КВАНТОВА СЕМІОТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ ДО ФОРМУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ДИЗАЙНУ, АРХІТЕКТУРИ І МИСТЕЦТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.64.63-82

Ключові слова:

семіотика, квантова семіотика, дизайн, архітектура, візуальне мистецтво, мистецтво, знак, символ, образ, комунікативна модель, квантова психологія

Анотація

У статті розглянуто основні підходи до визначення сутності поняття квантової семіотики у сфері дизайну, архітектури і мистецтва. Актуальність дослідження полягає в тому, що квантова семіотика поступово набуває поширення в сучасному світі як своєрідна відповідь на еволюційні зміни в алгоритмах розумової діяльності людини. Даний підхід дозволяє сприймати інформацію про поточну реальність та створювати її альтернативну версію, зокрема в творах візуального мистецтва. У даній роботі квантова семіотика розглядається як здатність людини сприймати навколишній світ за принципом квантової доповнюваності (доповненої реальності - augmented reality).

Квантово-семіотичний підхід в гуманітарних науках дає можливість простежити перетворення реальних культурних фактів, подій, явищ чи предметів на знаки, проаналізувати їх смислове наповнення та шляхи перетворення на символи. Подібні процеси символізації об’єкту відбуваються завдяки кількості закладених автором образів, що сприймаються під різними кутами зору та можуть нести в собі різні значення, які доповнюють одне одного.

У роботі підкреслюється необхідність введення в науковий обіг поняття «квантова семіотика» у сфері дизайну, архітектури і мистецтва відповідно до запропонованого квантово-семіотичного методу; розглядаються особливості та стратегії розвитку квантової семіотики дизайну, архітектури і мистецтва, а також її застосування в теорії та практиці.

Біографії авторів

Раддаміла Косаревська , Киїський національний університет будівництва і архітектури

кандидат архітектури, доцент,

доцент кафедри дизайну

Олексій Левченко , Київський національний університет будівництва і архітектури

кандидат архітектури, доцент, доцент кафедри інформаційних технологій в архітектурі

Юлія Третяк , Київський національний університет будівництва і архітектури

доктор архітектури, доцент, завідувач кафедри дизайну

Посилання

Список літератури:

Еко У. Роль читача. Дослідження з семіотики текстів. Львів: Літопис, 2004. 384 с.

Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика. – М.: Прогресс, 1989.

Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. СПб.: Симпозиум, 2004. 544 с.

Косаревська Р.О. Семіотика архітектурно-пейзажних формоутворень доби класицизму в Україні на прикладі білоцерківського парку "Олександрія" [Текст] : дис... канд. архітектури: 18.00.01. К.: КНУБА, 2007. - 214 арк.

Косаревська Р.О. Архітектурно-семіотична змістовність фасаду історичного прибуткового будинку по вул. Гоголівській, 23 м. Києва. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. К.: КНУБА, 2015. Вип.39. С.125-138. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spam_2015_39_18.

Косаревська Р.О. Алегорично-символічні означення архітектурно-пейзажних композицій парку "Олександрія" (м. Біла Церква, Україна). Сучасні проблеми архітектури та містобудування. К.: КНУБА, 2017. Вип.47. С.190-194. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spam_2017_47_29.

Косаревська Р.О. "Софіївський сад" та його художні образи. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. К.: КНУБА, 2018. Вип.50. С.83-88. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spam_2018_50_14.

Левченков Д.О. Естетичний семіозис в образотворчому мистецтві. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук (спеціальність 09.00.08 – Естетика). К.: Інститут філософії імені Г.С.Сковороди, 2016. 20 с.

Лола Г.Н. Дизайн-код: методология семиотического дискурсивного моделирования. СПБ: ИПК Береста, 2016. 264 с.

Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб.: Искусство-СПБ, 2004. 704 с.

Лотман Ю.М. Статьи по семиотике культуры и искусства. СПб.: Академический проект, 2002. 544 с. (Серия «Мир искусства»)

Панофский Э. Смысл и толкование изобразительного искусства. СПб.: Гуманитарное агентство «Академический проект», 1999. 394 с.

Прохожев О.А. Семиотические принципы формообразования средств визуальной коммуникации. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук (специальность 09.00.13 – Философская антропология, философия культуры). Нижний Новгород:ННГАСУ, 2018. 27 с.

