ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ МОНУМЕНТАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА, СУЧАСНОЇ СКУЛЬПТУРИ ТА МАЛИХ АРХІТЕКТУРНИХ ФОРМ ПРИ ФОРМУВАННІ САДОВО-ПАРКОВОГО ЛАНДШАФТУ ТА БЛАГОУСТРОЮ УРБАНІСТИЧНОГО СЕРЕДОВИЩА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.64.218-238

Ключові слова:

садово-парковий ландшафт, мала архітектурна форма, тераса, альтанка, навіс, амфітеатр, композиція архітектурного середовища, паркова скульптура, монументальне мистецтво, урбаністичний дизайн

Анотація

У статті розглядаються питання виявлення художнього образу ландшафтного середовища, що досягається використанням прийомів архітектурної композиції із застосування малих архітектурних форм, сучасної скульптури та елементів монументального мистецтва. Висвітлюється засоби ландшафтної композиції, як мистецтво розміщення на парковій території різноманітних елементів для створення комфортного середовища за функціональними, екологічними і естетичними вимогами. На прикладі реалізації проектної роботи з благоустрою рекреаційної території біля офісного центру в м. Києві, надаються рекомендації щодо проектування малих архітектурних форм та інтегрування елементів сучасного мистецтва в канву ландшафтного дизайну. Визначаються функціональні особливості елементів благоустрою. Раціональне використання різних типів малих архітектурних форм та відкритих споруд в урбаністичному середовищі, враховуючи економічні складові сучасного будівельного процесу. Розглядається важливість використання та висвітлення філософського та культурологічного значення елементів матеріального мистецтва в урбаністичному дизайні міського середовища. В публікації висвітлено творчий пошук та шляхи вирішення архітектурних задач при проектуванні реконструкції невеликого скверу біля офісного центру за адресою Саперно-Слобідський проїзд, 30 в м. Києві. Реалізація даної проектної роботи була закінчена восени 2021 року. Автори скульптурних композицій, – відомі Українські митці Єгор та Микита Зігура. Архітектурні рішення, - Євген Яновицький. Аналіз проектних рішень наданий з акцентуванням на загальні композиційні прийоми та архітектурні рішення, які можуть бути використані в дизайні відкритих ландшафтних просторів.

Біографії авторів

Євген Яновицький , Київський національний університет будівництва і архітектури

доцент кафедри архітектурного проектування цивільних будівель і споруд

Катерина Галак , Київський національний університет будівництва і архітектури

асистент кафедри архітектурного проектування цивільних будівель і споруд

Посилання

Список джерел:

Нойферт. Будівельне проектування. Bauentwurfslehre // Книжкова літера. 2017. с. 641

ДБН Б.2.2-5:2011 Благоустрій територій // Мінрегіонбуд 2011 р.

Бичковська Л. С. Малі архітектурні форми та декоративне освітлення в зовнішньому благоустрої міста / Л. С. Бичковська, Л. В. Скуміна// Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. – Bип. 3 (39), част. 2. – 2007. – С. 145-151.

Зеленкова А. В. Малі архітектурні та скульптурні форми в дизайні інтер’єрів аеровокзалів / А. В. Зеленкова // Вісник Національного авіаційного університету. 2012. №3 – С. 119-122.

Конституція України. Закон України "Про благоустрій населених пунктів" № 2807-IV від 06.09.2005. – К.: Велес, 2005. – 48 с. – (Серія видань "Офіційний документ"). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2807-15

Обуховська Л. В. Малі архітектурні форми в дизайні середовища: еволюція та сучасні тенденції застосування / Л.В. Обуховська // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – К: КНУБА, 2008 Вип.19 – С. 50-57.

Петришин Г. П. Архітектурна композиція: конспект лекцій / Г. П. Петришин, Ю. В. Ідак, І. Л. Щербаков. – Львів: Растр-7, 2011. – 80 с. іл.

Обуховська Л. В. Поліфункціональність малих архітектурних форм: їх особливості та місце розташування// Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство. Архитектура, 2009 Вип. 8 – С. 75-85.

Обуховська Л. В. Поліфункціональні малі архітектурні форми: взаємозв’язок утилітарних і художніх функцій // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – К: КНУБА, 2009 Вип.22 – С. 464-470.

