ВИЗНАЧЕННЯ ТА ІЄРАРХІЯ ОБ’ЄКТІВ АРХІТЕКТУРИ ЗАСНОВАНІ НА СЦЕНАРНИХ МЕТОДАХ ПРОЄКТУВАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.64.14-30

Ключові слова:

об’єкти архітектури, сценарне моделювання, сценарії небезпеки, відокремлена частина будівлі, будівля, споруда, комплекс, функціональні зміни, архітектурний твір, міський простір, пішохідний простір, магістральна вулиця

Анотація

Постановка проблеми – досить широке і суперечливе трактування поняття об’єктів архітектури призвело до значних суперечностей проєктування в реальному містобудівному середовищі, розмивання архітектурних завдань із формування будівель, комплексів, ансамблів і забудови і, як наслідок,  до втрати механізмів організації цілісного середовища міст.

Аналіз досліджень і публікацій свідчить про постійний інтерес до визначення об’єктів архітектури, Саме цей процес пошуку і уточнення об’єкту архітектурної діяльності і стає підставою для різних підходів до проєктування, виявлення несистемних явищ, які не сприяють цілісності функціонування і сприйняття міських просторів.  

Мета цієї публікації полягає у визначенні поняття об’єкта архітектури на основі використання сценарних методів, які охоплюють різні аспекти архітектурного проєктування та моделюють функціональну придатність, стійкість і надійність та естетичну виразність забудови.

Новизна публікації полягає у створенні ієрархічної системи об’єктів архітектури на тлі розуміння завдань, які виникають при реальному входженні цих об’єктів в міське середовище, забезпеченні їх сталого розвитку об’єктів у часі.

Методи досліджень ґрунтуються на перевірці висловлених різними авторами концепцій об’єктів архітектури на основі сценарних методів і моделей.

Результатом дослідження є систематизація об’єктів архітектури та створення їх ієрархічної моделі.  При чому кожний рівень об’єкта розрахований на реалізацію окремої частини архітектурних завдань.

Виявлені методичні підходи і моделі використовувалися в прикладних дослідженнях, направлених на покращення сучасного проєктного процесу.

В подальшому дослідженні автор має намір більш ретельно проаналізувати теоретичні праці сучасних архітекторів і архітектурознавців, що трактують визначення об’єктів архітектури, і, відповідно, надати рекомендації із вдосконалення проєктного процесу.

Біографія автора

Сергій Буравченко , Національний авіаційний університет, Україна

кандидат архітектури, професор кафедри архітектури і просторового планування

Посилання

Література

Бєломесяцев А.Б. Філософські основи архітектури / Інститут проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв України. Київ: ІПСМ АМУ, 2005. 488 с.

Буравченко С. .Г. Аспекти систематизації сценарних методів проектування об’єктів архітектури. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 55. 2019. С. 25 - 41. DOI:https://doi.org/10.32347/2077-3455.2020.56.305-322

Буравченко С.Г. Використання сценарних методів у викладанні архітектурних дисциплін / С.Г.Буравченко, К.В.Спасіченко. Архітектура, будівництво, дизайн в освітньому просторі: колективна монографія . За заг. ред. д-ра іст. наук В. В. Карпова. Рига, Латвія, “Baltija Publishing”, 2021. 604 С. 82-104.

Вечерський В. В. Класифікатор об'єктів (пам’яток) архітектури та містобудування // Класифікатори нерухомих об’єктів культурної спадщини України. Київ : Фенікс, 2012. С. 35–53.

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»

Закон України «Про культурну спадщину»

ДБН А 2.2-3:2014. Склад та зміст проектної документації

ДБН Б.2.2-3:2012. Склад та зміст історико-архітектурного опорного плану населеного пункту

ISO ST 2394: 2015 General principles on reliability for structures.

ДСТУ 8855:2019. Визначення класів наслідків (відповідальності)

Линч, Кевин. Образ города. М. Стройиздат, 1982. 328 с. / The image of the city/Kevin Lynch. The MIT Press.

Jean Baudrillard The Singular Objects of Architecture. University of Minnesota Press; New Edition (December 6, 2005). 98. ISBN-10: ‎ 0816639132. ISBN-13: 978-0816639137

Broadbent Geoffrey Architectural objects and their design as a subject for semiotic studies. Design Studies. Volume 1, Issue 4, April 1980. 207-216 https://doi.org/10.1016/0142-694X(80)90005-8

Harman Graham. Architecture and Objects. University of Minnesota Press. 208- ISBN: 9781517908539

Kengo Kuma. Anti-Object: The Dissolution and Disintegration of Architecture Architectural Association, 2013. ISBN 978-1-907896-34-7

Krokfors, Karin Time for Space/ Karin Krokfors & Aalto University School of Arts, Design and Architecture Unigrafia Helsinki. 2017. 384. ISBN: 978-952-60-7397-2.

Schumacher, Patrik. Critique of Object Oriented Architecture, London 2017, full unedited manuscript. Published in: The Secret Life of Buildings, Editors: Michael Benedikt & Kory Bieg, Center for American Architecture and Design, University of Texas at Austin.

