ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЦЕНТРУ ДЛЯ СПІЛЬНОГО ТИМЧАСОВОГО ПЕРЕБУВАННЯ ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ ТА ДІТЕЙ-СИРІТ

Автор(и)

  • Зоряна Обиночна Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Ukraine http://orcid.org/0000-0003-1782-5300

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.62.292-303

Ключові слова:

архітектура, проєктування, спеціалізоване житло, розвиток дитини, функціонально-планувальна організація, центр для осіб похилого віку та дітей-сиріт

Анотація

Актуальність теми дослідження пов'язана із соціальною потребою створення нового типу закладу, основна мета якого – об’єднання в одному середовищі осіб похилого віку та дітей-сиріт.

У статті подано рекомендації щодо функціонального зонування території та функціонально-планувальної організаціії центру для осіб похилого віку та дітей-сиріт у вигляді структурної моделі.

Мета дослідження – звернути увагу на важливість створення таких осередків для спільного тимчасового перебування дітей-сиріт різного віку, що проживають в інтернатах та для осіб похилого віку, які знаходяться в будинках престарілих, створити функціональну схему закладів такого типу.

Біографія автора

Зоряна Обиночна , Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

к. арх., доцент кафедри архітектури та містобудування

Посилання

Список джерел

Ахаїмова А. О. Історична еволюція закладів соціального захиcту самотньої дитини. Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель: Зб. наукових праць. Спецвипуск.– К.: КиївЗНДІЕП, 2004. – С. 44-48.

Коваль-Цепова А. В. Принципи дизайну інтер’єрів закладів соціального захисту дітей: дис. канд. мистецт.: за спец. 17.00.07 «Дизайн» – Національний університет «Львівська політехніка» Міністерства освіти і науки України, Львів, 2021. –350 с.

Фомін В. В. Теорія і практика організації діяльності закладів суспільної опіки дітей та молоді в Україні (кінець ХVIII – початок ХХ століття). дис. на здоб. наук. ступеня д-ра пед. наук: спец. 13.00.01 – заг. педагогіка та іст. педагогіки / В. В. Фомін; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2019. – 577 с.

Мирошнікова Н. Б., Дорошенко Ю. О. Будинки виховання дітей-сиріт: ретроспектива та типологія закладів опіки. Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук.-техн. збірник. Київ, 2015. Вип.38. С.445-451.

Гнесь Л. Б. Архітектурно-планувальна організація дитячих будинків сімейного типу. Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук.-техн. збірник. Київ, 2010. Вип.24. С.312-321.

Акчурина-Муфтиева Н. М. Формирование типов зданий домов ребенка и детских домов/ Автореф. канд. арх. - М., ЦНИИЭП учебных зданий, 1986, с. 21.

Губанов А. В., Чирва А. В. Тенденции формирования современной архитектуры домов престарелых. Збірник наукових праць ДонНАБА, 2017. – №2 (7). – С. 74-81.

Попович А. О., Мартинов В. Л., Бірілло І. В. Архітектурно-композиційні прийоми планування закладів інтернатного типу для людей літнього віку. Теорія і практика дизайну. Дизайн архітектурного середовища, 2019. – Вип. 18. – С. 7-15.

Аломари О. М. А. Особливості проектування житла для людей похилого віку та інвалідів (на прикладі країн Аль-Шама): дис. канд. наук з арх.: 18.00.02/ Омар Мустафа Ахмад Аломари. – Львів, 2008. –127 с.

Шавалиева А. А. Основные принципы проектирования жилья для пожилых людей. / А. А. Шавалиева // Программа 61-й Республиканской научной конференции: тез. докл. / Казан. гос. архитектур. - строит. ун-т. –Казань, 2009. – С. 31.

Здетовецька Н. О. Архітектура активного довголіття: сучасні моделі житла для людей похилого віку. Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук. - техн. збірник. Київ, 2020. Вип.57. С.270-286.

Жук О. Є., Сафронова О. О. Зарубіжний досвід формування дизайну будинків-інтернатів для людей похилого віку. Технології та дизайн: електрон. наук. фах. вид. / Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ, 2019. № 4 (33), С. 1-10.

Johnson C. The Benefits of Outdoor Spaces for the Elderly. March 21, 2014: URL: my.chicagobotanic.org/education/therapy/the-benefits-of-outdoor-spaces-for-theelderly.– Title from the screen.

Rodiek S. Elderly care: Increasing outdoor usage in residential facilities. URL: www.worldhealthdesign.com/external-space-increasing-outdoor-usage-in-facilitiesfor-older-adults.aspx. - Title from the screen.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.03.2013 № 208-р, Про затвердження плану заходів на 2013-2016 роки щодо реалізації Стратегії реформування системи надання соціальних послуг.

