ВІДНОВЛЕННЯ ПОРУШЕНИХ ВІЙНОЮ МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ЗА ДОПОМОГОЮ «РОЗУМНИХ» ТЕХНОЛОГІЙ

Автор(и)

  • Аліна Руденко Харківський національний університет будівництва та архітектури, Харків, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-5416-7306
  • Ірина Ладигіна Харківський національний університет будівництва та архітектури, Харків, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-8370-5783

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.64.295-308

Ключові слова:

сучасний етап урбанізації, зміна технологічних епох, руйнування, порушення, деградація міських територій, відновлення, міська структура, «розумні» технології, «Smart – підсистема» міста, цифрове суспільство

Анотація

Питання відновлення деградуючих територій міста, перш за все – виробничих, в умовах глобального етапу урбанізації, що характеризується зміною технологічних епох, до останнього часу здавалося досить актуальним і для нашої держави.

В результаті поступової трансформації індустріальних міст у постіндустріальні, принципових змін в структурі їх господарського комплексу, саме виробничі території потребували першочергових заходів щодо визначення характеру їх подальшої життєдіяльності, починаючи з відновлення промислової функції до її зміни на іншу – сельбищну чи рекреаційну.

Вивчення випереджаючого досвіду європейських держав в галузі відновлення деградуючих територій в структурі міста шляхом створення екопоселень, що з часом були визнані сталими населеними пунктами та реалізувалися на основі «розумних» технологій, дозволило успішно його застосовувати в найкрупніших містах України з урахуванням регіональних особливостей.

Позитивна динаміка розвитку українських міст була перервана військовим конфліктом на території держави у 2022 році, в результаті якого не тільки виробничі функціональні утворення в структурі поселень зазнали руйнувань, а й увесь господарчий комплекс та структурно-планувальна організація населених пунктів з автентичною підсистемою громадських центрів, соціальною, інженерною і транспортною інфраструктурою.

В таких умовах, питання відновлення починає розглядатися ширше і охоплює весь спектр головних і другорядних підсистем міста, висуваючи на перший план заходи, що сприятимуть поверненню до сталого функціонування всього населеного пункту.

Формування нової «Smart – підсистеми» і впровадження її в усі головні підсистеми міста – населення, економічний базис, соціально-культурну складову, сприятиме не тільки відновленню міста та вдосконаленню його управління, а й виходу поселення на новий якісний рівень при наявності відповідних інвестицій.

Біографії авторів

Аліна Руденко, Харківський національний університет будівництва та архітектури, Харків

асистент кафедри Архітектурного проектування

Ірина Ладигіна , Харківський національний університет будівництва та архітектури, Харків

кандидат архітектури, доцент кафедри Архітектурного проектування

Посилання

Список використаної літератури

Ладигіна І. В., Руденко А. О. Особливості відновлення деградованих виробничих територій за допомого сельбищної функції. Науковий вісник будівництва. – Харків, ХНУБА, ХОТВ АБУ, 2020, том 102. № 4, – с. 34 – 45.

Ладигіна І. В. «Smart city» – складна підсистема в складній підсистемі міста. Науковий вісник будівництва. – Харків, ХНУБА, ХОТВ АБУ, 2018, том 93, № 3 – с. 63-71.

Файна Таун живий квартал. URL: https://faynatown.com.ua/main

Mapping Smart Cities in the EU [Study]. – European Union: European Parlament, 2014.URL:http://www.europari.Europa.eu./RegData/etudes/etudes/join/2014/507480/IPOL-ITRE ET (2014)507480_EN.pdt

Dadaglio F., Welsh D. ISO Smart cities – Key Performance Indicators and Monitoring Mechanisms: presentation at the ITU forum on Smart Sustainable Cities, 2015, URL: http://www. ITU. INT/en/ITU-D/Regional-Presence/ArabStates/Documents/events/2015/55C/66-MnDwelsh_MrFDadaglio.pdf

Василенко И. А. «Умный город» в цифровом обществе 5.0: социально-политические и гуманитарные риски цифровизации общественного пространства. URL:https://cyberleninka.ru/article/n/umnyy-gorod-v-tsifrovom-obschestve-5-0-sotsialno-politicheskie-i-gumanitarnye-riski-tsifrovizatsii-obschestvennogo-prostranstva

Куприяновский В.П., Аристов Е.В. и др. Концепт «умного города» в контексте интеллектуального публичного управления городом // Аграрное и земельное право. 2018. № 4. С. 24-31.

