СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ГНУЧКИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОСТОРІВ ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Дар’я Васильченко Київський національний університет будівництва і архітектури, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3824-6500

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.62.247-263

Ключові слова:

заклад позашкільної освіти, функціональний зв’язок, гнучкий навчальний простір, якість функціональних зв’язків, критерій оцінювання

Анотація

Стаття розглядає підходи щодо оцінювання якості функціональних зв'язків у планувальних рішеннях навчальних просторів. Виділено дві групи критеріїв, якісні та кількісні, на підставі яких можна оцінити якість функціональних зв'язків. До якісних критеріїв відносяться наявність орієнтирів у середовищі, колористичне рішення, підбір матеріалів, ергономічні параметри, санітарно-гігієнічний характеристики, ступінь доступності навчального середовища. До кількісних критеріїв відноситься співвідношення показників корисної площі до загальної площі, чим даний показник ближче до 1, тим ефективніше використовуються площа установи. На основі аналізу закордонних проєктних рішень було виділено орієнтовні показники співвідношення транзитних, власне навчальних та загальних площ для навчальних приміщень із різними формами роботи (індивідуальна, групова, масова).

Біографія автора

Дар’я Васильченко , Київський національний університет будівництва і архітектури

асистент кафедри теорії архітектури

Посилання

Список джерел

Jeffery A. Lackney, PhD AIA University of Wisconsin-Madison. 33 Educational Design Principles for Schools and Community Learning Centers. Updated: August, 2007. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://schoolstudio.typepad.com /school_design_studio/33-educational-design-pri.html (дата звернення 28.10.2021).

Herman Hertzberger. Space and Learning: Lessons in Architecture 3. 010 Publishers, Rotterdam, 2008. 258 p. ISBN-13: 978-9064506444. ISBN-10: 9064506442. pp. 169 – 173.

Hod, Y. 2017. Future Learning Spaces in Schools: Concepts and Designs from the Learning Sciences. Journal of Formative Design in Learning 1: 99–109. doi:10.1007/s41686-017-0008-y.

Eberle J. Future Learning Spaces for Learning Communities: Perspectives from the Learning Sciences. British Journal of Educational Technology, 2019. Vol. 50, No. 1. (July) pp. 2071–2074. DOI: 10.1111/bjet.12865.

Будинки і споруди. Заклади освіти. Державні будівельні норми України. ДБН В.2.2-3:2018. Видання офіційне. Київ, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, 2018, 63 с.

Васильченко Д. К. Підходи до формування та доцільність організації універсального навчального приміщення закладу позашкільної освіти для різних вікових категорій дітей / Сучасні проблеми архітектури і містобудування: Наук. – техн.. збірник / Відпов. ред. В. В. Товбич. – К.: КНУБА, 2021. – Вип. 61. – c. 333-348. DOI: 10.32347/2077-3455.2021.61.333-348

Покатаев В.П. Конструирование оборудования интерьера. Учебное пособие. Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. — 352 с.

Фомина В.Ф. Архитектурно-конструктивное проектирование общественных зданий. Учебное пособие. - Ульяновск: УлГТУ, 2007. – 97 с.

Мерилова І. О. Функціонально-планувальна організація мережі закладів позашкільної освіти (на прикладі Дніпропетровської області): дис. ... канд. архітектури : 18.00.04. Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ, 2018. 250с.

James Wormald. "Plug and Play: 7 Flexible Workspaces in the Modern Office" 28 Sep 2021. ArchDaily. Accessed 27 Oct 2021. <https://www.archdaily.com/969189/plug-and-play-7-flexible-workspaces-in-the-modern-office> ISSN 0719-8884.

Shkola Dostupnosti (16 May 2021) Komu potribna dostupnistʹ? [Who needs accessibility?] [Video]. Facebook. https://www.facebook.com/dostupnoukraine/videos/491419355395209/ [Accessed: 27 Oct 2021].

"CL28 Monash University Learning Spaces / Kennedy Nolan Architects" 25 Aug 2021. ArchDaily. Accessed 27 Oct 2021. <https://www.archdaily.com/967321/monash-cl28-kennedy-nolan-architects> ISSN 0719-8884.