Schumacher, Patrik, Architecture’s Next Ontological Innovation, Published in: Not Nature, tarp – Architectural Manual, Pratt Institute, New York, spring 2012

Foster Gage, Mark / Killing Simplicity: Object-Oriented Philosophy In Architecture. No. 33 (Winter 2015), 95-106 https://www.jstor.org/stable/43630853

Tschumi B. Architecture and Disjunction. Cambridge, London, 1996. 278 с. ISBN: 9780262700603

Referenses

Byelomesyatsev A.B. (2005). Philosophical foundations of architecture [Filosofsʹki osnovy arkhitektury] / Instytut problem suchasnoho mystetstva Akademiyi mystetstv Ukrayiny. Kyyiv: IPSM AMU,. 488 (In Ukrainian)

Buravchenko S. H. (2019). Aspects of systematization of scenario methods of designing architectural objects [Aspekty systematyzatsiyi stsenarnykh metodiv proek-tuvannya ob’yektiv arkhitektury]. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobudu-vannya. Vypusk 55. S. 25-41. DOI:https://doi.org/10.32347/2077-3455.2020.56.305-322 (In Ukrainian)

Buravchenko S.H. (2021). The use of scenario methods in the teaching of architectural disciplines [Vykorystannya stsenarnykh metodiv u vykladanni arkhi-tekturnykh dystsyplin] / S.H.Buravchenko, K.V.Spasichenko. Arkhitektura, budivnytstvo, dyzayn v osvitnʹomu prostori: kolektyvna monohrafiya. Za zah. red. d-ra ist. nauk V. V. Karpova. Ryha, Latviya, “Baltija Publishing”. 604 (82-104). (In Ukrainian)

Vechersʹkyy V. V. (2012). Classifier of objects (monuments) of architecture and urban planning [Klasyfikator ob'yektiv (pamʺyatok) arkhitektury ta mistobuduvannya] // Klasyfikatory nerukhomykh obʺyektiv kulʹturnoyi spadshchyny Ukrayiny. Kyyiv: Feniks. 35–53. (In Ukrainian)

The Law of Ukraine "On Regulation of Urban Development"(2011) [Zakon Ukrayiny «Pro rehulyuvannya mistobudivnoyi diyalʹnosti» (In Ukrainian)

Law of Ukraine "On Cultural Heritage" (2006) [Zakon Ukrayiny «Pro kulʹturnu spadshchynu»] (In Ukrainian)

DBN A 2.2-3(2014). Composition and content of project documentation [Sklad ta zmist proektnoyi dokumentatsiyi] (In Ukrainian)

DBN B.2.2-3 (2012). Composition and content of the historical and architectural reference plan of the settlement [Sklad ta zmist istoryko-arkhitekturnoho opornoho planu naselenoho punktu] (In Ukrainian)

ISO ST 2394: (2015) General principles on reliability for structures. (In English)

DSTU 8855(2019). Determination of classes of consequences (responsibility) [Vyznachennya klasiv naslidkiv (vidpovidalʹnosti)] (In Ukrainian)

Lynch, Kevyn. (1982). [Obraz horoda]. M. Stroyyzdat,.328. The image of the city / Kevin Lynch. The MIT Press. (In Russian)

Jean Baudrillard (2005). The Singular Objects of Architecture. University of Minnesota Press; New Ed edition (December 6,). 98. ISBN-10‏:‎ 0816639132. ISBN-13:‎ 978-0816639137 (In English)

Broadbent Geoffrey (1980). Architectural objects and their design as a subject for semiotic studies. Design Studies. Volume 1, Issue 4, April 1980, Pages 207-216 https://doi.org/10.1016/0142-694X(80)90005-8 (In English)

Harman Graham (2022). Architecture and Objects. University of Minnesota Press. 208.- ISBN: 9781517908539 (In English)

Kengo Kuma. (2013). Anti-Object: The Dissolution and Disintegration of Architecture Architectural Association, ISBN 978-1-907896-34-7 (In English)

Krokfors, Karin (2017). Time for Space/ Karin Krokfors & Aalto University School of Arts, Design and Architecture Unigrafia Helsinki. 384 p. ISBN: 978-952-60-7397-2. (In English)

Schumacher, Patrik. (2017). Critique of Object Oriented Architecture, London, full unedited manuscript. Published in: The Secret Life of Buildings, Editors: Michael Benedikt & Kory Bieg, Center for American Architecture and Design, University of Texas at Austin.22. ISBN: 978-0-934951-28-9 (In English)

Schumacher, Patrik (2012). Architecture’s Next Ontological Innovation, Published in: Not Nature, tarp – Architectural Manual, Pratt Institute, New York, spring. (In English)

Foster Gage, Mark (2015). Killing Simplicity: Object-Oriented Philosophy In Architecture. No. 33 (Winter), 95-106 (12 p) https://www.jstor.org/stable/43630853 (In English)

Tschumi B. (1996). Architecture and Disjunction. Cambridge, London,. 278 p. ISBN: 9780262700603 (In English)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-31

Як цитувати

Буравченко , С. (2022). ВИЗНАЧЕННЯ ТА ІЄРАРХІЯ ОБ’ЄКТІВ АРХІТЕКТУРИ ЗАСНОВАНІ НА СЦЕНАРНИХ МЕТОДАХ ПРОЄКТУВАННЯ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (64), 14–30. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.64.14-30

Номер

Розділ

Статті