АКТУАЛЬНІСТЬ І ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ НАУКОВО-ПРОСВІТНИЦЬКИХ ЦЕНТРІВ

Автор(и)

  • Вікторія Шереметьєва Київський національний університет будівництва і архітектури, Ukraine http://orcid.org/0000-0003-2187-2353

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.64.147-157

Ключові слова:

навчання протягом життя, безперервна освіта, науково-просвітницький центр, поліфункціональність, адаптивні простори, динамічна адаптація

Анотація

В статті аргументується потреба створення науково-просвітницьких центрів в контексті сучасного розвитку міста. Розглядаються основні поняття та особливості організації науково-просвітницького суспільного простору. Особлива увага приділяється новітнім тенденціям та технологіям організації просвітницьких закладів.

Біографія автора

Вікторія Шереметьєва , Київський національний університет будівництва і архітектури

аспірант кафедри Інформаційних технологій в архітектурі

Посилання

Список джерел:

Bowdoin College Science Facility. International Architecture Yearbook. The Images Publishing Group Pty Ltd Image House. 1999. № 5. С. 60-61.

Щодо додаткової освіти в Україні - НДІ ПІД. Електронний ресурс. URL:http://www.ndipit.com.ua/ua/instytut/pres-centr/novyny/schodo-dodatkovoyi-osvitu-v-ukrayiny.html (дата звернення 09.04.2022).

Освіта дорослих. Підвищення кваліфікації – Інститут модернізації змісту освіти. Електронний ресурс. URL: https://imzo.gov.ua/osvita/osvita-doroslih/ (дата звернення 09.04.2022).

Абдиров А.М., Сарбасова К.А., Ташкенбаєвих Ж.М. Формування дослідних університетів та їх роль в інноваційному розвитку. Міжнародний журнал прикладних і фундаментальних досліджень. 2015. Вип. 6-3. С. 496-500.

Зязюн І. А. Гуманістична стратегія і практика навчального процесу. Рідна школа. 2000. Вип. 8. C. 15-22.

Making a European area of lifelong learning a reality. – http://ec.europa.eu/education/ (дата звернення 13.02.2022).

Лук'янова Л. Освіта дорослих. Теорія, досвід, перспективи. 2018. Вип. 1(14). С. 1-11.

Ежов В. И. Архитектура общественных зданий и комплексов. Киев, ВИСТКА. 2006. С. 380.

Кравченко І. Л. Дисертація «Теоретичні основи формування архітектури закладів неформальної освіти.». URL: http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2015/Дисертація-на-здобуття-наукового-ступеня-д.а.-Кравченко-Ірини-Леонідівни.pdf (дата звернення 15.02.2022).

Детский культурный центр в Копенгагине, Дания от Dorte Mandrup. URL: https://hqarch.ru/objects/detskij-kulturnyj-tsentr-v-kopengagene (дата звернення 15.02.2022).

Дворец творчества школьников в городе Астана, республика Казахстан. URL:https://archi.ru/projects/world/6598/dvorec-tvorchestva-shkolnikov-v-gorode-astana-respublika-kazakhstan (дата звернення 15.02.2022).

AGT Southern Crop Breeding Center, Ashley Halliday, ArchDaily. URL:https://www.archdaily.com/982948/agt-southern-crop-breeding-center-ashley-halliday (дата звернення 15.02.2022).

Experimentarium / CEBRA | ArchDaily. URL:https://www.archdaily.com/804130/experimentarium-cebra (дата звернення 15.02.2022).

Incheon Children Science Museum / HAEAHN Architecture + Yooshin Architects & Engineers + Seongwoo Engineering & Architects, ArchDaily. URL:https://www.archdaily.com/560579/incheon-children-science-museum-haeahn-architecture-yooshin-architects-and-engineers-seongwoo-engineering-and-architects

Hydropolis, ART FM, ArchDaily. URL:https://www.archdaily.com/798770/hydropolis-art-fm?ad_medium=gallery (дата звернення 15.02.2022).

Belgrade Centre for Promotion of Science / DVA plus. URL: https://www.archdaily.com/124415/belgrade-centre-for-promotion-of-science-dva-plus?ad_medium=gallery (дата звернення 15.02.2022).

Cullen Joe. ‘Going Lifelong Learning’: critical factors for the development of Lifelong Learning Centres Tavistock Institute. Arcola Research LLP; UK. 39 p.

