ПРИЙОМИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ПРИ ВІДБУДОВІ ТИПОВИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.64.273-283

Ключові слова:

реконструкція, модернізація, об’ємно-просторові рішення, функціонально-типологічні рішення, прийоми, фактори, економічна ефективність

Анотація

У статті висвітлюється аналіз забудови міст України і доводиться, що перевагу у забудові мають житлові будинки індустріального походження. Головний недолік типової житлової забудови - це не відповідність об’ємно-просторових та планувальних рішень сучасним вимогам населення. Проводиться аналіз факторів, що впливають на реконструкцію існуючого житлового фонду. Приклади реконструкції типової житлової забудови Європейських країн доводять, що реконструкція є ефективним, економічним методом відновлення та покращення архітектурних властивостей існуючого житлового фонду. Під час війни в Україні було зруйновані та пошкоджені житлові будинки. В статті наводяться приклади пошкоджених несучих конструкцій. Автором пропонується комплексний підхід, що має застосовуватися при проведенні реконструкції та наводяться основні прийоми для проведення відбудови типових житлових будинків. Реконструкція дає можливість покращити: об’ємно-просторові рішення міст України, умови проживання різних верств населення.

Біографія автора

Ірина Новосад , Київський національний університет будівництва і архітектури

кандидат архітектурних наук кафедра «Основ архітектури та архітектурного проектування»

Посилання

Список джерел

Бачинская Л.Г. Типологические аспекты реконструкции жилых домов первых массовых серий. Реконструкція житла: науково-виробниче видання. К.: НДІ проектреконструкція, 2005. Вип. 6. С.225-233.

Гнесь І.П. Багатоквартирне житло: тенденції еволюції. Нац. ун-т. «Львівська політехніка». Л.: Вид-во Львів: політехніка 2013. С. 643-650

Гнесь І.П. Перспективні напрямки вдосконалення типології сучасних квартир. Спеціальний випуск: Організація комфортного середовища життєдіяльності міських поселень. Зб. наук. праць КиївЗНДІЕП. Під загальною редакцією В.В.Куцевича. К: КиївЗНДІЕП, 2008.С. 33-36.

Гнесь І.П. Проблеми формування регіональної житлової політики. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. К: КНУБА, 2009. Вип. 21. С. 244-250.

Гнесь І.П. Моркляник О.І. Передумови формування фонду соціального житла. // Нац. Ун-т «Львівська політехніка». Л.: Вид-во Львів: політехніки, 2005. С. 264-269.

Гнесь І.П. Соціально-психологічні фактори комфортності житлового середовища. Проблемы теории и истории архитектуры Украины. Сборник научных трудов. Одесса, 2003.Вып. № 4. С. 65-73

Гнесь І.П. Екожитло як можливість відновлення зв’язку людини і природи. Містобудування і теоретичне планування: наук-техн. збірник. К: КНУБА, 2011. Вип. 40. С. 275-283.

Дурманов В.Ю. Основніе направления планировочного развития современного жилища (По результатам переписей и инвентаризации жилищ развитых стран). Львов: ЛПИ, 1992. – 90 с.

ДБН В.2.2. – 15 – 2005. Житлові будинки. Основні положення. Укрархбудінформ, 2005. 36 с.

ДБН 360-92**. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень. К.: Держбуд України, 2002. 107 с.

Ежов В.И. Архитектура южного жилища. К: 2012. – 271 с.

Ежов В.И., Слепцов О.С., Гусева Е.В. Архитектурно-конструктивные системы гражданских зданий (история, предпосылки развития, перспективы). К.: Лиценз и Арх, АртЭк, 1998. – 331 с.

Яблонская А.Д. «Ускользающая» типология и разнообразие жилища. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. К: КНУБА, 2010. Вип. 25. С. 410-424.

Куцевич В.В. Житлова політика і питання проектування доступного і соціального житла.// Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель. Спеціальний випуск: Комплексний розвиток житлового середовища. / Зб. наук. праць КиївЗНДІЕП. Під загальною редакцією В.В.Куцевича. К: КиївЗНДІЕП, 2009. С. 6-7.

Куцевич В.В. Соціально-типологічні аспекти проектування житла соціального призначення. Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель. Спеціальний випуск: Організація комфортного середовища життєдіяльності міських поселень./ Зб. наук. праць КиївЗНДІЕП. Під загальною редакцією В.В.Куцевича. К: КиївЗНДІЕП, 2008. – С. 22-27.