Благоустрій міста/ Петришин Г. П., Ідак Ю. В., Соснова Н. С., Петровська Ю. Р.// Містобудівне проектування. Частина ІІ.: Проектування структурних елементів міста: навч. посібник / за заг. ред.. Петришин Г. П. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 288 с. – С. 168-222

ДБН В.2.3-5:2017 Вулиці та дороги населених пунктів // Мінрегіонбуд 2017р.

ДБН Б.2.2-12:2019 Планування та забудова територій // Мінрегіонбуд 2019р.

А. А. Тиц и др. Основы архитектурной композиции и проектирования. Издательское объединение «Вища школа» 1976.

Бархин Б. Г. «Методика архитектурного проектирования» Стройиздат, Москва 1969.

ДБН В.2.2-40:2018. Інклюзивність будівель і споруд Основні положення// Мінрегіонбуд 2018р.

Ландшафтная архитектура. Краткий справочник архитектора. Под ред. Родичкина И.Д. Киев, Будивельник, 1990. 336 с.

Липа О.Л. Визначні сади і парки України та їх охорона. Київ, Видавництво Київського університету, 1960 р. 176 с.

Ruban L. Value determination of water systems in historic gardens as the foundation of garden art works. Technical transactions, Architecture. Cracow: Politechnika Krakowska, (Polytechnic Cracowska). 2014. Issue 5-A (10), Part 1. P. 61-67. https://doi.org/10.4467/2353737XCT.14.145.3233

Themery T. Guide de Sophiowka, surnomme la merveille de l'Ukraine. Odessa, 1846.

Всеєвропейська стратегія збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, 25.10.1995р.: URL: https://ips.ligazakon.net/document/MU95454 (дата звернення: 25.05.2022).

Дударець В. Формування малих архітектурних форм в дизайні ландшафту / В. Дударець // Народознавчі зошити. – № 1 (109)/2013. – С. 179-183.

Alyn Griffiths. Parc de la Villette is the "largest deconstructed building in the world"// https://www.dezeen.com/2022/05/05/parc-de-la-villette-deconstructivism-bernard-tschumi/. - 5 May 2022.

References

Nojfert. (2017). Construction design [Budivel`ne proektuvannya. Bauentwurfslehre] // Knyzhkova litera. 641 p. (in Ukrainian).

DBN B.2.2-5:2011 Improvement of territories [Blagoustrij terytorij]// Minregionbud 2011. (in Ukrainian).

Bychkovs`ka L. S. (2007). Small architectural forms and decorative lighting in exterior improvement of the city [Mali arhitekturni formy ta dekoratyvne osvitlennya v zovnishnomu blagoustroyi mista] / L. S. Bychkovs`ka, L. V. Skumina // Visnyk Nacional`nogo universytetu vodnogo gospodarstva ta pryrodokory`stuvannya. – Vyp. 3 (39), chast. 2, – P-p. 145-151. (in Ukrainian).

Zelenkova A. V. (2012). Small architectural and sculptural forms in designinteriors of airports [Mali arhitekturni ta skul`pturni formy v dyzajni inter'yeriv aerovokzaliv] / A. V. Zelenkova// Visnyk Nacional`nogo aviacijnogo universytetu. - Vyp.3, – P-p. 119-122. (in Ukrainian).

Konstytuciya Ukrayiny. Zakon Ukrayiny Constitution of Ukraine. Law of Ukraine "On the improvement of the population points" ["Pro blagoustrij naselenyh punktiv"] # 2807-IV vid 06.09.2005. – K.: Veles, 2005, – 48 p. – (Seriya vydan` "Oficijnyj dokument"). [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2807-15. (in Ukrainian).

Obuhovs`ka L. V. (2008). Small architectural forms in environment design: evolution and modern application trends [Mali arxitekturni formy v dyzajni seredovyshha: evolyuciya ta suchasni tendenciyi zastosuvannya / Obuxovs`ka L. V.] // Suchasni problemy arhitektury ta mistobuduvannya. – Kyyiv: KNUBA, Vyp.19, – 592 p. – P-p. 50-57. (in Ukrainian).

Petryshyn G. P. (2011). Architectural composition: lecture notes [Arhitekturna kompozyciya: konspekt lekcij]/ G. P. Petryshyn, Yu. V. Idak, I. L. Shherbakov. – L`viv: Rastr-7, – 80 p. il. (in Ukrainian).

Obuhovs`ka L. V. (2009). Polyfunctionality of small architectural forms: their features and location [Polifunkcional`nist` malyh arhitekturnyh form: yih osoblyvosti ta misce roztashuvannya]// Visny`k Harkivs`koyi derzhavnoyi akademiyi dyzajnu i mystecztv. Mystecztvoznavstvo. Arhytektura, Vyp.8, – P-p 75-85. (in Ukrainian).