Об’єднання будинків для людей похилого віку та дитячих притулків. Благодійний фонд Олени Темченко. http://surl.li/bjbfv

References

Akhayimova A. O. Historical evolution of single child welfare institutions. [Istorychna evolyutsiya zakladiv sotsialʹnoho zakhystu samotnʹoyi dytyny]. Promising directions in the design of residential and public buildings: Collection of scientific papers. Special Issue. - К.: Kyiv Ukrainian Zonal Research and Design Institute for Civil Engineering, 2004. – p. 44-48. (in Ukrainian)

Koval-Tsepova A. V. Principles of interior design of institutions for the children social protection [Pryntsypy dyzaynu interʺyeriv zakladiv sotsialʹnoho zakhystu ditey]: the thesis on the obtaining of the candidate scientific degree on speciality 17.00.07 Design. Lviv Politechnic National University of the Ministry of Education and Science of Ukraine. – Lviv, 2021. -350 p. (in Ukrainian)

Fomin V. V. Theory and practice of organizing activity of institutions of social guardianship of children and youth in Ukraine (the end of the 17th – the beginning of the 20th century) [Teoriya i praktyka orhanizatsiyi diyalʹnosti zakladiv suspilʹnoyi opiky ditey ta molodi v Ukrayini (kinetsʹ ХVIII – pochatok ХХ stolittya)], the thesis on the obtaining of the candidate scientific degree on speciality 13.00.01 General pedagogy, history of pedagogy and education/V. V. Fomin, H. С. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, 2019. – 577 p. (in Ukrainian)

Myroshnikova N. B., Doroshenko Y. O. Orphanages: a retrospective and typology of institutions of care. [Budynky vykhovannya ditey-syrit: retrospektyva ta typolohiya zakladiv opiky]. Modern problems of architecture and urban planning: Technical Collection. Kyiv, 2015. Issue 38. p. 445-451. (in Ukrainian)

Hnes L. B. Architectural and planning organization of family-type children's homes. [Arkhitekturno-planuvalʹna orhanizatsiya dytyachykh budynkiv simeynoho typu]. Modern problems of architecture and urban planning: Technical Collection. Kyiv, 2010. Issue 24. p. 312-321. (in Ukrainian)

Akchurina-Muftieva N. M. Formirovanie tipov zdanij domov rebenka i detskih domov [Formirovaniye tipov zdaniy domov rebenka i detskikh domov]. Avtoref. kand. arh. - M., CNIIEHP uchebnyh zdanij, 1986, s. 21. (in Russian)

Gubanov A. V. & Chirva A. V. (2017). Trends shaping modern architecture homes [Tendentsii formirovaniya sovremennoy arkhitektury domov prestarelykh]. Zbіrnik naukovikh prats DonNABA – Collection of scientific works of DonNABA, No. 2 (7), 74-81. (in Russian)

Popovich A., Martinov V., Birillo I. Architectural and сomposition administration of planning places of internal type for middle ages. [Arkhitekturno-kompozytsiyni pryyomy planuvannya zakladiv internatnoho typu dlya lyudey litnʹoho viku]. Theory and practice of design. Architectural environment design, 2019. – Issue 18. – P. 7-15 (in Ukrainian)

Alomari O. М. A. Features of planning of habitation for the people of superannuated and invalids (on the example of countries of Al'-Shamu) [Osoblyvosti proektuvannya zhytla dlya lyudey pokhyloho viku ta invalidiv (na prykladi krayin Alʹ-Shama)]: the thesis on the obtaining of the candidate scientific degree on speciality: 18.00.02/Omar Mustafa Ahmad Alomari. – Lviv, 2008. -127 p. (in Ukrainian)

Shavalieva, A. A. (2009). Architectural principles of house formation for the elderly [Osnovnyye printsipy proyektirovaniya zhil'ya dlya pozhilykh lyudey]. Programma 61-y Respublikanskoy nauchnoy konferentsii – Program of the 61st Republican Scientific Conference, 31 (in Russian)

Zdetovetska N. O. Architecture of active longevity: modern housing models for the elderly [Arkhitektura aktyvnoho dovholittya: suchasni modeli zhytla dlya lyudey pokhyloho viku]. Modern problems of architecture and urban planning, Kyiv, Vol. 57, pp. 270-286. (in Ukrainian)

Zhuk O. Ye., Safronova O. O. Foreign experience of forming the design of residential homes for the elderly. [Zarubizhnyy dosvid formuvannya dyzaynu budynkiv-internativ dlya lyudey pokhyloho viku]. Technology and Design: electronic scient. specialty ed. /Kyiv National University of Technologies and Design – Kyiv, 2019. No. 4 (33), p. 1-10. (in Ukrainian)

Johnson C. The Benefits of Outdoor Spaces for the Elderly. March 21, 2014: URL: my.chicagobotanic.org/education/therapy/the-benefits-of-outdoor-spaces-for-theelderly.– Title from the screen. [Perevahy vidkrytykh mistsʹ dlya lyudey pokhyloho viku] (in English)

Rodiek S. Elderly care: Increasing outdoor usage in residential facilities. URL: www.worldhealthdesign.com/external-space-increasing-outdoor-usage-in-facilitiesfor-older-adults.aspx. - Title from the screen. [Dohlyad za lyudʹmy pokhyloho viku] (in English)

Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 03/13/2013 No. 208-r [Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 13.03.2013 № 208-r], On approval of the action plan for 2013-2016 for the implementation of the strategy for reforming the system of social services. (in Ukrainian)

Association of homes for the elderly and children's shelters [Obʺyednannya budynkiv dlya lyudey pokhyloho viku ta dytyachykh prytulkiv]. Olena Temchenko’s Charity Foundation. http://surl.li/bjbfv (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-21

Як цитувати

Обиночна , З. . (2022). ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЦЕНТРУ ДЛЯ СПІЛЬНОГО ТИМЧАСОВОГО ПЕРЕБУВАННЯ ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ ТА ДІТЕЙ-СИРІТ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (62), 292–303. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.62.292-303

Номер

Розділ

Статті