РЕКОНСТРУКЦІЯ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ЗЕЛЕНОЇ ПОКРІВЛІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.64.250-260

Ключові слова:

міська екологія, зелений дах, екореконструкція, покрівля, енергоефективність, озеленення, туризм

Анотація

Досліджено проектування малоповерхового житлового будинку з експлуатованою зеленою покрівлею. З метою покращення екологічного стану та туристичної привабливості будівлі в місті Одеса запропонований проект екореконструкції доходного будинку «Родоконакі» з організацією плоскої експлуатованої зеленої покрівлі. Експлуатовані покрівлі можуть бути додатковими публічними просторами, спортивними зонами та місцями для зустрічей. Проаналізовано основні переваги даного рішення, конструктивні особливості, розрахункові навантаження на покрівлю, а також види озеленення. Доведено, що принципи та методи «зеленої покрівлі» необхідно впроваджувати у сучасне будівництво для покращення емоційного стану мешканців, міської екології, розвитку туризму.

Біографії авторів

Людмила Вілінська , Одеська державна академія будівництва та архітектури

кандидат фізико-математичних наук., доцент кафедри фізики

Галина Бурлак , Одеська державна академія будівництва та архітектури

кандидат фізико-математичних наук., доцент кафедри фізики

Посилання

Список джерел

Тимошенко Е. А., Савицкий Н.В. Перспективы сертификации жилых зданий по «зеленым» стандартам в Украине. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. 2016. № 4. С.26 - 34. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpabia_2016_4_5

Бородай С.П., Бородай Д.С., Бородай А.С. , Бородай Я.О. Екологічні технології будівництва у сучасній народній архітектурі північно-східної України. Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. зб. К.: КНУБА. 2021. № 77. С. 85-99. Режим доступу:

http://repo.snau.edu.ua:8080//xmlui/handle/123456789/9205

Сергейчук О.В. Історія та перспективи розвитку норм з енергоефективності будівель в Україні. Енергоефективність в будівництві та архітектурі. К.:КНУБА, 2017. Вип. № 9. 11 с. Режим доступу: https://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/21/2017_9/39.pdf

Sergeychuk O., Martynov V. The definition of the optimal energy-efficient form of the building. International Journal of Engineering and Technology. 2018. 7 (3.2). Рр. 667 - 671. DOI:10.14419/ijet.v7i3.2.14611. Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/326148513_The_Definition_of_the_Optimal_Energy-Efficient_form_of_the_Building

Герасимчук З.В., Аверкина М.Ф. Зарубіжний досвід використання покрівлі типу «зелений дах» в контексті забезпечення стійкого розвитку міста. Збірник наукових праць Буковинського університету. Економічні науки. Чернівці: Книги XXI, 2013. С. 125 - 132. Режим доступу:

www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/znpen_2013_9_12.pdf

Герасимчук З. В. Забезпечення використання відновлювальних джерел енергії в містах та агломераціях. Економічний форум: [наук. журнал]. Луцьк: Луцький НТУ, 2015. № 3. С. 102 - 105. Режим доступу: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/issue/view/27/32

Жук В. М. Запобігання надзвичайним ситуаціям гідрологічного характеру методом зменшення дощових стоків за допомогою систем «зелених» дахів. Вісник Львівського Державного університету безпеки життєдіяльності. 2010. – Том 4, № 1. – С. 112-118 Режим доступу:

https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/Visnuk/article/view/2127

Liu, K. and Baskaran B.. Thermal Performance of Green Roofs Through Field Evaluation. In Proc. Greening Rooftops for Sustainable Communities: Chicago. 2003. № 24. Рр. 1-10. Режим доступу: https://silo.tips/download/thermal-performance-of-green-roofs-through-field-evaluation

Paço T. A. et al. Green Roof Design Techniques to Improve Water Use under Mediterranean Conditions. Urban Science. 2019. V. 3, № 1. P. 14. DOI: 10.3390/urbansci3010014

Романенко І. І. Архітектурно-будівельні конструкції, будівлі та споруди у винаходах: монографія. Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. 417 с. Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/39393/

