САДИБА ТОВАРИСТВА ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ У КИЄВІ. ІСТОРІЯ, АРХІТЕКТУРА І ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ МІСТА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.62.278-291

Ключові слова:

медичні заклади Києва, культурна спадщина, містобудування, архітектура закладів охорони здоров’я, історія медицини

Анотація

У статті розглянуто визначну пам’ятку архітектури і містобудування м. Києва, садибу Товариства швидкої медичної допомоги. Досліджено її історію з моменту побудови до проблем сьогодення, архітектуру фасадів, елементів їх декору та планувальні особливості будівлі. Наголошується на важливості збереження унікального зразка якісної архітектури початку ХХ століття. Методологічна база дослідження полягає у систематизації та аналізі отриманих даних з різноманітних інформаційних джерел. Стаття може бути корисна як для істориків архітектури чи медицини, так і для архітекторів, що мають науковий інтерес або безпосередньо працюють із об’єктами культурної спадщини.

Біографії авторів

Марина Лєнкова , Київський національний університет будівництва і архітектури

аспірант кафедри дизайну архітектурного середовища

Ірина Булах , Київський національний університет будівництва і архітектури

доктор архітектури, доцент, професор кафедри дизайну архітектурного середовища

Посилання

Список літератури

Сиделковский А. Л., Догузов В. Д. Этюды истории классической неврологии. Киев: Адеф-Украина, 2016. 383 с.

Звід пам’яток історії і культури України. Київ, 2003. 1052 с.

Шебек Н. М. Типологічні особливості акцентованого архітектурного середовища. Містобудування та територіальне планування. Київ, 2014. № 51. С. 699-704.

Шебек Н. М., Костюк О. О. Типологія соціально орієнтованого житлового середовища. Молодий вчений. Київ, 2017. № 1. С. 125-129.

Шебек Н. Соціально і культурно орієнтована стратегія гармонічного розвитку архітектурного середовища. Досвід та перспективи розвитку міст України. Київ, 2013. № 24. С. 114-125.

Шебек Н. М. Гармонізація планувального розвитку міста. Київ: Основа, 2008. 216 с.

Тімохін В. О. Архітектура міського розвитку. 7 книг з теорії містобудування. Київ: КНУБА, 2008. 629 с.

Тімохін В. Перспективи і горизонти розвитку середовищного підходу. Досвід та перспективи розвитку міст України. Київ, 2012. № 22. С. 99-112.

Тімохін В. О., Шебек Н. М., Малік Т. В., Житкова Н. Ю. Основи дизайну архітектурного середовища. Київ: Основа, 2010. 395 с.

Товбич В. В., Чжан С. М. Особливості використання динамічного демоекологічного підходу в умовах екстремальних показників Китаю. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Київ, 2016. № 44. С. 230-236.

Tovbych V., Viazovska A., Kryvoruchko Y. Place and people: landscape as a basis of development and preservation of cultural identity. Technical Transactions. 2018. Т. 115. № 5. P. 65-72.

Ковальська Г. Л. Особливості проектування та будівництва вбудовано-прибудованих дошкільних навчальних закладів. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Київ, 2015. № 40. С. 378-383.

Kashchenko O., Kovalska G. and Gnatiuk L. Revitalization of the urban environment and contemporary trends of its humanization via the means of art. Wiadomosci Konserwatorskie. 2020. № 2020(61). P. 31-34.

Праслова В. О. Арт-дизайн в художньому проектуванні. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Київ, 2019. № 53. С. 110-115.

Праслова В. О. Сучасні напрями художнього проектування. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Київ, 2012. № 29. С. 131-135.

Булах І. В. Становлення мережі дитячих лікувальних закладів України, як об'єкта містобудівного проектування у період з 1980-90 рр. ХХ ст. по початок ХІ ст. Архітектурний вісник КНУБА. Київ, 2018. № 16. С. 319-326.

Булах І. В. Символ і символізація у філософсько-теоретичних дослідженнях, у мистецтві й архітектурі. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Харків, 2009. № 7. С. 12-16.

Bulakh I. The medicine and architecture of healthcare institutions at contemporary times in Ukraine. Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. Одеса, 2018. № 73. С. 9-16.

Булах І. В. Соціально-економічні та демографічні чинники реформування містобудівної мережі дитячих закладів охорони здоров'я України. Містобудування та територіальне планування. Київ, 2019. № 69. С. 27-32.

