КОНЦЕПЦІЯ ПЕРЕХОДУ ДО ЧИСТОГО ПОВІТРЯ УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ

Автор(и)

  • Галина Татарченко Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Київський національний університет будівництва і архітектури , Ukraine http://orcid.org/0000-0003-4685-0337
  • Микола Дьомін Київський національний університет будівництва і архітектури, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-3144-761X

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.62.350-362

Ключові слова:

урбанізовані території, транспорт, довкілля, людина, забруднення, повітряний простір, інфологічна модель

Анотація

У статті розглянуто проблеми, які пов'язані з розвитком транспортної галузі, охороною довкілля та комфортним існуванням людини, прогресом та навколишнім середовищем. Зазначено, що пасажирообіг автомобільного транспорту зростає протягом останніх п'яти років; швидкісні властивості мають першорядне значення при виконанні транспортно-технологічних операцій у стислий термін у різних умовах експлуатації та мають найбільший вплив на продуктивність; в найгірших показниках у карбюраторних двигунів є високий рівень викидів оксидів вуглецю та у дизельних - оксиду сірки та сажі. Визначено, що об’єкти територіального планування продовжують розвиватися в небезпечному режимі, що дозволяє говорити про відсутність достатньо ефективної концепції архітектурно-містобудівного забезпечення екологічної безпеки повітряного простору міських територій, тому пропонується до розгляду концепція переходу до чистого повітря урбанізованих територій в рамках якої запропоновано інфологічна модель концепції переходу до чистого повітря урбанізованих територій, яка визначає основні сутності, їх параметри та зв’язки.

Біографії авторів

Галина Татарченко , Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Київський національний університет будівництва і архітектури

д.т.н., професор, завідувач кафедри будівництва, урбаністики та просторового планування

Микола Дьомін , Київський національний університет будівництва і архітектури

д. арх., професор, професор кафедри міського будівництва

Посилання

Список джерел

Intergovernmental Panel on Climate Change. Climate change 2014: mitigation of climate change: working group III contribution to the IPCC fifth assessment report. Cambridge: Cambridge University Press. 2015. P. 599-670. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415416

K. A. Asanbekov, L. A. Novopashin, L. V. Denezhko, Yu. S. Kornyakov. Analysis of speed characteristics of rolling stock of automobile transport. Agricultural education and science. 2013, Vol.№4, P.24-30.

Довкілля України. Статистичний збірник. Державна служба статистики України. Київ. 2020. URL. http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/ Arhiv_u/07 /Arch_dov_zb.htm.

Татарченко Г.О Зонування території міста за рівнем забруднення атмосферного повітря оксидом азоту. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. 2021. № 61, С. 292-308. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.61.292-308

Огляд стану довкілля та ризиків для людей. веб-сайт. URL. https://wwfeu.awsassets. panda.org/downloads/_2020____web.pdf.

Новости ООН. Глобальне потепління пов'язане з діяльністю людини та відбувається з безпрецедентною швидкістю. веб-сайт. URL https://news.un.org/story/2021/ 08/1407862

Оцінка ризику для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря: [метод. рекомендації] // МОЗ України; [затверджено за наказом МОЗ України від 13.04.2007 р. №184]. – Офіційне видання. 2007. – 28 с.

Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами) (ДСП-201-97). веб-сайт. URL https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0201282-97.

Татарченко Г.О., Дьомін М.М, Тарасюк В.П. Модель забруднення оксидами азоту примагістральних територій міста. Містобудування та територіальне планування. 2021. № 78. С. 478-491.

Reference

Intergovernmental Panel on Climate Change (2015). Climate change 2014: mitigation of climate change: working group III contribution to the IPCC fifth assessment report. Cambridge: Cambridge University Press. P. 599-670. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415416. (in English).

K. A. Asanbekov, L. A. Novopashin, L. V. Denezhko, Yu. S. Kornyakov. (2013)/ Analysis of speed characteristics of rolling stock of automobile transport. Agricultural education and science. Vol.№4, P.24-30. (in English).

Dovkіllya Ukraїni. (2020). Statistichnij zbіrnik. Derzhavna sluzhba statistiki Ukraїni. Kiїv. URL. http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/ Arhiv_u/07/Arch_dov_zb.htm. (in Ukraine).

Tatarchenko G.O. (2021). Zonuvannya teritorії mіsta za rіvnem zabrudnennya atmosfernogo povіtrya oksidom azotu. Suchasnі problemi arhіtekturi ta mіstobuduvannya. № 61, S. 292-308. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.61.292-308. (in Ukraine).

Oglyad stanu dovkіllya ta rizikіv dlya lyudej. (2020) veb-sajt. URL. https://wwfeu.awsassets. panda.org/downloads/_2020____web.pdf. (in Ukraine).

Novosti OON. (2021) Global'ne poteplіnnya pov'yazane z dіyal'nіstyu lyudini ta vіdbuvaєt'sya z bezprecedentnoyu shvidkіstyu. veb-sajt. URL https://news.un.org/story/2021/ 08/1407862 (in Russian).

Ocіnka riziku dlya zdorov’ya naselennya vіd zabrudnennya atmosfernogo povіtrya: [metod. rekomendacії] (2007) // MOZ Ukraїni; [zatverdzheno za nakazom MOZ Ukraїni vіd 13.04.2007 r. №184]. – Ofіcіjne vidannya. – 28 s. (in Ukraine).

Derzhavnі sanіtarnі pravila ohoroni atmosfernogo povіtrya naselenih mіsc' (vіd zabrudnennya hіmіchnimi ta bіologіchnimi rechovinami) (DSP-201-97). veb-sajt. URL https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0201282-97. (in Ukraine).

Tatarchenko G.O., D'omіn M.M, Tarasyuk V.P. (2021). Model' zabrudnennya oksidami azotu primagіstral'nih teritorіj mіsta. Mіstobuduvannya ta teritorіal'ne planuvannya. № 78. S. 478-491. (in Ukraine).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-31

Як цитувати

Татарченко , Г., & Дьомін , М. . (2022). КОНЦЕПЦІЯ ПЕРЕХОДУ ДО ЧИСТОГО ПОВІТРЯ УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (62), 350–362. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.62.350-362

Номер

Розділ

Статті