АДАПТИВНІ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНІ СИСТЕМИ ОПТИМІЗОВАНІ ЗА СЦЕНАРІЯМИ ЗМІН

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.65.6-27

Ключові слова:

об’єкти архітектури, сценарне моделювання, сценарії небезпеки, архітектурно-будівельна система, змінні елементи, адаптивність, трансформованість, елементи трансформації, реконструкція

Анотація

Постановка проблеми – орієнтація на незмінні архітектурно-будівельні системи, такі як крупнопанельне домобудування призвели до того, що їх моральне старіння виникає швидше їх фізичного зносу.

Аналіз досліджень і публікацій свідчить про постійний інтерес до адаптивних архітектурно-будівельних систем, заснованих на диференціації конструктивних елементів та планувальних рішень згідно зі сценаріями до прогнозованих змін, строків експлуатації частин будівлі та життєвих циклів об’єктів архітектури.

Мета цієї публікації - систематизація архітектурно-будівельних систем з урахуванням різних сценаріїв змінності об’єктів архітектури, в залежності від їх типології та різноманітних проєктних ситуацій.

Новизна публікації полягає у диференціації змінних компонентів архітектурно-будівельних систем з точки зору їх стабільності та значення в підтриманні довговічності та сталого розвитку об'єкта архітектури.

Методи досліджень ґрунтуються на аналізі стабільності компонентів будівлі з урахуванням їх життєвого циклу, а також прогнозованої змінності функціонального призначення і стандартів житлових і громадських приміщень. Основою для диференціації компонентів стають різні сценарії використання і трансформації об’єкта, які часом є прогнозованими, а в інших випадках залежать від особливостей конкретного проєкту. В будь-якому випадку зазначені варіації для конкретної архітектурно-будівельної системи оптимізуються пошуковим аналізом, проєктуванням і моніторингу утримання об’єкта архітектури протягом його життєвого циклу.

Результатом дослідження є систематизація архітектурно-будівельних систем, яка лягла в основу стандартів України (ДСТУ-Н Б П 1.1. -93, ДСТУ 9171), що розроблялися за участю автора.

Виявлені методичні підходи і моделі архітектурно-будівельних систем і залежності від вимог щодо адаптивності об’єктів архітектури.

В подальшому дослідженні автор має намір провести порівняльний аналіз вітчизняних і зарубіжних архітектурно-будівельних систем.

Біографія автора

Сергій Буравченко, Національний авіаційний університет

Кандидат архітектури, професор кафедри архітектури і просторового планування Національного авіаційного університету, Київ, Україна

Посилання

Список джерел

Абизов В.А. Теорія розвитку архітектурно-будівельних систем. Киев: Будівельник, 2009. 112 с. ISBN 966-602-155-2.

Барабаш М.С. Компьютерное моделирование процессов жизненного цикла объектов строительства. Монография. К.: Изд-во «Сталь». 2014. 301 с. ISBN 978-617-676-049-8.

Баталов А.М. Трансформация как метод оптимизации планировочных решений современных типовых квартир: Автореф. дис. на соиск. уч. степ. к. арх. (18.00.02) / Моск. архит ин-т., 1985. 21 с .

Буравченко С.Г., Бармашина Л.М. Нова парадигма архітектурної типології. Теорія та практика дизайну: зб. наук. праць. К.: НАУ, 2021. Вип. 22. С. 7-17. doi: 10.18372/2415-8151.22.15385

Буравченко С.Г. Cценарні методи формування сталої архітектури багатоквартирних житлових будинків Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. В.В. Товбич. – К., КНУБА, 2020. – Вип. 56. – С. 305-322. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2020.56.305-322

Гельфонд А.Л. Архитектурная типология в аспекте жизненного цикла здания. Н. Новгород: Academia. 2011. № 2. С. 40-47.

Гнат Г.О., Соловій Л.С.Питання адаптивності планувальної структури малометражних квартир до перспективних потреб. Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук.-техн. збірник / К., КНУБА, 2017. Вип. 48. С. 358 - 364.

Гнесь І. П. Формування архітектурно-типологічної структури сучасного міського житла в Україні: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеню доктора архітектури: 18.00.02 – архітектура будівель і споруд / І.П. Гнесь; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2014. 48 с.

