ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ СЕРЕДОВИЩА ВСЕСВІТНЬОЇ ВИСТАВКИ В УКРАЇНІ (НА ПРИКЛАДІ ДОСВІДУ ЕКСПО-2020)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.65.43-58

Ключові слова:

Всесвітня виставка, ЕКСПО, павільйон, сталий розвиток, сертифікація LEED, Дубаї, Одеса

Анотація

У статті представлено аналітичний матеріал досвіду влаштування Всесвітніх виставок, особливу увагу приділено ЕКСПО-2020. Вибудовано ієрархію задач для організації сучасних всесвітніх виставок. Сформульовано найбільш важливі аспекти організації, можливостей та мотивацій проведення ЕКСПО в Україні.

Біографії авторів

Марина Гарбар, Київський національний університет будівництва і архітектури

Кандидат архітектури, доцент  кафедри дизайну архітектурного середовища Київського національного університету будівництва і архітектури

Вікторія Щурова, Київський національний університет будівництва і архітектури

Кандидат архітектури, доцент кафедри дизайну архітектурного середовища Київського національного університету будівництва і архітектури

Посилання

Список джерел

Відродження. Технології. Майбутнє. EXPO-2030 ODESA. URL: https://expo2030odesa.com

Mohit Vij, Amitabh Upadhya, Anu Vij and Manoj Kumar Exploring (2020). Residents Perceptions of Mega Event-Dubai Expo 2020: A Pre-Event Perspective. Sustainability, 11(5), 1322. doi:10.3390/su11051322

Francisco Antonio dos Anjos and James Kennell Tourism (2019). Governance and Sustainable Development. Sustainability, 11(16): 4257. doi: 10.3390/su11164257

Rachel McArthur (2022). Deep dive: How the legacy of Expo 2020 Dubai can shape the future of healthcare. URL: https://www.healthcareitnews.com/blog/emea/deep-dive-how-legacy-expo-2020-dubai-can-shape-future-healthcare

Gulf News. Dubai Moves One Step Closer to World Expo 2020. Accessed on 18 June 2018. URL: http://gulfnews.com/business/sectors/general/dubai-moves-one-step-closer-to-world-expo-2020-1.1195922

Programme for People and Planet Expo 2020 Dubai. URL: https://www.expo2020dubai.com

Т.І. Ткаченко, Т.П. Дупляк. Виставковий бізнес: монографія. – Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 244 с.

Антоненко І.Я., Дупляк Т.П. (2013). Виставкова діяльність в Україні: стан, проблеми та шляхи їх розв’язання. Економічний часопис ХХІ, 11–12(1), С. 74-78.

Середницька Л.П., Гега Р.В. (2017). Виставково-ярмаркова діяльність у системі маркетингових комунікацій. Економіка і суспільство, 13, С. 716-721.

Мельникович О. (2016). Виставковий бізнес в Україні: стан, проблеми та тенденції розвитку. Економіка і підприємництво: стан та перспективи, 39. С. 197-203.

Ткаченко Т.І. (2011). Оцінка результативності просування віртуальної виставки в мережі Інтернет. Тези доп. V Всеукр. наук.-практ. конф. «Реклама в Україні: інтеграція теорії та практики». – Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, С. 168-170.

Мартиненко A.C. (2017). Екологічний напрямок та концепція стійкого розвитку в сучасній архітектурі. Сучасні проблеми архітектури та містобудування, 48, С. 69-74.

Сьомкін В. В. (2015). Проблеми виставок і ярмарків в Україні в контексті дизайн-діяльності. Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті, 1, С. 113-117.

Кузнєцова Я. Ю., Ковальова Д.Є., Осиченко Г.В. (2017). Особливості використання природних компонентів ландшафту в проектуванні сучасних виставкових центрів. Архітектурний вісник КНУБА, 11-12, С. 73-77.

Колосова Н.А., Осадча Ю.О. (2021). Історичні передумови розвитку виставкової діяльності. Теорія та практика дизайну: зб. наук. праць, 24, С. 75-80. doi: 10.18372/2415-8151.24.16294

Суфранова М.В., Конопльова О.В. (2017). Розвиток архітектури всесвітніх виставок. Архітектурний вісник КНУБА, 11-12, С. 425-431.

Nadkarni, S. (2019). Conclusions: Expo 2020 and its impact on Dubai. Worldwide Hospitality and Tourism Themes, 11 (3), Р-р. 341-345. doi: 10.1108/WHATT-02-2019-0011

Expo 2020 Dubai UAE. URL: https://www.expo2020dubai.com/ru

Tom Ravenscroft. Carlo Ratti tops Italy Pavilion at Dubai Expo with trio of boats. Accessed on 4 October 2021. URL: https://www.dezeen.com/2021/10/04/italy-pavilion-dubai-expo-2020-carlo-ratti

Chen, N. (2012). Branding national images: the 2008 Beijing Summer Olympics, 2010 ShanghaiWorld Expo, and 2010 Guangzhou Asian Games. Public Relations Review, 38 (5), Р-р. 731-745.

doi:10.1016/j.pubrev.2012.04.003

References

Revival. Technologies. Future. EXPO-2030 ODESA. URL: https://expo2030odesa.com (in English)

Mohit Vij, Amitabh Upadhya, Anu Vij and Manoj Kumar Exploring (2020). Residents Perceptions of Mega Event-Dubai Expo 2020: A Pre-Event Perspective. Sustainability, 11(5), 1322. doi:10.3390/su11051322 (in English)