Булах І. В. Питання нормативно-містобудівного регулювання містобудівної системи закладів охорони здоров'я. Сolloquium-journal. Warszawa, 2019. № 2(26). Vol. 1. С. 4-6.

Булах І. В. Проектування сучасних дитячих лікувальних закладів з урахуванням історичного контексту оточуючого архітектурного середовища міст (досвід Великобританії). European network for academic integrity. The development of technical sciences: problems and solutions: Conference Proceedings. Brno: Baltija Publishing, 2018. Р. 187-190.

Булах І. В. Символізація художніх образів у містобудуванні. Сьогодення та тенденції розвитку. Містобудування та територіальне планування. Київ, 2014. № 51. С. 24-30.

Булах І. В. Символізація художніх образів сучасного архітектурного середовища. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Київ, 2014. № 36. С. 11-16.

Булах І. В. Містобудівна мережа закладів первинного рівня медичного обслуговування. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Київ, 2020. № 56. С. 165-173. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2020.56.165-173

Bulakh I. V. Hospital systems in eastern Europe. Сolloquium-journal. Warszawa, 2019. № 8(32). Vol. 1. С. 4-6.

Лєнкова М. В., Булах І. В. Аналіз містобудівної мережі університетських лікарень Німеччини. Містобудування та територіальне планування. Київ, 2021. № 78. С.327-336. https://doi.org/10.32347/2076-815x.2021.78.327-336

Bulakh I. The role of building materials in the formation of the healing properties of medical buildings. Проблеми теорії та історії архітектури України. Одеса, 2021. № 21. С. 8-18. https://doi.org/10.31650/2519-4208-2021-21-8-18

Лєнкова М. В., Булах І. В. Синтез організації лікування, дослідження і навчання (кейс університетської лікарні в Аахені). Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Київ, 2021. № 61. С. 349-358. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.61.349-358

Булах І. В. «Перший будинок лікаря» – історичний вітчизняний досвід проектування багатоквартирного будинку для проживання та роботи лікарів. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Київ, 2021. № 60. С. 189-197. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.60.189–197

Christoph Schirmer. Hospital Architecture: Specialist Clinics & Medical Departments. Germany, 2007. 26 p.

Christoph Schirmer, Philipp Meuser. New Hospital Building іn Germany: General Hospitals and Helth Centres Publisher. Germany, 2007. 34 p.

Аллен Р. У. Пособие по проектированию больниц. Москва: Стройиздат, 1978. 249 с.

Hans Nickl, Christine Nicki-Weller. Hospital Arhitecture. Verlagshaus Braun. 2007. 352 p.

Richard Sprow. Planning Hospitals of the Future. https://www.academia.edu/30353013/Planning_Hospitals_of_the_Future_Chapter_1

Рутковська О., Кондель-Пермінова Н., Білецький В., Малишев О., Чернишенко Т. Збереження та використання культурної спадщини. Київ, 2019.

References

Sidelkovskiy, А. L., Doguzov, V. D. (2016), Etyudy istorii klassicheskoy nevrologii [Etudes of classical neurology history], Kyiv, Adef-Ukraina, 383 p. (in Russian)

Zvid pamyatok istoriyi I kultury Ukrayiny [Collection of monuments of history and culture of Ukraine], (2003), Kyiv, 1052 p. (in Ukrainian)

Shebek, N. M. (2014), Typolohichni osoblyvosti aktsentovanoho arkhitekturnoho seredovyshcha [Typological features of the accentuated architectural environment], Urban planning and spatial planning, Kyiv, Vol. 51, pp. 699-704. (in Ukrainian)

Shebek, N. M., Kostyuk, O. O. (2017), Typolohiya sotsialʹno oriyentovanoho zhytlovoho seredovyshcha [Typology of socially oriented living environment], A young scientist, Kyiv, Vol. 1, pp. 125-129. (in Ukrainian)

Shebek, N. (2013), Sotsialʹno i kulʹturno oriyentovana stratehiya harmonichnoho rozvytku arkhitekturnoho seredovyshcha [Socially and culturally oriented strategy for the harmonious development of the architectural environment], Experience and prospects of development of cities of Ukraine, Kyiv, Vol. 24, pp. 114-125. (in Ukrainian)

Shebek, N. M. (2008), Harmonizatsiya planuvalʹnoho rozvytku mista Harmonization of city development planning, Osnova, Kyiv, 216 p. (in Ukrainian)

