ПОЛІПШЕННЯ МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДЕРЕВИНИ ЗА РАХУНОК ЇХ СКЛЕЮВАННЯ

Автор(и)

  • Святослав Гомон Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9818-1804
  • Святослав Гомон Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2080-5650
  • Олександр Матвіюк Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4064-9387
  • Наталія Чорномаз Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя , Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8051-2633

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.62.333-342

Ключові слова:

клеєна деревина, максимальні напруження, критичні деформації, початковий модуль пружності

Анотація

Наведено методику досліджень клеєної деревини різних порід осьовим стиском уздовж волокон короткочасним навантаженням за стандартної вологості (за приростом переміщень). Побудовано повні діаграми деформування «напруження σс - деформації uc» та встановлено основні параметри: максимальні наруження, критичні деформації, початковий модуль пружності. Встановлено, що склеювання деревини збільшує міцність та початковий модуль пружності композиційного матеріалу та залежить від товщини доски.

Біографії авторів

Святослав Гомон , Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

д.т.н., професор кафедри міського будівництва і господарства

Святослав Гомон , Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

д.т.н., професор кафедри промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд

Олександр Матвіюк, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

старший викладач кафедри архітектури та середовищного дизайну

Наталія Чорномаз , Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

к.т.н., старший викладач кафедри будівельної механіки

Посилання

Список джерел

Хрулев В.М. Долговечность клееной древесины: научное пособие. Москва: Стройиздат, 1971. 112 с.

Фрейдин А.С. Прочность и долговечность клеевых содинений: научное пособие. Москва: Химия, 1981. 272 с.

Быков В.В. Экспериментальные исследования прочности и деформативности древесины сибирской лиственницы при сжатии и растяжении вдоль волокон с учетом длительного действия нагрузки: Известия вузов. Строительство и архитектура, 1967. №8. С. 3–8.

Иванов А.М. Исследования диаграммы механических испытаний древесины. Изв. вузов. Строительство и архитектура. 1959. №4. С. 116–122.

Иванов Ю.М. Деформации древесины под действием повторной статической нагрузки при сжатии вдоль волокон. Вопросы прочности и изготовления деревянных конструкций. Москва, 1952. №5. С. 7–47.

Иванов Ю.М. К вопросу исследования разрушение древесины при сжатии вдоль волокон. Труды института леса АН СССР, 1953. Т. ІХ. С. 88–92.

Леннов В.Г. Экспериментальное исследование древесины на сжатие и растяжение вдоль волокон с учетом длительного действия загрузки. Известия вузов. Строительство и архитектура, 1958. №2. С.147–157.

Найчук А. Я., Петрукович А.Н. О вязкости разрушения древесины сосны при кратковременном действии статической нагрузки. Вестник БГТУ. Строительство и архитектура. Брест, 2005. № 2(32). С. 60–63.

Ясній П.В., Гомон С.С. Експериментальні дослідження суцільної деревини конструкційних розмірів з врахуванням фактора вологості. Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. Вінниця: ВНТУ, 2020. Том 28. № 1. С. 41–48. DOI https://doi.org/10.31649/2311-1429-2020-1-49-56.

Gomon S.S. Fluence of age factor on main strength and deformative properties of timber. Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві. Луцьк, 2020. Вип. 13. С. 35 – 41. DOI:10.36910/6775-2410-6208-2020-3(13)-04.

Вареник К. А. Апроксимация диаграммы деформирования древесины. Вестник НГУ. Новгород, 2013. № 75. Т.1. С. 60–64.

Копаница Д. Г., Лоскутова Д. В., Савченко В. И., Пляскин А. С. Определение коэффициента постели для расчета узлового соединения элементов древесины на МЗП. Вестник ТГАСУ, 2011. №2. С. 79 – 88.

Тутурин С. В., Шемякин Е.И., Короткина М.Р. Разрушение древесины при сжатии. Вестник Московского государственного университета леса. Москва: 2005. № 3(39). С. 56 – 71.

Гомон С., Гомон П., Караван В. Експериментальні дослідження хвойних та листяних порід деревини одноразовим короткочасним навантаженням на стиск уздовж волокон за жорсткого режиму випробувань. Вісник Львівського національного аграрного університету. Архітектура та сільськогосподарське будівництво. Львів: ЛНАУ, 2020. № 21. С. 34 – 40. Doi.org/10.31734/architecture2020.21.034.

Гомон С.С., Гомон П.С. Побудова дійсних діаграм механічного стану деревини «σ-u» суцільного перерізу ялини та берези за жорсткого режиму випробувань. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. Рівне: НУВГП, 2020. Вип. 38. С. 321 – 330.

Гомон С.С., Гомон П.С., Верешко О.В. До визначення критичних деформацій хвойних та листяних порід деревини. Містобудування та територіальне планування. Київ: КНУБА, 2020. Вип. 73. С. 78 – 87. DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2020.73.

References

Khrulev V. M. (1971). The durability of laminated wood: a scientific guide [Dolgovechnost' kleyenoy drevesiny: nauchnoye posobiye]. Moskva: Stroyizdat, 112 s. (in Russian).

Freydin A. S. (1981). Strength and durability of adhesive joints: a scientific guide. [Prochnost' i dolgovechnost' kleyevykh sodineniy: nauchnoye posobiye]. Moskva: Khimiya, 272 s. (in Russian).

Bykov V. V. (1967). Experimental studies of the strength and deformability of Siberian larch wood under compression and tension along the fibers, taking into account the long-term load [Eksperimental'nyye issledovaniya prochnosti i deformativnosti drevesiny sibirskoy listvennitsy pri szhatii i rastyazhenii vdol' volokon s uchetom dlitel'nogo deystviya nagruzki]. Izvestiya vuzov. Stroitel'stvo i arkhitektura, № 8. S. 3 – 8. (in Russian).