Куцевич В.В. Вопросы формирования безбарьерной среды жизнедеятельности. Жилищное строительство. К. 2001. Вип. № 5. с.13.

Слєпцов О.С. Архітектура цивільних будівель: індустріалізація» - К.: А+С, 2010. – 245 с.

Тімохін В.О. Архітектура міського розвитку. 7 книг з теорії містобудування. Київ: КНУБА, 2008. 629с.

Шебек Н.М. Гармонізація планувального розвитку міста. Київ: Основа, 2008. 216с.

Новосад І.Г. «Прийоми реконструкції як засіб покращення функціонально-типологічних та об’ємно-просторових рішень типових житлових будинків» Сучасні проблеми архітектури та містобудування. К: КНУБА, 2020. Вип. 57. С. 301-312.

https://suspilne.media/251131-za-cas-vijni-v-ukraini-zrujnovano-abo-poskodzeno-116-tisac-zitlovih-budinkiv/ https://suspilne.media/251131-za-cas-vijni-v-ukraini-zrujnovano-abo-poskodzeno-116-tisac-zitlovih-budinkiv/

https://suspilne.media/251131-za-cas-vijni-v-ukraini-zrujnovano-abo-poskodzeno-116-tisac-zitlovih-budinkiv/ https://suspilne.media/251131-za-cas-vijni-v-ukraini-zrujnovano-abo-poskodzeno-116-tisac-zitlovih-budinkiv/

References

Bachinska L.G. (2005). Typological aspects of the reconstruction of residential buildings of the first mass series. [Tipologicheskie aspekty rekonstrukcii zhilyh domov pervyh massovyh serij], Rekonstrukcіya zhitla: naukovo-virobniche vidannya. K.: NDІ proekt rekonstrukcіya. Vyp. (6), p.225-233 (in Russian)

Gnes І.P.(2013). Apartment housing: evolutionary trends. [Bagatokvartirne zhitlo: tendencіi evolyucіi], Nac. un-t. «Lvіvska polіtekhnіka». L.: Vud-vo Lvіv: polіtekhnіka, p. 643-650 (in Ukrainian)

Gnes І.P(2008). Promising areas for improving the typology of modern apartments. [Perspektyvni napriamky vdoskonalennia typolohii suchasnykh kvartyr],Special issue: Orhanizatsiia komfortnoho seredovyshcha zhyttiediialnosti miskykh poselen. K: KyivZNDIEP p. 33-36 (in Ukrainian)

Gnes І.P(2009). Problems of formation of regional housing policy. [Problemy formuvannia rehionalnoi zhytlovoi polityky], Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia. K: KNUBA. Vyp(21), p.244-250 (in Ukrainian)

Gnes І.P. Morklianyk O.I (2005). Prerequisites for the formation of the social housing fund. [Peredumovy formuvannia fondu sotsialnoho zhytla], Nats. Un.«Lvivska politekhnika». L.: Vyd-vo Lviv: politekhniky, p.264-269 (in Ukrainian)

Gnes І.P(2003). Socio-psychological factors of living comfort. [Sotsialno-psykholohichni faktory komfortnosti zhytlovoho seredovyshcha]. Problemy teorii i istorii arhitektury Ukrainy. Sbornik nauchnyh trudov. Odessa. Vyp (4), p.65-73 (in Ukrainian)

Gnes І.P(2011). Eco-housing as an opportunity to restore the connection between man and nature. [Ekozhytlo yak mozhlyvist vidnovlennia zviazku liudyny i pryrody], Mistobuduvannia i teoretychne planuvannia: nauk-tekhn. zbirnyk. K: KNUBA. Vyp (40), p.275-283 (in Ukrainian)

Durmanov V.Y. The main directions of the planning development of modern housing. [Osnovnye napravleniya planirovochnogo razvitiya sovremennogo zhilishcha], (Po rezultatam perepisej i inventarizacii zhilishch razvityh stran). Lvov: LPI, p.90 (in Russian)

SBC V.2.2. – 15 – 2005. Residential buildings. Substantive provisions. [DBN V.2.2. – 15 – 2005. Zhytlovi budynky. Osnovni polozhennia], Ukrarkhbudinform, p.36 (in Ukrainian)