References

Bowdoin College Science Facility. (1999). International Yearbook of Architecture, 5, P-p. 60–61. (in English)

Research Institute PID. (2021). Regarding additional education in Ukraine. [Shchodo dodatkovoyi osvity v Ukrayini.] Electronic resource. URL: http://www.ndipit.com.ua/ua/instytut/pres-centr/novyny/schodo-dodatkovoyi-osvitu-v-ukrayiny.html (accessed 09.04.2022). (in Ukrainian)

Institute for Modernization of Educational Content. (2020). Adult education. Advanced training. [Osvita doroslykh. Pidvyshchennya kvalifikatsiyi.] Electronic resource. URL: https://imzo.gov.ua/osvita/osvita-doroslih/ (access date 09.04.2022). (in Ukrainian)

Abdirov A.M., Sarbasova K.A., Tashkenbayev Zh. M. (2015). Formation of research universities and their role in innovative development. International Journal of Applied and Basic Research. [Formuvannya doslidnykh universytetiv ta yikh rolʹ v innovatsiynomu rozvytku.] Mizhnarodnyy zhurnal prykladnykh i fundamentalʹnykh doslidzhenʹ, 6 (3), P-p. 496-500. (in Ukrainian)

Zyazyun I.A. (2000). Humanistic strategy and practice of educational process. Native school. [Humanistychna stratehiya i praktyka navchalʹnoho protsesu.] Ridna shkola, 8, P-p. 15-22. (in Ukrainian)

Implementation of the European area of lifelong learning. (2019). Electronic resource. http://ec.europa.eu/education/ (accessed 13.02.2022). (in English)

Lukyanova L. (2018) Adult education. Adult education: theory, experience, perspectives. [Osvita doroslykh.] Osvita doroslykh: teoriya, dosvid, perspektyvy, 1(14), P-p. 1-11. (in Ukrainian)

Yezhov V.I. (2006). Architecture of public buildings and complexes. [Arkhitektura obshchestvennykh zdaniy i kompleksov.], P. 380. (in Russian)

Kravchenko I.L. (2022) Dissertation "Theoretical foundations of architecture of non-formal education." [Dysertatsiya «Teoretychni osnovy formuvannya arkhitektury zakladiv neformalʹnoyi osvity.».] Electronic resourse. URL: http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2015/Dissertation-on-achieving-scientific-degree-a.-Kravchenko-Iryna-Leonidivna.pdf .2022. (in Ukrainian)

Children's Cultural Center in Copenhagen, Denmark with Dorte Mandrup. [Detskiy kul'turnyy tsentr v Kopengagine, Daniya ot Dorte Mandrup.] Electronic resource. URL: https://hqarch.ru/objects/detskij-kulturnyj-tsentr-v-kopengagene (accessed 15.02.2022). (in Russian)

Palace of creativity of schoolchildren in Astana, Republic of Kazakhstan. [Dvorets tvorchestva shkol'nikov v gorode Astana, respublika Kazakhstan.] Electronic resource. URL: https://archi.ru/projects/world/6598/dvorec-tvorchestva-shkolnikov-v-gorode-astana-respublika-kazakhstan (access date 15.02.2022). (in Russian)

AGT Southern Crop Breeding Center, Ashley Halliday, ArchDaily. Electronic resource. URL: https://www.archdaily.com/982948/agt-southern-crop-breeding-center-ashley-halliday (accessed 15.02.2022). (in English)

Experimentarium / CEBRA | ArchDaily. Electronic resource.. URL: https://www.archdaily.com/804130/experimentarium-cebra (accessed 15.02.2022). (in English)

Incheon Children's Science Museum / Architecture HAEAHN + Yooshin Architects & Engineers + Seongwoo Engineering & Architects, ArchDaily. Electronic resource.. URL: https://www.archdaily.com/560579/incheon-children-science-museum-haeahn-architecture-yooshin-architects-and-engineers-seongwoo-engineering-and-architects (in English)

Hydropolis, ART FM, ArchDaily. Electronic resource. URL: https://www.archdaily.com/798770/hydropolis-art-fm? Ad_medium = gallery (accessed 15.02.2022). (in English)

Belgrade Center for Science Promotion / DVA plus. Electronic resource. URL: https://www.archdaily.com/124415/belgrade-centre-for-promotion-of-science-dva-plus?ad_medium=gallery (accessed 15.02.2022). (in English)

Cullen Joe. (2012). Lifelong Learning: Decisive Factors for the Development of Lifelong Learning Centers at the Tavistock Institute Arcola Research LLP, P. 39. (in English)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-31

Як цитувати

Шереметьєва , В. (2022). АКТУАЛЬНІСТЬ І ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ НАУКОВО-ПРОСВІТНИЦЬКИХ ЦЕНТРІВ . Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (64), 147–157. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.64.147-157

Номер

Розділ

Статті