ФЕНОМЕН ЖИТТЄСТІЙКОСТІ ЯК СКЛАДОВА РОЗВИТКУ УРБОЕКОСИСТЕМ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.64.179-193

Ключові слова:

життєстійкість, урбоекосистема, урбоекологічні фактори, сталий розвиток, збалансований розвиток, планувальна організація територій, безпека

Анотація

Стаття присвячена дослідженню феномену життєстійкості як складової розвитку урбоекосистем. В сучасних умовах глобалізації та гіперурбанізації забезпечення сталого розвитку та життєстійкості територій населених пунктів і містобудівних систем набуває особливої актуальності зокрема і в Україні. Пріоритетними завданнями в сфері містобудування і територіального планування відповідно до цілей сталого розвитку на період 2016-2030 років є забезпечення безпеки, життєстійкості та екологічної стійкості міст і населених пунктів. Головна увага приділена пошуку оптимальних і ефективних шляхів розвитку і функціонування урбоекосистем, як комплексної проблеми: природної, соціальної, техногенної, безпекової, нормативно-правової та організаційної.

Біографія автора

Руслан Жирак , ЗВО «Університет Короля Данила»

старший викладач кафедри архітектури та будівництва

Посилання

Перелік використаних джерел:

Бурик З.М. Державне регулювання сталого розвитку України: теорія та практика [Текст]: монографія / З.М. Бурик. — Львів: Вид-во Простір-М, 2017. — 384 c.

Васильєва О.І., Васильєва Н.В. Концептуальні засади сталого розвитку територріальних громад. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/8_2018/17.pdf (дата звернення 26.08.2022).

Весна А.В. Глобальні концепції як фактор розвитку сучасної архітектури: дис…канд. архітектури: 18.00.01 / Харківський національний університет будівництва та архітектури. Харків, 2018. 259 с.

Габрель М.М. Просторова організація містобудівних систем / М.М. Габрель. – К.: Видавничий дім А.С.С., 2004. – 400 с.

Голубець М.А. Концептуальні засади сталого розвитку гірського регіону / М.А. Голубець, П.С. Гнатів, М.П. Козловський та ін. – Львів: Вид-во "Поллі", 2007. – 288 с.

Декларація Ріо-де-Жанейро з навколишнього середовища та розвитку. URL: https://ips.ligazakon.net/document/MU92340 (дата звернення: 26.08.2022).

Дем’янюк А.В. Сучасні підходи до забезпечення сталого розвитку територій в Україні. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/13_ukr/181.pdf (дата звернення: 26.08.2022).

Жирак Р.М. Керований розвиток малих поселень рекреаційного профілю Івано-Франківщини / Р. М. Жирак // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. К., КНУБА, 2019. Вип. 55. С. 227-243.

Жирак Р. М. Особливості просторової структури гірських поселень рекреаційного профілю Українських Карпат: урбоекологічний аспект / Р. М. Жирак // Містобудування та територіальне планування. – 2021. – Вип. 78. С. 224-235.

Замула І. В., Давидова І. В., Кірейцева Г. В., Корбут М. Б., Травін В. В. Стратегія сталого розвитку: еколого-економічний аспект. Навч. посібник. – Житомир: ЖДТУ, 2017. – 200 с.

Ілляшенко К.В. Сталий розвиток міста як результат соціального партнерства держави, бізнесу та партнерства. URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2009_6_3/pdf/238-242.pdf (дата звернення: 26.08.2022).

Касіянчук В.Д., Жирак Р.М. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник. – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2022. – 172 с.

Клюшниченко Є.Є. Соціально-економічні основи планування та забудови міст / Є.Є. Клюшниченко. – К.: Укрархбудінформ, 1999. – 348 с.

Ковалевська А.В., Зеленський С.В. Стійкий розвиток міст: сутність поняття та передумови впровадження. URL: https://openarchive.nure.ua/bitstream/document/10358/3/PK_SoEk_2017.pdf (дата звернення: 26.08.2022).

Конституція України [Електронний ресурс]: Закон України від 28.06.1996 No 254к/96-ВР // Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.uaЛaws/show/254к/96-вр (дата звернення: 26.08.2022).

Концепція сталого розвитку населених пунктів. Схвалена Постановою Верховної Ради України від 24 грудня 1999 р. № 1359-XIV. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1359-xiv (дата звернення: 26.08.2022).

Кучерявий В.П. Урбоекологія. / В.П. Кучерявий. – Львів: вид-во « Світ», 1999. – 320 с.

Лелеченко А.П. Феномен поняття «сталий розвиток». URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1649 (дата звернення: 26.08.2022).

