytutu pamʺyatkookhoronnykh doslidzhenʹ, Kyyiv, Vyp 2, P.-p. 214-242. (in Ukrainian)

Vodzynskyi YE. (2011). Principles and methods of protection of species disclosure of architectural monuments in the landscape of historic cities (1970s - 1990s). [Pryntsypy ta metody okhorony vydovoho rozkryttya pamʹyatok arkhitektury v krayevydi istorychnykh mist (1970-ti – 1990-ti rr.)]: avtoref. dys. … k. arkh. Kyyiv, 20 s. (in Ukrainian)

Orlenko M. I. (2018). Problems and methods of restoration of architectural monuments of Ukraine (XI - early XX century). [Problemy ta metody restavratsiyi pamʹyatok arkhitektury Ukrayiny (XI – poch. XX st.)]: avtoref. dys. … d. arkh. Kyyiv, 44 s. (in Ukrainian)

Zabolotniy V. A. (1990). Basic principles of adapting monuments of defense architecture of the Ukrainian SSR for a modern function. [Osnovnyye printsipy prisposobleniya pamyatnikov oboronnogo zodchestva USSR dlya sovremennoy funktsii]: avtoref. dis. … k. arkh. Kyyiv, 18 s. (in Russian)

Leshchenko N., Tovbych V. (2019). Modern approaches to the revitalization of historical ex-industrial architecture. Wiadomosci Konserwatorskie – Journal of Heritage Conservation, Vyp 60, P-p. 51–58. (in English) http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-85094118461&partnerID=fpDjhFsn

Leshchenko N., Tovbych V. (2020). Revived degraded monuments of fortification architecture – potential for the historical small towns development. Budownictwo i Architektura, 19 (1), P-p. 47–54. (in English) https://doi.org/10.35784/bud-arch.906

Rybchynsʹkyy O.V. (2017). The formation and revitalization of the downtown historic towns of Ukraine. [Formuvannya i revitalizatsiya seredmistʹ istorychnykh mist Ukrayiny]: avtoref. dys. … d. arkh. Lʹviv, 34 s. (in Ukrainian)

Kodin V.O. (2009). Fundamentals of reconstruction of historic cities. [Osnovy rekonstruktsiyi istorychnykh mist]. Navchalʹnyy posibnyk, Kharkiv, 172 s. (in Ukrainian)

Jokilehto J. A. History of Architectural Conservation: The Contribution of English, French, German and Italian Thought towards an International Approach to the Conservation of Cultural Property. D. Ph. Thesis. York, 1986. 466 p. (in English)

Tomaszewski A. (2020). Environmental preventive conservation. ICOMOS. XIII Assemble General, P-p. 264–266. (in English)

Skalski K. (2009). Rewitalizacja we Francji – rewitalizacja a polityka miejska, polskie zastosowania doświadczeń francuskich, Instytut Rozwoju Miast, 2, 311 s. (in Polish)

Leshchenko N. A. (2021). Methods of the Complex Process of the Restorative-Reconstructive Transformations. [Metody kompleksnoho protsesu restavratsiyno-rekonstruktyvnykh transformatsiy]. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannya, Vyp 61, P-p. 80–93. (in Ukrainian) https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.61.80-93

Kiselyov М. D., Leshchenko N. A. (2022). To the issue of preservation, restoration and activation of historical castles. [Do pytannya zberezhennya, vidnovlennya ta aktyvizatsiyi istorychnykh zamkiv]. Materialy Mizhnarodnoho naukovo-tekhnichnoho forumu: «Arkhitektura ta budivnytstvo: vidnovlennya Ukrayiny. Nauka, tekhnolohiya, praktyka», Kyyiv, P-p. 209–210. (in Ukrainian)

Leshchenko N. A. (2020). Methodological foundations of the restoration-reconstructive transformations of the historical centers of small towns. [Metodolohichni osnovy restavratsiyno-rekonstruktyvnykh transformatsiy istorychnykh tsentriv malykh mist]: dys. … d. arkh. Kyyiv, 447 s. (in Ukrainian)

Leshchenko N. A. (2021). Complex process of the restoration-reconstructive transformations. [Kompleksnyy protses restavratsiyno-rekonstruktyvnykh transformatsiy]. Mistobuduvannya ta terytorialʹne planuvannya, Vyp 76, P-p. 138–149. (in Ukrainian) https://doi.org/10.32347/2076-815x.2021.76.138-149

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-17

Як цитувати

Лещенко, Н., & Кисельов, М. (2023). СТУПЕНІ ДЕСТРУКЦІЇ ІСТОРИЧНИХ ЗАМКІВ І ФОРТИФІКАЦІЙ УКРАЇНИ – ПІДОСНОВА ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ПРОЦЕСУ РЕСТАВРАЦІЙНО-РЕКОНСТРУКТИВНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В НИХ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (65), 71–81. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.65.71-81

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ АРХІТЕКТУРИ