Bruce D Dvorak. Comparative Analysis of Green Roof Guidelines and Standards In Europe and North America. Journal of Green Building. 2011. № 6(2). Рр. 170-191. DOI:10.3992/jgb.6.2.170

Бакун К. С. Класифікація покриттів в галузі містобудівного застосування. Містобудування та територіальне планування: К.: КНУБА, 2017. Вип. 65. С. 63 - 70. Режим доступу: http://repositary.knuba.edu.ua//handle/987654321/6533

Копылова А.И., Богомолова А.К., Немова Д.В. Энергетическая эффективность здания с применением технологии «зеленая кровля». Строительство уникальных зданий и сооружений. 2016. 10(49). С. 20-34. DOI: 10.18720/CUBS.49.2

Півняк Г.Г. Енергозбереження в промисловому секторі економіки України. Наука та інновації. 2006. Т. 2, №2. С. 76-85. Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/113543

Key-Definitison: Green Roof. 2021. Режим доступу https://worldgreeninfrastructurenetwork.org/key-definition-green-roof/

Кравченко К. С., Плешкановська А. М. Експлуатація покрівель, як додатковий територіальний ресурс, в умовах щільної міської забудови. Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник К.: КНУБА, 2016. Вип. 45. 420с. Режим доступу:

http://repositary.knuba.edu.ua:8080/xmlui/handle/987654321/5267

Дадіверіна Л.М., Комишня А.В. Інженерні, економічні, соціальні та екологічні переваги зеленої покрівлі. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. 2018. № 5. С. 60 - 65.

DOI: 10.30838/J.BPSACEA.2312.271118.60.367

References

Timoshenko E.A. Savickij N.V. (2016). Prospects for certification of residential buildings built according to "green" standards in Ukraine. [Perspektivy sertifikacii zhilyh zdanij po «zelenym» standartam v Ukraine] Vіsnik Pridnіprovs'koї derzhavnoї akademії budіvnictva ta arhіtekturi. №. 4. S. 26-34. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpabia_2016_4_5 (in Russian)

Borodaj S.P., Borodaj D.S., Borodaj A.S. (2021). Ecological construction technologies in the modern folk architecture of northeastern Ukraine. [Ekologіchnі tekhnologії budіvnictva u suchasnіj narodnіj arhіtekturі pіvnіchno-skhіdnoї Ukraїny.] [Elektronyi resurs] Mistobududuvannsa ta terytorialne planuvannia. Vyp. 77. С. 85-99. URL: http://repo.snau.edu.ua:8080//xmlui/handle/123456789/9205. (in Ukrainian)

Sergejchuk O.V. (2017). History and prospects of the development of energy efficiency norms of buildings in Ukraine. [Іstorіya ta perspektivi rozvitku norm z energoefektivnostі budіvel' v Ukraїnі.] Energoefektivnіst' v budіvnictvі ta arhіtekturі.. Vyp. 9. 11 s. URL: https://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/21/2017_9/39.pdf (in Ukrainian)

Sergeychuk O., Martynov V. (2018). The definition of the optimal energy-efficient form of the building. International Journal of Engineering and Technology.. 7 (3.2). S. 667 - 671. DOI:10.14419/ijet.v7i3.2.14611. (in English)

Gerasimchuk Z.V., Averkina M.F. (2013). Foreign experience of using a "green roof" roof in the context of ensuring sustainable development of the city.[Zarubіzhnij dosvіd vikoristannya pokrіvlі tipu «zelenij dah» v kontekstі zabezpechennya stіjkogo rozvitku mіsta.] Zbіrnik naukovih prac' Bukovins'kogo unіversitetu. Ekonomіchnі nauki. Chernіvcі: Knigi XXI, S. 125-132. URL: www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/znpen_2013_9_12.pdf (in Ukrainian)

Gerasimchuk Z. V. (2015). Ensuring the use of renewable energy sources in cities and agglomerations. [Zabezpechennya vikoristannya vіdnovlyuval'nih dzherel energії v mіstah ta aglomeracіyah.] Ekonomіchnij forum: [nauk. zhurnal]. Luc'k: Luc'kij NTU. № 3. S. 102 - 105. URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/issue/view/27/32 (in Ukrainian)

