МЕТОДИ АДАПТАЦІЇ ПРОМИСЛОВОЇ АРХІТЕКТУРИ ДО СУЧАСНИХ МІСТОБУДІВНИХ УМОВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.64.53-62

Ключові слова:

реновація промислових територій, формоутворення міського середовища, міське середовище, міський простір

Анотація

У статті досліджуються принципи реновації промислових територій в існуючому міському середовищі. Розглянуто класифікацію елементів виробничих територій за розміром, типом. Проведено дослідження методів естетичної реновації промислових територій. Виявлено основні принципи функціональної адаптації об’єктів промислової архітектури в міському просторі з урахуванням містобудівних умов.

Виявлено певний порядок просторової побудови територіальних елементів у процесі формування виробничих території. Найменшим елементом виробничої території є майданчик промислового підприємства, наступним за розміром структурним елементом є промисловий вузол, тобто група підприємств, розташованих за єдиним архітектурно-планувальним задумом. Декілька взаємопов'язаних промислових вузлів формують міський промисловий район, який зв'язується з містом системою магістралей.

Визначено, що можливості подальшого розширення міської території скорочуються через необхідність збереження природних зон і обмеження територіального зростання міста. Перетворення існуючих міських об’єктів можна розподілити на реновацію зі зміною функції території, реконструкцію, та часткову реконструкцію з елементами благоустрою. Зміна функціонального призначення виконується з урахуванням прилеглої території та її планового розвитку (мікрорайону, району і т. д., в залежності від величини промислових територій).

Біографії авторів

Олена Олійник , Національна академія образотворчих мистецтв і архітектури

доктор архітектури, доцент

Микита Шкарапута, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

аспірант кафедри ТІАСМ

Посилання

Список використаних джерел:

Richard L. Urban construction project management / L. Richard, J. Eschemuller. – N.Y.: McGraw-Hill, 2008. – 480 p.

Гайко Ю. І та ін. Реновація промислової забудови та її адаптація до сучасного міського середовища: монографія / Гайко Ю. І., Є. Ю. Гнатченко, О. В. Завальний, Е. А. Шишкін, за заг. ред. Ю. І. Гайка, Е. А. Шишкіна // Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 353 с.

Промислова зона міста. – http://um.co.ua/9/9-11/9-11154.html. [дата доступу 02.06.2022]

Дронова О.Л. Новий урбанізм: у пошуках виходу з урбаністичного колапсу / О. Л. Дронова // Укр. геогр. журнал. - 2015. - № 3. - С. 33 - 41. DOI: 10.15407/ugz2015.03.033

Ієвлева В.П. Функціонально-планувальна організація промислово-виробничих районів в структурі великих і крупних міст центрального регіону України: Автореф. дис… канд. архіт.: 18.00.04 / В.П.Ієвлева. - К., 1993. – 45 с.

Ковальов В.В. Планування заходів щодо модернізації промислових об’єктів при комплексній реконструкції міської забудови / В. В. Ковальов, С. П. Броневицький // Вчені записки ТНУ ім. В. І. Вернадського / В сер: Технічні науки, т. 29 (68). – 2018. - № 2. – С. 320 - 323. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://eadnurt.diit.edu.ua/bitstream/123456789/11011/1/Kovalov%20.pdf

Олійник О.П. Формоутворення і роль громадських просторів в процесі еволюції міст – від античності до модернізму. Зб. наук. праць: Містобудування та територіальне планування. – К., КНУБА, 2021. – Вип. 77. – C. 345-369. DOI 77: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2021.77

Агранович Г. Промышленная архитектура. Преемственность. Традиции. Современные проблемы. / Г. Агранович // АСД. - 2001. - № 1. - С. 5 -12.

Алексашина В. В. Организация промышленных районов при реконструкции городов / В. В. Алексашина. - М.: Стройиздат, 1989. - 204 с.

Понятие города [Eлектроний ресурс] // Студопедия [Б. м.: Студопедия.Орг], [2014–2018]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://studopedia.org/4_80073.html. – Загл. с экрана. [дата доступу 24.05.2022]

Рождественская Е. С. Принципы включения архитектурного объекта в среду: на примере контактных зон городов [Текст] : дис. ... канд. арх. 18.00.01 / Е. С. Рождественская. – Самара, 2007. – 186 с.

Carmona M., Heath T., Oc T., Tiesdell S. Public places – urban spaces. The dimensions of urban design. – Oxford: Architectural Press, 2008. – 312 p.

Тимохін, В. О. Історія й еволюція містобудівного мистецтва. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Архітектура, 632, 2008. с. 34–43.

Sidney V. Levy. Project management in construction / Sidney V. Levy. – N.Y.: McGraw-Hill, 2006. – 402 p.

Sarka V. and other System of project multicriteria decision synthesis in construction / V. Sarka, E.K. Zavadskas, L. Ustinovicius, E. Sarkiene, C. Ignatavicius // Technological and Economic Development of Economy: Baltic Journal on Sustainability. – 2008. – Vol. 14, № 4. – P. 546-565.

Осітнянко А. П. Планування розвитку міста: Монографія / А. П. Осітнянко. -К.: КНУБА, 2001. – 460 с.

Форрестер Дж. Динамика развития города / Дж. Форрестер; пер. с англ. М. Г. Орловой; под ред. Ю.П.Иванилова. – М.: Прогресс, 1984. – 287 с.

