ВІДБІР ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРУДОМІСТКІСТЬ ПРОЦЕСУ МОНТАЖУ СТРУКТУРНИХ ПЛИТ ПОКРИТТІВ ОДНОПОВЕРХОВИХ БУДІВЕЛЬ

Автор(и)

  • Юрій Собко Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-6380-9227
  • Євгенія Новак Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-8512-6344

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.64.343-350

Ключові слова:

конструктивно-технологічні рішення, структурні плити покриття, монтаж, фактори, чинники, трудомісткість процесу

Анотація

Проведений аналіз структурних плит покриття та конструктивно-технологічних рішень монтажу, здійснено підпір наявних механізмів та інструментів. Також розглянуто структуру чинників з метою їх відбору для подальшого дослідження.

Біографії авторів

Юрій Собко , Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

канд. техн. наук, асистент кафедри будівництва

Євгенія Новак , Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

канд. техн. наук, асистент кафедри будівництва

Посилання

Список джерел

Кушнарьов М.В. Дослідження тривалості та трудомісткості монтажу комплектів комбінованих опалубних систем. Містобудування та територіальне планування: зб. наук. пр. К.: КНУБА, 2015. Вип. 58. С. 258–265.

Тонкачеєв Г.М. Визначення тривалості процесу монтажу та демонтажу опалубки за методом цілочисленого нормування / Г.М. Тонкачеєв, В.Г. Тонкачеєв // Будівельне виробництво, НДІБВ, 2019. – НДІБВ, К.: 2019. № 67 - С. 31-36.

Тонкачеєв Г.М. Нова система нормування витрат часу для прийняття технологічних рішень [Текст] / Г. М. Тонкачеєв // Містобудування та територіальне планування: зб. наук. пр. - К.: КНУБА, 2013. Вип 50. С. 700-704.

Тонкачеев Г.Н. Функционально-модульная система формирования комплектов строительной оснастки [монография] / под. ред.: Тонкачеев Г.Н.; - ЧП «Блудчий М.І.», 2012. – 158 с.

Тонкачеєв Г.М. Система функциональных модулей строительной оснастки // Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури. Макеевка, 2013. Вип. 6. С. 3-7.

Тонкачеєв Г.М. Методологія вивчення будівельних технологій: навч. посібник / Г.М. Тонкачеєв, Л.А. Лепська, С.П. Шарапа. – Київ: КНУБА, 2019. – 214 с.

Пелевін Л.Є., Рашківський В.П. Структурний синтез гідро- та пневмосистем. Навчальний посібник.– К: КНУБА, 2011. – 80 с

Собко Ю.Т. Удосконалення конструктивно технологічних рішень монтажу блоків покриття вантажопідйомними встановлюючими модулями / Ю.Т. Собко, Г.М. Тонкачеєв // Будівельне виробництво.– НДІБВ, № 71 2021. – С. 10-14.

Собко Ю.Т. Дослідження методів піднімання структурних великорозмірних покриттів одноповерхових промислових споруд / Ю.Т. Собко, Є.В. Новак // Сучасні технології та методи розрахунків в будівництві. 2015. – Вип. 3. – С. 157-162.

Собко Ю.Т. Аналіз роботи домкратних пристроїв, які використовуються для монтажу структурних покриттів великих розмірів / Ю. Т. Собко, О.В. Сумарюк // Сучасні технології та методи розрахунків в будівництві. 2015. – Вип. 3. – С. 163-170.

Собко Ю.Т. Безкранова технологія монтажу структурного покриття одноповерхових промислових споруд Ю.Т. Собко, В.К. Черненко Ефективні технології в будівництві 2016. – С.130-131

Собко Ю.Т. Аналіз структрних покриттів та методів монтажу / Ю. Т. Собко // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2014. Том 3, вип. 2. – С. 100-103.

