ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ В ПЕРІОД ВІЙНИ

Автор(и)

  • Наталія Денисенко Київський національний університет будівництва і архітектури, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-5490-2972

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.64.41-52

Ключові слова:

державні фінанси, військові фінанси, військовий бюджет, військова економіка, військові облігації, військовий збір

Анотація

У статті висвітлюються актуальні питання функціонування державних фінансів, складові військової економіки як багатогалузевого комплексу та механізми фінансування військової економіки. Розглянуто основні сучасні тенденції в сфері державних фінансів України. Проведено порівняння з світовим досвідом функціонування військових державних фінансів. Проаналізовано фінансові наслідки в країнах, які постраждали від війни.

Узагальнено структуру військових фінансів та її основні елементи. В статті наголошується, що існує три основних джерела фінансування військових витрат: друкування грошей, збільшення податків і запозичення. Проаналізовано переваги та недоліки кожного з цих джерел фінансування. Розглянуто військові облігації, як своєрідний інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету.

Біографія автора

Наталія Денисенко , Київський національний університет будівництва і архітектури

кандидат економічних наук, доцент кафедри міського господарства

Посилання

Список джерел

Бережанський В.Г., Гайворонський О.С., Луцик І.С. Формування оборонного бюджету Сполучених Штатів Америки. Київ, 2004. 21 с.

Богданович В. Ю. Воєнна безпека України: методологія дослідження та шляхи забезпечення. К.: Тираж, 2003. С. 322-327.

Бюджетний кодекс України від 8.07.2010 р. № 2456-VI [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text

Військові видатки світу зросли на 2,6%, а України – на 21%, SIPRI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ukrainian.voanews.com/a/vijskovi-vydatky/4895630.html

Военный бюджет США [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://pentagonus.fandom.com/ru/wiki/

Гай-Нижник П.П. Перша світова війна і її вплив на європейські державні фінанси. Фінанси України. 2004. №11. С.148–152.

Гуменюк Р.П. Світовий досвід механізмів фінансового забезпечення збройних сил. Фiнанси, облiк, банки. 2019. № 1 (24). С. 39-47

Карп Є.В. Структурні зміни видатків державного бюджету України на оборону. Економіка і суспільство. 2018. № 14. С. 804–810.

Мунтіян В.І. Економіка та оборонні витрати: аналіз зарубіжних досліджень і український шлях розвитку. К.: НДФІ, 1998. 464 с.

Мунтіян В.І. Оборонний бюджет: Світовий досвід та можливі шляхи реформування в Україні / В.І. Мунтіян / Національний інститут стратегічних досліджень. К.: Просвіта, 1996. 240 с.

Про випуск облігацій внутрішньої державної позики «Військові облігації»: Постанова Кабінету Міністрів України від 25.02.2022 №156. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-2022-%D0%BF#Text

Романовська Ю. А., Урбанович В. А. Видатки на оборону: порівняльний аналіз ситуації в Україні та країнах НАТО. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 28 (2). С. 117–120.

Семехін І.М.,Марко І.Ю., Формування оборонного бюджету України і контроль за його використанням в умовах ринкової економіки. Фінанси України. 2006. №9. С. 56-65

Сорока Р. С. Аналіз бюджетного фінансування національної оборони. Науковий вісник Львівського державного ун-ту внутрішніх справ. 2017. № 1. С. 267–276.

Тютюнник В. П., Горовенко В. К. Рекомендації щодо першочергових кроків Президента України у сфері оборонної реформи та розвитку Збройних сил України. Київ: НІСД, 2019. 64 с.

Чеберяко О., Смаль А. Вплив макроекономічних показників на фінансування потреб оборони держави. Вісник Київського національного ун-ту імені Тараса Шевченка. 2012. № 138. С. 45–49

Ohanian, Lee E. (1997). The Macroeconomic Effects of War Finance in the United States: World War II and the Korean War". The American Economic Review. 87 (1): 23–40.

SIPRI: Stocholm international peace research institute [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.sipri.org/research

Reference

Berezhans`ky`j V.G., Gajvorons`ky`j O.S., Lucy`k I.S. (2004). Formation of the defense budget of the United States of America. [Formuvannya oboronnogo byudzhetu Spolucheny`x Shtativ Amery`ky`]. Ky`yiv, 21. (in Ukrainian)

Bogdanovy`ch V. Yu. (2003). Military security of Ukraine: research methodology and ways of ensuring. [Voyenna bezpeka Ukrayiny`: metodologiya doslidzhennya ta shlyaxy` zabezpechennya]. K.: Ty`razh, 322-327. (in Ukrainian)

Budget Code of Ukraine. [Byudzhetny`j kodeks Ukrayiny` vid 8.07.2010 r. # 2456-VI [Elektronny`j resurs]. - Rezhy`m dostupu: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text (in Ukrainian)