Ivanov A. M. (1959). Research diagram of mechanical tests of wood. [Issledovaniya diagrammy mekhanicheskikh ispytaniy drevesiny]. Izv. vuzov. Stroitel'stvo i arkhitektura. № 4. S. 116 – 122. (in Russian).

Ivanov YU. M. (1952). Deformations of wood under the action of a repeated static load in compression along the fibers [Deformatsii drevesiny pod deystviyem povtornoy staticheskoy nagruzki pri szhatii vdol' volokon]. Voprosy prochnosti i izgotovleniya derevyannykh konstruktsiy. Moskva, № 5. S. 7 – 47. (in Russian).

Ivanov YU. M. (1953). To the question of the study of the destruction of wood under compression along the fibers [K voprosu issledovaniya razrusheniye drevesiny pri szhatii vdol' volokon]. Trudy instituta lesa AN SSSR. T. ÍKH. S. 88 – 92. (in Russian).

Lennov V. G. (1958). Experimental study of wood in compression and tension along the fibers, taking into account the long-term loading action [Eksperimental'noye issledovaniye drevesiny na szhatiye i rastyazheniye vdol' volokon s uchetom dlitel'nogo deystviya zagruzki]. Izvestiya vuzov. Stroitel'stvo i arkhítektura. № 2. S. 147 – 157. (in Russian).

Naychuk A. YA., Petrukovich A. N. (2005). On fracture toughness of pine wood under short-term static load [O vyazkosti razrusheniya drevesiny sosny pri kratkovremennom deystvii staticheskoy nagruzki]. Vestnik BGTU. Stroitel'stvo i arkhitektura. Brest, № 2 (32). S. 60 – 63. (in Russian).

Yasniy P. V., Homon S. S. (2020). Experimental studies of solid wood of structural dimensions, taking into account the humidity factor. [Eksperymentalʹni doslidzhennya sutsilʹnoyi derevyny konstruktsiynykh rozmiriv z vrakhuvannyam faktora volohosti]. Suchasni tekhnolohiyi, materialy i konstruktsiyi v budivnytstvi. Vinnytsya: VNTU, Tom 28. № 1. S. 41 – 48. DOI https://doi.org/10.31649/2311-1429-2020-1-49-56. (in Ukrainian).

Gomon S. S. (2020). Fluence of age factor on main strength and deformative properties of timber. Suchasni tekhnolohiyi ta metody rozrakhunkiv u budivnytstvi. Lutsʹk, Vyp. 13. S. 35 – 41. DOI:10.36910/6775-2410-6208-2020-3(13)-04. (in English).

Varenik K. A. (2013). Approximation of the wood deformation diagram. [Aproksimatsiya diagrammy deformirovaniya drevesiny]. Vestnik NGU. Novgorod, № 75. T. 1. S. 60 – 64. (in Russian).

Kopanitsa D. G., Loskutova D. V., Savchenko V. I., Plyaskin A. S. (2011). Determination of the bed coefficient for calculating the nodal connection of wood elements at the MZP [Opredeleniye koeffitsiyenta posteli dlya rascheta uzlovogo soyedineniya elementov drevesiny na MZP]. Vestnik TGASU, № 2. S. 79 – 88. (in Russian).

Tuturin S. V., Shemyakin Ye. I., Korotkina M. R. (2005). Destruction of wood during compression [Razrusheniye drevesiny pri szhatii. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta lesa]. Moskva: № 3(39). S. 56 – 71. (in Russian).

Homon S., Homon P., Karavan V. (2020). Experimental studies of coniferous and deciduous wood with a single short-term compressive load along the fibers under a rigid test regime [Eksperymentalʹni doslidzhennya khvoynykh ta lystyanykh porid derevyny odnorazovym korotkochasnym navantazhennyam na stysk uzdovzh volokon za zhorstkoho rezhymu vyprobuvanʹ]. Visnyk Lʹvivsʹkoho natsionalʹnoho ahrarnoho universytetu. Arkhitektura ta silʹsʹkohospodarsʹke budivnytstvo. Lʹviv: LNAU, № 21. S. 34 – 40. Doi.org/10.31734/architecture2020.21.034. (in Ukrainian).

Homon S. S., Homon P. S. (2020). Construction of valid diagrams of the mechanical state of wood "σ-u" of continuous cross-section of spruce and birch under the rigid test regime [Pobudova diysnykh diahram mekhanichnoho stanu derevyny «s-u» sutsilʹnoho pererizu yalyny ta berezy za zhorstkoho rezhymu vyprobuvanʹ]. Resursoekonomni materialy, konstruktsiyi, budivli ta sporudy. Rivne: NUVHP, Vyp. 38. S. 321 – 330. (in Ukrainian).

Homon S. S., Homon P. S., Vereshko O. V. (2020). To determine the critical deformations of softwood and hardwood. [Do vyznachennya krytychnykh deformatsiy khvoynykh ta lystyanykh porid derevyny]. Mistobuduvannya ta terytorialʹne planuvannya. Kyyiv: KNUBA, Vyp. 73. S. 78–87. DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2020.73. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-31

Як цитувати

Гомон , С., Гомон , С., Матвіюк, О., & Чорномаз , Н. (2022). ПОЛІПШЕННЯ МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДЕРЕВИНИ ЗА РАХУНОК ЇХ СКЛЕЮВАННЯ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (62), 333–342. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.62.333-342

Номер

Розділ

Статті