SBC 360-92**(2002). Urban planning. Planning and construction of urban and rural settlements. [DBN 360-92** Mistobuduvannia. Planuvannia i zabudova miskykh i silskykh poselen], K.: Derzhbud Ukrainy, p.107 (in Ukrainian)

Ezhov V.Y. (2012) Southern Dwelling Architecture [Arhitektura yuzhnogo zhilishcha]. K., p. 271 (in Russian)

Ezhov V.Y., Sleptsov O.S., Huseva E.V (1998) Architectural and structural systems of civil buildings (history, development background, prospects) [Arhitekturno-konstruktivnye sistemy grazhdanskih zdanij (istoriya, predposylki razvitiya, perspektivy)]. K.: Licenz i Arh, ArtEk, p. 331 (in Russian)

Yablonskaia A.D (2010). «Elusive» typology and diversity of home [«Uskolzayushchaya» tipologiya i raznoobrazie zhilishcha]. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia. K: KNUBA. Vyp(25), p. 410-424 (in Russian)

Kutsevych V.V (2009). Housing policy and the design of affordable and social housing. // Promising areas of design of residential and public buildings [Zhytlova polityka i pytannia proektuvannia dostupnoho i sotsialnoho zhytla.// Perspektyvni napriamky proektuvannia zhytlovykh ta hromadskykh budivel]. Spetsialnyi vypusk: Kompleksnyi rozvytok zhytlovoho seredovyshcha. / Zb. nauk. prats KyivZNDIEP. Pid zahalnoiu redaktsiieiu V.V.Kutsevycha. K: KyivZNDIEP, p.6-7 (in Ukrainian)

Kutsevych V.V (2008). Socio-typological aspects of designing social housing. Promising areas of design of residential and public buildings. [Sotsialno-typolohichni aspekty proektuvannia zhytla sotsialnoho pryznachennia. Perspektyvni napriamky proektuvannia zhytlovykh ta hromadskykh budivel]. Special issue: Orhanizatsiia komfortnoho seredovyshcha zhyttiediialnosti miskykh poselen./ Zb. nauk. prats KyivZNDIEP. Pid zahalnoiu redaktsiieiu V.V.Kutsevycha. K: KyivZNDIEP, p.22-27 (in Ukrainian)

Kutsevych V.V (2001). Questions of forming a barrier-free living environment. [Voprosy formirovaniya bezbarernoj sredy zhiznedeyatelnosti]. Zhilishchnoe stroitelstvo. K. Vyp(5), p.413 (in Russian)

Slieptsov O.S (2010). Architecture of civil buildings: industrialization. [Arkhitektura tsyvilnykh budivel: industrializatsiia]. К.: А+С, p.245 (in Ukrainian)

Timokhin V.O (2008). Architecture of urban development. [Arkhitektura miskoho rozvytku]. K: KNUBA, p.629 (in Ukrainian)

Shebek N.M (2008). Harmonization of planning development of the city. [Harmonizatsiia planuvalnoho rozvytku mista]. Kyiv: Osnova, p.216 (in Ukrainian)

Novosad Iryna Reconstruction techniques for increasing functional-typological and spatial solutions of typical residential buildings. [«Uskolzayushchaya» tipologiya i raznoobrazie zhilishcha]. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia. K: KNUBA. Vyp(57), p.301-312. (in Ukrainian)

https://suspilne.media/251131-za-cas-vijni-v-ukraini-zrujnovano-abo-poskodzeno-116-tisac-zitlovih-budinkiv/ https://suspilne.media/251131-za-cas-vijni-v-ukraini-zrujnovano-abo-poskodzeno-116-tisac-zitlovih-budinkiv/

https://suspilne.media/251131-za-cas-vijni-v-ukraini-zrujnovano-abo-poskodzeno-116-tisac-zitlovih-budinkiv/ https://suspilne.media/251131-za-cas-vijni-v-ukraini-zrujnovano-abo-poskodzeno-116-tisac-zitlovih-budinkiv/

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-31

Як цитувати

Новосад , І. (2022). ПРИЙОМИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ПРИ ВІДБУДОВІ ТИПОВИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ В УКРАЇНІ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (64), 273–283. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.64.273-283

Номер

Розділ

Статті