ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ СІЛЬСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ЗАБУДОВИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.64.261-272

Ключові слова:

сільська архітектура, сільське життя, реконструкція, забудова громадського центру поселення, медична амбулаторія, культурно-побутова інфраструктура, економічні та культурно-соціальні фактори

Анотація

У статті представлено аналіз громадської забудови сільських поселень західної України. Виявлено напрямки розвитку та перспективи оптимізації існуючої культурно-побудової інфраструктури з точки зору архітектурно-планувального, функціонального вирішення. Встановлено особливості формування забудови у містобудівній структурі поселень та закономірності впливу існуючих чинників на функціонування та розвиток громадської забудови у селах на основі натурних обстежень.

Біографії авторів

Ігор Данчак , Національний університет «Львівська політехніка»

Доцент кафедри архітектурного проектування та інженерії

Олександра Сільник, Національний університет «Львівська політехніка»

Доцент кафедри архітектурного проектування та інженерії

Посилання

Бібліографія

Гнесь Л. Б. Проблеми формування об’єктів первинної медичної допомоги на селі. Збірник наукових праць ВАТ Київ-ЗНІЕП. Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель. Спецвипуск 6 «Організація комфортного середовища життєдіяльності міських поселень», Київ, 2008, С. 94-100.

Гнесь Л. Б. Соціально-економічні проблеми стійкого розвитку українського села. Міжнародна наукова географічна конференція. – Берегово: PoliPrint Kft. / Поліграфцентр «Ліра», 2012. т. І. С. 268 - 276.

Гнесь Л. Проблеми розпланування сельбищних територій сільських поселень у сучасних ринкових умовах. Досвід та перспективи розвитку міст України теорія і практика прийняття містобудівних рішень: наук. – техн. Зб–К.: Діпромісто, 2012. № 22. – С. 222 – 232.

Гнесь Л.Б. Перспективи розвитку типології сучасного українського села. Містобудування та територіальне планування. К. КНУБА – 2022. – Вип 63. С. 131 - 141

ДБН В.2.3-5-2001. Вулиці та дороги населених пунктів. Держбуд України Київ – 2001.

ДБН Б2.2-12:18. Планування і забудова територій. Київ Міністерство регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України 2018.

Костюченко Д. Л., Розвиток сільських територій в Україні: проблеми та перспективи. Ефективна економіка. № 4, 2017 р., [online]. Доступно: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5556

Лоїк Г.К., Шульга Ю.М. Село українська архітектурна традиція. Архітектура: зб. наук. праць. №486. 2003р., Львів: Вид-во Нац ун-ту «Львівська політехніка». С. 348 – 359.

Маханько Б.А., Моисеева С.Б., Плотникова А.С., Архитектурно-планировочная структура общественных центров сельских поселков. Москва Стройиздат. 1982р., 108 с.

Мазур А.Г., Дмитрик О.В., Господарства населення як економічна категорія та суб’єкт облаштування сільських територій. Економіка. Фінанси. Менеджмент. № 11. 2016 р., [online]. Доступно: http://efm.vsau.org/files/pdfa/3392.pdf

Мазур С.А., Інфраструктурне забезпечення розвитку сільських територій. Економіка. Фінанси. Менеджмент. № 3 2017 р., [online]. Доступно: http://efm.vsau.org/files/pdfa/3542.pdf

Закон України «Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року» [online]. Доступно: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1158-2007-%D0%BF/page4

Петрук С.Л. Малі міські поселення україни: аналіз сучасного соціальноекономічного стану та проблем розвитку. Український географічний журнал - 2011, № 4. 50-54 с.

Панченко Т.Ф. Туристичне середовище: архітектура, природа, інфраструктура: монографія. - К.: Логос, 2009. – С. 176.

Сільник О.І., Архітектурно-планувальна композиція у формування сільських поселень України. Вісник Львівського національного аграрного університету: архітектура і сільськогосподарське будівництво. № 19. 2018 р., С. 144 - 146.

Сільник О.І. Тенденції розвитку та напрямки реновації сільських поселень України. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Архітектура» № 2 (4), 2020 р. 178-185 с.

Сільник О.І.Тенденції розпланування громадської забудови у сільських поселеннях Західної України. Містобудування та територіальне планування. К. КНУБА – 2022. – Вип 63. С. 318 – 326. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.63.318-326

Bamidele, A. Universal concept of rural development problems: An analysis in Onajide M.O. et. fl. 1990, P. 3-25

Товбич В.В. Головні системні принципи формування поліфункціональних транспортних вузлів. Містобудування та територіальне планування. К. КНУБА - 2004. - Вип. 18. - С. 236-244.

References

Hnes L.B. (2008) Problems of forming primary medical care facilities in the countryside. [Problemy formuvannia ob’iektiv pervynnoi medychnoi dopomohy na seli] Zbirnyk naukovykh prats VAT Kyiv-ZNIEP. Perspektyvni napriamky proektuvannia zhytlovykh ta hromadskykh budivel. Spetsvypusk 6 «Orhanizatsiia komfortnoho seredovyshcha zhyttiediialnosti miskykh poselen», Kyiv, S. 94-100. (in Ukrainian)

Нnes L. B. (2012) Socio-economic problems of sustainable development of Ukrainian villag. [Socialno-ekonomichni problemi stijkogo rozvitku ukrayinskogo sela]. Mizhnarodna naukova geografichna konferenciya. – Beregovo: PoliPrint Kft. / Poligrafcentr «Lira».T. I. - P-p. 268 - 276. (in Ukrainian)

