ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМАТИКИ ПРОСТОРОВИХ КОНФЛІКТІВ У МІСТАХ (НА ПРИКЛАДІ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОТГ)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.64.209-217

Ключові слова:

конфлікти, просторові конфлікти, сторони конфлікту, врегулювання просторових конфліктів, Івано-Франківська ОТГ

Анотація

В статті розглянуто особливості виникнення просторових конфліктів, проведено розподіл конфліктів по типах, проаналізовано основні причини виникнення та врегулювання просторових конфліктів у містах на прикладі Івано-Франківської ОТГ. Визначено чинні нормативно-правові і законодавчі акти по врегулюванню просторових конфліктів.

Біографія автора

Василь Стовбан , Заклад вищої освіти «Університет Короля Данила»

аспірант кафедри архітектури та будівництва

Посилання

Список використаних джерел:

Закон України «Про охорону навколишнього середовища» від 25.06.1991 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/1264-12 (дата звернення: 12.08.2022).

Земельний кодекс України. Редакція станом від 14.09.2022 URL: https://wiki.legalaid.gov.ua/index, https://zakon.rada.gov.ua/go/2768-14 (дата звернення: 12.08.2022).

Конфліктологія. Ємельяненко Л. М., Петюх В. М., Торгова Л.В., Гриненко А. М. Навч. посіб. К.: КНЕУ, 2003. -315 с.

Концепція публічного управління у сфері містобудівної діяльності. Децентралізація державного управління у сфері містобудування від 2019 р. URL: http://www.vin.gov.ua/images/doc/vin/dep-dmba/news/ Conc.pdf (дата звернення: 12.08.2022).

Стратегії сталого розвитку: навч. посіб. / В.В. Добровольский, Є.М. Безсонов, Г.В. Нєпєіна, Д.О. Крисінська, Н.А. Сербулова. – Миколаїв: Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2021. – 160 с.

Шкабаро В.М., Білицька Н. Нормативно-правове забезпечення механізму функціонування міст в Україні. URL: http://legal.duan.edu.ua/ images/stories/Files/2015/9.pdf (дата звернення: 12.08.2022).

Синдром NIMBY у просторі Львова. Постановка питання / М. М. Габрель // Містобудування та територіальне планування. - 2012. - Вип. 44. - С. 83-89. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ MTP_2012_44_14

Право на місто: як громада має брати участь у міському плануванні від 2017 р. URL: https://cedos.org.ua/researches/pravo-na-misto-iak-hromada-maie-braty-uchast-u-miskomu-planuvanni/.

References

Law of Ukraine "On Environmental Protection" dated June 25/1991 [Zakon Ukrainy «Pro okhoronu navkolyshnoho seredovyshcha» vid June 25/1991] URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/1264-12 (in Ukrainian).

Land Code of Ukraine. Editing as of 09/14/2022. [Zemelnyi kodeks Ukrainy. Redaktsiia stanom vid 14.09.2022]URL: https://wiki.legalaid.gov.ua/index, https://zakon.rada.gov.ua/go/2768-14 (in Ukrainian).

Conflictology. 2003. [Conflictology]. Yemelianenko L.M., Petyukh V.M., Torgova L.V., Grinenko A.M. Education manual - K.: KNEU, - 315 p. (in Ukrainian).

The concept of public management in the field of urban planning. Decentralization of state administration in the field of urban planning from (2019). [Kontseptsiia publichnoho upravlinnia u sferi mistobudivnoi diialnosti. Detsentralizatsiia derzhavnoho upravlinnia u sferi mistobuduvannia vid 2019 r.] / URL: http://www.vin.gov.ua/images/doc/vin/dep-dmba/news/ Conc.pdf (in Ukrainian).

Strategies of sustainable development. (2021) [Stratehii staloho rozvytku]: navch. posib. / V. V. Dobrovolskyi, Ye. M. Bezsonov, H. V. Niepieina, D.O. Krysinska, N.A. Serbulova. – Mykolaiv: Vyd-vo ChNU im. Petra Mohyly. – 160 s. (in Ukrainian).

Shkabaro V.M., Bilytska N. Normative and legal support of the mechanism of functioning of cities in Ukraine. (2015) [Normatyvno-pravove zabezpechennia mekhanizmu funktsionuvannia mist v Ukraini]. URL: http://legal.duan.edu.ua/ images/stories/Files/2015/9.pdf (in Ukrainian).

NIMBY syndrome in Lviv. Posing the question [Syndrom NIMBY u prostori Lvova. Postanovka pytannia] / M. M. Gabrel // Urban planning and territorial planning. - 2012. - Issue 44. - pp. 83-89. - Access mode: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ MTP_2012_44_14 (in Ukrainian).

The right to the city: how the community should participate in urban planning from 2017. [Pravo na misto: yak hromada maie braty uchast u miskomu planuvanni vid 2017] URL: https://cedos.org.ua/researches/pravo-na-misto-iak-hromada-maie-braty-uchast-u-miskomu-planuvanni/ (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-31

Як цитувати

Стовбан , В. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМАТИКИ ПРОСТОРОВИХ КОНФЛІКТІВ У МІСТАХ (НА ПРИКЛАДІ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОТГ). Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (64), 209–217. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.64.209-217

Номер

Розділ

Статті