ГЕНЕЗА ТА ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ СПАДЩИНИ ПРИКАРПАТТЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.64.119-133

Ключові слова:

культурна спадщина, матеріальна та нематеріальна спадщина Прикарпаття, архітектурна спадщина

Анотація

Сьогодні відбувається активна інтеграція України до світового культурного простору, тому повноцінне та всебічне вивчення формування архітектурної спадщини Прикарпаття та її впливу на культурне середовище країни має велике державне значення. У статті опрацьовано архітектурну, краєзнавчу, історичну літературу, проаналізовано процес формування архітектури Прикарпаття у доісторичний (первісний), Стародавній, Середньовічний, Новий та Новітній періоди. У кожному із цих періодів ми виділили етапи, що пов’язані із важливими суспільно-політичними змінами на Прикарпатті, які є рушієм змін у архітектурі регіону. Визначено історичні передумови формування культурної спадщини Прикарпатського регіону від найдавнішого етапу до сьогодення, що включає еволюцію та розвиток суспільства й виникнення соціально-економічних відносин, виникнення таких складних політичних утворень, як Галицьке князівство, а згодом Галицько-Волинська держава, зміну релігії та розширення зовнішньо-економічних зв’язків, виникнення вогнепальної зброї й завоювання територій Прикарпаття Польщею, Австро-Угорщиною, Молдовою та вхід до складу СРСР.

Біографії авторів

Христина Терлецька , Університету короля Данила м. Івано-Франківськ

аспірант кафедри архітектури та будівництва

Михайло Косьмій , Університету короля Данила м. Івано-Франківськ

доктор архітектури, доцент професор кафедри  архітектури та будівництва

Посилання

Список джерел

Баран В.Д. Черняхівська культура. За матеріалами Верхнього Дністра та Західного Бугу. Київ: Наукова думка, 1981. 263 с.

Baracz S.Pamiatki miasta Stanislawowa / X. Sadok Baracz.- Lwow: W drukarni zakladu narod.im.Ossolinskich,1858 – 191 с.

Бурдуланюк В.М Історія Прикарпаття в хронології. Події, факти, дати. Івано-Франківськ, 2004. 50 с.

Гаврилів Б. Прикарпаття в історико-краєзнавчих дослідженнях Івана Франка. Івано-Франківськ, 2000. 37 с.

Грабовецький В.В Ілюстрована історія Прикарпаття. Т. 1. Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2002. 230 c.

Грушевський М.С. З історії релігійної думки на Україні. Київ: Освіта, 1992. 192 с.

Драган М., Пещанський. В., Свєнціцький. І. Скит Манявський і Богородчанський іконостас. Жовква: Друкарня ОО. Василіан, 1926. 28 с.

Ілюстрований словник архітектурних термінів: навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. 180 с.

Kurjer Stanislawowski.-Nr.506 – 26 maja. – Stanislawow, 1895.

Крип’якевич І. У боротьбі з польським наступом. Львів: Дзвін, 1990. № 9. С. 93-104.

Лукомський Ю. Архітектурна спадщина давнього Галича. Галич. 1991, 38 с.

Лукомський Ю., Петрик В. Міста Галицького князівства XI-XIII ст. Львів: Вісник ДУ «Львівська політехніка». 1999. № 379. С. 43-52.

Котляр М.Ф. Галицько-Волинський літопис. Київ. 1993.

Крагер М.К. История культуры Древней Руси. Москва, 1951. Т. 2.

Могитич І. Народна дерев’яна архітектура. Київ: Техніка, 2003. С. 372-399.

Могитич І. Сторінки архітектури Галичини і Волині XII—XIV ст. Вісник інституту Укрзахідпроектреставрація, 1997. Ч. 8. С. 3-20.

Січинський В. Історія українського мистецтва. Архітектура: в 2 т. Нью-Йорк: Вид-во Наукового товариства ім. Шевченка в Америці,1956. Т. 1. 180 с.

Таранушенко С. Монументальна дерев’яна архітектура Лівобережної України. Київ: Будівельник, 1976. 336 с.

Тарас Я. Сакральна дерев’яна архітектура українців Карпат: культурно-традиційний аспект. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2007. 639 с.

Томенчук Б. Дерев’яні храми Галицького князівства. Скрипторій історичної прози. Львів, 1997. Т. 6. С. 519-525.

Юрченко П. Г. Дерев'яна архітектура України. Київ: Будівельник, 1970. 192 с.

Юрчишин Г.М. Становлення сучасної архітектурної школи Прикарпаття та архітектор Олег Козак. Львів: Вісник Львівської національної академії мистецтв. 2015. № 26. С-9.

Про охорону культурної спадщини: Закон України від 08.09.2000 року № 1805-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-14#Text

Шараневич І.І Історія Галицько-волинської землі від найдавніших часів до року 1453. URL: https://chtyvo.org.ua/authors/Sharanevych_Isydor/

Щербаківський, В. Архітектура у ріжних народів і на Україні. Львів: «Заг. друк.», 1910. 254 с.