Francisco Antonio dos Anjos and James Kennell Tourism (2019). Governance and Sustainable Development. Sustainability, 11(16):4257. doi: 10.3390/su11164257 (in English)

Rachel McArthur (2022). Deep dive: How the legacy of Expo 2020 Dubai can shape the future of healthcare. URL: https://www.healthcareitnews.com/blog/emea/deep-dive-how-legacy-expo-2020-dubai-can-shape-future-healthcare (in English)

Gulf News. Dubai Moves One Step Closer to World Expo 2020. Accessed on 18 June 2018. URL: http://gulfnews.com/business/sectors/general/dubai-moves-one-step-closer-to-world-expo-2020-1.1195922 (in English)

Programme for People and Planet Expo 2020 Dubai. URL: https://www.expo2020dubai.com (in English)

Tkachenko T.I., Duplyak T.P. Exhibition business: monograph. [Vystavkovyy biznes: monohrafiya]. – Kyiv: Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t, 2016. – 244 s. (in Ukraine)

Antonenko I.YA., Duplyak T.P. (2013). Exhibition activity in Ukraine: state, problems and ways to solve them. [Vystavkova diyalʹnistʹ v Ukrayini: stan, problemy ta shlyakhy yikh rozvʺyazannya] Ekonomichnyy chasopys ХХІ, 11–12(1), Р-р. 74-78. (in Ukraine)

Serednytsʹka L.P., Heha R.V. (2017). Exhibition and fair activity in the system of marketing communications. [Vystavkovo-yarmarkova diyalʹnistʹ u systemi marketynhovykh komunikatsiy] Ekonomika i suspilʹstvo, 13, Р-р. 716-721. (in Ukraine)

Melʹnykovych O. (2016). Exhibition business in Ukraine: state, problems and development trends. [Vystavkovyy biznes v Ukrayini: stan, problemy ta tendentsiyi rozvytku] Ekonomika i pidpryyemnytstvo: stan ta perspektyvy, 39, Р-р. 197-203. (in Ukraine)

Tkachenko T.I. (2011). Evaluation of the effectiveness of the promotion of the virtual exhibition on the Internet. [Otsinka rezulʹtatyvnosti prosuvannya virtualʹnoyi vystavky v merezhi Internet] Tezy dop. V Vseukr. nauk.-prakt. konf. «Reklama v Ukrayini: intehratsiya teoriyi ta praktyky», (Kyyiv, 18 lyst. 2011 r.). – Kyyiv: Kyyiv. nats. torh.-ekon. un-t, Р-р. 168-170. (in Ukraine)

Martynenko A.C. (2017). Ecological direction and the concept of sustainable development in modern architecture. [Ekolohichnyy napryamok ta kontseptsiya stiykoho rozvytku v suchasniy arkhitekturi] Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannya, 48, Р-р. 69-74. (in Ukraine)

Sʹomkin V.V. (2015). Problems of exhibitions and fairs in Ukraine in the context of design activity. [Problemy vystavok i yarmarkiv v Ukrayini v konteksti dyzayn-diyalʹnosti] Tradytsiyi ta novatsiyi u vyshchiy arkhitekturno-khudozhniy osviti, 1, Р-р. 113-117. (in Ukraine)

Kuznyetsova YA.YU., Kovalʹova D.YE., Osychenko H.V. (2017). Peculiarities of the use of natural landscape components in the design of modern exhibition centers [Osoblyvosti vykorystannya pryrodnykh komponentiv landshaftu v proektuvanni suchasnykh vystavkovykh tsentriv] Arkhitekturnyy visnyk KNUBA, 11-12, Р-р. 73-77. (in Ukraine)

Kolosova N.A., Osadcha YU.O. (2021). Historical prerequisites for the development of exhibition activity. [Istorychni peredumovy rozvytku vystavkovoyi diyalʹnosti] Teoriya ta praktyka dyzaynu: zb. nauk. prats, 24, Р-р. 75-80. doi: 10.18372/2415-8151.24.16294 (in Ukraine)

Sufranova M. V., Konoplʹova O. V. (2017). Development of architecture of world exhibitions. [Rozvytok arkhitektury vsesvitnikh vystavok] Arkhitekturnyy visnyk KNUBA, 11-12, Р-р. 425-431. (in Ukraine)

Nadkarni, S. (2019). Conclusions: Expo 2020 and its impact on Dubai. Worldwide Hospitality and Tourism Themes, 11 (3), Р-р. 341-345. doi: 10.1108/WHATT-02-2019-0011 (in English)

Expo 2020 Dubai UAE. URL: https://www.expo2020dubai.com/ru (in English)

Tom Ravenscroft. Carlo Ratti tops Italy Pavilion at Dubai Expo with trio of boats. Accessed on 4 October 2021. URL: https://www.dezeen.com/2021/10/04/italy-pavilion-dubai-expo-2020-carlo-ratti (in English)

Chen, N. (2012). Branding national images: the 2008 Beijing Summer Olympics, 2010 Shanghai World Expo, and 2010 Guangzhou Asian Games. Public Relations Review, 38 (5), Р-р. 731-745. doi:10.1016/j.pubrev.2012.04.003 (in English)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-17

Як цитувати

Гарбар, М., & Щурова, В. (2023). ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ СЕРЕДОВИЩА ВСЕСВІТНЬОЇ ВИСТАВКИ В УКРАЇНІ (НА ПРИКЛАДІ ДОСВІДУ ЕКСПО-2020). Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (65), 43–58. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.65.43-58

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ АРХІТЕКТУРИ