Reference

Kushnarov M.V. (2015), Study of the duration and complexity of installation of sets of combined formwork systems,[ Doslidzhennia tryvalosti ta trudomistkosti montazhu komplektiv kombinovanykh opalubnykh system] Urban planning and territorial planning: coll. of science pr. K.: KNUBA, Issue 58. P. 258–265 (in Ukrainian)

Tonkacheiev G.M. (2019), Determining the duration of the formwork assembly and disassembly process using the method of integer normalization[Vyznachennia tryvalosti protsesu montazhu ta demontazhu opalubky za metodom tsilochyslenoho normuvannia], Tonkacheiev G.M., Tonkacheiev V.G., Construction production, NDIBV, 2019. – NDIBV, K.: 2019. No. 67 - P-p. 31-36. (in Ukrainian)

Tonkacheiev G.M. (2013), A new system of rationing time costs for making technological decisions[Nova systema normuvannia vytrat chasu dlia pryiniattia tekhnolohichnykh rishen], Tonkacheiev G.M., Urban development and territorial planning: coll. of science pr. - K.: KNUBA, 2013. Issue 50. P-p. 700-704. (in Ukrainian)

Tonkacheiev G.M. (2012) Functional-modular system for the formation of construction equipment kits [monograph] [Funktsyonalno-modulnaia systema formyrovanyia komplektov stroytelnoi osnastky [monohrafyia]] / under. editor: Tonkacheev G.N.; - PE "Bludchiy M.I.", 2012. - 158 p. (in Ukrainian)

Tonkacheiev G.M. (2013) System of functional modules of construction equipment [Systema funktsyonalnыkh modulei stroytelnoi osnastky] // Bulletin of the Donbas National Academy of Construction and Architecture. Makeevka, 2013. Vol. 6. P-p. 3-7. (in Ukrainian)

Tonkacheiev G.M. (2019) Methodology of studying construction technologies: teaching. manual [Metodolohiia vyvchennia budivelnykh tekhnolohii: navch. posibnyk] / G.M. Tonkacheev, L.A. Lepska, S.P. Sharap - Kyiv: KNUBA, 2019. - 214 p. (in Ukrainian)

Rashkivskyi V.P. (2011) Structural synthesis of hydraulic and pneumatic systems. Tutorial [Strukturnyi syntez hidro- ta pnevmosystem. Navchalnyi posibnyk.]/ Pelevin L.E., Rashkivskyi V.P. – K: KNUBA, 2011. – 80 p. (in Ukrainian)

Sobko Yu.T. (2021) Improvement of structural and technological solutions for the installation of covering blocks with load-lifting installation modules [Udoskonalennia konstruktyvno tekhnolohichnykh rishen montazhu blokiv pokryttia vantazhopidiomnymy vstanovliuiuchymy moduliamy] / Yu.T. Sobko, G.M. Tonkacheev // Construction production. – NDIBV, No. 71 2021. – P-p. 10-14. (in Ukrainian)

Sobko Yu.T. (2015) Study of methods of lifting structural large-scale coatings of one-story industrial buildings [Doslidzhennia metodiv pidnimannia strukturnykh velykorozmirnykh pokryttiv odnopoverkhovykh promyslovykh sporud] Yu.T. Sobko, Y.V. Novak // Modern technologies and calculation methods in construction. 2015. – Issue 3. - P-p. 157-162. (in Ukrainian)

Sobko Yu.T. (2015) Analysis of the work of jacking devices, which are used for the installation of structural coatings of large sizes [Analiz roboty domkratnykh prystroiv, yaki vykorystovuiutsia dlia montazhu strukturnykh pokryttiv velykykh rozmiriv] / Yu.T Sobko, O.V. Sumaryuk // Modern technologies and calculation methods in construction. 2015. – Issue 3. – P-p. 163-170. (in Ukrainian)

Sobko Yu.T. (2016) Crane-less installation technology of structural covering of one-story industrial buildings [Bezkranova tekhnolohiia montazhu strukturnoho pokryttia odnopoverkhovykh promyslovykh sporud] Yu.T Sobko, V.K. Chernenko Effective technologies in construction 2016. – P-p. 130-131(in Ukrainian)

Sobko Yu.T. (2014) Analysis of structural coatings and installation methods[Analiz struktrnykh pokryttiv ta metodiv montazhu] / Yu.T Sobko // Scientific Bulletin of Chernivtsi University. – 2014. Volume 3, issue 2. – P-p. 100-103. (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-31

Як цитувати

Собко , Ю. ., & Новак , Є. (2022). ВІДБІР ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРУДОМІСТКІСТЬ ПРОЦЕСУ МОНТАЖУ СТРУКТУРНИХ ПЛИТ ПОКРИТТІВ ОДНОПОВЕРХОВИХ БУДІВЕЛЬ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (64), 343–350. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.64.343-350

Номер

Розділ

Статті