Reference

Baran V.D. (1981). Chernyakhiv culture. Based on materials from the Upper Dniester and the Western Bug [Cherniakhivska kultura. Za materialamy Verkhnoho Dnistra ta Zakhidnoho Buhu]. Kyiv: Naukova dumka. (in Ukrainian)

Baracz S. (1858). Monuments of the city of Stanislavov. [Pamiatki miasta Stanislavova]. Lviv: W drukarni zakladu narod. im. Ossolinskoho. (in Polish)

Burdulaniuk V.M. (2004). The history of Prykarpattia in chronology. Events, facts and dates. [Istoriia Prykarpattia v khronolohii. Podii, fakty, daty]. Ivano-Frankivsk. (in Ukrainian)

Havryliv B. (2000). Prykarpattia in Ivan Franko's historical and local studies. [Prykarpattia v istoryko-kraieznavchykh doslidzhenniakh Ivana Franka]. Ivano-Frankivsk. (in Ukrainian)

Hrabovetskyi V.V. (2002). Illustrated history of Prykarpattia. Volumes 1. [Iliustrovana istoriia Prykarpattia. Tom 1] Ivano-Frankivsk: Nova Zoria. (in Ukrainian)

Hrushevskyi М.S. (1992). From the history of religious thought in Ukraine [Z istoriii relihiynoi dumky na Ukraini]. Kyiv: Оsvitа. (in Ukrainian)

Drahan. M., Peshchanskyi V. and Svientsitskyi. I. (1926). Maniava and Bohorodchany hermitage iconostasis. [Skyt Maniavsky i Bohorodchansky ikonostas]. Zhovkva: Drukarnia OO. Vasylian. (in Ukrainian)

(2010). Illustrated dictionary of architectural terms: a study guide. [Iliustrovany slovnyk arkhitekturnykh terminiv: navchalny posibnyk] Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 180 (in Ukrainian)

(1895) Stanislavivsky kurier, 506 – 26 May. (in Polish)

Krypiakevych І. (1990). In the fight against the Polish offensive [U borotbi z polskym nastupom] Lviv: Dzvin, 9, P-p. 93-104. (in Ukrainian)

Lukomskyi Yu. (1991). Architectural heritage of ancient Halych. [Arkhitekturna spadshchyna davnoho Halycha]. Halych. (in Ukrainian)

Lukomskyi Yu. and Petryk V. (1999). Cities of the Galician principality of the 11th-13th centuries, [Mista Halytskoho kniazivstva XI-XIII st.,] Visnyk DU “Lvivska politekhnika”, 379, 43-52.(in Ukrainian)

Kotliar M.F. (1993). Galicia-Volyn Chronicle. [Halytsko-Volynskyi litopys.] (in Ukrainian)

Kraher M.K. (1951). History of culture of Ancient Russia. [Istoriia kultury Drevney Rusi], V. 2 (in Ukrainian)

Mohytych I. (2003). Folk wooden architecture. [Narodna dereviana arkhitektura]. Tekhnika, P-p. 372-399 (in Ukrainian)

Mohytych I. (1997). Pages of the architecture of Halychyna and Volhynia of the 12th-14th centuries. [Storinky arkhitektury Halychyny i Volyni XII—XIV st.] Visnyk instytutu Ukrzakhidproektrestavratsiia, 8, P-p. 3-20. (in Ukrainian)

Sichynskyi V. (1956). History of Ukrainian art. Architecture. In 2 volumes [Istoriia ukrainskoho mystetstva. Arkhitektura. V 2 tomakh]. V. 1. New York: Vydavnytsvo Naukovoho tovarystva im. Shevchenka v Amerytsi. (in Ukrainian)

Taranushenko S. (1976). Monumental wooden architecture of Left Bank Ukraine. [Monumentalna dereviana arkhitektura Livoberezhnoi Ukrainy.] Kyiv: Budivelnyk. (in Ukrainian)

Taras Ya. (2007). Sacred wooden architecture of Ukrainians of the Carpathians: cultural and traditional aspect. [Sakralna dereviana arkhitektura ukraintsiv Karpat: kulturno-tradytsiyny aspekt]. Lviv: Instytut narodoznavstva NAN Ukrainy. (in Ukrainian)

Tomenchuk B. (1997). Wooden temples of the Principality of Galicia. Scriptorium of historical prose. [Dereviani khramy Halytskoho kniazivstva. Skryptoriy istorychnoi prozy] V. 6, P-p. 519-525. (in Ukrainian)

Yurchenko P. H. (1970). Wooden architecture of Ukraine. [Dereviana arkhitektura Ukrainy] Kyiv: Budivelnyk. (in Ukrainian)

Yurchyshyn H.M. (2015) Formation of the modern architectural school of Prykarpattia and architect Oleh Kozak. [Stanovlennia suchasnoi arkhitekturnoi shkoly Prykarpattia ta arkhitektor Oleh Kozak]. Visnyk Lvivskoi natsionalnoi akademii mystetstv, 26, p. 9 (in Ukrainian)

On the protection of cultural heritage: Law of Ukraine № 1805-III. (2000, September 8.) [Pro okhoronu kulʹturnoyi spadshchyny] URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-14#Text. (in Ukrainian)

Sharanevych I.I. History of the Galicia-Volyn land from the earliest times to the year 1453. [Istoriya Halytsʹko-Volynsʹkoyi zemli vid naydavnishykh chasiv do 1453 roku.] URL: https://chtyvo.org.ua/authors/Sharanevych_Isydor/. (in Ukrainian)

Shcherbakivskyi, V. (1910). Architecture of different peoples and in Ukraine. [Arkhitektura u rizhnykh narodiv i na Ukraini]. Lviv: Zakhid druk. (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-31

Як цитувати

Терлецька , Х., & Косьмій , М. (2022). ГЕНЕЗА ТА ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ СПАДЩИНИ ПРИКАРПАТТЯ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (64), 119–133. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.64.119-133

Номер

Розділ

Статті