References

Richard L. (2008) Urban construction project management / L. Richard, J. Eschemuller. – N.Y.: McGraw-Hill – 480 p. (in English)

Haiko Yu. I ta in. (2021) Renovation of industrial buildings and its adaptation to the modern urban environment: monograph [Renovatsiia promyslovoi zabudovy ta yii adaptatsiia do suchasnoho miskoho seredovyscha: monohrafiia] / Haiko Yu. I., Ye. Yu. Hnatchenko, O. V. Zavalnyi, E. A. Shyshkin, za zah. red. Yu. I. Haika, E. A. Shyshkina // Kharkiv. nats. un-t misk. hosp-va im. O. M. Beketova. – Kharkiv: KhNUMH im. O. M. Beketova, – 353 s. (in Ukrainian)

Industrial zone of the city [Promyslova zona mista] – http://um.co.ua/9/9-11/9-11154.html. [data dostupu 02.06.2022] (in Ukrainian)

Dronova O.L. (2015) New urbanism: in search of a way out of urban collapse [Novyi urbanizm: u poshukakh vykhodu z urbanistychnoho kolapsu] / O.L.Dronova // Ukr. heohr. zhurnal. # 3. - S. 33-41. DOI: 10.15407/ugz2015.03.033 (in Ukrainian)

Iievleva V.P. (1993) Functional and planning organization of industrial and production areas in the structure of large and large cities of the central region of Ukraine [Funktsionalno-planuvalna orhanizatsiia promyslovo-vyrobnychykh raioniv v strukturi velykykh i krupnykh mist tsentralnoho rehionu Ukrainy] Avtoref. dys… kand. arkhit.: 18.00.04 / V.P.Iievleva. - K., 45 s. (in Ukrainian)

Koval’ov V.V. (2018) Planning of measures for the modernization of industrial facilities in the complex reconstruction of urban development [Planuvannia zakhodiv schodo modernizatsii promyslovykh obiektiv pry kompleksnii rekonstruktsii miskoi zabudovy] / V.V.Koval’ov, S.P.Bronevytskyi // Vcheni zapysky TNU im. V.I.Vernadskoho / V ser: Tekhnichni nauky, t. 29 (68). - # 2. – S. 320-323. [Elektronnyi resurs]. - Rezhym dostupu: http://eadnurt.diit.edu.ua/bitstream/123456789/11011/1/Kovalov%20.pdf (in Ukrainian)

Oliinyk O.P. (2021) Formation and the role of public spaces in the process of evolution of cities – from antiquity to modernism [Formoutvorennia i rol hromadskykh prostoriv v protsesi evoliutsii mist – vid antychnosti do modernizmu] Zb.nauk.prats: Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia. – K., KNUBA, – Vyp. 77. – C. 345-369. DOI 77: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2021.77

Ahranovych H. (2001) Industrial architecture. Continuity. Traditions. Modern problems [Promыshlennaia arkhytektura. Preemstvennost. Tradytsyy. Sovremennыe problemы] / H. Ahranovych // ASD. - # 1. - S. 5-12. (in Russian)

Aleksashyna V.V. (1989) Organization of industrial areas in the reconstruction of cities [Orhanyzatsyia promыshlennыkh raionov pry rekonstruktsyy horodov] / V. V. Aleksashyna. - M.: Stroiyzdat, 204 s. (in Russian)

The concept of the city [Poniatye horoda] (2014–2018) [Elektronyi resurs] // Studopedyia [B. m.: Studopedyia.Orh], [2014–2018]. – Эlektron. dan. –Rezhym dostupa: http://studopedia.org/4_80073.html. – Zahl. s эkrana. [data dostupu 24.05.2022] (in Russian)

Rozhdestvenskaia, E. S. (2007) Principles of inclusion of an architectural object in the environment: on the example of contact zones of cities [Pryntsypы vkliuchenyia arkhytekturnoho obъekta v sredu: na prymere kontaktnыkh zon horodov] Tekst : dys. ... kand. arkh. 18.00.01 / E. S. Rozhdestvenskaia. – Samara, 186 s. (in Russian)

Carmona M., Heath T., Oc T., Tiesdell S. Public places – urban spaces. The dimensions of urban design. – Oxford: Architectural Press, 2008. – 312 p. (in English)

Tymokhin, V. O. (2008) History and evolution of urban art [Istoriia y evoliutsiia mistobudivnoho mystetstva] Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Arkhitektura, 632, s. 34–43. (in Ukrainian)

Sidney V.Levy. Project management in construction / Sidney V. Levy. – N.Y.: McGraw-Hill, 2006. – 402 p. (in English)

Sarka V. and other (2008) System of project multicriteria decision synthesis in construction / V. Sarka, E.K. Zavadskas, L. Ustinovicius, E. Sarkiene, C. Ignatavicius // Technological and Economic Development of Economy: Baltic Journal on Sustainability. – Vol. 14, № 4. – P. 546-565. (in English)

Ositnianko A.P. (2001) Planning the development of the mist: Monography [Planuvannia rozvytku mista: Monohrafiia] / A.P.Ositnianko. -K.: KNUBA, - 460 s. (in Ukrainian)

Forrester Dzh. (1984) Dynamyka razvytyia horoda / Dzh.Forrester; per. s anhl. M. H. Orlovoi; pod red. Yu.P.Yvanylova. – M.: Prohress, - 287 s. (in English)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-31

Як цитувати

Олійник , О., & Шкарапута, М. (2022). МЕТОДИ АДАПТАЦІЇ ПРОМИСЛОВОЇ АРХІТЕКТУРИ ДО СУЧАСНИХ МІСТОБУДІВНИХ УМОВ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (64), 53–62. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.64.53-62

Номер

Розділ

Статті