АРХІТЕКТУРА МУСУЛЬМАНСЬКИХ МЕЧЕТЕЙ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Вадим Куцевич Київський національний університет будівництва і архітектури, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.62.264-277

Ключові слова:

Іслам, мусульманські мечеті, орієнтальне зодчество, традиції, архітектурно-планувальні рішення, композиційні рішення, конструктивні рішення

Анотація

У статті розглядається історичні передумови проникнення ісламу на територію України і формування ісламської сакральної архітектури. Розглянута  поява мусульман на українських землях, насамперед на південних, яка була зумовлена розміщенням України на порубіжжі двох великих цивілізацій – християнської та мусульманської. Географічне положення України визначало активну її взаємодію з мусульманськими країнами та народами. При цьому іслам у межах сучасної України відіграв значну етноформувальну роль у житті деяких народів, які сформувалися на українських землях – (кримські татари та ногайці).

Свідчення про постійне перебування мусульман у Київській Русі відносяться до ХІ ст., коли на службі у київського князя була кіннота з мусульман-печенігів. Другий період визначається як військово-колонізаційний, де йдеться про осідання на постійному місці народів, що сповідують іслам, а також колонізаційну політику Османської імперії в Північному Причорномор’ї і Подністров’ї. Кримський півострів став основним ареалом поширення ісламу на землях, що ввійшли до складу незалежної України. Саме тут зародилася і зміцніла унікальна мусульманська цивілізація [1-2].

Біографія автора

Вадим Куцевич , Київський національний університет будівництва і архітектури

доктор архітектури, професор, завідувач кафедри архітектурного проєктування цивільних будівель споруд

Посилання

Список джерел:

Кримський А.Ю. Вибрані сходознавчі праці в п’яти томах. – Київ: Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. Т.І. Арабістика (2007); Т. ІІ. Тюркологія (2007); Т.ІІІ. Тюркологія (2010); Т. IV. Іраністика (2008); Т. V. Іраністика (2010).

Закон України « Про свободу совісті та релігійні організації» Відомості Верховної Ради України. – Київ, 1992. - №15.

Релігії світу: Пер. з франц. / П. Балта, Ж. Боттеро, К. Шадефо та ін. – Київ: Махаон, 2005. – С. 182-197.

DR. Jan Barnes. Wored-Religions. Part 6: Islam. - London: Cartographica, 2008. – S. 119-142. ISBN: 978-1-84573-325-4

Дида І. Екологічні основи традиційної української архітектури: Монографія. – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2009. – С. 90.

Історія української архітектури (Ю. С. Асєєв, В. В. Вечерський, О.М. Годованюк та ін.; за ред. В.І. Тімофієнка. - Київ: Техніка, 2003. - С. 182.

Засыпкин Б.Н. Памятники татарской архитектуры в Крыму. Москва, 1928. – С. 141-142.

Сапунова М.Ю. Тентоника в мусульманском зодчестве Крыма // Проблеми теории и историии архитектуры Украины: Сб. науч. тр. – Одесса: ОГАСА, 1999. – С. 116-118.

Асєєв Ю.С. Лебедев Г.А. Архитектура Крыма – Киев, 1961.

Крикун Ю.В. Пам’ятники кримсько-татарської архітектури (XIII-XX ст.). – Симферополь: «Таврия» , 2001. – 168 с.

Лопушинская Е.И. Мечеть Джума-Джами в Евпатории. История и реставрация // Строительство и архитектура. – Киев, 1989. - №7. – С. 22-25.

Винокур І.С., Хотюн Г.М. Кам’янець-Подільський державний історико-архітектурний заповідник. – Львів: «Карпати», 1986. – С. 112.

Логвин Г.Н. По Україні: Стародавні мистецькі пам’ятки. – Київ: Мистецтво, 1968. – С. 332.

Вечерський В. Втрачені об’єкти архітектурної спадщини України. – Київ: НДІТІАМ, 2002. – С. 377.

