ЛАНДШАФТНО-ПРОСТОРОВІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ МЕДІЙНОСТІ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСЬКИХ ПРОСТОРІВ ЛЬВОВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.64.105-118

Ключові слова:

медійність архітектури, інформативність архітектури, ландшафт, ландшафтно-просторові чинники, ландшафт Львова, багатовимірна матриця взаємозв’, язків, оцінка взаємозв’язків

Анотація

 

Ландшафт відіграє роль первинного чинника при формуванні медійності архітектури та міських просторів. Виявлення та систематизація ландшафтно-просторових чинників дозволяє виявити та дослідити критерії їх впливу на формування медійності архітектури та міських просторів. Для з’ясування ролі ландшафтно-просторових чинників на медійність міського простору їх аналіз проведено на прикладі міста Львова. Оцінка взаємозв’язків ландшафтно-просторових чинників середовища Львова з його медійністю була проведена на основі багатовимірної матриці взаємозв’язків, що дозволило визначити основні інформативні ідентифікатори просторів міста. Визначено, що природні компоненти Львова (рельєф, гідромережа, озеленення) обумовлюють природньо-естетичний потенціал міського середовища, а характеристики антропогенних елементів (планувальна та функціональна структури, силуетність забудови міста) підсилюють його, формуючи медійність просторів.

Біографія автора

Мар’яна Парнета , Національний університет «Львівська політехніка»

аспірантка кафедри архітектурного проектування

Посилання

Список джерел:

Day C. Places of the Soul: Architecture and environmental design as a healing art (3rd ed.). London: Routledge, 2014. 312 р. https://doi.org/10.4324/9781315662138

Ellard С. Places of the Heart: The Psychogeography of Everyday Life. Bellevue Literary Press, 2015. 256 p.

Gehl J. Cities for people. London: Island press, 2013. 288 p.

Lewis P. Axioms for Reading the Landscape. The Interpretation of Ordinary Landscapes: Geographical Essays. New York: Oxford University Press, 1979. P. 11-32.

Meinig D. Symbolic Landscapes. Some idealizations of American communities. The Interpretation of Ordinary Landscapes: Geographical Essays. New York: Oxford University Press. 1979. P. 164-192.

Габрель М. М. Просторова організація містобудівних систем: монографія. К.: Видав. дім А.С.С., 2004. 400 с.

Габрель М. М., Парнета Б. З., Парнета М. Б. Символи, семантика та медійність архітектури та простору міст. Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects. Proceedings of the 6th International scientific and practical conference. Berlin: MDPC Publishing, 2021. Р. 359-363.

Дида І. А. Роль і місце природи в архітектурі міст України. Вісн. Нац. ун-ту «Львів. Політехніка». Львів: Вид. Львівської політехніки, 2006. Вип. № 568. С. 317-322.

Дідик В. В. Естетика та композиція ландшафту. Проектування ландшафтних об’єктів : композиція та естетичні засади. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. 244 с.

Кознарська Г., Дідик В. Особливості формування видових вулиць та майданчиків Львова. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування. К.: КНУБА 2021. Вип. № 60. С. 128-141. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.60.128-141

Кознарська Г. Значення видових пунктів для сприйняття образу міста. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. К.: КНУБА, 2012. Вип. № 30. С. 213 - 218.

Коптєва Г. Л. Композиційне формування ландшафтного середовища міста. Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. 70 с.

Лясковський О. Й. Природно-ландшафтні чинники формування естетики середовища міста Львова. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Львів: Вид. Львівської політехніки, 2002. Вип. № 439. С. 142-146.

Максим’юк Т., Дідик В.В., Тупісь С.П.. Ландшафтна карта міста Львова. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Львів: Вид. Львівської політехніки, 2008. Вип. № 632. С. 180-186.

Мельничук Н. Я., Геник Я. В.. Ландшафтно-екологічні особливості формування зелених насаджень у Львівській урбоекосистемі. Науковий вісник НЛТУ України, 2019. Вип. № 29(9). С. 9-14. doi: 10.36930/40290901.

Парнета М. Б.. Історичні передумови формування медійності архітектури та інформативності просторів міст. Містобудування та територіальне планування. К.: КНУБА, 2022. Вип. № 79. С. 296-312. https://doi.org/10.32347/2076-815x.2022.79.296-312

Парнета М. Б. Методи аналізу та оцінки медійності архітектурних об’єктів та просторів. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, К.: КНУБА, 2022. Вип. № 62. С. 76 - 89. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.62.76-89

Посацький Б. С. Основи урбаністики. Територіальне і просторове планування: Навч. посібник. Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. 344 с.

Саймондс Дж. Ландшафт и архитектура. М.: Стройиздат, 1965. 194 с.

Тимофієнко В. І. Архітектура і монументальне мистецтво: терміни та поняття. Київ: Вид-во Інституту проблем сучасного мистецтва, Головкиївархітектура, 2002. 472 с.