Гутнов А.Э. Влияние изменяемости городской среды на принципы ее проектирования: Автореферат дис. …кандидата архитектуры. (840) / МАрХІ. М., 1970. 21 с.

Давиденко В.В. Принцип формирования архитектуры жилого дома в зависимости от демографии и потребительского спроса на тип квартир / В.В.Давиденко // Междунар. электронный науч.-образов. журнал «Архитектура и современные информационные технологии» AMIT. 2016. № 4 (37). – [URL]: http://www.marhi.ru/AMIT/я/3kvart14/kisil/abstract.php.

ДБН В.1.2-14:2018. Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд. – К. 2018.

ДСТУ-Н Б А.1.1-84:2008 Настанова (керівний документ С) щодо поводження з комплектами та системами за директивою стосовно будівельних виробів.

ДСТУ-Н П Б А.1.1-93:2010 Настанова щодо розроблення проектів повторного використання в будівництві.

ДСТУ 9171:2021 Настанова щодо забезпечення збалансованого використання природних ресурсів при проектуванні споруд.

Єжов В.І., Єжов С.В., Єжов Д.В. Архитектура общественных зданий и комплексов. Київ, 2006. 380 с.

Книш В.І., Буравченко С.Г. Вдосконалення методики проектування багатоквартирного житла з урахуваням регіонально-лідируючих методик та ієрахічної стуктури факторів впливу. Містобудування та територіальне планування: зб. наук. праць. Вип. 64. 2017. С. 115-134.

Маслова С.А. Принципи та системи організації адаптивного простору / С.А. Маслова, І.В. Пацера: тези 70-ої ювілейної наукової конференції університету (Полтава, 23 квітня – 18 травня 2018 р.). Полтава: ПолтНТУ, 2018. Т. 3. С. 91-93.

Посібник з проектування малоповерхових будівель з автоклавного газобетону з альбомом технічних рішень/ С. Буравченко, Н. Задорожна, А. Товстоніжко, В. Парута. К.: ВААГ, 2017. 208 с.

Слепцов О.С. Архитектура гражданских зданий на основе открытых сборных конструктивных систем. – Автореф. дисс. … докт. архит. 18.00.02. – Архитектура зданий и сооружений. – Киевский национальный университет строительства и архитектуры, Киев, 1999. 48 с.

Стасюк О.В., Шило Н.М. Розвиток ідей адаптивності в архітектурі. Архітектурний вісник КНУБА:зб. наукових праць. 2017. Вип. 17–18. С. 66-72.

Шаталюк Ю.В. Принципи формування адаптивної архітектури в контексті сталого розвитку міського середовища. Автореф. дис. …канд.. архіт. (доктора філософії).Харківський національний університет будівництва та архітектури. Харків, 2018. 24 с.

Шродер У. Вариантная планировка домов и квартир: планировочные решения с учётом численности и образа жизни семьи / М.: Стройиздат, 1984. 232 с.

Яненко О.І. Повторне використання будівель, як одна з головних складових адаптивності в архітектурі Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук.-техн. збірник –К., КНУБА, 2019. – Вип. 52. С. 433-438.

Krokfors, K. Time for Space/ Karin Krokfors & Aalto University School of Arts, Design and Architecture Unigrafia Helsinki. 2017. 384 p. ISBN: 978-952-60-7397-2.

Leupen, J. Dwelling Architecture And Modernity: Technische Universiteit Delft, Delft, 2003. 445 p. ISBN: 978-90-5662-826-0.

Schneider, T., & Till, J. (2007). Flexible Housing. Oxford, United Kingdom: Architectural Press. 2007. – 256 p. ISBN-10: 0750682027.

Referenses

Abizov, V.A. (2009) The theory of the development of architectural and budding systems/ [Teoriya rozvitku arhitekturno-budivelnih sistem]. Kiev: Budivelnik,. 112 s. ISBN 966-602-155-2. (іn Ukainian)

Barabash, M.S. (2014) Computer modeling of the processes of the life cycle of construction objects. [Kompyuternoe modelirovanie processov zhiznennogo cikla obektov stroitelstva]. Monografiya. K.: Izd-vo «Stal». 301 s. ISBN 978-617-676-049-8. (in Ukainian)

