АРХІТЕКТУРНІ РІШЕННЯ ТА ПРИЙОМИ ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ГРОМАДЬСКИХ БУДІВЕЛЬ В УКРАЇНІ НА ПРИКЛАДІ ГОТЕЛЮ «ЮНІСТЬ» В ОДЕСІ

Автор(и)

  • Євген Яновицький Київський національний університет будівництва і архітектури, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6623-6102
  • Олексій Селиванов Київський національний університет будівництва і архітектури, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9385-0060

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.64.309-333

Ключові слова:

Реконструкція, реконструкція громадських будівель, сучасні архітектурні технологічні рішення, проектування готелів, готельні апартаменти, готельні номери, підвищення сейсмостійкості

Анотація

У статті розглядаються питання реконструкції громадських будівель, які збудовані в 60-80-ті роки ХХ-го ст., використовуючи досвід реконструкції будівлі готелю «Юність» в Одесі. Визначаються основні архітектурні прийоми та засоби для здійснення такої реконструкції (відповідність сучасним технологічним вимогам; збереження художнього образу та гармонійне відношення до оточуючого середовища). Наводяться приклади застосування даних принципів при реконструкції готелю «Юність» в Одесі, яка була проведена в 2017-2020 р. Визначаються загальні архітектурні та технологічні рішення та засоби а також основні конструктивні рішення, які застосовуються при реконструкції.

Біографії авторів

Євген Яновицький , Київський національний університет будівництва і архітектури

доцент кафедри архітектурного проектування цивільних будівель і споруд

Олексій Селиванов , Київський національний університет будівництва і архітектури

старший викладач кафедри архітектурного проектування цивільних будівель і споруд

Посилання

Список джерел

Гун Цзехун, Брідня, Л. Ю. Сучасні тенденції реконструкції промислових будівель під готельні заклади на прикладі Китаю // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук.-техн. збірник. – К.: КНУБА. 2022. - Вип. 62. С. 226–246. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.62.226-246

Брідня Л. Ю. Конструктивні особливості реконструкції готелів, побудованих за типовими проектами // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук.-технічний зб. – К.: КНУБА, 2013. – Вип. 33. – С. 354-361.

Брідня Л. Ю. Особливості формування архітектури українських готелів радянського періоду будівництва (1917-1990 рр.) // Сучасні проблеми архітек-тури та містобудування: науково-технічний збірник. – К.: КНУБА, 2012. – Вип. 31. – С. 319-325.

Брідня Л. Ю. Класифікація готельних житлових одиниць у сучасних закладах тимчасового проживання/ Архітектурний вісник КНУБА: науково-технічний збірник. – К.: КНУБА, 2015. – Вип. 5. – С. 334-341. http://library.knuba.edu.ua/node/661

Яновицький Є. Л. Орендне житло в Україні. Принципи архітектурно-планувальної організації // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Науково-технічний збірник. – Вип. 48 – К.: КНУБА, 2017. – с. 503-522. http://library.knuba.edu.ua/node/85.

Яновицький Є. Л., Галак К. Т. Особливості та досвід проектування і будівництва сучасного готельного комплексу «Харків-Палас» на площі свободи в м. Харків// Сучасні проблеми архітектури та містобудування: науково-технічний зб. – К.: КНУБА, 2015. – Вип. 38.- С. 490-516. http://library.knuba.edu.ua/node/85.

Крамаренко М. О. Прийоми архітектурно-художньої виразності курортних готелів// Архітектурний вісник КНУБА, 2017. – Вип. 13. с. 410-416. http://repositary.knuba.edu.ua:8080/xmlui/handle/987654321/4034

Осиченко Г. О. Методичні основи реконструкції композиційних структур історичних міст // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. зб. – К.: КНУБА, 2005. – Вип. 22. – С. 230–24.

Сторожук С. С. Принципи рекреаційного використання депресивних господарських територій приморських міст (на прикладі міста Одеси); автореф. дис. к. арх.: 18.00. 04. Київ, 2018.

Лещенко Н. А. Загальні принципи комплексного процесу реставраційно-реконструктивних трансформацій історичних центрів малих міст // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: науково-технічний зб. – К.: КНУБА, 2021. № 59. ‒ C. 203-214. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.59.203-214

ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення.

ДБН В.2.2 20:2008 Будинки і споруди Готелі.

ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги.