Obuhovska L. V. (2009). Multifunctional small architectural forms: the relationship between utilitarian and artistic functions [Polifunkcional`ni mali arhitekturni formy :vzayemozvzyazok utylitarnyh i hudozhnih funkcij]// Suchasni problemy arhitektury ta mistobuduvannya. – K: KNUBA, Vyp. 22, – P-p 464-470. (in Ukrainian).

Blagoustrij mista / Petryshyn G. P., Idak Yu. V., Sosnova N. S., Petrovs`ka Yu. R (2017). Urban planning. Part II.: Designing structural elements of the city: teaching. Manual [Mistobudivne proektuvannya. Chastyna II.: Proektuvannya strukturnyh elementiv mista: navch. posibnyk] / za zag. red.. Petryshyn G. P. – L`viv: Vydavnycztvo L`vivskoyi politehniky, – 288 p. – P-p. 168-222. (in Ukrainian).

DBN V.2.3-5:2017 Streets and roads of populated points [Vulyci ta dorogy naselenyh punktiv] // Minregionbud 2017. (in Ukrainian).

DBN B.2.2-12:2019 Planning and development of territories [Planuvannya ta zabudova terytorij] // Minregionbud 2019/ (in Ukrainian).

A. Tycz y dr. Fundamentals of architectural composition and desig [Osnovy arhytekturnoj kompozycyy y proektyrovanyya] Yzdatel`skoe obydynenye «Vyshha shkola» 1976. (in Russian).

Barhyn B. G. (1969). «Method of architectural design» [«Metodyka arhytekturnogo proektyrovanyya»] Strojyzdat, Moskva. (in Russian).

DBN V.2.2-40:2018. Inclusive building and construction [Inklyuzyvnist` budivel` i sporud] Osnovni polozhennya].// Minregionbud 2018. (in Ukrainian).

Landscape architecture. Architect's Quick Reference Guide [Landshaftnaya arhytektura. Kratkyj spravochnyk arhytektora]. Pod red. Rodychkyna Y. D. Kyev, Budyvel`nyk, 1990. 336 p. (in Russian).

Lypa O. L. (1960). Notable gardens and parks of Ukraine and their protection [Vyznachni sady i parky Ukrayiny ta yih ohorona]. Kyyiv, Vydavnycztvo Kyyivskogo universytetu, 176 p. (in Ukrainian).

Ruban L. (2014). Value determination of water systems in historic gardens as the foundation of garden art works. Technical transactions, Architecture. Cracow: Politechnika Krakowska, (Polytechnic Cracowska). Issue 5-A(10), Part 1. P-p. 61-67. https://doi.org/10.4467/2353737XCT.14.145.3233. (in English).

Themery T. (1846). Guide de Sophiowka, surnomme la merveille de l'Ukraine. Odessa. (in English).

All-European strategy for the conservation of biological and landscape diversity [Vseyevropejs`ka strategiya zberezhennya biologichnogo ta landshaftnogo riznomanittya], 25.10.1995. URL: https://ips.ligazakon.net/document/MU95454 (data zvernennya: 25.05.2022). (in Ukrainian).

V. Dudarecz` (2013). Formation of small architectural forms in design landscape [Formuvannya malyh arhitekturnyh form v dyzajni landshaftu / V. Dudarecz Formation of small architectural forms in design landscape] // Narodoznavchi zoshyty. – # 1 (109), – P-p. 179-183. (in Ukrainian).

Alyn Griffiths. (2022). Parc de la Villette is the "largest deconstructed building in the world" // https://www.dezeen.com/2022/05/05/parc-de-la-villette-deconstructivism-bernard-tschumi/. - 5 May 2022.

Опубліковано

2022-08-31

Як цитувати

Яновицький , Є., & Галак , К. (2022). ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ МОНУМЕНТАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА, СУЧАСНОЇ СКУЛЬПТУРИ ТА МАЛИХ АРХІТЕКТУРНИХ ФОРМ ПРИ ФОРМУВАННІ САДОВО-ПАРКОВОГО ЛАНДШАФТУ ТА БЛАГОУСТРОЮ УРБАНІСТИЧНОГО СЕРЕДОВИЩА. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (64), 218–238. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.64.218-238

Номер

Розділ

Статті