Batalov A. M. (1985) Transformation as a method for optimizing planning decisions of modern standard apartments [Transformaciya kak metod optimizacii planirovoch-nyh reshenij sovremennyh tipovyh kvartir]: Avtoref. dis. na soisk. uch. step. k. arh. (18.00.02)/Mosk. arhit in-t.. 21 s. (in Russian)

Buravchenko S.G., Barmashina L.M. (2021) A new paradigm of architectural typology [Nova paradigma arhitekturnoyi tipologiyi]. Teoriya ta praktika dizajnu: zb. nauk. prac. K.: NAU. Vip. 22. P-p. 7-17. doi: 10.18372/2415-8151.22.15385 (in Ukainian)

Buravchenko S .G. (2020). Scenario methods of fomation for the sustaiable architecture of multyapartment dwelling houses [Ccenarni metodi formuvannya staloyi arhitekturi bagatokvartirnih zhitlovih budinkiv] Suchasni problemi arhitekturi ta mistobuduvannya: nauk.-tehn. zbirnik / Vidpov. red. V.V.Tovbich. – K., KNUBA, – Vip. 56. – P-p. 305-322. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2020.56.305-322. (in Ukainian)

Gelfond A.L.(2011). Architectural typology in terms of the life cycle of a building [Arhitekturnaya tipologiya v aspekte zhiznennogo cikla zdaniya]. N. Novgorod: Academia. № 2. P-p. 40-47. (in Russian)

Gnat G.O., Solovij L.S. (2017) Nutrition of the adaptability of the planning structure of small-sized apartments to perspective needs [Pitannya adaptivnosti planuvalnoyi strukturi malometrazhnih kvartir do perspektivnih potreb]. Suchasni problemi arhitekturi ta mistobuduvannya: nauk.-tehn. zbirnik / K., KNUBA,. Vip. 48. P-p. 358-364. (in Ukainian)

Gnes I. P. (2014) Formation of the architectural and typological structure of the modern life in Ukraine [Formuvannya arhitekturno-tipologichnoyi strukturi suchas-nogo miskogo zhitla v Ukrayini]: avtoreferat disertaciyi na zdobuttya naukovogo stupenyu doktora arhitekturi: 18.00.02 – arhitektura budivel i sporud / I. P. Gnes; Nacionalnij universitet «Lvivska politehnika». - Lviv. 48. (in Ukainian)

Gutnov, A. E. (1970) Influence of the variability of the urban environment on the principles of its design [Vliyanie izmenyaemosti gorodskoj sredy na principy ee proektirovaniya]: Avtoreferat dis. …kand. Arh.. (840) / MA-rHI. M. 21 s. (in Russian)

Davidenko V.V. (2016). The principle of the formation of the architecture of a residential building depending on demography and consumer demand for the type of apartments [Princip formirovaniya arhitektury zhilogo doma v zavisimosti ot demografii i potrebitelskogo sprosa na tip kvartir] / V.V. Davidenko // Mezhdunar. elektronnyj nauch.-obrazov. zhurnal «Arhitektura i sovremennye informacionnye tehnologii» AMIT. №4 (37). [URL]: http://www.marhi.ru/AMIT/ya/3kvart14/kisil/abstract.php (in Russian)

DBN V.1.2-14:2018. A system for ensuring the reliability and safety of construction objects. General principles of ensuring the reliability and structural safety of buildings and structures [Sistema zabezpechennya nadijnosti ta bezpeki budivelnih ob’yektiv. Zagalni principi zabezpechennya nadijnosti ta konstruktivnoyi bezpeki budivel i sporud]. (in Ukrainian)

DSTU-N B A.1.1-84:2008 Guidelines (guidance document C) on the handling of kits and systems according to the directive on construction product [Nastanova (kerivnij dokument S) shodo povodzhennya z komplektami ta sistemami za direktivoyu stosovno budivel-nih virobiv]. (in Ukrainian)

DSTU-N P B A.1.1-93:2010 Guidelines for the development of reuse projects in construction. [Nastanova shodo rozroblennya proektiv povtornogo vikoristannya v budivnictvi]. (in Ukrainian)

DSTU 9171:2021 Guidelines for ensuring the balanced use of natural resources in the design of structures [Nastanova shodo zabezpechennya zbalansovanogo vikoristannya prirodnih resursiv pri proektuvanni sporud]. (in Ukrainian)