Тубли М.П. Авраам Мельников. – Москва: Стройиздат: Ленинград. - 1980. -С. 85-87.

Якубович Михайло. Іслам в Україні. Історія і сучасність. – Винниця: Тов «Нілан – ЛТД», 2016. – 264 с.

Рычков П.А. Дорогами южной Ровенщины (от Корца до Плашевой». - Москва: «Искусство», 1989. – С. 88-89.

Третяк К.О. Київ. Путівник по зруйнованому місту. – Київ, 2001. – С. 21-22.

Куцевич В.В. Особливості архітектури історичних та сучасних мусульманських мечетей // Будівництво України. – Київ, 2010. – С. 29-30.

Куцевич В.В. Історизм у сучасній архітектурі України // Будівництво України. – Київ, 2016. – С. 4-5.

Кириленко Елена. Восточные молитвы в среде города. Арабский культурный центр // Дом в интерьере – Киев, 2019. – С. 50-51.

Раллєв О.Б. Еволюція об’ємно-просторових форм арабських країн Близького сходу. Автореф. дис. к. арх.: 18.00.01 / КДТУБА. – Київ, 1996. - 32 с.

Дьомін М., Івашко Ю., Куідер Резга. Мечеті Алжиру. Архітектурні та урбаністичні аспекти. – Київ, 2019. – 192 с.

Жовква О.І. Змістоформи мечеті та закономірності формування на сучасному етапі розвитку сакральної архітектури // Вісник Нац. універ. «Львівська політехніка». – Львів, 2015. - №816. – С. 22-26.

Тимофієнко В. Нариси всесвітньої історії архітектури. Т.І. Кн. 1. Київ, 2000. – С. 16-21.

Сющук Ю.Г. Історико-теоретичні аспекти типології громадських будівель мусульманської архітектури Криму ХІІІ-ХVІІІ ст. Автореф. дис. к. арх.: 18.00.01 / НАОМА. – Київ, 2002 – 19 с.

Сапунова М. Ю. Архітектурно-композиційні прийоми мусульманських громадських будівель Криму ХІІІ-ХVІІІ ст. Автореф. дис. к. арх.: 18.00.01. / Нац. Універ. «Львівська політехніка». - Львів, 2007. – 21 с.

Наффа Кристиан. Центр духовного единения // Курьер Юнеско. – Москва, 1991. - № 1. С. 34-38.

Куцевич В.В. Культові будинки та споруди різних конфесій: посібник з проєктування 2-ге видання перероблене і доповнене. – Київ: КИЇВЗНДІЕП, 2009. – С. 75-84, 89, 93, 95-102.

ДБН В. 2.2-9: 2019. Громадські будівлі і споруди. Основні положення. Київ: Мінрегіон України. 2019 (зі змінами 2022).

References

Kryms`ky`j A.Yu. Vy`brani sxodoznavchi praci v p'yaty` tomax [Selected oriental works in five volumes]. – Kyiv: In-t sxodoznavstva im. A. Kry`ms`kogo. T.I. Arabisty`ka [Arabic studies] (2007); T. II. Tyurkologiya [Turkology] (2007); T.III. Tyurkologiya [Turkology] (2010); T. IV. Iranisty`ka [Iranian studies] (2008); T. V. Iranisty`ka [Iranian studies] (2010). (in Ukrainian)

Zakon Ukrayiny` «Pro svobodu sovisti ta religijni organizaciyi». [On freedom of conscience and religious organizations] Vidomosti Verxovnoyi Rady` Ukrayiny`. – Kyiv, 1992. - #15. (in Ukrainian)

Relihiji svitu [Religions of the world]: Per. z franc. / P. Balta, Ž. Bottero, K. Šadefo ta in. – Kyjiv: Maxaon, 2005. – S. 182-197 (in Ukrainian)

DR. Jan Barnes. Wored-Religions. Part 6: Islam. - London: Cartographica, 2008. – S. 119-142. ISBN: 978-1-84573-325-4. (in English)