Соломоник А. Позитивная семиотика (о знаках, знаковых системах и семиотической деятельности). Мн.: МЕТ, 2004. 191 с.

Успенский Б.А. Семиотика искусства. М.: Школа «Языки русской культуры», 1995. 360 с.

Чепурова О.Б. Художественный образ в дизайн-проектировании объектов культурно-бытовой среды. Диссертация на соискание ученой степени кандидата искусствоведения (специальность 17.00.06 - Техническая эстетика и дизайн). М.: Всероссийский научно-исследовательский институт технической эстетики, 2004. 222 с.

Янковская Ю.С. Семиотика в архитектуре – диалог во взаимодействии: Место семиотических исследований в современной теории архитектуры. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2003. 125 с.

Семиотика: Антология / Сост. Ю.С.Степанов. М.: Академический проект, 2001. 702 с.

Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М.: «Прогресс», 1974. 386 с.

Выготский Л.С. Психология искусства. Ростов н/Д: Феникс, 1998. 480 с.

Кулка И. Психология искусства. Х.: Гуманитарный центр / Олива И.В., 2014. 560 с.

Кузин В.С. Психология живописи: Учебное пособие для вузов. М.: ООО «Издательский дом «ОНИКС 21 век», 2005. 304 с.

Психология художественного творчества: Хрестоматия. Мн.: Харвест, 2003.752 с. (Библиотека практической психологии)

Уилсон Р. Квантовая психология. Как программное обеспечение мозга формирует вас и ваш мир. М.: София, 2020. 256 с.

Квантовое изображение. Под ред. Колобова М.И. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009. 328 с.

Ляшенко Д.Н. Семиотическое моделирование реальности: монография. Одесса : Печатный дом, 2015. 168 с.

Ефимов Е. Квантовый разворот сознания. Часть 1. Знаки, или Как научиться выбирать свое будущее. М.: Ridero, 2019. 92 с.

Surov, I.A., Semenenko, E., Platonov, A.V., Bessmertny, I.A., Galofaro, F., Toffano, Z., Khrennikov, A.Y., Alodjants, A.P., 2021. Quantum semantics of text perception. Scientific Reports 11. doi:10.1038/s41598-021-83490-9

Скоробогатов М. Перша у світі оптична ілюзія. 31.07.2022. URL: https://amp.lifter.com.ua/ru/5086 (дата звернення 03.08.2022)

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Bust_Voltaire.jpg (дата звернення 03.08.2022)

Косаревська Р.О. Відкрите питання, або довга дорога до визнання. Культура і життя. №39 (4011). 23 жовтня 2002 р. С.3.

Julian Voss-Andreae. Biography. URL: https://julianvossandreae.com/about/biography/ (дата звернення 05.08.2022)

Julian Voss-Andreae; Quantum Sculpture: Art Inspired by the Deeper Nature of Reality. Leonardo 2011; 44(1): 14–20. DOI: https://doi.org/10.1162/LEON_a_00088

Норман Д. Дизайн вещей будущего. М.: Strelka Press, 2013. 342 с.

Бєлогрівцева А. Історія легенди: табурет Butterfly від Сорi Янагі. 03.02.2020. URL: https://his.ua/ua/article/istoriya-legendy-taburet-butterfly-ot-sori-yanagi_2020-02-03 (дата звернення 04.08.2022)

Бондарева Н.И. Архитектурный образ и его коммуникативно-экспозиционные возможности: монография. Астрахань: Астраханский государственный архитектурно-строительный университет, 2016. 201 с.

https://travellan.ru/upload/News%20of%20Travel/Vatican-City_900x718.jpg (дата звернення 04.08.2022)

Стасюк І. У Тирані почали будувати хмарочос у вигляді голови албанського героя за проєктом MVRDV. 04.08.2022. URL: https://hmarochos.kiev.ua/2022/08/04/u-tyrani-pochaly-buduvaty-hmarochos-u-vyglyadi-golovy-albanskogo-geroya-za-proyektom-mvrdv/ (дата звернення 04.08.2022)

References

Eco, U. (2004). Rol chytacha. Doslidzhennia z semiotyky tekstiv [The Role of the Reader. Explorations in the Semiotics of Texts]. (M.Hirniak, Trans). Lviv: Litopys (in Ukrainian)

Bart, R. (1989). Izbrannye raboty: Semiotika: Poetika [Selected Works: Semiotics: Poetics]. (G.Kosikova, Trans). Moscow: Progress (in Russian).

