ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕНДЕНЦІЇ АРХІТЕКТУРНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЖИТЛОВО-ГРОМАДСЬКИХ ЦЕНТРІВ ВЕЛИКИХ МІСТ

Автор(и)

  • Володимир Приймак Київський національний університет будівництва і архітектури, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8584-7240

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.64.194-208

Ключові слова:

містобудівна структура, громадські центри, житлові комплекси, архітектурна типологія житлових і громадських комплексів, архітектурно-художня виразність центрів міст, відбудова міського середовища, реконструкція, реновація і пристосування, сталий розвиток

Анотація

 

У статті розглядаються проблеми архітектурно-містобудівної організації житлово-громадських комплексів на сучасному етапі урбанізації. На основі ретроспективного аналізу теоретичних джерел, наукових досліджень та проектної практики автора в частині формування громадських центрів великих міст за останні 50 років, зроблено висновки щодо перспективності деяких тенденцій в формуванні таких центрів.

Висвітлено деякі напрямки трансформації урбаністичного середовища на межі 20 і початку 21 століття в Україні на прикладі м. Києва. Сформульовані перспективні тенденції можливих напрямків трансформації типології громадських центрів і житлових комплексів. Розглянуто можливість відбудови, реконструкції і розвитку архітектурно-містобудівної структури наших міст в пост-кризовий період. Наведено номенкалатуру житлово-громадських центрів великих міст, як основних структурних вузлів міста в єдності з прилеглою системою населених місць. Зроблені висновки по можливим напрямкам трансформації історичної забудови та пост-індустріальних споруд під громадську та житлову функцію.

Біографія автора

Володимир Приймак , Київський національний університет будівництва і архітектури

 кандидат архітектури, доцент кафедри Архітектурного проектування цивільних будинків та споруд

Посилання

Список джерел

Альдо Росси. Архитектура города. М.: Strelka Press. 2015. 264 p.

Чарльз А. Дженкс. Язык архитектуры постмодернизма». М.: СИ. 1985. 135 с.

Дені Руссо, Жорж Возей. Благоустрій міста. К.: Основи, 1995. 105 с.

Девід Гарві. Бунтівні міста. Від права на місто до міської революції. Київ: Медуза, 2021. 295 с.

Френк Ллойд Райт. Исчезающий город. М.: Strelka Press, 2016. 180 с.

Річарл Сіннетт. Будувати і жити: етика міст/ Річард Сеннетт. Київ: Кенекшенс, 2021. 336 с.

Йен Гейл. Міста для людей. К.: Основи, 2018. 280 с.

Джейн Джекобс. Смерть и жизнь больших американских городов. М.: Новое издательство. 2011. 460 с.

Рейнір де Грааф. Чотири стіни і дах. Складна природа простої професії. К.: Кенекшенс. 2019. 448 с.

Колхас Рем. Нью-Йорк вне себя. Ретроспективній манифест Манхеттена. М.: Strelka Press. 2013. 336 с.

Колхас Рем. Гигантизм или проблема большого. Город-генерик. Мусорное пространство. М.: ООО «Арт Гид», 2015. 115 с.

Урсула Клеєфіш-Йобст, Петер Коддерман, Карен Юнг. Усім потрібне житло. Справедливе, соціальне, доступне / У. Клеєфіш-Йобст. П. Коллерман, К. Юнг. К.: Кенекшенс, 2020. 240 с.

Нормативно-методичні основи архітектурного проектування громадських будівель і споруд: навчальний посібник / Куцевич В.В.. Бридня Л.Ю., Рогожникова О.Є.; за загальною редакцією В.В. Куцевича. – К.: КНУБА, 2016. 112 с.

Приймак В.В. Английская готика. Гостиница «Андреевская». В кн.: Єрофалов-Пилипчак Б.Л. Архітектура незалежного Києва. Сторінками архітектурного часопису А.С.С. т.2. – К.: А+С, 2020. 62-65 с.

Приймак В.В. Архитектурно-пространственное развитие общегородского центра крупнейшего города / на примере г. Киева / – В сб. Строительство и архитектура. Жилые дома и здания общественного назначения. Вып. 19. Киев, Будівельник, 1983, 30 – 32 с.

Приймак В.В. Открытые, публичные пространства – основа архитектурнойй коммуникации в городе. К.: “The architect”, № 21, 2/2010. 9 с.

Planning cities: Legasy and portent. London, W. Houghton – Evans, 1978. 187 p.

