МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ ПОПЕРЕЧНИХ ПЕРЕРІЗІВ ДЕРЕВ’ЯНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗА РІЗНИХ ВАРІАНТІВ ТА ВІДСОТКІВ АРМУВАННЯ

Автор(и)

  • Петро Гомон Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-5312-0351

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.64.334-342

Ключові слова:

балка, згин, деревина, несуча здатність, армування, переріз

Анотація

Запропоновано послідовність розрахунку дерев’яних елементів підсилених вклеєними металевими елементами. Запропоновано алгоритм для визначення графіку «момент-кривина» з використанням оптимізованих діаграм деформування деревини. Проведено розрахунки для різних форм перерізів балки. Проведено розрахунки поперечного перерізу та визначено графіки «момент-кривина» для різного варіанту армування дерев’яного елементу (з армуванням стиснутої зони, розтягнутої, а також при армуванні обох зон). Графіки визначалися з різними відсотками і способами армування елементів. Було встановлено, що найкращий результат армування, виникає при армуванні стиснутої та розтягнутої зон, менш ефективний при армуванні балки в стиснутій зоні, найменший ефект армування розтягнутої зони.

Біографія автора

Петро Гомон , Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

к.т.н., доцент кафедри промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд

Посилання

Список використаних джерел

Сурмай М.І. Міцність та деформативність дощатоклеєних балок армованих склопластиковою та базальтовою арматурою: дис. канд. техн. наук: 05.23.01. Львів, 2015. 185 с.

Gomon S., Gomon P., Karavan V., Podhorecki A. Calculated cross-sectional model and stages of the stress-strain state of the wood element for transverse bending. AIP Conference Proceedings 2077, 020019 (2019).

DOI: https://doi.org/10.1063/1.5091880.

Sobczak-Piąstka J., Gomon S.S., Polishchuk M., Homon S., Gomon P., Karavan V. Deformability of Glued Laminated Beams with Combined Reinforcement. Buildings 2020, 10(5), 92.

DOI: https://doi.org/10.3390/buildings10050092.

Gomon S., Gomon P., Homon S., Polishchuk M., Dovbenko T., Kulakovskyi L. Improving the strength of bending elements of glued wood. Procedia Structural Integrity, 2022. Volume 36. Pр. 217-222.

De la Rosa García P., Cobo Escamilla A., Nieves González Garcia M. Bending Reinforcement of Timber Beams with Composite Carbon Fiber and Basalt Fiber Materials. Compos. Part B Eng. 2013, 55, Pp. 528–536.

Wdowiak A., Brol J. Effectiveness of Reinforcing Bent Non-Uniform Pre-Stressed Glulam Beams with Basalt Fibre Reinforced Polymers Rods. Materials 2019, 12, 3141.

Гомон П.С. Інноваційний спосіб попереднього напруження комбіновано армованих дерев’яних балок. Містобудування та територіальне планування. Київ: КНУБА, 2022. №79. С. 77-86. DOI: 10.32347/2076-815x.2022.79.77- 8.

Гомон П.С. Аналіз використання металевої та неметалевої арматури для підсилення дерев’яних елементів та конструкцій. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Київ: КНУБА, 2022. Випуск 62. С. 322-332. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.62.322-332.

Гомон П.С. Напружено-деформований стан балок із деревини з комбінованим армуванням на різних рівнях завантажень. Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві. Луцьк: ЛНТУ, 2022. Випуск 17. С. 23-30. DOI: https://doi.org/10.36910/6775-2410-6208-2021-7(17)-03.

Клименко В.З. Конструкції з дерева і пластмасс: навчальний посібник. Київ: Вища школа, 2000. 304с.

Гомон С.С. Конструкції із дерева та пластмас: навчальний посібник. Рівне: НУВГП, 2016. 219 с.

Гомон П.С., Савицький В.В., Поліщук М.В. Розрахунок напружено-деформованого стану підсилених дерев’яних балок прямокутного перерізу. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. Рівне: НУВГП, 2021. Вип. 39. С. 221-229.

Гомон П.С. Апроксимація діаграми «момент-кривина» дерев’яних армованих та неармованих балок прямокутного перерізу. Містобудування та територіальне планування. Київ: КНУБА, 2021. Вип. 78. С. 157-165.

DOI: 10.32347/2076-815x.2021.78.157- 15

Гомон С.С. Аналіз залежностей для побудови повних діаграм механічного стану деревини «σ-u». Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. Рівне: НУВГП, 2019. Вип. 37. С. 136–142.

Yasniy P., Gomon S., Gomon P. On approximation of mechanical condition diagrams of coniferous and deciduous wood species on compression along the fibers. Scientific Journal of Ternopil National Technical University. Ternopil: TNTU, 2020. Vol. 97. No 1. P. 57–64. DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2020.01.

