СКУЛЬПТУРА У СУЧАСНОМУ ІНТЕР'ЄРІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.64.31-40

Ключові слова:

новація, просторова концепція мистецтво скульптури, форма, об'єм, простір, інтер’єр

Анотація

В даній роботі розглядаються питання створення, формування та оздоблення внутрішнього простору. Через призму предметно-просторової та функціонально-художньої організації, розглядається скульптура від суто утилітарної діяльності до виду мистецтва, спрямованого на перетворення внутрішнього середовища цілісними та функціональними засобами.

У процесі життєдіяльності людина постійно знаходиться в визначеному предметно-просторовому середовищі. Плануючи, формуючи і трансформуючи проектування просторового середовища, враховуючи і використовуючи виявлені закономірності побудови предметних об'єктів, опираючись на різні теоретичні та методичні розробки. Створює привабливі предметні форми та знаходить наповнені новим змістом оригінальні художні прийоми і тим самим відображає їх у світовому відношенні сучасної епохи.

Біографія автора

Іван Гребенюк , ЗВО «Університет Короля Данила», м. Івано-Франківськ

старший викладач кафедри дизайну

Посилання

Список джерел

Антонович Д. Українська скульптура / Дмитро Антонович // Українська культура: Лекції за ред. Д. Антоновича // Упоряд. С. В. Ульяновська; Вст. ст. І. М. Дзюби; Пер. слово М. Антоновича. К.: Либідь, 1993. С. 274–306.

Данченко Л. Народна кераміка Середнього Придніпров’я / Л. Данченко. К. : Наукова думка, 1974. 192 с.

Крвавич Д.П., Овсійчук В.А., Черепанова С.О. Українське мистецтво: Навч. Посіб.: У 3 ч. Ч.3. Л.: Світ, 2005. 286 с.

Матейко К.І. Народна кераміка західних областей Української РСР / К.І. Матейко. К. : Наукова думка, 1959. 109 с.

Мистецтво скульптури: навчально-методичний посібник. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2018. 201 с.: іл.

Рудик М., Прусак В. Предметний дизайн та дизайн інтер’єру з використанням оптичних ілюзій. Вісник ХДАДМ. 2011. № 5. С. 75–78.

Сакович І.В. Народна керамічна скульптура Радянської України / І. В. Сакович. К.: Наукова думка, 1970. 88 с.

Скульптура в інтер'єрі – сучасний предметний дизайн. URL: https://www.0332.ua/news/3124698/skulptura-v-intereri-sucasnij-predmetnij-dizajn (дата звернення: 05.08.2022).

Скульптура в інтер'єрі: особливості, поради та приклади. URL: https://realestate.24tv.ua/skulptura-interyeri-osoblivosti-poradi-foto-ostanni-novini_n1446366. (дата звернення: 05.08.2022).

Чарновський О. Українська народна скульптура / О. Чарновський. Л.: Вища школа, 1976. 143 с. з іл. 13.

Школьна О. Фарфор-фаянс України: інфраструктура галузі, промислова та економічна політика, організаційно-творчі процеси. Кн. 1 / Ольга Школьна. – К.: День Печати, 2011. 400 с. : іл.

References

Antonovych D. (1993) Ukrainska skulptura. [Ukrainska skulptura]: Lektsii za red. D. Antonovycha // Uporiad. S. V.Ulianovska; Vst. st. I. M. Dziuby; Per. slovo M. Antonovycha. K.: Lybid, S. 274–306. – (in Ukrainian).

Danchenko L. (1974). Folk ceramics of the Middle Dnieper region [Narodna keramika Serednoho Prydniprovia] / L. Danchenko. K.: Naukova dumka, 192 s. – (in Ukrainian).

Krvavych D.P., Ovsiichuk V.A., Cherepanova S.O. (2005). Ukrainian art. [Ukrainske mystetstvo]: Navch. Posib.: U 3 ch. Ch.3. L.: Svit, 286 s. – (in Ukrainian).

Mateiko K.I. (1959). Folk ceramics of the western regions of the Ukrainian SSR. [Narodna keramika zakhidnykh oblastei Ukrainskoi RSR] / K.I. Mateiko. K.: Naukova dumka, 109 s. – (in Ukrainian).

Mystetstvo skulptury (2018). [The art of sculpture]: navchalno-metodychnyi posibnyk. Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. Ivana Franka, 201 s.: il. – (in Ukrainian).

Rudyk M., Prusak V. (2011). Subject design and interior design with the use of optical illusions. [Predmetnyi dyzain ta dyzain interieru z vykorystanniam optychnykh iliuzii]. Visnyk KhDADM. № 5. S. 75–78. – (in Ukrainian).

Sakovych I.V. (1970). Folk ceramic sculpture of Radian Ukraine. [Narodna keramichna skulptura Radianskoi Ukrainy] / I.V. Sakovych. K. : Naukova dumka, 88 s. – (in Ukrainian).

Sculpture in the interior is a modern object design. [Skulptura v interieri – suchasnyi predmetnyi dyzain]. URL: https://www.0332.ua/news/3124698/ skulptura-v-intereri-sucasnij-predmetnij-dizajn. – (in Ukrainian).

Sculpture in the interior: features, tips and examples. [Sculpture in the interior: features, tips and examples]. URL: https://realestate.24tv.ua/skulptura-interyeri-osoblivosti-poradi-foto-ostanni-novini_n1446366. – (in Ukrainian).

Charnovskyi O. (1976). Ukrainian folk sculpture. [Ukrainian folk sculpture] / O. Charnovskyi. L.: Higher School, 143 p. with fig. thirteen. – (in Ukrainian).

Shkolna O. (2011). Porcelain-faience of Ukraine: industry infrastructure, industrial and economic policy, organizational and creative processes. [Farfor-faians Ukrainy: infrastruktura haluzi, promyslova ta ekonomichna polityka, orhanizatsiino-tvorchi protsesy]. Book 1 / Olga Shkolna. - K.: Den Pechaty, 400 p.: fig.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-31

Як цитувати

Гребенюк , І. . (2022). СКУЛЬПТУРА У СУЧАСНОМУ ІНТЕР’ЄРІ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (64), 31–40. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.64.31-40

Номер

Розділ

Статті