"Wicksteed Park Learning Space / Lathams" 22 Apr 2020. ArchDaily. Accessed 27 Oct 2021. <https://www.archdaily.com/937914/wicksteed-park-learning-space-lathams> ISSN 0719-8884.

"Maker-Space Sungwon / GUBO Architects" 01 Aug 2021. ArchDaily. Accessed 27 Oct 2021. <https://www.archdaily.com/965987/maker-space-sungwon-gubo-architects> ISSN 0719-8884.

"Centro Cultural Arauco / elton_léniz" [Centro Cultural Arauco / elton_léniz] 17 Mar 2018. ArchDaily Brasil. Acessado 27 Out 2021. <https://www.archdaily.com.br/br/890527/centro-cultural-arauco-elton-leniz> ISSN 0719-8906.

"El Musical Cultural Center / Eduardo de Miguel Arbonés" [Centro Cultural El Musical / Eduardo de Miguel Arbonés] 22 Apr 2015. ArchDaily. Accessed 27 Oct 2021. <https://www.archdaily.com/621477/el-musical-cultural-center-eduardo-de-miguel-arbones> ISSN 0719-8884.

"Centro Cívico Cultural de Palencia / EXIT Architects" 10 abr 2012. ArchDaily Perú. Accedido el 27 Oct 2021. <https://www.archdaily.pe/pe/02-150758/centro-civico-cultural-de-palencia-exit-architects> ISSN 0719-8914.

"Plaza Cultural Norte / Oscar Gonzalez Moix" 14 Aug 2017. ArchDaily. Accessed 27 Oct 2021. <https://www.archdaily.com/877609/plaza-cultural-norte-oscar-gonzalez-moix> ISSN 0719-8884.

"Centre Culturel de Notre-Dame-de-Grâce / AFO - Atelier Big City, FSA Architecture Inc and L’OEUF Architects in consortium" 06 May 2018. ArchDaily. Accessed 27 Oct 2021. <https://www.archdaily.com/889782/centre-culturel-de-notre-dame-de-grace-atelier-big-city> ISSN 0719-8884.

"East Sydney Early Learning Centre / Andrew Burges Architects" 07 Aug 2017. ArchDaily. Accessed 31 Oct 2021. <https://www.archdaily.com/876909/east-sydney-early-learning-centre-andrew-burges-architects> ISSN 0719-8884.

References

Lackney, J. A. (2007). 33 Educational Design Principles for Schools and Community Learning Centers. URL: https://schoolstudio.typepad.com /school_design_studio/33-educational-design-pri.html [Accessed: 27 Oct 2021] (in English).

Hertzberger, H. (2008). Space and Learning: Lessons in Architecture 3. 010 Publishers, Rotterdam, 2008. 258 p. ISBN-13: 978-9064506444. ISBN-10: 9064506442. pp. 169 – 173. (in English).

Hod, Y. (2017). Future Learning Spaces in Schools: Concepts and Designs from the Learning Sciences. Journal of Formative Design in Learning. Vol. 1: pp. 99–109. doi:10.1007/s41686-017-0008-y. (in English).

Eberle, J. (2019). Future Learning Spaces for Learning Communities: Perspectives from the Learning Sciences. British Journal of Educational Technology. Vol. 50, No. 1. (July) pp. 2071–2074. DOI: 10.1111/bjet.12865. (in English).

Ukrarkhbudinform (V.2.2-3:2018). DBN Zaklady osvity. Budynky i sporudy. Kyiv: Ukrarkhbudinform. [Ukrarkhbudinform (V.2.2-3:2018). SBR Educational institutions. Buildings and structures. Kyiv: Ukrarkhbudinform] (in Ukrainian).

Vasylchenko, D. K. (2021). Pidkhody do formuvannya ta dotsilʹnistʹ orhanizatsiyi universalʹnoho navchalʹnoho prymishchennya zakladu pozashkilʹnoyi osvity dlya riznykh vikovykh katehoriy ditey. Suchasni problemy arkhitektury i mistobuduvannya. [Approaches to the formation and expediency of organization of universal study premises of extracurricular education institution for different age categories of children. Modern problems of architecture and urban planning]. Vol. 61. pp. 333-348. (in Ukrainian). DOI: 10.32347/2077-3455.2021.61.333-348

Pokatayev, V.P. (2003). Konstruirovaniye oborudovaniya inter'yera. Uchebnoye posobiye. [Interior equipment design. Tutorial.] Rostov-na-Donu: Feniks. 352 p. (in Russian).