References

Ellard, C. (2015). Places of the Heart: The Psychogeography of Everyday Life. Bellevue Literary Press. 256 p. (in English)

Day, C. (2014) Places of the Soul: Architecture and environmental design as a healing art (3rd ed.). London: Routledge. 312 р. https://doi.org/10.4324/9781315662138 (in English)

Gehl, J. (2013) Cities for people. London: Island press. 288 p. (in English)

Lewis, P. (1979) Axioms for Reading the Landscape. The Interpretation of Ordinary Landscapes: Geographical Essays. New York: Oxford University Press. pp. 11 - 32. (in English)

Meinig, D. (1979) Symbolic Landscapes. Some idealizations of American communities. The Interpretation of Ordinary Landscapes: Geographical Essays. New York: Oxford University Press. pp. 164 - 192. (in English)

Habrel, M. M. (2004) Spatial organization of urban planning systems: monograph [Prostorova orhanizatsiia mistobudivnykh system: monohrafiia]. K.: Vydav. dim A.S.S. 400 p. (in Ukrainian)

Habrel, M. M., Parneta, B. Z., Parneta, M. B. (2021). Symbols, semantics and media formation of architecture and urban space. [Symvoly, semantyka ta mediinist arkhitektury ta prostoru mist]. Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects. Proceedings of the 6th International scientific and practical conference. Berlin: MDPC Publishing. pp. 359 - 363. (in Ukrainian)

Dyda, I. A. (2006) The role and place of nature in the architecture of Ukrainian cities [Rol i mistse pryrody v arkhitekturi mist Ukrainy]. Visn. Nats. un-tu «Lviv. Politekhnika», (568), pp. 317 - 322. (in Ukrainian)

Didyk, V. V. (2012) Aesthetics and landscape composition. Designing landscape objects: composition and aesthetic principles [Estetyka ta kompozytsiia landshaftu. Proektuvannia landshaftnykh ob’iektiv : kompozytsiia ta estetychni zasady]. Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky. 244 p. (in Ukrainian)

Koznarska, H., Didyk, V. (2021) Peculiarities of the formation of spectacular streets and playgrounds in Lviv [Osoblyvosti formuvannia vydovykh vulyts ta maidanchykiv Lvova]. Suchasni problemy Arkhitektury ta Mistobuduvannia, (60), pp. 128 - 141. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.60.128-141 (in Ukrainian)

Koznarska, H. (2012) The importance of visual points for the perception of the image of the city [Znachennia vydovykh punktiv dlia spryiniattia obrazu mista]. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia, (30), pp. 213 - 218. (in Ukrainian)

Koptieva, H. L. (2017) Compositional formation of the landscape environment of the city [Kompozytsiine formuvannia landshaftnoho seredovyshcha mista]. Kharkiv: KhNUMH im. O. M. Beketova. 70 p. (in Ukrainian)

Liaskovskyi, O. Y. (2002) Natural and landscape factors of the formation of the aesthetics of the environment of the city of Lviv [Pryrodno-landshaftni chynnyky formuvannia estetyky seredovyshcha mista Lvova]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika», (439), pp. 142 - 146. (in Ukrainian)

Maksym’iuk, T., Didyk, V., Tupis, S. (2008) Landscape map of the city of Lviv [Landshaftna karta mista Lvova]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika», (632), pp. 180 -186. (in Ukrainian)

Melnychuk, N. Y., Henyk, Y. V. (2019) Landscape and ecological features of the formation of green spaces in the Lviv urban ecosystem [Landshaftno-ekolohichni osoblyvosti formuvannia zelenykh nasadzhen u Lvivskii urboekosystemi]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, 29(9), pp. 9 - 14. doi: 10.36930/40290901. (in Ukrainian)

Parneta, M. B. (2022) Historical prerequisites for media formation of architecture and informativeness of city spaces [Istorychni peredumovy formuvannia mediinosti arkhitektury ta informatyvnosti prostoriv mist]. Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia, (79), pp. 296 - 312. https://doi.org/10.32347/2076-815x.2022.79.296-312 (in Ukrainian)

Parneta, M. B. (2022) Methods of analysis and evaluation of media formation of architectural objects and spaces [Metody analizu ta otsinky mediinosti arkhitekturnykh ob’iektiv ta prostoriv]. Suchasni problemy Arkhitektury ta Mistobuduvannia, (62), pp. 76 - 89. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.62.76-89 (in Ukrainian)

Posatskyi, B. S. (2010) Basics of urbanism. Territorial and spatial planning: Education. manual. [Osnovy urbanistyky. Terytorialne i prostorove planuvannia: Navch. Posibnyk]. Lviv: Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». 344 p. (in Ukrainian)

Simonds, D. (1965) Landscape and architecture [Landshaft i arkhitektura]. M.: Stroiyzdat. 194 p. (in Russian)

Tymofiienko, V. I. (2002) Architecture and monumental art: terms and concepts [Arkhitektura i monumentalne mystetstvo: terminy ta poniattia]. Kyiv: Vyd-vo Instytutu problem suchasnoho mystetstva, Holovkyivarkhitektura. 472 p. (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-31

Як цитувати

Парнета , М. (2022). ЛАНДШАФТНО-ПРОСТОРОВІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ МЕДІЙНОСТІ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСЬКИХ ПРОСТОРІВ ЛЬВОВА. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (64), 105–118. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.64.105-118

Номер

Розділ

Статті