Timokhin, V. O. (2008), Arkhitektura misʹkoho rozvytku. 7 knyh z teoriyi mistobuduvannya Architecture of Urban Development. 7 books on the theory of urban planning, KNUBA, Kyiv, 629 р. (in Ukrainian)

Timokhin, V. (2012), Perspektyvy i horyzonty rozvytku seredovyshchnoho pidkhodu [Prospects and horizons of environmental approach], Experience and prospects of development of cities of Ukraine, Kyiv, Vol. 22, pp. 99-112. (in Ukrainian)

Timokhin, V. O., Shebek, N. M., Malik T. V., Zhitkova N. Yu. (2010), Osnovy dyzaynu arkhitekturnoho seredovyshcha Fundamentals of architectural environment design, Osnova, Kyiv, 395 p. (in Ukrainian)

Tovbych, V. V., Zhang, S. M. (2016), Osoblyvosti vykorystannya dynamichnoho demoekolohichnoho pidkhodu v umovakh ekstremalʹnykh pokaznykiv Kytayu [Features of the dynamic demo-ecological approach in the conditions of extreme indicators of China], Modern problems of architecture and urban planning, Kyiv, Vol. 44, pp. 230-236 (in Ukrainian)

Tovbych, V., Viazovska, A., Kryvoruchko, Y. (2018), Place and people: landscape as a basis of development and preservation of cultural identity. Technical Transactions, Vol. 115(5), pp. 65-72 (in English)

Kovalska, G. L. (2015), Osoblyvosti proektuvannya ta budivnytstva vbudovano-prybudovanykh doshkilʹnykh navchalʹnykh zakladiv [Features of design and construction of built-in preschool educational institutions], Modern problems of architecture and urban planning, Kyiv, Vol. 40, pp. 378-383 (in Ukrainian)

Kashchenko, O., Kovalska, G. and Gnatiuk, L. (2020), Revitalization of the urban environment and contemporary trends of its humanization through the means of art, Wiadomosci Konserwatorskie, Vol. 2020(61), pp. 31-34 (in English)

Praslova, V. O. (2019), Art-dyzayn v khudozhnʹomu proektuvanni [Art design in artistic design], Modern problems of architecture and urban planning, Kyiv, Vol. 53, pp. 110-115 (in Ukrainian)

Praslova, V. O. (2012), Suchasni napryamy khudozhnʹoho proektuvannya [Modern directions of artistic design], Modern problems of architecture and urban planning, Kyiv, Vol. 29, pp. 131-135 (in Ukrainian)

Bulakh, I. V. (2018), Stanovlennya merezhi dytyachykh likuvalʹnykh zakladiv Ukrayiny, yak ob'yekta mistobudivnoho proektuvannya u period z 1980-90 rr. XX st. po pochatok XI st. [Formation of a network of children's medical institutions of Ukraine as an object of urban planning in the period from 1980-90 of the twentieth century at the beginning of the XI century], Architectural Bulletin of KNUBA, Kyiv, Vol. 16, pp. 319-326 (in Ukrainian)

Bulakh, I. V. (2009), Symvol i symvolizatsiya u filosofsʹko-teoretychnykh doslidzhennyakh, u mystetstvi y arkhitekturi [Symbol and symbolization in philosophical and theoretical research, in art and architecture], Bulletin of the Kharkiv State Academy of Design and Arts, Kharkiv, Vol. 7, pp. 12-16 (in Ukrainian)

Bulakh, I. (2018), The medicine and architecture of healthcare institutions at contemporary times in Ukraine, Bulletin of the Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa, Vol. 73, pp. 9-16 (in English)

Bulakh, I. V. (2019), Sotsialʹno-ekonomichni ta demohrafichni chynnyky reformuvannya mistobudivnoyi merezhi dytyachykh zakladiv okhorony zdorov'ya Ukrayiny [Socio-economic and demographic factors of reforming the urban network of children's health care institutions in Ukraine], Urban planning and spatial planning, Kyiv, Vol. 69, pp. 27-32 (in Ukrainian)

Bulakh, I. V. (2019), Pytannya normatyvno-mistobudivnoho rehulyuvannya mistobudivnoyi systemy zakladiv okhorony zdorov'ya [Issues of regulatory and urban planning regulation of the urban planning system of health care institutions], Colloquium-journal, Warsaw, Vol. 2(26(1)), pp. 4-6 (in Ukrainian)