ДСТУ 4527:2006 Послуги туристичні. Засоби розміщення. Терміни та визначення. – Чинний від 1.10.2006.

Rutes W. A., Penner R. H. Hotel Planning and Design/ Watson-Guptill Publications. - New York, 1985 // Edazione italiana. Pubblistampa, - Milano, 1990.

Пуцентейло П. Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємництва: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ П. Р. Пуцентейло.- К.- Центр учбової літератури, 2007. – 341 с.

Барановский М. И. Комплексы отдыха и туризма / М.И. Барановский. – К., Будівельник, 1985.- 123 с.

Арндт Ю. В. Номера современных гостиниц / Ю.В. Арндт. - М.: 1967. – 32 с.

Buzzelli G. E. Manuale dell’Industria Alberghiera. Progetto, struttura, tecnologia. Turing Club Italiano / Zanichelli, Bologna, 1990.

Wimberly Allison Tong & Goo (Firm). Designing the World’s Best Resorts. – Mulgrave, Victoria, Australia, - 2001.

Киселевич Л. Н. Гостиницы за рубежом / Л. Н. Киселевич. – М.: Госстройиздат, 1961.- 135 с.

Ольхова А. Н. Гостиницы / А. Н. Ольхова. – М.: Стройиздат, 1983.- 175 с.

References

Zehong Gong, Bridnya, L. Yu. (2022) Modern trends in the reconstruction of industrial buildings for hotel establishments on the example of China [Suchasni tendenciyi rekonstrukciyi promyslovyh budivel pid gotel`ni zaklady na prykladi Kytayu]// Suchasni problemy arhitektury ta mistobuduvannya: nauk.-tehn. zbirnyk. K.: KNUBA, Vyp. 62. S. 226–246. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.62. p-p 226-246. (in Ukrainian).

Bridnya L. Yu. (2013). Structural features of the reconstruction of hotels built according to typical projects [Konstruktyvni osoblyvosti rekonstrukciyi goteliv, pobudovanyh za typovymy proektamy] // Suchasni problemy arxitektury ta mistobuduvannya: nauk.-texnichnyj zb. – K.: KNUBA. – Vyp. 33. – P-p. 354-361. (in Ukrainian).

Bridnya L. Yu. (2012). Peculiarities of the formation of the architecture of Ukrainian hotels during the Soviet construction period (1917-1990) [Osoblyvosti formuvannya arxitektury ukrayins`kyh goteliv radyans`kogo periodu budivnycztva (1917-1990 rr.)] // Suchasni problemy arhitektury ta mistobuduvannya: naukovo-tehnichnyj zbirnyk. – K.: KNUBA. – Vyp. 31. – P-p. 319-325. (in Ukrainian).

Bridnya L. Yu. (2015). Classification of hotel housing units in modern temporary accommodation facilities [Klasyfikaciya gotelnyh zhytlovyh odynycz u suchasnyh zakladah tymchasovogo prozhyvannya]/ Arhitekturnyj visnyk KNUBA: naukovo-tehnichnyj zbirnyk. – K.: KNUBA. – Vyp. 5. – P-p. 334-341. http://library.knuba.edu.ua/node/661. (in Ukrainian).

Yanovyczkyj Ye. L. (2017). Rental housing in Ukraine. Principles of architectural and planning organization [Orendne zhytlo v Ukrayini. Pryncypy arhitekturno-planuval`noyi organizaciyi] // Suchasni problemy arhitektury ta mistobuduvannya: Naukovo-texnichnyj zbirnyk. – Vypusk 48 – K.: KNUBA. – P-p. 503-522. http://library.knuba.edu.ua/node/85. (in Ukrainian).

Yanovyczkyj Ye. L., Galak K. T. (2015). Features and experience of designing and building a modern hotel complex "Kharkiv-Palace" on Freedom Square in Kharkiv [Osoblyvosti ta dosvid proektuvannya i budivnycztva suchasnogo gotel`nogo kompleksu «Kharkiv-Palas» na ploshhi svobody v m. Kharkiv] // Suchasni problemy arhitektury ta mistobuduvannya: naukovo-tehnichnyj zb. – K.: KNUBA. – Vyp. 38.- P-p. 490 - 516. http://library.knuba.edu.ua/node/85. (in Ukrainian).