References

Surmay M.I. (2015). Strength and deformability of board-glued beams reinforced with fiberglass and basalt reinforcement. [Mitsnistʹ ta deformatyvnistʹ doshchatokleyenykh balok armovanykh skloplastykovoyu ta bazalʹtovoyu armaturoyu]: dys. kand. tekhn. nauk: 05.23.01. Lʹviv. 185 s. (In Ukrainian).

2. Gomon S., Gomon P., Karavan V., Podhorecki A. (2019). Calculated cross-sectional model and stages of the stress-strain state of the wood element for transverse bending. AIP Conference Proceedings 2077, 020019.

Sobczak-Piąstka J., Gomon S.S., Polishchuk M., Homon S., Gomon P., Karavan V. (2020). Deformability of Glued Laminated Beams with Combined Reinforcement. Buildings, 10(5), 92. (In English).

Gomon S., Gomon P., Homon S., Polishchuk M., Dovbenko T., Kulakovskyi L. (2022). Improving the strength of bending elements of glued wood. Procedia Structural Integrity. Volume 36. Pр. 211-216. (In English).

De la Rosa García P., Cobo Escamilla A., Nieves González Garcia M. (2013). Bending Reinforcement of Timber Beams with Composite Carbon Fiber and Basalt Fiber Materials. Compos. Part B Eng., 55, Pp. 528–536. (In English).

Wdowiak A., Brol J. (2019). Effectiveness of Reinforcing Bent Non-Uniform Pre-Stressed Glulam Beams with Basalt Fibre Reinforced Polymers Rods. Materials, 12, 3141. (In English).

Gomon P.S. (2022). An innovative method of prestressing combined reinforced wooden beams. [Innovatsiynyy sposib poperednʹoho napruzhennya kombinovano armovanykh derevʺyanykh balok]. Mistobuduvannya ta terytorialʹne planuvannya. Kyyiv: KNUBA. №79. S. 77-86. (In Ukrainian).

Gomon P.S. (2022). Analysis of the use of metal and non-metal reinforcement to reinforce wooden elements and structures. [Analiz vykorystannya metalevoyi ta nemetalevoyi armatury dlya pidsylennya derevʺyanykh elementiv ta konstruktsiy]. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannya. Kyyiv: KNUBA. Vypusk 62. S. 322-332. (In Ukrainian).

Gomon P.S. (2022). Stress-strain state of wood beams with combined reinforcement at different load levels. [Napruzheno-deformovanyy stan balok iz derevyny z kombinovanym armuvannyam na riznykh rivnyakh zavantazhenʹ]. Suchasni tekhnolohiyi ta metody rozrakhunkiv u budivnytstvi. Lutsʹk: LNTU. Vypusk 17. S. 23-30. (In Ukrainian).

Klymenko V.Z. (2000). Structures made of wood and plastics: a study guide. [Konstruktsiyi z dereva i plastmass: navchalʹnyy posibnyk]. Kyyiv: Vyshcha shkola. 304s. (In Ukrainian).

Gomon S.S. Structures from wood and plastics: a study guide. (2016). [Konstruktsiyi iz dereva ta plastmas: navchalʹnyy posibnyk]. Rivne: NUVHP. 219 s. (In Ukrainian).

Gomon P.S., Savytsʹkyy V.V., Polishchuk M.V. (2021). Calculation of the stress-strain state of reinforced wooden beams of rectangular cross section. [Rozrakhunok napruzheno-deformovanoho stanu pidsylenykh derevʺyanykh balok pryamokutnoho pererizu]. Resursoekonomni materialy, konstruktsiyi, budivli ta sporudy. Rivne: NUVHP. Vyp. 39. S. 221-229. (In Ukrainian).

Gomon P.C. (2021). Approximation of the moment-curvature diagram of wooden reinforced and non-reinforced beams of rectangular cross-section. [Aproksymatsiya diahramy «moment-kryvyna» derevʺyanykh armovanykh ta nearmovanykh balok pryamokutnoho pererizu]. Mistobuduvannya ta terytorialʹne planuvannya. Kyyiv: KNUBA. №78. S. 157-165. (In Ukrainian).

Gomon S.S. (2019). Dependency analysis for the construction of complete "σ-u" diagrams of the mechanical state of wood. [Analiz zalezhnostey dlya pobudovy povnykh diahram mekhanichnoho stanu derevyny «σ-u»]. Resursoekonomni materialy, konstruktsiyi, budivli ta sporudy. Rivne: NUVHP. Vyp. 37. S. 136–142. (In Ukrainian).

Yasniy P., Gomon S., Gomon P. (2020). On approximation of mechanical condition diagrams of coniferous and deciduous wood species on compression along the fibers. Scientific Journal of Ternopil National Technical University. Ternopil: TNTU. Vol. 97. No 1. P. 57–64. (In English).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-31

Як цитувати

Гомон , П. . (2022). МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ ПОПЕРЕЧНИХ ПЕРЕРІЗІВ ДЕРЕВ’ЯНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗА РІЗНИХ ВАРІАНТІВ ТА ВІДСОТКІВ АРМУВАННЯ . Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (64), 334–342. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.64.334-342

Номер

Розділ

Статті