АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ФОРМУВАННЯ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВОЇ АРХІТЕКТУРИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА В ПЕРІОД 1944-1989 РОКІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.64.169-178

Ключові слова:

будівництво, зміни в просторі, житлове будівництво

Анотація

Починаючи від XIII ст. вимальовуються виразні відмінності в розвитку міст у регіоні, що обумовлюються різним рівнем суспільно-економічного розвитку, політичною ситуацією (входженням регіону до складу різних держав) тощо. У зв’язку з цим поселення регіону переживають різні морфологічні трансформації. Ці зміни часто мали різноманітний характер в окремих регіонах. Розглядаючи процес формування нового архітектурного образу центрів західноукраїнських міст протягом 1944–1989 рр., звертається увагу на те, що це двадцятиліття характерне перевагою технократичних принципів і постулатів, штучним відділенням архітектури від її загальнокультурних основ. Орієнтація на кількісно-технологічні показники нівелює просторову сутність архітектури та виводить її із загальнокультурного контексту. Дотримання директивно заданого напрямку переваги «нового» над «старим» мало також негативні наслідки для формування образу центрів малих історичних міст. Друге покоління генеральних планів цих міст, опрацьоване у 1960-х роках, передбачало перш за все функціональне зонування території.

Образ міста Івано-Франківська формувався протягом тривалого часу, шляхом поступових доповнень і змін історичної та просторової структури. В даній статті розглядається період з 1944-1989 р. в архітектурі міста Івано-Франківська. Розкриваються основі етапи розвитку радянської архітектури та відбувається оцінка архітектурно-просторових змін, житлового будівництва в місті.

В цей період розвиток архітектурно-планувальної структури міста відповідає тогочасним вимогам містобудування та зосереджується на нових промислових підприємств і складах. Упорядкування житлових районів і мікрорайонів із створенням необхідного комплексу закладів культурно-побутового обслуговування населення та зелених насаджень.

Розвиток центральної частини міста полягає в тому, що, історично сформовану вуличну мережу було загалом збережено, а квартальну забудову доповнено численними будинками - «пломбами» середньої поверховості. Їхній архітектурний образ суттєво збагачується елементи реґіональної народної архітектури, що позитивно сприймається, як у професійному середовищі, так і мешканців міста.

Біографія автора

Роман Гончарик , ЗВО «Університет Короля Данила»

cтарший викладач кафедри архітектури та будівництва

Посилання

Список використаних джерел:

Заварихин С. П. Советская архитектура (1917 середина 1950-х гг.): учеб. пособие – Л., 1984. 96 с.

Дві карти міста. Прикарпатська правда URL: http://ifportal.net/articles/full/43915 (дата звернення: 17.09.2022).

Гаркот І. Архітектор Іван Гринів. Своя хата. – 1997. – № 1–2. – С. 30–33

Горшеньов К. Майбутнє Станіславова. Газета Прикарпатська правда URL: https://zbruc.eu/node/11991 (дата звернення: 17.09.2022).

Греков А.С. Формирование жилищных структур в исторически сложившейся застройке городов Юга Украины (на материалах г. Одессы): Автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. архитектуры. / А.С. Греков. – К., 1989. – 19 с.

Держархів Івано-Франківської обл.,- Ф. П–1. Оп. 1. Спр. 3093, арк. 95.

Жилище в России: век ХХ. Архитектура и социальная история Ред. У. Брумфилд, Б. Рубл. – М.: Три квадрата, 2002. – 192 с.

Зинченко, М.Ю. Жилищное строительство в городах БССР в середине 1950-х – 1960-е гг. БДУ: навук. зб. Вып. 5 / рэдкал.: У.К. Коршук (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск: БДУ, 2010. – С. 39–47.

Народне господарство Української РСР в 1989 р. / Статистичний щорічник. – К., 1989. – 492 с.

Укрзахідпроектреставрація: Вісник. – 1996. – Ч. 5. – С. 31– 43.

Вікіпедія /111-96 (серия домов) URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/111-96 (дата звернення: 17.09.2022).

Скваврон Б. Примара промисловості/Б.Скваврон // газета Галицький кориспондент/ URL: http://www.gk-press.if.ua/node/7511 (дата звернення: 17.09.2022).

References

Zavarikhin S.P. Soviet architecture (1917-mid-1950s): textbook. Allowance [Sovetskaia arkhytektura (1917 seredyna 1950-kh hh.): ucheb. posobye] - L., 1984. 96 p. (in Russian).

Two city maps. Prykarpatska Pravda [Dvi karty mista. Prykarpatska pravda] URL: http://ifportal.net/articles/full/43915 (access date: 09/17/2022). (in Ukrainian).

Harkot I. Architect Ivan Hryniv. Your own house. [Arkhitektor Ivan Hryniv. Svoia khata.]– 1997. – No. 1–2. – P-p. 30–33 (in Ukrainian).

Horshenov K. The future of Stanislavov. Newspaper Prykarpatska Pravda [Maybutne Stanislavova. Hazeta Prykarpatska Pravda] URL: https://zbruc.eu/node/11991 (access date: 17.09.2022). (in Ukrainian).

Grekov A.S. The formation of housing structures in the historically developed urban development of the South of Ukraine (based on the materials of the city of Odessa): Autoref. diss. for the competition of scientists. candidate degree architecture. [Formirovanie zhilischnyih struktur v istoricheski slozhivsheysya zastroyke gorodov Yuga Ukrainyi (na materialah g. Odessyi)] - K., 1989. - 19 p. (in Russian).

Derzarchiv of the Ivano-Frankivsk region, [Derzharkhiv Ivano-Frankivskoi oblasti] - F. P–1. Op. 1. Ref. 3093, sheet 95. (in Ukrainian).

Housing in Russia: XX century. Architecture and social history [Zhilische v rossii: vek HH. Arhitektura i sotsialnaya istoriya] Ed. W. Broomfield, B. Ruble. - Moscow: Three Squares, 2002. - 192 p. (in Russian).

Zinchenko, M.Yu. Housing construction in the cities of the BSSR in the mid-1950s - 1960s. [Zhilischnoe stroitelstvo v gorodah BSSR v seredine 1950-h – 1960-e gg.] Proceedings of the History Faculty of BSU: Nauk. coll. issue 5 / editor: U.K. Korshuk (adc. ed.) [etc.]. – Minsk: BSU, 2010. – P-p. 39–47. (in Russian).

National economy of the Ukrainian SSR in 1989. [Narodne gospodarstvo Ukrayinskoyi RSR v 1989 r] Statistical yearbook. - K., 1989. - 492 p. (in Ukrainian).

Ukrzakhidproektrestavratsiya: Visnyk. [Ukrzahidproektrestavratsiya: Visnik chastuna 5] -. 1996. – Part 5. – P-p. 31– 43. (in Ukrainian).

Wikipedia /111-96 (series of houses) [111-96 (seriya domov)] URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/111-96 (access date: 09/17/2022). (in Russian).

Skvavron B. The spirit of industry. Halytskyi Correspondent newspaper. [Primara promislovost. Gazeta Galitskiy korispondent] URL: http://www.gk-press.if.ua/node/7511 (access date: 09/17/2022). (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-31

Як цитувати

Гончарик , Р. (2022). АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ФОРМУВАННЯ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВОЇ АРХІТЕКТУРИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА В ПЕРІОД 1944-1989 РОКІВ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (64), 169–178. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.64.169-178

Номер

Розділ

Статті