Kramarenko M. O. (2017). Techniques of architectural and artistic expressiveness of resort hotels [Pryjomy arhitekturno-hudozhnoyi vyraznosti kurortnyh goteliv]// Arhitekturnyj visnyk KNUBA. – Vyp. 13. P-p. 410 - 416. http://repositary.knuba.edu.ua:8080/xmlui/handle/987654321/4034. (inUkrainian).

Osychenko G. O. (2005). Methodical foundations of the reconstruction of the compositional structures of historical cities [Metodychni osnovy rekonstrukciyi kompozycijnyh struktur istorychnyh mist] // Mistobuduvannya ta terytorial`ne planuvannya: Nauk.-tehn. zb. – K.: KNUBA,. – Vyp. 22. – P-p. 230 – 24. (in Ukrainian).

Storozhuk S. S. (2018). Principles of recreational use of depressed economic territories of seaside cities (on the example of the city of Odessa) [Pryncypy rekreacijnogo vykorystannya depresyvnyh gospodarskyh terytorij prymorskyh mist (na prykladi mista Odesy)]; avtoref. dys. k. arh.: 18.00. 04. Kyyiv. (in Ukrainian).

Leshhenko N. А. (2021). The General Principles of the Complex Process of the Restoration-Reconstructive Transformations of the Historical Centers of Small Towns [Zagalni pryncypy kompleksnogo procesu restavracijno-rekonstruktyvnyh transformacij istorychnyh centriv malyh mist] // Suchasni problemy arhitektury ta mistobuduvannya. ‒ # 59. ‒ P-p. 203 - 214. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.62. p-p 226-246. (in Ukrainian).

DBN V.2.2-40:2018 Inclusiveness of buildings and structures. Substantive provisions [Inklyuzyvnist budivel i sporud. Osnovni polozhennya]. (in Ukrainian).

DBN V.2.2 20:2008 Buildings and structures Hotels [Budynky i sporudy Goteli]. (in Ukrainian).

DBN V.1.1-7:2016 Fire safety of construction sites. General requirements [Pozhezhna bezpeka obyektiv budivnycztva. Zagal`ni vymogy]. (in Ukrainian).

DSTU 4527:2006 Tourist services. Means of accommodation. Terms and definitions [Poslugy turystychni. Zasoby rozmishhennya. Terminy ta vyznachennya] – Chynnyj vid 1.10.2006. (in Ukrainian).

Rutes W. A., Penner R. H. (1985). Hotel Planning and Design/ Watson-Guptill Publications. - New York // Edazione italiana. Pubblistampa - Milano, 1990. (in English).

Pucentejlo P. R. (2007). Economics and organization of tourism and hotel entrepreneurship: Study guide for students of higher educational institutions [Ekonomika i organizaciya turystychno-gotelnogo pidpryyemnycztva: Navchalnyj posibnyk dlya studentiv vyshhyh navchalnyh zakladiv] / P. R. Pucentejlo.- K.- Centr uchbovoyi literatury, – 341 p. (in Ukrainian).

Baranovskyj M. Y. (1985). Recreation and tourism complexes [Kompleksy otdyha y turyzma] / M. Y. Baranovskyj. – K., Budivelnyk, - 123 p. (in Russian).

Arndt Yu. V. (1967) Modern hotel rooms [Nomera sovremennyh gostynycz]/ Yu. V. Arndt. - M.: – 32 p. (in Russian).

Buzzelli G. E. (1990). Manuale dell’Industria Alberghiera. Progetto, struttura, tecnologia. Turing Club Italiano/ Zanichelli, Bologna. (in English).

Wimberly Allison Tong & Goo (Firm). (2001). Designing the World’s Best Resorts – Mulgrave, Victoria, Australia -. (in English).

Kyselevych L. N. (1961). Hotels abroad [Gostynyczy za rubezhom]/ L. N. Kyselevych. – M.: Gosstrojyzdat.- 135 p. (in Russian).

Olhova A. N. (1983). Hotels [Gostynyczy] / A. N. Olhova. – M.: Strojyzdat.- 175 p. (in Russian).

Опубліковано

2022-08-31

Як цитувати

Яновицький , Є., & Селиванов , О. (2022). АРХІТЕКТУРНІ РІШЕННЯ ТА ПРИЙОМИ ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ГРОМАДЬСКИХ БУДІВЕЛЬ В УКРАЇНІ НА ПРИКЛАДІ ГОТЕЛЮ «ЮНІСТЬ» В ОДЕСІ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (64), 309–333. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.64.309-333

Номер

Розділ

Статті