Dyda I. (2009). Ekologichni osnovy` trady`cijnoyi ukrayins`koyi arxitektury`[Ecological bases of traditional Ukrainian architecture]: Monografiya. – L`viv: Vy`d-vo NU «L`vivs`ka politexnika», S. 90. (in Ukrainian)

Istoriya ukrayins`koyi arxitektury` [History of Ukrainian architecture] (Yu. S. Asyeyev, V. V. Vechers`ky`j, O. M. Godovanyuk ta in.; za red. V. I. Timofiyenka. - Ky`yiv: Texnika, 2003.- S. 182. (in Ukrainian)

Zasypkin B.N. (1928). Pamyatniki tatarskoy arkhitektury v Krymu. [Monuments of Tatar architecture in Crimea]. Moskva, S. 141-142. (in Russian)

Sapunova M. Yu. (1999). Tentonika v musulmanskom zodchestve Kryma [Tentonics in the Muslim architecture of the Crimea] // Problemi teorii i istoriii arkhitektury Ukrainy: Sb. nauch. tr. – Odessa: OGASA, S. 116-118. (in Russian)

Asєєv Yu.S. (1961). Lebedev G.A. (1961). Arkhitektura Kryma [Architecture of the Crimea] – Kiev, (in Russian)

Krykun Yu.V. (2001) Pam'yatny`ky` kry`ms`ko-tatars`koyi arxitektury` (XIII-XX st.). [Monuments of Crimean Tatar architecture (XIII-XX centuries)]– Sy`mferopol`: «Tavry`ya», 168 s. (in Ukrainian)

Lopushinskaya Ye.I. (1989) Mechet Dzhuma-Dzhami v Yevpatorii. Istoriya i restavratsiya [Mosque Juma-Jami in Evpatoria. History and restoration]// Stroitelstvo i arkhitektura. – Kiev, № 7. – S. 22-25. (in Russian)

Vinokur I.S. (1986), Hotyun G.M. (1986) Kam'yanecz`-Podil`s`ky`j derzhavny`j istory`ko-arxitekturny`j zapovidny`k [Kamyanets-Podilsky State Historical and Architectural Reserve]. – L`viv: «Karpaty`», S. 112. (in Ukrainian)

Logwin G.N Po Ukrayini [Across Ukraine]: Starodavni my`stecz`ki pam'yatky`. – Ky`yiv: My`stecztvo, 1968. – S. 332. (in Ukrainian)

Vechersky V. (2002) Vtracheni ob'yekty` arxitekturnoyi spadshhy`ny` Ukrayiny`[Lost objects of architectural heritage of Ukraine]. – Ky`yiv: NDITIAM, S. 377. (in Ukrainian)

Tubli M.P. (1980) Avraam Melnikov. – Moskva: Stroyizdat: Leningrad. S. 85-87. (in Russian)

Yakubovich Mikhail (2016) Islam v Ukrayini. Istoriya i suchasnist` [Islam in Ukraine. History and modernity]. – Vy`nny`cya: Tov «Nilan – LTD», 264 s. (in Ukrainian)

Rychkov P.A. (1989) Dorogami yuzhnoy Rovenshchiny (ot Kortsa do Plashevoy» [On the roads of the southern Rivne region (from Korets to Plasheva)]. - Moskva: «Iskusstvo», S. 88-89. (in Russian)

Tretyak K.O. (2001) Ky`yiv. Putivny`k po zrujnovanomu mistu [A guide to the ruined city]. – Kyiv, S. 21-22. (in Ukrainian)

Kucevych V.V. (2010) Osobly`vosti arxitektury` istory`chny`x ta suchasny`x musul`mans`ky`x mechetej [Features of the architecture of historical and modern Muslim mosques]// Budivny`cztvo Ukrayiny`. – Kyiv, S. 29-30. (in Ukrainian)

Kucevych V. V. (2016) Istoryzm u suchasnij arxitekturi Ukrayiny [Historicism in modern architecture of Ukraine]// Budivnycztvo Ukrayiny. – Kyiv, S. 4-5. (in Ukrainian)