World military expenditures increased by 2.6%, and Ukraine - by 21% [Vijs`kovi vy`datky` svitu zrosly` na 2,6%, a Ukrayiny` – na 21%, SIPRI [Elektronny`j resurs]. – Rezhy`m dostupu: https://ukrainian.voanews.com/a/vijskovi-vydatky/4895630.html (in Ukrainian)

The military budget of the United States [Voennyj byudzhet SShA [Elektronny`j resurs]. — Rezhy`m dostupu: https://pentagonus.fandom.com/ru/wiki/ (in Ukrainian)

Gaj-Ny`zhny`k P.P. (2004) The First World War and its impact on European public finances [Persha svitova vijna i yiyi vply`v na yevropejs`ki derzhavni finansy`]. Finansy` Ukrayiny`. #11. 148–152. (in Ukrainian)

Gumenyuk R.P. (2019). World experience of the mechanisms of financial support of the armed forces. [Svitovy`j dosvid mexanizmiv finansovogo zabezpechennya zbrojny`x sy`l]. Finansy`, oblik, banky`. # 1 (24). 39-47. (in Ukrainian)

Karp Ye.V. (2018). Structural changes in defense expenditures of the state budget of Ukraine [Strukturni zminy` vy`datkiv derzhavnogo byudzhetu Ukrayiny` na oboronu]. Ekonomika i suspil`stvo. # 14. 804–810. (in Ukrainian)

Muntiyan V.I. (1998). Economy and defense spending: analysis of foreign research and the Ukrainian development path [Ekonomika ta oboronni vy`traty`: analiz zarubizhny`x doslidzhen` i ukrayins`ky`j shlyax rozvy`tku]. NDFI, 464. (in Ukrainian)

Muntiyan V.I. (1996). Defense budget: World experience and possible ways of reform in Ukraine. [Oboronny`j byudzhet: Svitovy`j dosvid ta mozhly`vi shlyaxy` reformuvannya v Ukrayini]. Nacional`ny`j insty`tut strategichny`x doslidzhen`. Prosvita, 240. (in Ukrainian)

About the issuance of bonds of the domestic state loan "Military Bonds". [Pro vy`pusk obligacij vnutrishn`oyi derzhavnoyi pozy`ky` «Vijs`kovi obligaciyi»] Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny` vid 25.02.2022 #156. – Rezhy`m dostupu: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-2022-%D0%BF#Text (in Ukrainian)

Romanovs`ka Yu. A., Urbanovy`ch V. A. (2018). Defense spending: comparative analysis of the situation in Ukraine and NATO countries. [Vy`datky` na oboronu: porivnyal`ny`j analiz sy`tuaciyi v Ukrayini ta krayinax NATO]. Pry`chornomors`ki ekonomichni studiyi. 28 (2). 117–120. (in Ukrainian)

Semexin I.M., Marko I.Yu., (2006). Formation of the defense budget of Ukraine and control over its use in market economy conditions. [Formuvannya oboronnogo byudzhetu Ukrayiny` i kontrol` za jogo vy`kory`stannyam v umovax ry`nkovoyi ekonomiky`]. Finansy` Ukrayiny`. #9. 56-65 (in Ukrainian)

Soroka R. S. (2017). Analysis of the budgetary financing of national defense. [Analiz byudzhetnogo finansuvannya nacional`noyi oborony`]. Naukovy`j visny`k L`vivs`kogo derzhavnogo un-tu vnutrishnix sprav. # 1. 267–276. (in Ukrainian)

Tyutyunny`k V. P., Gorovenko V. K. (2019). Recommendations regarding the priority steps of the President of Ukraine in the field of defense reform and development of the Armed Forces of Ukraine. [Rekomendaciyi shhodo pershochergovy`x krokiv Prezy`denta Ukrayiny` u sferi oboronnoyi reformy` ta rozvy`tku Zbrojny`x sy`l Ukrayiny`]. NISD. 64. (in Ukrainian)

Cheberyako O., Smal` A. (2012). The influence of macroeconomic indicators on the financing of the state's defense needs. [Vply`v makroekonomichny`x pokazny`kiv na finansuvannya potreb oborony` derzhavy`]. Visny`k Ky`yivs`kogo nacional`nogo un-tu imeni Tarasa Shevchenka. # 138. 45–49 (in Ukrainian)

Ohanian, Lee E. (1997). The Macroeconomic Effects of War Finance in the United States: World War II and the Korean War". The American Economic Review. 87 (1): 23–40. (in English)

SIPRI: Stocholm international peace research institute [Elektronny`j resurs]. — Rezhy`m dostupu: https://www.sipri.org/research (in English)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-31

Як цитувати

Денисенко , Н. (2022). ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ В ПЕРІОД ВІЙНИ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (64), 41–52. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.64.41-52

Номер

Розділ

Статті