Мозговий А.А. Сталий розвиток міст: передумови та суперечності. URL: http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/148166/58-61.pdf?sequence=1 (дата звернення: 26.08.2022).

Патинська М.М. Формування категорії «сталий розвиток територіальних громад» в умовах євроінтеграційної перспективи. URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/27362/1/P.32-33.pdf (дата звернення: 26.08.2022).

Петраковська О. С. Стале землекористування – індикатор сталого розвитку населених пунктів. URL: https://repositary.knuba.edu.ua/bitstream/handle/987654321/9410/200829-253-258.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення: 26.08.2022).

Планування і забудова територій: ДБН Б.2.2-12:2018 – [Чинний від 2018-09-01]. – К.: Мінрегіон України, 2018. – 179 с.

Програма ХХІ. URL: www.un.org/russian/conferen/wssd/agenda21 (дата звернення: 26.08.2022).

Про Генеральну схему планування території України: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. № 1291. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3059-14 (дата звернення: 26.08.2022).

Про затвердження Концепції сталого розвитку населених пунктів: Постанова Верховної Ради України від 24 груд. 1999 р. № 1359-XIV. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1359-14 (дата звернення: 26.08.2022).

Про основи містобудування: Закон України від 16.11.1992 р. № 2780-XII. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2780-12 (дата звернення: 26.08.2022).

Про регулювання містобудівної діяльності: Закон України від 17.02.2011 URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3038-17 (дата звернення: 26.08.2022).

Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року: Указ Президента України від 30.09.2019 № 722/2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text (дата звернення: 26.08.2022).

Резолюція Генеральної Асамблеї ООН, яка проголошує «десятиліття відродження і сталого розвитку» URL: http://www.un.org.ua/ua/informatsiinyi-tsentr/news/2205-2007-11-19-19-04-21-oon-progoloshue-desyatilittya (дата звернення: 26.08.2022).

Стратегії сталого розвитку: навч. посіб. / В.В. Добровольский, Є.М. Безсонов, Г.В. Нєпєіна, Д.О. Крисінська, Н.А. Сербулова. – Миколаїв: Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2021. – 160 с.

Титаренко Т.М., Ларіна Т.О. Життєстійкість особистості: соціальна необхідність та безпека. URL: https://lib.iitta.gov.ua/9065/1/Zhiznestoykost_lichnosti.pdf (дата звернення: 26.08.2022).

Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових змін: монографія / за ред. К. Мезенцева, Я. Олійника, Н. Мезенцевої. – Київ: Видавицтво «Фенікс», 2017. – 438 с.

Франчук Г.М. Урбоекологія і техноекологія: підручник / Г. М. Франчук, О. І. Запорожець, Г. І. Архіпова. — К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2011. — 496 с.

Шкабаро В.М., Білицька Н. Нормативно-правове забезпечення механізму функціонування міст в Україні. URL: http://legal.duan.edu.ua/images/stories/Files/2015/9.pdf (дата звернення: 26.08.2022).

Цілі сталого розвитку 2016-2030. URL: http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku (дата звернення: 26.08.2022).

Цілі сталого розвитку та Україна. URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/cili-stalogo-rozvitku-ta-ukrayina (дата звернення: 26.08.2022).

References

Buryk Z.M. (2017). State regulation of sustainable development of Ukraine: theory and practice. [Derzhavne rehuliuvannia staloho rozvytku Ukrainy: teoriia ta praktyka] [Tekst]: monohrafiia / Z.M. Buryk. — Lviv: Vyd-vo Prostir-M. – 384 s. (in Ukrainian).

Vasylieva O.I., Vasylieva N.V (2018). Conceptual principles of sustainable development of territorial communities. [Kontseptualni zasady staloho rozvytku terytorrialnykh hromad]. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/8_2018/17.pdf. (in Ukrainian).

Vesna A.V. (2018)/ Global concepts as a factor in the development of modern architecture. [Hlobalni kontseptsii yak faktor rozvytku suchasnoi arkhitektury]: dys…kand. arkhitektury: 18.00.01 / Kharkivskyi natsionalnyi universytet budivnytstva ta arkhitektury. Kharkiv. 259 s. (in Ukrainian).

Gabrel M.M. (2004). Spatial organization of urban systems. [Prostorova organizaciya mistobudivnyh sistem]. Monogr. NAN Ukrayini. In-t region. doslidzh. – K.: Vyd. dim A.S.S. – 400 s. (in Ukrainian).

