ПОШУКИ МУЗЕЙНОЇ АРХІТЕКТУРИ В СУЧАСНОМУ КОНТЕКСТІ КРЕАТИВНОГО МІСТА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.64.4-13

Ключові слова:

музейна споруда, архітектура музею, художній образ, творча індустрія, музейні твори

Анотація

Стаття присвячена пошуку оптимальних ідей перетворення Національних художніх музеїв у поліфункційні культурні утворення на основі сучасної необхідної модернізації музею як креативної константи "творчої індустрії". У комплексі завдань, пов’язаних з вдосконалених, і оптимізацією експозиційної діяльності, її взаємин із потребами відвідувача, особливого значення набуває тема формування архітектури нових музейних споруд і реконструкції існуючих для забезпечення їх домінантності і комунікативності з міськими спільнотами і креативними просторами міських історичних ареалів.

Біографія автора

Орест Гірний , Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури

аспірант

кафедри теорії, історії архітектури та синтезу мистецтв

Посилання

Список джерел

Robert R. Janes: Museums in a Troubled World. Renewal, Irrelevance or Collapse? London & New York: Routledge. [Електронний ресурс] https://tidsskrift.dk/mediekultur/article/view/5242, (27.06.2011);

Rodriguez Magda R.M. Globalization as Transmodern Totality [Електронний ресурс] https://www.academia.edu/5439252/Globalization_as_Transmodern_Totality (02.07.2010);

Bahamon A. Sketch Plan Build World Class Architects Show How it’s done /

A.Bahamon – Hardcover: Hanper Collinns Publishers,. 2005 – P. 500

Norman Foster and the British Museum. Prestel. Munich, London, New York. 2001 - Р.120.

Ortner & Ortner. URL: http://www.ortner-ortner.de/ (10.12.2015).

Museums Quartier Wien [Електронний ресурс] URL: http://www.mqw.at/ (10.

2015).

Schumacher Patrik. Parametricism - A New Global Style for Architecture and Urban Design // AD Architectural Design - Digital Cities. Vol 79, № 4, 2009

Дженкс Ч. Язык архитектуры постмодернизма / Ч. Дженкс; [перевод с англ. А. В. Рябушина, М. В. Уваровой; пiд ред. А. В. Рябушина, В. Л. Хайта]. – М.: Стройиздат, 1985. - 138 с.

Біляшівський М. Наші національні скарби. К. Шлях. 1918. - с. 19

Сулик Т. Р. Поняття багатофункціональних культурних центрів та програми їхнього формування. Сучасні проблеми архітектури та містобудування : K. KНУБА, 2011. Вип. 27. С. 297–303.

Дивак В. І. Архітектурно-художні особливості розширень художніх музеїв. Сучасні проблеми архітектури та містобудування : К. КНУБА, 2014. Вип. 37. С. 344–350.

Дивак В. І. Етапи розширення художніх музеїв. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. К. КНУБА, 2017. Вип. 48. С. 397–402.

Г.А. Птичникова Американська архітектура та філософія прагматизма (історичні зв’язки) "США, Канада: економіка, політика, культура", 2014, С.419

Шебек Н.М. Типологічні особливості «корисного» архітектурного Середовища. Архітектурний вісник КНУБА, К., КНУБА, 2013. Вип. 1. С. 176-182.

Гірний О. О. Сучасні тенденції трансформації художніх музеїв у провідні соціально-культурні центри національного значення. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. К: КНУБА, 2022. Вип. 63. С. 67–76 DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.63.67-76

References

Robert R. Janes: Museums in a Troubled World. Renewal, Irrelevance or Collapse? London & New York: Routledge. [Electronic resource] https://tidsskrift.dk/mediekultur/article/view/5242, (27.06.2011). (in English);

Rodriguez Magda R.M. Globalization as Transmodern Totality [Electronic resource] https://www.academia.edu/5439252/Globalization_as_Transmodern_Totality (02.07.2010). (in English);

Bahamon A. (2005). Sketch Plan Build World Class Architects Show How it’s done / A. Bahamon - Hardcover: Hanper Collinns Publishers, R. 500 р. (in English)

Norman Foster and the British Museum (2001). Prestel. Munich, London, New York. 120 р.(in English);

Ortner&Ortner. (2015). URL: http://www.ortner-ortner.de/. (in English)

Museums Quartier Wien (2015). [Electronic resource] URL: http://www.mqw.at/ (in English);

Schumacher Patrik. (2009)Parametricism - A New Global Style for Architecture and Urban Design // AD Architectural Design - Digital Cities. Vol 79, № 4. (in English);

Jencks, Ch. (1985). The Language of Postmodern Architecture. Moskow, Strojizdat.Р. 138. (In Russian);

Bilyashivsky M. (1918). Our national treasures. [Nashi natsionalni skarby].14р. (in Ukrainian).

Sulyk T. R. (2011) The concept of multifunctional culture centers and programs of their formation. [Poniattia bahatofunktsionalnykh kulturnykh tsentriv ta prohramy yikhnoho formuvannia]. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia Vyp. (№27), P-р. 297–303. (in Ukrainian).

Dyvak V.I. (2014). Architectural and artistic features of extensions of art museums. [Arkhitekturno-khudozhni osoblyvosti rozshyren khudozhnikh muzeiv]. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia, Vyp. (№37). P-р. 344–350. (in Ukrainian).

Dyvak V.I. (2017). Stages of expansion of art museums. [Etapy rozshyrennia khudozhnikh muzeiv]. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia, Vyp. (№48). P-р. 397–402. (in Ukrainian).

Ptichnikova H.A. (2014) American architecture and philosophy of pragmatism (historical connections) "USA, Canada: economy, politics, culture". [Amerykanska arkhitektura ta filosofiia prahmatyzma (istorychni zviazky) "SShA, Kanada: ekonomika, polityka, kultura"]. P. 419 (in English)

Shebek N.M. (2013). Typological features of the "useful" architectural environment. [Typolohichni osoblyvosti «korysnoho» arkhitekturnoho Seredovyshcha]. Vyp. (№1). P-р. 176-182. (in Ukrainian).

Hirnyi O. (2022). Current trends in the transformation of art museums into the leading socio-cultural centers of national significance. [Suchasni tendentsii transformatsii khudozhikh muzeiv u providni sotsialno-kulturni tsentry natsionalnoho znachennia]. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia, Vyp. (№63), P.67–76. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.63.67-76 (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-31

Як цитувати

Гірний , О. (2022). ПОШУКИ МУЗЕЙНОЇ АРХІТЕКТУРИ В СУЧАСНОМУ КОНТЕКСТІ КРЕАТИВНОГО МІСТА. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (64), 4–13. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.64.4-13

Номер

Розділ

Статті