Zhuk V. M. (2010). Prevention of emergency situations of a hydrological nature by the method of reducing rainwater runoff with the help of "green" roof systems. [Zapobіgannya nadzvichajnim situacіyam gіdrologіchnogo harakteru metodom zmenshennya doshchovih stokіv za dopomogoyu sistem «zelenih» dahіv.] Vіsnik L'vіvs'kogo Derzhavnogo unіversitetu bezpeki zhittєdіyal'nostі. Tom 4, № 1. S. 112 – 118. URL: https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/Visnuk/article/view/2127 (in Ukrainian)

Liu, K. and B. Baskaran (2003). Thermal Performance of Green Roofs Through Field Evaluation. In Proc. Greening Rooftops for Sustainable Communities: Chicago. № 24. Р-р. 1-10. URL: https://silo.tips/download/thermal-performance-of-green-roofs-through-field-evaluation (in English)

Paço T. A. et al. (2019). Green Roof Design Techniques to Improve Water Use under Mediterranean Conditions // Urban Science. Vyp. 3. № 1. P. 14. DOI: 10.3390/urbansci 3010014. (in English)

Romanenko І. І. (2015). Architectural and construction structures, buildings and structures in inventions: monograph. [Arkhіtekturno-budіvelnі konstruktsії, budіvlі ta sporudi u vinakhodakh: monografіia.] Kharkіv: KhNUMG іm. O. M. Beketova. 417 s. URL: http://eprints.kname.edu.ua/39393/ (in Ukrainian)

Bruce D Dvorak. (2011). Comparative Analysis of Green Roof Guidelines and Standards In Europe and North America. Journal of Green Building. 6(2). Рр. 170 - 191. DOI:10.3992/jgb.6.2.170 (in English)

Bakun K. S. (2017). Classification of coatings in the field of urban planning application. [Klasifіkacіya pokrittіv v galuzі mіstobudіvnogo zastosuvannya.] Mistobududuvannsa ta terytorialne planuvannia, Vyp. 65. S. 63 - 71. URL: http://repositary.knuba.edu.ua//handle/987654321/6533 (in Ukrainian)

Kopylova A.I., BogomolovaA.K., Nemova D. V. (2016). Energy efficiency of the building using the "green roof" technology. [Energeticheskaya effektivnost' zdaniya s primeneniem tekhnologii «zelenaya krovlya».] Stroitel'stvo unikal'nyh zdanij i sooruzheni.. 10 (49). S. 20 - 34. DOI: 10.18720/CUBS.49.2 (in Russian)

Pіvnyak G.G. (2006). Energy conservation in the industrial sector of the economy of Ukraine. [Energozberezhennya v promislovomu sektorі ekonomіki Ukraїni.] Nauka ta іnnovacії.. Т.2, № 2. S. 76 - 85. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/113543 (in Ukrainian)

Key-Definitison: Green Roof. 2021. URL: https://worldgreeninfrastructurenetwork.org/key-definition-green-roof/ (in English)

Kravchenko K. S., Pleshkanovs'ka A. M. (2016). Operation of roofs as an additional territorial resource in conditions of dense urban development. [Ekspluatacіya pokrіvel', yak dodatkovij teritorіal'nij resurs, v umovah shchіl'noї mіs'koї zabudovi] Suchasnі problemi arhіtekturi ta mіstobuduvannya,. Vyp. 45. 420 s. URL: http://repositary.knuba.edu.ua:8080/xmlui/handle/987654321/5267 (in Ukrainian)

Dadіverіna L. M., Komishnia A. V. (2018). Engineering, economic, social and environmental benefits of a green roof. [Іnzhenernі, ekonomіchnі, sotsіalnі ta ekologіchnі perevagi zelenoї pokrіvlі.] Vіsnik Pridnіprovskoї derzhavnoї akademії budіvnitstva ta arkhіtekturi. № 5. S. 60 - 65. DOI: 10.30838/J.BPSACEA.2312.271118.60.367 (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-31

Як цитувати

Вілінська , Л., Бурлак , Г., & Залогіна , А. (2022). РЕКОНСТРУКЦІЯ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ЗЕЛЕНОЇ ПОКРІВЛІ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (64), 250–260. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.64.250-260

Номер

Розділ

Статті