Holubets M.A. (2007). Conceptual principles of sustainable development of the mountain region. [Kontseptualni zasady staloho rozvytku hirskoho rehionu] / M.A. Holubets, P.S. Hnativ, M.P. Kozlovskyi ta in. – Lviv: Vyd-vo "Polli". – 288 s. (in Ukrainian).

Declaration of Rio de Janeiro on environment and development. [Deklaratsiia Rio-de-Zhaneiro z navkolyshnoho seredovyshcha ta rozvytku]. URL: https://ips.ligazakon.net/document/MU92340 (in Ukrainian).

Demianiuk A.V. (2017). Modern approaches to ensuring sustainable development of territories in Ukraine. [Suchasni pidkhody do zabezpechennia staloho rozvytku terytorii v Ukraini]. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/13_ukr/181.pdf (in Ukrainian).

Zhyrak R.M. (2019). Managed development of small recreational settlements in the Ivano-Frankivsk region. [Kerovanyi rozvytok malykh poselen rekreatsiinoho profiliu Ivano-Frankivshchyny] / R. M. Zhyrak // Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia. K., KNUBA. Vyp. 55. S. 227-243. (in Ukrainian).

Zhyrak R. M. (2021). Features of the spatial structure of mountain settlements of the recreational profile of the Ukrainian Carpathians: urban-ecological aspect. [Osoblyvosti prostorovoi struktury hirskykh poselen rekreatsiinoho profiliu Ukrainskykh Karpat: urboekolohichnyi aspekt] / R. M. Zhyrak // Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia. Vyp. 78. S. 224-235. (in Ukrainian).

Zamula I.V., Davydova I.V., Kireitseva H.V., Korbut M. B., Travin V. V. (2017). Sustainable development strategy: ecological and economic aspect. [Stratehiia staloho rozvytku: ekoloho-ekonomichnyi aspekt]. Navch. posibnyk. – Zhytomyr: ZhDTU. – 200 s. (in Ukrainian).

Illiashenko K.V. (2009). Sustainable development of the city as a result of social partnership of the state, business and partnership. [Stalyi rozvytok mista yak rezultat sotsialnoho partnerstva derzhavy, biznesu ta partnerstva]. URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2009_6_3/pdf/238-242.pdf (in Ukrainian).

Kasiianchuk V.D., Zhyrak R.M. (2022). Life safety. [Bezpeka zhyttiediialnosti]: Navchalnyi posibnyk. – Ivano-Frankivsk: Vydavets Kushnir H.M. – 172 s. (in Ukrainian).

Kliushnychenko Ye.Ie. (1999). Socio-economic basis of city planning and construction. [Sotsialno-ekonomichni osnovy planuvannia ta zabudovy mist]. – K.: Ukrarkhbudinform. – 348 s. – (in Ukrainian).

Kovalevska A.V., Zelenskyi S.V. (2017). Sustainable development of cities: the essence of the concept and prerequisites for implementation. [Stiikyi rozvytok mist:sutnist poniattia ta peredumovy vprovadzhennia]. URL: https://openarchive.nure.ua/bitstream/document/10358/3/PK_SoEk_2017.pdf (in Ukrainian).

Constitution of Ukraine. (1996). [Konstytutsiia Ukrainy [Elektronnyi resurs]]: Zakon Ukrainy vid 28.06.1996 No 254k/96-VR // Verkhovna Rada Ukrainy. URL: http://zakon2.rada.gov.uaLaws/show/254k/96-vr (in Ukrainian).

Concept of sustainable development of settlements. (1999). [Kontseptsiia staloho rozvytku naselenykh punktiv]. Skhvalena Postanovoiu Verkhovnoi Rady Ukrainy vid 24 hrudnia 1999 r. № 1359-XIV. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1359-xiv (in Ukrainian).

Kucheriavyi V.P. (1999). Urboecology. [Urboekolohiia]. – Lviv: vyd-vo «Svit». – 320 s. (in Ukrainian).

Lelechenko A.P. (2017). The phenomenon of the concept of "sustainable development". Fenomen poniattia «stalyi rozvytok». URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=164919. (in Ukrainian).

Mozghovyi A.A. (2014). Sustainable development of cities. [Stalyi rozvytok mist: peredumovy ta superechnosti]. URL: http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/148166/58-61.pdf?sequence=1. (in Ukrainian).

Patynska M.M. (2019). Formation of the category "sustainable development of territorial communities" in the conditions of the European integration perspective. [Formuvannia katehorii «stalyi rozvytok terytorialnykh hromad» v umovakh yevrointehratsiinoi perspektyvy]. URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/27362/1/P.32-33.pdf. (in Ukrainian).