Bulakh, I. V. (2018), Proektuvannya suchasnykh dytyachykh likuvalʹnykh zakladiv z urakhuvannyam istorychnoho kontekstu otochuyuchoho arkhitekturnoho seredovyshcha mist (dosvid Velykobrytaniyi) [Design of modern children's medical institutions taking into account the historical context of the surrounding architectural environment of cities (British experience)], European network for academic integrity. The development of technical sciences: problems and solutions: Conference Proceedings, Brno: Baltija Publishing, pp. 187-190 (in Ukrainian)

Bulakh, I. V. (2014), Symvolizatsiya khudozhnikh obraziv u mistobuduvanni. Sʹohodennya ta tendentsiyi rozvytku [Symbolization of artistic images in urban planning. Present and development trends], Urban planning and spatial planning, Kyiv, Vol. 51, pp. 24-30 (in Ukrainian)

Bulakh, I. V. (2014), Symvolizatsiya khudozhnikh obraziv suchasnoho arkhitekturnoho seredovyshcha [Symbolization of artistic images of the modern architectural environment], Modern problems of architecture and urban planning, Kyiv, Vol. 36, pp. 11-16 (in Ukrainian)

Bulakh, I. V. (2020), Mistobudivna merezha zakladiv pervynnoho rivnya medychnoho obsluhovuvannya [Urban planning network of primary care facilities], Modern problems of architecture and urban planning, Kyiv, Vol. 56, pp. 165-173. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2020.56.165-173 (in Ukrainian)

Bulakh, I. V. (2019), Hospital systems in eastern Europe, Сolloquium-journal, Warszawa, Vol. 8(32(1)), pp. 4-6 (in English)

Lenkova, M. V., Bulakh, I. V. (2021), Analiz mistobudivnoyi merezhi universytet•sʹkykh likarenʹ Nimechchyny [Analysis of the urban network of university hospitals in Germany], Urban planning and spatial planning, Kyiv, Vol. 78, pp. 327-336 https://doi.org/10.32347/2076-815x.2021.78.327-336 (in Ukrainian)

Bulakh, I. (2021), The role of building materials in the formation of the healing properties of medical buildings, Problems of theory and history of architecture of Ukraine, Odessa, Vol. 21, pp. 8-18. https://doi.org/10.31650/2519-4208-2021-21-8-18 (in English)

Lenkova, M. V., Bulakh, I. V. (2021), Syntez orhanizatsiyi likuvannya, doslidzhennya i navchannya (keys universytet•sʹkoyi likarni v Aakheni) [Synthesis of the organization of treatment, research and training (case of the University Hospital in Aachen)], Modern problems of architecture and urban planning, Kyiv, Vol. 61, pp. 349-358. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.61.349-358 (in Ukrainian)

Bulakh, I. V. (2021), "Pershyy budynok likarya" – istorychnyy vitchyznyanyy dosvid proektuvannya bahatokvartyrnoho budynku dlya prozhyvannya ta roboty likariv ["The first doctor's house" - the historical domestic experience of designing an apartment building for living and working doctors], Modern problems of architecture and urban planning, Kyiv, Vol. 60, pp. 189-197. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.60.189–197 (in Ukrainian)

Christoph, Schirmer (2007), Hospital Architecture: Specialist Clinics & Medical Departments, Germany, 26 p. (in English)

Allen, R. W. (1978), Posobiye po proyektirovaniyu bol'nits [Hospital Design Guide], Moscow, Stroyizdat, 249 p. (in Russian)

Christoph, Schirmer, Philipp, Meuser (2007), New Hospital Building іn Germany: General Hospitals and Helth Centres Publisher, Germany, 34 p. (in English)

Hans, Nickl, Christine, Nicki-Weller (2007), Hospital Arhitecture. Verlagshaus Braun, 352 p. (in English)

Richard, Sprow (2011), Planning Hospitals of the Future, https://www.academia.edu/30353013/Planning_Hospitals_of_the_Future_Chapter_1 (in English)

Rutkovska, О., Kondel-Perminova, N., Biletskyy, V., Malyshev, О., Chernyshenko, Т. (2019), Zberezhennia ta vykorystannia kulturnoyi spadshchyny [Preservation and use of cultural heritage], Kyiv (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-31

Як цитувати

Лєнкова , М., & Булах , І. (2022). САДИБА ТОВАРИСТВА ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ У КИЄВІ. ІСТОРІЯ, АРХІТЕКТУРА І ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ МІСТА. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (62), 278–291. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.62.278-291

Номер

Розділ

Статті