Yezhov V.I., Yezhov S.V., Yezhov D.V. (2006) Architecture of public buildings and complexes [Arhitektura obshestvennyh zdanij i kompleksov]. Kiyiv. 380 s. (in Russian)

Knysh V.I., Buravchenko S.G. (2017). Improvement of the methodology for designing multi-apartment housing, taking into account regionally leading methods and the hierarchical structure of influencing factors. [Vdoskonalennya metodiki proektuvannya bagatokvartirnogo zhitla z urahuvanyam regionalno-lidiruyuchih metodik ta iyerahichnoyi stukturi faktoriv vplivu]. Mistobuduvannya ta teritorialne planuvannya: zb. nauk. prac. Vip. 64. P-p. 115-134. (in Ukrainian)

Maslova S.A. (2018) Principles and systems of adaptive space organization [Principi ta sistemi organizaciyi adaptivnogo prostoru]. S.A. Maslova, I.V. Pacera: tezi 70-oyi yuvilejnoyi naukovoyi konferenciyi universitetu (Poltava, 23 kvitnya – 18 travnya 2018 r.). Poltava: PoltNTU,. T. 3. P-p. 91 - 93. (in Ukrainian)

Guide to the design of low-rise buildings from autoclaved aerated concrete with an album of technical solutions [Posibnik z proektuvannya malopoverhovih budivel z avtoklavnogo gazobetonu z albomom tehnichnih rishen] (2017) S. Buravchenko, N. Zadorozhna, A. Tovstonizhko, V. Paruta. K.: VAAG,. 208 s. (in Ukrainian)

Slepcov O.S. (1999) The architecture of civil buildings based on open prefabricated structural systems [Arhitektura grazhdanskih zdanij na osnove otkrytyh sbornyh konstruktivnyh sistem]. – Avtoref. diss. … dokt. arhit. 18.00.02. – Arhitektura zdanij i sooruzhenij. – Kievskij nacionalnyj universitet stroitelstva i arhitektury, Kiev, 1999. 48 s. (in Ukrainian)

Stasyuk O. V., Shilo N. M. (2017) Development of ideas of adaptability in architecture [Rozvitok idej adaptivnosti v arhitekturi]. Arhitekturnij visnik KNUBA:zb. naukovih prac. Vip. 17–18. P-p. 66-72. (in Ukrainian)

Shatalyuk Yu.V. (2018) Development of ideas of adaptability in architecture Principi formuvannya adaptivnoyi arhitekturi v konteksti stalogo rozvitku miskogo seredovisha. –Disertaciya na zdobuttya naukovogo stupenya kandidata arhitekturi (doktora filosofiyi) za specialnistyu. Harkivskij nacionalnij universitet budivnictva ta arhitekturi. Harkiv. 24 s. (in Ukrainian)

Shroder U. (1984) Variant planning of houses and apartments: planning solutions taking into account the size and lifestyle of the family [Variantnaya planirovka domov i kvartir: planirovochnye resheniya s uchyotom chislennosti i obraza zhizni semi] / M.: Strojizdat. 232 s. (in Russian)

Yanenko O.I. (2019) Reuse of buildings as one of the main components of adaptability in architecture [Povtorne vikoristannya budivel, yak odna z golovnih skladovih adaptivnosti v arhitekturi] Suchasni problemi arhitekturi ta mistobuduvannya: nauk.-tehn. zbirnik – K., KNUBA. Vip. 52. P-p. 433-438. (in Ukrainian)

Krokfors, K. (2017) Time for Space/ Karin Krokfors & Aalto University School of Arts, Design and Architecture Unigrafia Helsinki. 384 p. ISBN: 978-952-60-7397-2 (in English)

Leupen, J. (2003) Dwelling Architecture and Modernity: Technische Universiteit Delft, Delft, 445 p. ISBN: 978-90-5662-826-0. (In English)

Schneider, T., & Till, J. (2007). Flexible Housing. Oxford, United Kingdom: Architectural Press. 2007. – 256 p. ISBN-10: 0750682027/ (in English)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-17

Як цитувати

Буравченко, С. (2023). АДАПТИВНІ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНІ СИСТЕМИ ОПТИМІЗОВАНІ ЗА СЦЕНАРІЯМИ ЗМІН. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (65), 6–27. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.65.6-27

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ АРХІТЕКТУРИ