Kirilenko Yelena (2019) Vostochnye molitvy v srede goroda. Arabskiy kulturnyy tsentr [Оriental prayers in the city environment. Arab Cultural Center] // Dom v interere – Kiev, S. 50-51. (in Russian)

Rallyev O.B. (1996) Evolyuciya ob'yemno-prostorovy`x form arabs`ky`x krayin Bly`z`kogo sxodu. Avtoref. dy`s. k. arx.: 18.00.01 [The evolution of three-dimensional forms of the Arab countries of the Middle East. Author's ref. dis. Architect: 18.00.01]/ KDTUBA. – Ky`yiv, 32 s. (in Ukrainian)

D`omin M. (2019), Ivashko Yu. (2019), Kuider Rezga (2019). Mecheti Alzhy`ru. Arxitekturni ta urbanisty`chni aspekty` [Mosques of Algeria. Architectural and urban aspects]. – Ky`yiv, 192 s. (in Ukrainian)

Zhovkva O.I. (2015) Zmistoformy` mecheti ta zakonomirnosti formuvannya na suchasnomu etapi rozvy`tku sakral`noyi arxitektury` [Contents of the mosque and patterns of formation at the present stage of development of sacred architecture]// Visny`k Nacz. univer. «L`vivs`ka politexnika». – L`viv, #816. – S. 22-26. (in Ukrainian)

Tymofiyenko V. (2000) Nary`sy` vsesvitn`oyi istoriyi arxitektury`[Essays on the world history of architecture]. T.I. Kn. 1. Ky`yiv, S. 16-21. (in Ukrainian)

Syushhuk Yu.G. (2002) Istory`ko-teorety`chni aspekty` ty`pologiyi gromads`ky`x budivel` musul`mans`koyi arxitektury` Kry`mu XIII-XVIII st. Avtoref. dy`s. k. arx.: 18.00.01 `[Historical and theoretical aspects of the typology of public buildings of Muslim architecture of the Crimea in the XIII-XVIII centuries. Author's ref. dis. Arch.: 18.00.01] / NAOMA. – Ky`yiv, 19 s. (in Ukrainian)

Sapunova M.Yu. (2007) Arxitekturno-kompozy`cijni pry`jomy` musul`mans`ky`x gromads`ky`x budivel` Kry`mu XIII-XVIII st. Avtoref. dy`s. k. arx.: 18.00.01. [Architectural and compositional techniques of Muslim public buildings of the Crimea in the XIII-XVIII centuries. Author's ref. dis. Arch. : 18.00.01]/ Nacz. Univer. «L`vivs`ka politexnika». - L`viv, 21 s. (in Ukrainian)

Naffa Kristian (1991) Tsentr dukhovnogo edineniya [Center for Spiritual Unity // Unesco Courier] // Kurer Yunesko. – Moskva, № 1. S. 34-38. (in Russian)

Kucevych V.V. (2009) Kul`tovi budy`nky` ta sporudy` rizny`x konfesij: posibny`k z proyektuvannya 2-ge vy`dannya pereroblene i dopovnene [Religious buildings and structures of various denominations: a design guide for the 2nd edition revised and supplemented]. – Ky`yiv: KY`YiVZNDIEP, S. 75-84, 89, 93, 95-102. (in Ukrainian)

DBN V. 2.2-9: 2019. Gromads`ki budivli i sporudy`. Osnovni polozhennya. Ky`yiv: Minregion Ukrayiny`. 2019 (zi zminamy` 2022) [Public buildings and structures. Substantive provisions. Kyiv: Ministry of Regional Development of Ukraine. 2019 (as amended in 2022)]. (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-31

Як цитувати

Куцевич , В. . (2022). АРХІТЕКТУРА МУСУЛЬМАНСЬКИХ МЕЧЕТЕЙ В УКРАЇНІ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (62), 264–277. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.62.264-277

Номер

Розділ

Статті