ОСОБЛИВОСТІ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПАМ’ЯТОК АРХІТЕКТУРИ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ В СТАДІЇ «РУЇНА»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.64.158-168

Ключові слова:

руїна, архітектура, реконструкція, історія, археологія

Анотація

У даній статті зроблена спроба розглянути архітектурні та архітектурно-просторові об’єкти, що знаходяться в стані руїна, як елементи розселення, яким має бути запропоновано нові принципи переходу порядку минулого через сучасне в майбутнє.

 

Наведено приклади зарубіжних підходів до даної проблеми та розглянуто існуючу методику вітчизняного досвіду. Як результат обґрунтувати спробу та подати об’єкти не як окремі споруди, а як елементи системної взаємодії природа – «руїна» – система розселення. Об’єкт руїна має існувати як необхідний елемент просторового розвитку систем розселення різного рівня.

Біографії авторів

Віктор Яценко , Київський національний університет будівництва і архітектури

доктор архітектури, професор кафедри Ландшафтної та туристично-рекреаційної архітектури,

Олена Кравчук, Київський національний університет будівництва і архітектури

аспірант, асистент кафедри Ландшафтної та туристично-рекреаційної архітектури

Посилання

Список джерел

Білоконь Ю.М. Регіональне планування. Теорія і практика / За ред. І.О.Фоміна. – К.: Логос, 2003. – 246 с.

Вадімов В.М. Особливості просторового планування в умовах інтегрованого розвитку міст України. Практичний коментар. – Полтава: Дивосвіт, 2019. – 132 с.

Панченко Т.Ф. Ландшафтно-рекреаційне планування природно-заповідних територій. Монографія. – К.: Логос, 2015. – 176 с.

Фомін І.О. Основи теорії містобудування. Підручник. – К.: Наукова думка, 1997. – 192 с.

Панченко Т.Ф. Культурні ресурси як основний чинник сталого розвитку туризму. Досвід та перспективи розвитку міст України. Культурологічні аспекти містобудування. Збірник наукових праць. – Вип. 24 / Відп. Ред. Ю.М. Палеха – К.: ДП УДНДІПМ «Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя. – 2013. – с. 62-69.

Родичкин И.Д. Человек, среда, отдых. – К.: Будівельник, 1977. – 160 с.

Панченко Т.Ф. Туристичне середовище, природа, архітектура, інфраструктура (монографія) / Т.Ф. Панченко. – Київ: Логос, 2009. – 176 с.

Зенкин С.Н. Французский романтизм и идея культуры (аспекты проблемы). М.: РГГУ, 2001. C. 32 — 39.

Шпеер А. Воспоминания. М.: Захаров, 2010. 688 с.

Лесик О.В. Замки та монастирі України. Львів: Світ, 1993. 173 с.

Тимофієнко В.І. Архітектура і монументальне мистецтво: Терміни та поняття / Академія мистецтв України. Інститут проблем сучасного мистецтва. Київ: Видавництво Інституту проблем сучасного мистецтва, 2002. 472 с.

Siemianczuk H. Z problematyki Wschodnioeuropejskiego zamku w średniowieczu. Zamek i dwor w średniowieczu od XI do XV wieku / Pod red. Jacka Wiesiołowskiego. Poznań, 2001. s. 63-64

Сайт регионального совета административной области Базиликата [Електронний ресурс]. – URL:https://consiglio.basilicata.it/archivio-news/files/docs/43/96/56/DOCUMENT_FILE_439656.pdf

References

Bilokon Yu. (2003). Regional planning. Theory and practice. [Rehionalne planuvannia. Teoriia i praktyka / Za red. I.O.Fomina], Lohos, Kyiv, – 246 p. (in Ukrainian)

Vadimov V. (2019). Features of spatial planning in the conditions of integrated development of Ukrainian cities. [Osoblyvosti prostorovoho planuvannia v umovakh intehrovanoho rozvytku mist Ukrainy. Praktychnyi komentar, Poltava: Dyvosvit, 132 p. (in Ukrainian)

Panchenko T. (2015). Landscape and recreational planning of nature reserves. [Landshaftno-rekreatsiine planuvannia pryrodno-zapovidnykh terytorii. Monohrafiia], K., Lohos, 176 p. (in Ukrainian)

Fomin I. (1997). Basics of urban planning theory. [Osnovy teorii mistobuduvannia. Pidruchnyk], K.: Naukova dumka, 192 p. (in Ukrainian)

Panchenko T. (2013). Cultural resources as the main factor of sustainable development of tourism. [Kulturni resursy yak osnovnyi chynnyk staloho rozvytku turyzmu. Zbirnyk naukovykh prats], Vyp. 24, p. 62-69. (in Ukrainian)

Rodychkyn Y.(1977). Man, wednesday, vacation. [Chelovek, sreda, otdыkh], K., Budivelnyk, 160 p. (in Russian)

Panchenko T. (2009). Tourist environment, nature, architecture, infrastructure. [Turystychne seredovyshche, pryroda, arkhitektura, infrastruktura (monohrafiia)], Kyiv: Lohos, 176 p. (in Ukrainian)

Zenkyn S. (2001). French romanticism and the idea of culture. [Frantsuzskyi romantyzm y ydeia kultury (aspekty problemy)]. M., RHHU, p. 32—39. (in Russian)

Shpeer A. (2010). Memories. [Vospomynanyia]. M., Zakharov, p. 688 (in Russian)

Lesyk O. (1993). Castles and monasteries of Ukraine. [Zamky ta monastyri Ukrainy]. Lviv, Svit, p. 173 (in Ukrainian)

Tymofiienko V. (2002). Architecture and monumental art: terms and concepts. [Arkhitektura i monumentalne mystetstvo: Terminy ta poniattia] Akademiia mystetstv Ukrainy. Instytut problem suchasnoho mystetstva. Kyiv, Vydavnytstvo Instytutu problem suchasnoho mystetstva, p. 472 (in Ukrainian)

Siemianczuk H. (2001). On the problems of the East European castle in the Middle Ages. [Z problematyki Wschodnioeuropejskiego zamku w średniowieczu. Zamek i dwor w średniowieczu od XI do XV wieku] Pod red. Jacka Wiesiołowskiego. Poznań, p. 63-64 (in Poland)

Sait rehyonalnoho soveta admynystratyvnoi oblasty Bazylykata [Elektronnyi resurs]. – URL:https://consiglio.basilicata.it/archivio-news/files/docs/43/96/56/DOCUMENT_FILE_439656.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-31

Як цитувати

Яценко , В., & Кравчук, О. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПАМ’ЯТОК АРХІТЕКТУРИ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ В СТАДІЇ «РУЇНА». Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (64), 158–168. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.64.158-168

Номер

Розділ

Статті