Hnes L. B. (2010) Problems of planning of settlement territories of rural settlements in modern market conditions. [Problemy rozplanuvannia selbyshchnykh terytorii silskykh poselen u suchasnykh rynkovykh umovakh]. Dosvid ta perspektyvy rozvytku mist Ukrainy teoriia i praktyka pryiniattia mistobudivnykh rishen: nauk.–tekhn. Zb–K.: Dipromisto. № 22. – P-p. 222 – 232. (in Ukrainian)

Hnes L. B. (2022) Prospects for the development of the typology of the modern Ukrainian village [Perspektyvy rozvytku typolohii suchasnoho ukrainskoho sela]. K. KNUBA, Issue 63. P-p. 131 – 141. (in Ukrainian)

DBN V.2.3-5-2001. Streets and roads of settlements. [Vulytsi ta dorohy naselenykh punktiv.] Derzhbud Ukrainy Kyiv – 2001. (in Ukrainian)

DBN B2.2-12:18. Planning and construction of rural settlements. [Planuvannia i zabudova terytorii.] Kyiv Ministerstvo rehionalnoho rozvytku budivnytstva ta zhytlovo-komunalnoho hospodarstva Ukrainy 2018. (in Ukrainian)

Kostiuchenko D. L. (2017) Rural development in Ukraine: problems and prospects. [Rozvytok silskykh terytorii v Ukraini: problemy ta perspektyvy. Efektyvna ekonomika. № 4, [online]. Dostupno: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5556 (in Ukrainian)

Loik H.K., Shulha Yu.M. (2003) The village is a Ukrainian architectural tradition. [Selo ukrainska arkhitekturna tradytsiia.] Arkhitektura: zb. nauk. prats. № 486. Lviv: Vyd-vo Nats un-tu «Lvivska politekhnika». P-p. 348 – 359. (in Ukrainian)

Makhanko B.A., Moyseeva S.B., Plotnykova A.S., (1982) Architectural and planning structure of public centers of rural settlements. [Arkhytekturno-planyrovochnaia struktura obshchestvennykh tsentrov selskykh poselkov.] Moskva Stroiyzdat. 108 s. (in Russian);

Mazur A.H., Dmytryk O.V. (2016) The state of the population as an economic category and the subject of the obstruction of the rural territories. [Hospodarstva naselennia yak ekonomichna katehoriia ta subiekt oblashtuvannia silskykh terytorii.] Ekonomika. Finansy. Menedzhment. № 11. [online]. Dostupno: http://efm.vsau.org/files/pdfa/3392.pdf (in Ukrainian)

Mazur S.A. (2017) Infrastructural security for the development of rural areas. [Infrastrukturne zabezpechennia rozvytku silskykh terytorii.] Ekonomika. Finansy. Menedzhment. №3 [online]. Dostupno: http://efm.vsau.org/files/pdfa/3542.pdf (in Ukrainian)

Law of Ukraine "On approval of the State target program for the development of Ukrainian villages for the period up to 2015" [Zakon Ukrainy «Pro zatverdzhennia Derzhavnoi tsilovoi prohramy rozvytku ukrainskoho sela na period do 2015 roku»] [online]. Dostupno: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1158-2007-%D0%BF/page4 (in Ukrainian)

Petruk. S.L. (2011) Small urban settlements of Ukraine: analysis of the current socio-economic situation and development problems. [Mali miski poselennia ukrainy: analiz suchasnoho sotsialnoekonomichnoho stanu ta problem rozvytku.] Ukrainskyi heohrafichnyi zhurnal -№ 4. P-p. 50-54 (in Ukrainian)

Panchenko T. F. (2009) Tourist environment: architecture, nature, infrastructure: monograph. [Turystychne seredovyshche: arkhitektura, pryroda, infrastruktura: monohrafiia.] - K.: Lohos, – S. 176. (in Ukrainian)

Silnyk O.I. (2018) Architectural and planning composition in the formation of rural settlements of Ukraine. [Arkhitekturno-planuvalna kompozytsiia u formuvannia silskykh poselen Ukrainy. Visnyk Lvivskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu: arkhitektura i silskohospodarske budivnytstvo. № 19, P-p. 144-146. (in Ukrainian)

Silnyk O.I. (2020) Development trends and directions of renovation rural settlements of Ukraine. [Tendentsii rozvytku ta napriamky renovatsii silskykh poselen Ukrainy.] Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Seriia: «Arkhitektura» № 2 (4), P-p. 178-185. (in Ukrainian)

Silnyk O.I. (2022) Trends in the planning of public buildings in rural settlements of Western Ukraine. [Tendentsii rozplanuvannia hromadskoi zabudovy u silskykh poselenniakh Zakhidnoi Ukrainy] K. KNUBA, Issue 63. P-p. 318 - 326. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.63.318-326 (in Ukrainian)

Bamidele, A., 1990, Universal concept of rural development problems: An analysis in Onajide M.O. [Universalna kontseptsiia problem silskoho rozvytku: An analysis in Onajide M.O.] et. fl. P-p. 3-25.(in English).

Tovbych V.V. (2004) The main system principles of formation of multifunctional transport universities. [Holovni systemni pryntsypy formuvannia polifunktsionalnykh transportnykh vuzliv.] Mistobuduvannia ta teryt. planuv. - Vyp. 18. - P-p. 236-244. (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-31

Як цитувати

Данчак , І. ., & Сільник, . О. (2022). ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ СІЛЬСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ЗАБУДОВИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (64), 261–272. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.64.261-272

Номер

Розділ

Статті