Petrakovska O. S. (2008). Sustainable land use – an indicator of sustainable development of settlements. [Stale zemlekorystuvannia – indykator staloho rozvytku naselenykh punktiv]. URL: https://repositary.knuba.edu.ua/bitstream/handle/987654321/9410/200829-253-258.pdf?sequence=1&isAllowed=y. (in Ukrainian).

Planning and development of territories. (2018). [Planuvannia i zabudova terytorii]: DBN B.2.2-12:2018 – [Chynnyi vid 2018-09-01]. – K.: Minrehion Ukrainy. – 179 s. (in Ukrainian).

Program XXI (1992). [Prohrama XXI]. URL: www.un.org/russian/conferen/wssd/agenda21 (in Ukrainian).

On the General Scheme of Planning of the Territory of Ukraine. (2002). [Pro Heneralnu skhemu planuvannia terytorii Ukrainy]: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 29 serpnia 2002 r. № 1291. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3059-14. (in Ukrainian).

On the approval of the Concept of sustainable development of settlements. (1999). [Pro zatverdzhennia Kontseptsii staloho rozvytku naselenykh punktiv]: Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy vid 24 hrud. 1999 r. № 1359-XIV. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1359-14. (in Ukrainian).

On the basics of urban planning. (1992). [Pro osnovy mistobuduvannia]: Zakon Ukrainy vid 16.11.1992 r. № 2780-XII. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2780-12 (in Ukrainian).

On regulation of urban planning activities. (2011). [Pro rehuliuvannia mistobudivnoi diialnosti]: Zakon Ukrainy vid 17.02.2011 URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3038-17 (in Ukrainian).

On the Sustainable Development Goals of Ukraine for the period until 2030. (2019). [Pro Tsili staloho rozvytku Ukrainy na period do 2030 roku]: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 30.09.2019 № 722/2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text (in Ukrainian).

Resolution of the UN General Assembly declaring the "Decade of Revival and Sustainable Development". (2021). Rezoliutsiia Heneralnoi Asamblei OON, yaka proholoshuie «desiatylittia vidrodzhennia i staloho rozvytku» URL: http://www.un.org.ua/ua/informatsiinyi-tsentr/news/2205-2007-11-19-19-04-21-oon-progoloshue-desyatilittya (in Ukrainian).

Strategies of sustainable development. (2021) [Stratehii staloho rozvytku]: navch. posib. / V.V. Dobrovolskyi, Ye.M. Bezsonov, H.V. Niepieina, D.O. Krysinska, N.A. Serbulova. – Mykolaiv: Vyd-vo ChNU im. Petra Mohyly. – 160 s. (in Ukrainian).

Tytarenko T.M., Larina T.O. (2018). Vitality of the individual: social necessity and security. [Zhyttiestiikist osobystosti: sotsialna neobkhidnist ta bezpeka]. URL: https://lib.iitta.gov.ua/9065/1/Zhiznestoykost_lichnosti.pdf

Urbanistic Ukraine: at the epicenter of spatial changes. (2017). [Urbanistychna Ukraina: v epitsentri prostorovykh zmin]: monohrafiia / za red. K. Mezentseva, Ya. Oliinyka, N. Mezentsevoi. – Kyiv: Vydavytstvo «Feniks». – 438 s. (in Ukrainian).

Franchuk H.M. Urboecology and technoecology. (2011). [Urboekolohiia i tekhnoekolohiia]: pidruchnyk / H. M. Franchuk, O. I. Zaporozhets, H. I . Arkhipova. — K.: Vyd-vo Nats. aviats. un-tu «NAU-druk». – 496 s. (in Ukrainian).

Shkabaro V.M., Bilytska N. Normative and legal support of the mechanism of functioning of cities in Ukraine. (2015). [Normatyvno-pravove zabezpechennia mekhanizmu funktsionuvannia mist v Ukraini]. URL: http://legal.duan.edu.ua/images/stories/Files/2015/9.pdf. (in Ukrainian).

Goals of sustainable development 2016-2030. (2015) [Tsili staloho rozvytku 2016-2030]. URL: http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku. (in Ukrainian).

Goals of sustainable development and Ukraine. (2017). Tsili staloho rozvytku ta Ukraina. URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/cili-stalogo-rozvitku-ta-ukrayina. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-31

Як цитувати

Жирак , Р. . (2022). ФЕНОМЕН ЖИТТЄСТІЙКОСТІ ЯК СКЛАДОВА РОЗВИТКУ УРБОЕКОСИСТЕМ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (64), 179–193. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.64.179-193

Номер

Розділ

Статті