Мазеин А. В. Правовое определение проекта «умный город» как формы организации управленческой деятельности. URL:https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoe-opredelenie-proekta-umnyy-gorod-kak-formy-organizatsii-upravlencheskoy-deyatelnosti

Бакаева Ж. Ю., Щеголева Э. Н. Основные концепции развития цифровой экономики современного общества. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-kontseptsii-razvitiya-tsifrovoy-ekonomiki-sovremennogo-obschestva

Добринская Д. Е. Эмпирические исследования. Что такое цифровое общество?URL:https://cyberleninka.ru/article/n/chto-takoe-tsifrovoe-obschestvo#:~:text=Цифровое%20общество%20—%20это%20общество%2C%20инфраструктура,систем%2C%20облачных%20вычислений%20и%20т.

Reference

Ladigina I. V., Rudenko A.O. (2020). Peculiarities of restoration of degraded production areas with the help of agricultural function. [Osoblyvosti vidnovlennya dehradovanykh vyrobnychykh terytoriy za dopomoho selʹbyshchnoyi funktsiyi] Naukovyy visnyk budivnytstva, Kharkiv, KhNUCEA , 102(4), 34-45. DOI: 10.29295/2311-7257-2020-102-4-34-45 (in Ukrainian)

Ladigina I.V. (2018). "Smart city" is a complex subsystem within a complex city subsystem. [«Smart city» – skladna pidsystema v skladniy pidsystemi mista] Naukovyy visnyk budivnytstva, Kharkiv, KhNUCEA, 93(3), 63-71. DOI: 10.29295/2311-7257-2020-93-3-63-71 (in Ukrainian)

Faina Town is a lively neighborhood. [Fayna Taun zhyvyy kvartal] URL: https://faynatown.com.ua/main (in Ukrainian)

Mapping Smart Cities in the EU [Study]. (2014). European Union: European Parlament.URL:http://www.europari.Europa.eu./RegData/etudes/etudes/join/2014/507480/IPOL-ITRE ET (2014)507480_EN.pdt(in English)

Dadaglio F., Welsh D. ISO Smart cities. (2015). Key Performance Indicators and Monitoring Mechanisms: presentation at the ITU forum on Smart Sustainable Cities. URL: http://www. ITU. INT/en/ITU-D/Regional-Presence/ArabStates/Documents/events/2015/55C/66-MnDwelsh_MrFDadaglio.pdf (in English)

Vasylenko I. A. (2019). "Smart city" in digital society 5.0: socio-political and humanitarian risks of digitization of public space [«Umnyy gorod» v tsifrovom obshchestve 5.0: sotsial'no-politicheskiye i gumanitarnyye riski tsifrovizatsii obshchestvennogo prostranstva] URL:https://cyberleninka.ru/article/n/umnyy-gorod-v-tsifrovom-obschestve-5-0-sotsialno-politicheskie-i-gumanitarnye-riski-tsifrovizatsii-obschestvennogo-prostranstva (in Russian)

Kupriyanovsky V.P., Aristov E.V. (2018) The concept of "smart city" in the context of intellectual public management of the city. [Kontsept «umnogo goroda» v kontekste intellektual'nogo publichnogo upravleniya gorodom] Agrarnoye i zemel'noye pravo, 4, 24-31. (in Russian)

Mazein A. V. Legal definition of the project "smart city" as a form of organization of management activities. [Pravovoye opredeleniye proyekta «umnyy gorod» kak formy organizatsii upravlencheskoy deyatel'nosti] URL:https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoe-opredelenie-proekta-umnyy-gorod-kak-formy-organizatsii-upravlencheskoy-deyatelnosti (in Russian)

Bakaeva Zh. Yu., Shchegoleva E. N. Basic concepts of the development of the digital economy of modern society. [Osnovnyye kontseptsii razvitiya tsifrovoy ekonomiki sovremennogo obshchestva] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-kontseptsii-razvitiya-tsifrovoy-ekonomiki-sovremennogo-obschestva (in Russian)

Dobrinskaya D. E. Empirical research. What is a digital society? [Empiricheskiye issledovaniya. Chto takoye tsifrovoye obshchestvo?] URL:https://cyberleninka.ru/article/n/chto-takoe-tsifrovoe-obschestvo#:~:text=Цифровое%20общество%20—%20это%20общество%2C%20инфраструктура,систем%2C%20облачных%20вычислений%20и%20т. (in Russian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-31

Як цитувати

Руденко, А., & Ладигіна , І. (2022). ВІДНОВЛЕННЯ ПОРУШЕНИХ ВІЙНОЮ МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ЗА ДОПОМОГОЮ «РОЗУМНИХ» ТЕХНОЛОГІЙ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (64), 295–308. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.64.295-308

Номер

Розділ

Статті