Трубина Е.Г. Город в теории: опыты осмысления пространства. М.: Новое литературное обозрение. 2011. 520 с.

References

Aldo Rossi. (2015) Architecture of the City. [Arkhytektura horoda] Moscow. Strelka Press, 264 p. (In Russian).

Charlles A. Jencks. (1985) The language of post-modern architecture. [Yazyk arkhytektury postmodernyzma] Moscow. Stroyizdat. 135 p. (In Russian).

Denis Roussea, Georges Vauzelles. (1995) L’amenagement Urbain. [Blahoustriy mista] K.: Osnovy, 105 p.(In Ukrainian).

David Harvey. (2021) Rebel Cities. From the Right to the City to Urban Revolution. [Buntivni mista. Vid prava na misto do misʹkoyi revolyutsiyi.] Kyiv: Meduza, 295 p. (In Ukrainian).

Frank Lloyd Wright. (2016) The Disappearing City. Moscow. [Yschezayushchyy horod.] Strelka Press, 180 p. (In Russian).

Richard Sennett. (2021) Building and Dwelling Ethics for the City. [Buduvaty i zhyty: etyka mist] Kyiv. Canactions, 368 p. (In Ukrainian).

Jan Gehl. (2018) Making Cities for People. [Mista dlya lyudey.] Kyiv. Osnovy, 280 p. (In Ukrainian).

Jane Jacobs. (2011) The Death and Life of Great American Cities. Moscow. [Smertʹ y zhyznʹ bolʹshykh amerykanskykh horodov.] New Publishing, 460 p. (In Russian).

Reiner de Graaf. (2019) Four walls and a roof: The complex nature of a simple profession. [Chotyry stiny i dakh. Skladna pryroda prostoyi profesiyi.] Kyiv. Canactions, 448 p. (In Ukrainian).

Rem Koolhaas. (2013) Delirious New York: A Retrospective Manifesto for Manhattan. [New-York vne sebya. Retrospektyvniy manyfest Mankhettena.] Moscow. Strelka Press, 336 p. (In Russian).

Rem Koolhaas. (2015) Bigness or the problem of large. Generic City. [Hyhantyzm yly problema bolʹshoho. Horod-heneryk. Musornoe prostranstvo.] Moscow. Art Guide editions, 84 p. (In Russian).

Ursula Kleefisch-Jobst, Peter Koddermann, Karen Jong. (2020) Alle wollen wohmen. Sozial. Bezahibar. [Usim potribne zhytlo. Spravedlyve, sotsialʹne, dostupne] Kyiv. Canactions, 240 p. (In Ukrainian).

Kutcevich V., Brydnia L., Rogoghnykova О. / edition Kutcevich V. (2016). Normative and methodical foundations of architectural design of public buildings and structures: study guide [Normatyvno-methodychny osnovy architekturnogo proektuvannia gromadskykh budyvel I sporud] Кyiv. KNUBA. 112 p. (In Ukrainian).

Pryimak V. (2020) English gothic. Hotel Anryivsky. / Architecture of independent Kyiv. [Anglyiska gotyka. Gotel Andryivsky. Arcytektura nezaleghnogo Kyeva.] Pages of an architectural magazine. А.С.С. v.2. – К.: А+С, 62-65 p. (In Russian).

Pryimak V. (1983). Architectural and spatial development of the city center of the largest city /on the example of Kyiv/. [Arkhitekturno-prostranstvennoye razvitiye obshchegorodskogo tsentra krupneyshego goroda /na primere g. Kiyeva/.] - On Sat. Construction and architecture. Issue 19. Residential and public buildings. Kyiv, Budyvelnik. 30-32 p. (In Russian).

Pryimak V. (2010). Open, public spaces are the basis of architectural communication in the city. [Otkrytyye, publichnyye prostranstva – osnova arkhitekturnoy kommunikatsii v gorode.]. Кyiv. “The architect”, №21, 9 p. (In Russian).

Planning cities: Legasy and portent. London, W. Houghton – Evans, 1978. 187 p. (In English).

Trubyna E. (2011). City in theory: experiences of understanding space. [Horod v teoryi: opyty osmyslenia prostranstva.] Moscow: New Literary Review, 520 p. (In Russian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-31

Як цитувати

Приймак , В. (2022). ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕНДЕНЦІЇ АРХІТЕКТУРНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЖИТЛОВО-ГРОМАДСЬКИХ ЦЕНТРІВ ВЕЛИКИХ МІСТ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (64), 194–208. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.64.194-208

Номер

Розділ

Статті