Eco, U. (2004). Otsutstvuyushchaya struktura. Vvedenie v semiologiyu [The missing structure. Introduction to Semiology]. (V.Reznik, A.Pogonyajlo, Trans). Saint Petersburg: Simpozium (in Russian).

Kosarevska, R. (2007). Semiotyka arkhitekturno-peizazhnykh formoutvoren doby klasytsyzmu v Ukraini na prykladi bilotserkivskoho parku "Oleksandriia" [Semiotics of architectural landscape forms of the classicism epoch in Ukraine on the example of the park “Oleksandria” in Bila Tserkva]. Candidate’s thesis. Kyiv: KNUCA (in Ukrainian).

Kosarevska, R. (2015). Arkhitekturno-semiotychna zmistovnist fasadu istorychnoho prybutkovoho budynku po vul. Hoholivskii, 23 m. Kyieva. [The architectural and semiotic content of the facade of the historical profitable building on the street. Hoholivska, 23, Kyiv]. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia - Current problems of architecture and urban planning, 39, 125-138. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spam_2015_39_18. (in Ukrainian).

Kosarevska, R. (2017). Alehorychno-symvolichni oznachennia arkhitekturno-peizazhnykh kompozytsii parku "Oleksandriia" (m. Bila Tserkva, Ukraina) [Allegorical and symbolic meanings of the architectural and landscape compositions of the Oleksandria Park (Bila Tserkva, Ukraine)]. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia - Current problems of architecture and urban planning, 47, 190-194. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spam_2017_47_29. (in Ukrainian).

Kosarevska, R. (2018). "Sofiivskyi sad" ta yoho khudozhni obrazy ["Sofia Garden" and its artistic images]. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia - Current problems of architecture and urban planning, 50, 83-88. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spam_2018_50_14. (in Ukrainian).

Levchenkov, D. (2016). Estetychnyi semiozys v obrazotvorchomu mystetstvi [The aesthetic semiosis in fine arts]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv: H.Skovoroda Institute of Philosophy (in Ukrainian).

Lola, G. (2016). Dizajn-kod: metodologiya semioticheskogo diskursivnogo modelirovaniya [Design code: the methodology of semiotic discoursive modelling of design product]. Saint Petersburg: IPK Beresta (in Russian).

Lotman Yu. (2004). Semiosfera [Semiosphere]. Saint Petersburg: Iskusstvo-SPB (in Russian).

Lotman Yu. (2002). Stat'i po semiotike kul'tury i iskusstva [Articles on semiotics of culture and art]. Saint Petersburg: Akademicheskij proekt (in Russian).

Panofsky, E. (1999). Smysl i tolkovanie izobrazitel'nogo iskusstva [Meaning of the Visual Arts]. (V.Simonova, Trans). Saint Petersburg: Akademicheskij proekt (in Russian).

Prohozhev, О. (2018). Semioticheskie principy formoobrazovaniya sredstv vizual'noj kommunikacii [Semiotic principles of shaping the means of visual communication]. Extended abstract of candidate’s thesis. Nizhny Novgorod: NNGASU (in Russian).

Solomonik, А. (2004). Pozitivnaya semiotika (o znakah, znakovyh sistemah i semioticheskoj deyatel'nosti) [Positive semiotics (about signs, sign systems and semiotic activity)]. Minsk: МЕТ (in Russian).

Uspenskij B. (1995). Semiotika iskusstva [Semiotics of art]. Moscow: Shkola «Yazyki russkoj kul'tury» (in Russian).

Chepurova, О. (2004). Hudozhestvennyj obraz v dizajn-proektirovanii ob"ektov kul'turno-bytovoj sredy [Artistic image in the design of objects of cultural and living environment]. Candidate’s thesis. Moscow: All-Russian Research Institute of Technical Aesthetics (in Russian).

Yankovskaya Yu. (2003). Semiotika v arhitekture – dialog vo vzaimodejstvii: Mesto semioticheskih issledovanij v sovremennoj teorii arhitektury [Semiotics in Architecture – Dialogue in Interaction: The Place of Semiotic Research in Contemporary Architectural Theory]. Yekaterinburg: Ural University (in Russian).

Stepanov, Yu. (Eds.). (2001). Semiotika: Antologiya [Semiotics: An Anthology]. Moscow: Akademicheskij proekt (in Russian).