Fomina, V. F. (2007). Arkhitekturno-konstruktivnoye proyektirovaniye obshchestvennykh zdaniy: Uchebnoye posobiye. [Architectural and structural design of public buildings: Tutorial.] Ulyanovsk State Technical University. Ulyanovsk. 97 p. (in Russian).

Merilova, I. O. (2018). Functional and planning organization of the network of out-of-school educational institutions (on the example of Dnipropetrovsk region). (PhD dissertation, Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv, UA) (in Ukrainian).

Wormald, J. (2021). Plug and Play: 7 Flexible Workspaces in the Modern Office. 28 Sep 2021. ArchDaily. Accessed 13 Oct 2021. URL: https://www.archdaily.com/969189/plug-and-play-7-flexible-workspaces-in-the-modern-office> ISSN 0719-8884. (in English).

Shkola Dostupnosti (16 May 2021) Komu potribna dostupnistʹ? [Who needs accessibility?] [Video]. Facebook. https://www.facebook.com/dostupnoukraine/videos/491419355395209/ [Accessed: 27 Oct 2021]. (in Ukrainian).

"CL28 Monash University Learning Spaces / Kennedy Nolan Architects" 25 Aug 2021. ArchDaily. Accessed 27 Oct 2021. <https://www.archdaily.com/967321/monash-cl28-kennedy-nolan-architects> ISSN 0719-8884. (in English).

"Wicksteed Park Learning Space / Lathams" 22 Apr 2020. ArchDaily. Accessed 27 Oct 2021. <https://www.archdaily.com/937914/wicksteed-park-learning-space-lathams> ISSN 0719-8884. (in English).

"Maker-Space Sungwon / GUBO Architects" 01 Aug 2021. ArchDaily. Accessed 27 Oct 2021. <https://www.archdaily.com/965987/maker-space-sungwon-gubo-architects> ISSN 0719-8884. (in English).

"Centro Cultural Arauco / elton_léniz" [Centro Cultural Arauco / elton_léniz] 17 Mar 2018. ArchDaily Brasil. Acessado 27 Out 2021. <https://www.archdaily.com.br/br/890527/centro-cultural-arauco-elton-leniz> ISSN 0719-8906. (in English).

"El Musical Cultural Center / Eduardo de Miguel Arbonés" [Centro Cultural El Musical / Eduardo de Miguel Arbonés] 22 Apr 2015. ArchDaily. Accessed 27 Oct 2021. <https://www.archdaily.com/621477/el-musical-cultural-center-eduardo-de-miguel-arbones> ISSN 0719-8884. (in English).

"Centro Cívico Cultural de Palencia / EXIT Architects" 10 abr 2012. ArchDaily Perú. Accedido el 27 Oct 2021. <https://www.archdaily.pe/pe/02-150758/centro-civico-cultural-de-palencia-exit-architects> ISSN 0719-8914. (in English).

"Plaza Cultural Norte / Oscar Gonzalez Moix" 14 Aug 2017. ArchDaily. Accessed 27 Oct 2021. <https://www.archdaily.com/877609/plaza-cultural-norte-oscar-gonzalez-moix> ISSN 0719-8884. (in English).

"Centre Culturel de Notre-Dame-de-Grâce / AFO - Atelier Big City, FSA Architecture Inc and L’OEUF Architects in consortium" 06 May 2018. ArchDaily. Accessed 27 Oct 2021. <https://www.archdaily.com/889782/centre-culturel-de-notre-dame-de-grace-atelier-big-city> ISSN 0719-8884. (in English).

"East Sydney Early Learning Centre / Andrew Burges Architects" 07 Aug 2017. ArchDaily. Accessed 31 Oct 2021. <https://www.archdaily.com/876909/east-sydney-early-learning-centre-andrew-burges-architects> ISSN 0719-8884. (in English).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-31

Як цитувати

Васильченко , Д. . (2022). СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ГНУЧКИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОСТОРІВ ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (62), 247–263. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.62.247-263

Номер

Розділ

Статті