Arnheim, R. (1974). Iskusstvo i vizual'noe vospriyatie [Art and visual perception]. (V.Samohin, Trans). Moscow: Progress (in Russian).

Vygotskij, L. (1998). Psihologiya iskusstva [Psychology of art]. Rostov on Don: Feniks (in Russian).

Kulka, J. (2014). Psihologiya iskusstva [Psychology of art]. (I.Oliva, Trans). Kharkiv: Gumanitarnyj centr (in Russian).

Kuzin, V. (2005). Psihologiya zhivopisi [Psychology of painting]. Moscow: ONIKS 21 vek (in Russian).

Sel'chenok, K. (Eds.). (2003). Psihologiya hudozhestvennogo tvorchestva [Psychology of artistic creativity]. Minsk: Harvest (in Russian).

Wilson, R. (2020). Kvantovaya psihologiya. Kak programmnoe obespechenie mozga formiruet vas i vash mir [Quantum psychology. How Brain Software Programs You and Your World]. (A.Kostenko, Trans). Moscow: Sofiya (in Russian).

Kolobanov, M. (Eds.). (2009). Kvantovoe izobrazhenie [Quantum image]. Moscow: FIZMATLIT (in Russian).

Liashenko, D. (2015). Semioticheskoe modelirovanie real'nosti [Semiotic modeling of reality]. Odesa: Pechatnyj dom (in Russian).

Efimov, E. (2019). Kvantovyj razvorot soznaniya. Chast' 1. Znaki, ili Kak nauchit'sya vybirat' svoe budushchee [Quantum reversal of consciousness. Part 1. Signs, or How to learn to choose your future]. Moscow: Ridero (in Russian).

Surov, I.A., Semenenko, E., Platonov, A.V., Bessmertny, I.A., Galofaro, F., Toffano, Z., Khrennikov, A.Y., Alodjants, A.P. (2021). Quantum semantics of text perception. Scientific Reports, 11. URL: https://doi.org/10.1038/s41598-021-83490-9

Skorobohatov, M. (2022). Persha u sviti optychna iliuziia [First in the world optical illusion]. URL: https://amp.lifter.com.ua/ru/5086 (in Ukrainian).

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Bust_Voltaire.jpg

Kosarevska, R. (2002). Vidkryte pytannia, abo dovha doroha do vyznannia [An open question, or a long road to recognition]. Kultura i zhyttia - Culture and life, 39(4011), 3. (in Ukrainian).

Julian Voss-Andreae. Biography. URL: https://julianvossandreae.com/about/biography/

Voss-Andreae, J. (2011). Quantum Sculpture: Art Inspired by the Deeper Nature of Reality. Leonardo. 44(1), 14-20. URL: https://doi.org/10.1162/LEON_a_00088

Norman, D. (2013). Dizajn veshchej budushchego [The Design of Future Things]. (M.Korobochkin, Trans). Moscow: Strelka Press (in Russian).

Bielohrivtseva, A. (2020). Istoriia lehendy: taburet Butterfly vid Sori Yanahi [The story of a legend: the Butterfly stool by Sori Yanagi]. URL: https://his.ua/ua/article/istoriya-legendy-taburet-butterfly-ot-sori-yanagi_2020-02-03 (in Ukrainian).

Bondareva N. (2016). Arhitekturnyj obraz i ego kommunikativno-ekspozicionnye vozmozhnosti [Architectural image and its communicative and expositional possibilities]. Astrakhan: Astrakhan State University of Architecture and Civil Engineering (in Russian).

https://travellan.ru/upload/News%20of%20Travel/Vatican-City_900x718.jpg

Stasiuk, I. (2022). U Tyrani pochaly buduvaty khmarochos u vyhliadi holovy albanskoho heroia za proiektom MVRDV [In Tirana, they started building a skyscraper in the form of the head of an Albanian hero according to the MVRDV project]. URL: https://hmarochos.kiev.ua/2022/08/04/u-tyrani-pochaly-buduvaty-hmarochos-u-vyglyadi-golovy-albanskogo-geroya-za-proyektom-mvrdv/ (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-31

Як цитувати

Косаревська , Р., Левченко , О., & Третяк , Ю. (2022). КВАНТОВА СЕМІОТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ ДО ФОРМУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ДИЗАЙНУ, АРХІТЕКТУРИ І МИСТЕЦТВА. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (64), 63–82. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.64.63-82

Номер

Розділ

Статті